Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

Brak naruszenia praw autorskich w celach POKL usunięto szczegóły
m (drobne techniczne)
(Brak naruszenia praw autorskich w celach POKL usunięto szczegóły)
Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach PO KL mogły być realizowane od 1 stycznia 2007 r., a datą końcową kwalifikowalności wydatków, a więc i trwania projektów jest 31 grudnia 2015 r. W ramach wydatków w PO KL dozwolony jest także ''[[cross-financing]]'', a więc dokonywanie drobnych wydatków inwestycyjnych (np. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych) z [[Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego|Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]. Poziom dofinansowania projektów najczęściej wynosi 100%, wkład własny wymagany jest w przypadku, gdy realizowane projekty dotyczą przedsiębiorców (zastosowanie mają przepisy dotyczące [[Pomoc publiczna|pomocy publicznej]]) lub w wypadku szczególnych zapisów dokumentacji danego konkursu.
 
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych. Program Kapitał Ludzki jest wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I – V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI – IX).
 
== Cele POKL ==
{{NPAfrgm|http://www.efs.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/Oprogramie.aspx}}
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 
* Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
* Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
* Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
* Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
* Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
* Wzrost spójności terytorialnej
 
== Struktura POKL ==