Przygotowanie przedszkolne: Różnice pomiędzy wersjami

akt.
(akt.)
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (od 01.09.2016 r. nie dłużej niż do roku szkolnego w którym dziecko kończy 9 lat). Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (od 01.09.2016 r. do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat).
 
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ({{Dziennik Ustaw|20182019|9961148}}), zwana dalej „Prawem oświatowym”
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ({{Dziennik Ustaw|2012|977}}, z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ({{Dziennik Ustaw|2018|1314}}), zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.