Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

oznaczenie NPA i lekka redakcja części, które (chyba?) nie są NPA. + Usunięcie części poradnikowej - Wikipedia to nie poradnik.
(→‎Informacje ogólne: dodatkowe informacje dot. poziomu dofinansowania)
(oznaczenie NPA i lekka redakcja części, które (chyba?) nie są NPA. + Usunięcie części poradnikowej - Wikipedia to nie poradnik.)
[[Plik:Logo PO KL mini.JPG|thumb|Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki]]
'''Program Kapitał Ludzki (PO KL)''' to- jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007 – 20132007–2013. Jest to Programprogram, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób [[bezrobocie|bezrobotnych]], zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujaceznajdujące się w trudnej sytuacji (np. [[niepełnosprawność|niepełnosprawni]], [[imigracja|imigranci]]), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
== Informacje ogólne ==
Program Kapitał Ludzki to jeden z 6 programów krajowych [[Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia|Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia]]. Finansowany jest ze środków Europejskich – z [[Europejski Fundusz Społeczny|Europejskiego Funduszu Społecznego]] (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Jest on następcą [[Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich|Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich]] z okresu programowania 2004-2006. Budżet całego Programu wynosi '''11 420 207 059,00 Euro'''[[EUR]].
 
Dokument prezentujący założenia, cele, rodzaje wsparcia w ramach POKLPO KL został zatwierdzony przez [[Komisja Europejska|Komisję Europejską]] 28 września 2007 r. Od tego momentu Program jest realizowany w dwóch podstawowych trybach: systemowym, gdzie projekty realizują z góry ustalone podmioty, takie jak organy administracji rządowej oraz konkursowym, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
 
Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach PO KL mogły być realizowane od 1 stycznia 2007 r., a datą końcową kwalifikowalności wydatków, a więc i trwania projektów jest 31 grudnia 2015 r. W ramach wydatków w PO KL dozwolony jest także ''[[cross-financing]]'', a więc dokonywanie drobnych wydatków inwestycyjnych (np. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych) z [[Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego|Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]. Poziom dofinansowania projektów najczęściej wynosi 100%, wkład własny wymagany jest w przypadku, gdy realizowane projekty dotyczą przedsiębiorców (zastosowanie mają przepisy dot.dotyczące [[Pomoc publiczna|pomocy publicznej]]) lub w wypadku szczególnych zapisów dokumntacjidokumentacji danego konkursu.
 
Program Kapitał Ludzki jest wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I – V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI – IX).
 
== Cele POKL ==
{{NPA-frag|http://www.efs.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/Oprogramie.aspx}}
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 
 
== Struktura POKL ==
{{NPA-frag|http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/}}
Program Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania i poddziałania, w ramach których różne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.
 
 
== Przykłady dofinansowanych projektów ==
{{NPA-frag|http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx - pozostałe przykłady, to też copy-paste z różnych stron efs.gov.pl, który ma stopce, że jest "copyright"}}
* Celem projektu '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”''' było podniesienie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia pracy poza rolnictwem. Założeniem projektu było przeszkolenie dwunastu osób, które nauczą się krycia dachów słomą. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikami byli rolnicy oraz przedsiębiorcy i zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Projekt otrzymała dotacje w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
 
 
* '''„Akademia Zewnętrznego Finansowania”''' Program szkoleń dla osób zarządzających i zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego to projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1. Główny cel projektu to rozwój kluczowych kompetencji pracowników oraz kadr zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu woj. mazowieckiego. Tematyką szkoleń oraz konsultacji indywidualnych było pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy europejskich.
 
== Inne informacje ==
Dodatkowe informacje na temat Programu Kapitał Ludzki, a zwłaszcza wskazówki dotyczące możliwości starania się o dofinansowanie różnych projektów ze środków tego Programu można znaleźć w dokumentach i poradnikach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
Należą do nich m.in.:
 
* Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
* Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki
* Poradnik "Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących - poradnik dla organizacji pozarządowych"
* System Realizacji Programu Kapitał Ludzki
* Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
 
Bardzo dużo informacji dostępnych jest na stronie internetowej POKL – [http://www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl] oraz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich ([http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/pife www.funduszeeuropejskie.gov.pl/pife]), n. w Centralnym Punkcie Informacyjnym – [http://www.cpe.gov.pl/cpi www.cpe.gov.pl/cpi].
 
== Bibliografia ==