Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

przypisy na końcu, literówki, usunięcie tekstów wklejonych bezpośrednio, pozostawiono jedynie nazwy priorytetów i działań.
(wstawiono przypisy)
(przypisy na końcu, literówki, usunięcie tekstów wklejonych bezpośrednio, pozostawiono jedynie nazwy priorytetów i działań.)
 
'''PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA'''
 
W Priorytecie I podejmowane będą działania zmierzające do podnoszenia rozwijania potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, a także realizowane ponadregionalne programy wspierające aktywizację zawodową i integrację społeczną określonych grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tego Priorytetu planowane jest również prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych na rzecz promocji równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy oraz wspierania mobilności geograficznej i zawodowej.
 
Działania:
 
'''PRIORYTET II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH'''
 
W Priorytecie II realizowane będą ogólnopolskie i ponadregionalne projekty wspierające rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich kadr, poprzez inwestycje o charakterze ponadregionalnym w doskonalenie zawodowe pracowników i poprawę jakości usług szkoleniowo-doradczych w przedsiębiorstwach. W ramach Priorytetu II, będą również realizowane działania związane z poprawą stanu zdrowia osób pracujących, stanowiących integralną część działań służących zwiększaniu zdolności adaptacyjnych osób pracujących
 
Działania:
 
* 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
** Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe
 
'''PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY'''
 
Wsparcie w ramach Priorytetu III będzie obejmowało systemowe działania realizowane przez instytucje zarządzające oświatą, ukierunkowane na podniesienie jakości rezultatów pracy instytucji systemu edukacji, ukierunkowanie kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kierunków i programów nauczania do potrzeb rynku pracy.
 
Działania:
*
* 3.1 MODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I NADZORU W OŚWIACIE
** Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty - projekty systemowe
 
'''PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA'''
 
W Priorytecie IV przewidziano wsparcie dla systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane
na zapewnienie jakości kształcenia na poziomie wyższym m.in. poprzez opracowanie nowych programów kształcenia w tym w językach obcych, doskonalenie kompetencji kadry akademickiej, a także organizację staży i praktyk dla studentów. Ponadto, szczególnie wspierane będzie kształcenie na poziomie wyższym na kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technicznych. Wsparciem objęta zostanie również realizacja przez uczelnie programów rozwojowych przyczyniających się do lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.
 
Działania:
 
* 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIEKSZENIE LICZBY ABSOLWNTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
** Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - projekty konkursowe
 
'''PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIE'''
 
Celem tego Priorytetu jest przede wszystkim realizowane podniesienie jakości i dostępności usług publicznych, w tym tych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, lepsze stanowienie prawa i polityk publicznych oraz unowocześnienie zarządzania finansami publicznymi. Towarzyszyć temu będzie jednoczesne zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz rozwijanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.
 
Działania:
 
* 5.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
** Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr – projekty systemowe
 
'''PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH'''
 
W ramach Priorytetu VI realizowane będą działania służące aktywizacji osób pozostających bez pracy, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujących pracy, kierowane przede wszystkim do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób starszych, bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich, a także do osób młodych, które wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy.
 
Działania:
 
* 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE
** Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
 
'''PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ'''
 
W ramach Priorytetu VII realizowane będą działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie form aktywnej integracji oraz wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 
Działania:
 
* 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
** Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
 
'''PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI'''
 
Celem Priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju.
 
Działania:
 
* 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓWI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
** Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe
 
'''PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH'''
 
Priorytet IX będzie wspierał regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez realizację programów rozwojowych szkół, upowszechnienia edukacji przedszkolnej (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz modernizacji kształcenia zawodowego i jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe. Realizowane będą również działania na rzecz upowszechnienia szkolnych form kształcenia ustawicznego oraz kształcenia nauczycieli i kadr systemu edukacji.
 
Działania:
 
* 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY
** Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe
 
'''PRIORYTET X POMOC TECHNICZNA'''
 
Celem osi priorytetowej X jest sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w ramach osi przeznaczone będa głównie na wspieranie instytucji wdrażających Program.
 
Działania:
 
* 10.1 POMOC TECHNICZNA
 
== Przykłady dofinansowanych projektów ==
{{NPA|http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx - pozostałe przykłady, to też copy-paste z różnych stron efs.gov.pl, który ma stopce, że jest "copyright"}}
* Projekt w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”'''. W czasie trwania projektu przeszkolonych zostało 12 osób (rolników oraz mikroprzedsiębiorców) zamieszkujących obszary wiejskie z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Celem projektu była zmiana kwalifikacji tych osób, tak aby mogły znależć pracę poza rolnictwem. Bezpłatne szkolenie dotyczyło wykorzystania słomy, jako budulca dachowego. <ref>Portal Funduszy Europejskich [http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx Portal Funduszy Europejskich] [dostęp 2012-09-20].</ref>
 
* Projekt '''„Przedszkole skrojone na miarę”''' został zrealizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Jego celem było stworzenie przedszkola integracyjnego w miejscowości [[Kozły_(województwo_mazowieckie)|Kozły]] w [[Gmina_Tłuszcz|gminie Tłuszcz]]. W projekcie uczestniczyło 54. dzieci w wieku 3-6 lat, wśród podjętychgpodjętych działań było m.in. wydłużenie czasu działania przedszkola oraz adaptacja budynku opdo potrzeb osób niepełnosprawnych.<ref>Portal Funduszy Europejskich [http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Przedszkole_skrojone_na_miare.aspx Portal Funduszy Europejskich] [dostęp 2012-09-20]</ref>
 
* Projekt systemowy '''„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”''' realizowany w ramach Poddziałania POKL 1.3.6 PFRON. Jego celem była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologi i elastycznych modeli zatrudnienia. Program miał charkter ogólnopolski. <ref>Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [http://www.pfron.org.pl/portal/pl/317/480/Wsparcie_osob_niewidomych_na_rynku_pracy.html Strona projektu Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy][dostęp 2012-09-20]</ref>
 
* Projekt '''„Akademia Zewnętrznego Finansowania”''' w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw miał na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w sektorze [[Sektor_małych_i_średnich_przedsiębiorstw|MSP]] w woj. mazowieckim poprzez szkolenia i konsultacje indywidualne. Przeszkolonych zostało 75 osób z tematyki zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie Funduszy Europejskich.<ref>Strona projektu Akademia Zewnętrznego Finansowania [http://www.starplan.pl/index.php?link=news&id=89&cmd=more Strona projektu Akademia Zewnętrznego Finansowania ][dostęp 2012-09-20]</ref>
 
{{Przypisy}}
 
== Bibliografia ==
* [http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego]
* [http://www.efs.gov.pl Portal Funduszy Europejskich - Program Kapitał Ludzki]
 
{{Przypisy}}
 
[[Kategoria:Polityka spójności UE w Polsce w latach 2007-2013]]