Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 88 bajtów, 5 miesięcy temu
źródła/przypisy
 
=== Konstytucja RP z 1997 i ustawa z 2001 ===
W [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji RP z 1997]] funkcjonowanie Rady zostało opisane w artykułach 186 i 187 oraz artykule 191 ust. 1 pkt 2<ref>Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. ({{Dziennik Ustaw|1997|78|483}}).</ref>. 27 lipca 2001 uchwalono nową ustawę o KRS<ref name="ustawa01">Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa ({{Dziennik Ustaw|3=1082|2001|100}}), dalej jako: UoKRS (2001).</ref>, co uzasadniono koniecznością dostosowania przepisów do postanowień Konstytucji<ref name=":4" />.
 
Projekt tej ustawy wniosła sejmowa [[Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka]] w kwietniu 1999. Po ponad dwóch latach prac ustalono ostateczny kształt zmian. Zmieniono przepisy o kompetencjach Rady. Według autorów projektu najważniejszą zmianą dotyczącą kompetencji było przyznanie prawa udziału KRS w kształtowaniu wynagrodzeń sędziów. Była to realizacja konstytucyjnej zasady niezależności budżetowej sądownictwa<ref name=":4">{{Cytuj |autor = |tytuł = Uzasadnienie do projektu ustawy o KRS |data = 1999-04-30 |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |url = http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1135/$file/1135.pdf}}</ref>. Oprócz tego m.in. wprowadzono organ Rady – Prezydium, usunięto przepis o kadencyjności KRS i w jego miejsce wprowadzono przepis o kadencjach członków KRS. Zmieniono tryb zaskarżania uchwał Rady w sprawach indywidualnych sędziów – zamiast wnoszenia skargi do [[Naczelny Sąd Administracyjny|Naczelnego Sądu Administracyjnego]], wprowadzono skargę do [[Sąd Najwyższy (Polska)|Sądu Najwyższego]]<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Komisyjny projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Opis przebiegu procesu legislacyjnego |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |url = http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1135.htm}}</ref>.
* przeprowadzenie wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej, lustracji w sądzie lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę<ref>Art. 5 ust. 1 UoKRS.</ref>,
* wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej<ref>Art. 3 ust. 2 pkt 1 UoKRS.</ref>.
Jednym z uprawnień Rady do 5 grudnia 2007 było ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych. Tego dnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego<ref>[http://web.archive.org/web/20160310135854/http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2007/SK_43_06.pdf Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06].</ref>, w którym orzeczono, że art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS<ref>''Ustawa zname="ustawa01" dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa'' ({{Dziennik Ustaw|2001|100|1082}}, z późn. zm.).</ref> jest niezgodny z art. 60 Konstytucji RP. Z tym dniem Rada utraciła więc prawo ustalania wspomnianych kryteriów. Ostatnie uchwały w przedmiocie kryteriów zostały podjęte 11 stycznia 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100219.doc Uchwała Nr 7/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref>, 19 kwietnia 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100245.doc Uchwała nr 32/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wykładni treści uchwały Nr 7/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref> oraz 19 lipca 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100274.doc Uchwała Nr 143/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref>.
 
W 2016 Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła kandydatury na sędziów 1410 osób, które złożyły łącznie 1588 zgłoszeń. Rada przedstawiła Prezydentowi z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie 415 osób<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F5130BA6390153B7C125813F00429797/%24File/1634.pdf |tytuł = Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r. (druk nr 1634) |data = 31 maja 2017 |praca = Krajowa Rada Sądownictwa |opublikowany = sejm.gov.pl |strony = 18 |data dostępu = 2017-06-16}}</ref>. Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego wyniósł 66 dni<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/56D449AF5BE3D4D0C1258132003424C6/%24File/1588-Informacja%20o%20wykonaniu%20wydatk%C3%B3w%20w%20uk%C5%82adzie%20zadaniowym%20w%202016%20r.pdf| tytuł = Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. |data = 30 maja 2017 |opublikowany = sejm.gov.pl |strony = 141 |data dostępu = 2017-07-28}}</ref>. Prezydent nie może powołać na sędziego osoby, której kandydatura nie została mu przedstawiona przez Radę<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko = Winczorek |imię = Piotr |tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku |wydawca = Wydawnictwo Liber |miejsce = Warszawa |data = 2008 |strony = 353 |isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>.