Obowiązek szkolny: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 31 bajtów ,  3 lata temu
(→‎Krytyka: Zmieniono określenie liberał na libertarianin, gdyż to własnie to środowisko jest niechętne do przymusu szkolnego. Liberałowie są zbyt podzieleni w tej kwestii.)
(→‎Obowiązek szkolny w Polsce: źródła/przypisy)
7 lutego 1919 wydano dekret o obowiązku szkolnym; wprowadzał on obowiązkową 7-letnią szkołę powszechną dla wszystkich dzieci od 7. do 14. roku życia; szkoła miała być bezpłatna, co nakładało na państwo obowiązek zapewnienia dostępu do niej wszystkim dzieciom. Od 1919 do 1956 z obowiązku szkolnego zwalniane było dziecko, którego droga z domu do szkoły była dłuższa niż 3 km<ref>Art. 33 dekretu o obowiązku szkolnym ({{Dziennik Ustaw|rok=1919|numer=14|pozycja=147}})</ref>.
 
[[System prawny w Polsce|Polskie prawo]] rozróżnia dwa pojęcia: obowiązek szkolny i [[obowiązek nauki]]. Obowiązek szkolny polega na przymusie uczęszczania do [[Szkoła podstawowa|szkoły podstawowej]] i wygaszanego [[gimnazjum]]<ref>Art. 1636 ust. 58 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. o systemiePrawo oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}})</ref>. Rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym dziecko kończy 7. rok życia<ref>Art. 1535 ust. 2 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. o systemiePrawo oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}}), przy czym obowiązek wychowania przedszkolnego rozpoczyna się już w wieku 6 lat (art. 1431 ust. 3 i 3a4 tej ustawy). Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć odroczony obowiązek do wieku 9 lat (art. 1438 ust. 1a1 ustawy).</ref>. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat<ref>Art. 1636 ust. 1 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. oPrawo systemie oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}})</ref>. Ustawa nie określa w wyraźny sposób, kiedy obowiązek szkolny się kończy. Można o tym wnioskować jedynie w związku z pojęciem obowiązku nauki, czyli uczęszczania do szkoły osób w określonym przez prawo wieku. [[Obowiązek nauki]] obejmuje osoby od 7. do 18. roku życia<ref>Art. 1535 ust. 1 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. oPrawo systemie oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}}), zobacz też [[Wikisource:pl:Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej/Rozdział 2|art. 70 ust. 1 zd. 2]] [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji RP]]</ref>, co pokrywa się z wiekiem, z którym (generalnie) uzyskuje się pełnoletniość. Ponieważ nauka w prawidłowym toku (bez powtarzania klasy) kończy się w gimnazjum w wieku 15 lat, musi być kontynuowana przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy<ref>Art. 1636 ust. 5a9 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. o systemiePrawo oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}})</ref>.
 
Dla wypełnienia obowiązku szkolnego nie ma znaczenia, czy szkoła jest szkołą publiczną, czy niepubliczną. Wraz z ukończeniem przypisanego wieku obowiązek ustaje, chociażby wcześniej nie był wypełniany (na przykład z powodu przebywania dziecka w kraju, w którym obowiązują inne zasady systemu [[oświata|oświaty]] powszechnej). Może być odroczony do dziesiątego roku życia dziecka w przypadku niepełnosprawności. Decyzję podejmuje się na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
Niespełnienie tego obowiązku podlega [[Egzekucja administracyjna|egzekucji administracyjnej]]<ref>Art. 2042 ustawy z dnia 714 wrześniagrudnia 19912016 r. oPrawo systemie oświatyoświatowe ({{Dziennik Ustaw|20162017|194359}})</ref><ref>Zob. M. Pilich, ''Ustawa o systemie oświaty. Komentarz'', Warszawa 2012, s. 305-312.</ref>. [[Organ administracji publicznej|Organ miejscowy administracji publicznej]] właściwy do spraw edukacji może nałożyć na [[Opiekun|opiekuna prawnego]] dziecka [[Grzywna (prawo)|karę grzywny]] w celu przymuszenia do realizowania tego obowiązku. W skrajnych przypadkach [[sąd opiekuńczy]] może pozbawić rodziców [[Władza rodzicielska|władzy rodzicielskiej]]<ref>Art. 111 § 1 [[Kodeks rodzinny i opiekuńczy|k. r. o.]]</ref>.
 
Przed 1 stycznia 1999 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, [[kurator oświaty]] mógł zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat<ref>Uchylony art. 16 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.</ref>.