Leasing operacyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 118 bajtów ,  5 lat temu
poprawki
(przeredagowanie, źródła/przypisy)
(poprawki)
'''[[Leasing]] operacyjny''' (usługowy) – polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego (lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Zazwyczaj okres trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu (a w przypadku nieruchomości co najmniej 5 lat).
'''Leasing operacyjny''' – (zwany również ''leasingiem usługowym'') – polega na wynajmowaniu aktywów w ramach umów zapewniających leasingobiorcy korzystanie z rzeczowych aktywów trwałych, która nie wiąże się jednak z przeniesieniem na leasingobiorcę ryzyka i korzyści wynikających z [[własność|własności]]. Leasing operacyjny można określić mianem wynajmu w przypadku obiektów takich jak budynki lub sprzęt<ref>Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji ({{CELEX|02012R0555-20130701}}).</ref>.
 
[[Przedmiot leasingu]] operacyjnego jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasingu operacyjnego, podobnie jak umowa [[leasing finansowy|leasingu finansowego]] może zawierać opcję wykupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy).
== Przedmiot leasingu operacyjnego ==
[[Przedmiot leasingu|Przedmiotem leasingu]] operacyjnego mogą być przede wszystkim [[sprzęt komputerowy]], [[Samochód osobowy|samochody osobowe]] i [[Samochód ciężarowy|samochody ciężarowe]] oraz zespoły urządzeń. Przedmiot może być zużytkowany przez kliku [[Leasingobiorca|leasingobiorców]] lub na podstawie odnawiania umów z jednym klientem. Istotne znaczenie ma nadzór ze strony [[Leasingodawca|leasingodawcy]] nad utrzymaniem przedmiotu w stanie należytym. Ważnym elementem umowy jest [[Klauzula umowna|klauzula]] unieważniająca, co oznacza że może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Przedmiot [[leasing]]u operacyjnego jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje [[Amortyzacja|odpisów amortyzacyjnych]]. Leasingobiorca jest obciążony [[Faktura (dokument)|fakturami VAT]] za wynajem [[środek trwały|środka trwałego]], co stanowi dla niego [[koszt uzyskania przychodów]].
 
Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być przede wszystkim [[sprzęt komputerowy]], [[Samochód osobowy|samochody osobowe]] i [[Samochód ciężarowy|samochody ciężarowe]] oraz zespoły urządzeń. Istotne znaczenie ma nadzór ze strony leasingodawcy nad utrzymaniem przedmiotu w stanie należytym. Raty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Leasing operacyjny dla celów [[podatek od towarów i usług|podatku VAT]] jest traktowany jako usługa, a podatek jest naliczany od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego (leasingobiorcę).
== Umowa leasingu operacyjnego ==
Umowa zawierana jest na okres krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, co powoduje że opłaty leasingowe nie pokrywają w pełni kosztu zakupu dobra, ewentualnego kredytowania oraz zysku firmy leasingowej. Dla uzyskania zwrotu nakładów poniesionych przez firmę leasingową konieczne jest zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym korzystającym, umowy z innym korzystającym lub sprzedaż dobra. Ważnym elementem umowy jest klauzula unieważniająca, co oznacza że może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ta cecha leasingu operacyjnego powoduje, że ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę. Dodatkowo umowa leasingu operacyjnego nie zawiera zobowiązania leasingobiorcy do odkupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
 
Ważnym elementem umowy jest [[klauzula (prawo)|klauzula]] unieważniająca, co oznacza, że może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę.
{{Przypisy}}
 
W Polsce charakter cywilno-prawny umowy leasingowej został określony przepisami art. 7091-70918 [[Kodeks cywilny|Kodeksu cywilnego]] wprowadzonymi ustawą z dnia 26.07.2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 74, poz. 857). Przed tą nowelizacją leasing był zaliczany do [[umowa nienazwana|umów nienazwanych]]. Należy ponadto zwrócić uwagę na brak spójności w definiowaniu i traktowaniu leasingu w obowiązujących w Polsce regulacjach, tj. Kodeksie cywilnym, przepisach [[prawo podatkowe|prawa podatkowego]] oraz [[ustawa o rachunkowości|ustawie o rachunkowości]].
 
== Bibliografia ==
* J. Kornacki (red. nauk), ''Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych'', Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.
* ''Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy'' – [[Kodeks cywilny]] (Dz. U. Nr 74, poz. 857)
* Informacje zawarte na stronie internetowej Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, www.leasing.org.pl
* Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski: ''Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.'' Wydawnictwo Branta, Warszawa, 2006, s. 190-191
* J. Czekaj, Z. Dresler: ''Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.'' Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001, s. 191