Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

m (→‎Struktura POKL: 1 spacja)
*
* 3.1 MODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I NADZORUWOŚWIACIENADZORU W OŚWIACIE
** Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty - projekty systemowe
** Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe
** Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe
** Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
* 3.4 OTWARTOŚĆ SYSTEMU EDUKACJIWKONTEKŚCIEEDUKACJI W KONTEKŚCIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
** Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji - projekty systemowe
** Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe
** Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe
* 3.5 KOMPLEKSOWEWSPOMAGANIEKOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
 
'''PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA'''
Działania:
 
* 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIEKSZENIE LICZBY ABSOLWNTÓWKIERUNKÓWOABSOLWNTÓW KLUCZOWYMZNACZENIUKIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NAWIEDZYNA WIEDZY
** Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - projekty konkursowe
** Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – projekty konkursowe
** Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym – projekty systemowe
* 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R IWZROSTI WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKIWNAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM
* 4.3 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI W OBSZARACH KLUCZOWYCH W KONTEKŚCIE CELÓW STRATEGII EUROPA 2020
 
Działania:
 
* 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZWSPIERANIEORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE
** Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
** Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
** Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe
* 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA
* 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACHWIEJSKICHOBSZARACH WIEJSKICH
 
'''PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ'''
** Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
** Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe
* 7.2 PRZECIWDZIAŁANIEWYKLUCZENIUPRZECIWDZIAŁANIE IWZMOCNIENIEWYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
** Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
** Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe
Działania:
 
* 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓWI PRZEDSIĘBIORSTWWREGIONIEPRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
** Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe
** Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe
Działania:
 
* 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIEWYSOKIEJZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCHWSYSTEMIEŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY
** Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe
** Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe
* 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
* 9.4 WYSOKOWYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY
* 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACHWIEJSKICHOBSZARACH WIEJSKICH
* 9.6 UPOWSZECHNIENIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH
** Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – projekty konkursowe