Przygotowanie przedszkolne: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 275 bajtów ,  8 miesięcy temu
(akt.)
 
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ({{Dziennik Ustaw|2019|1148}}), zwana dalej „Prawem oświatowym”
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2714 sierpnialutego 20122017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w poszczególnychtym typachdla szkółuczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ({{Dziennik Ustaw|20122017|977356}}, z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ({{Dziennik Ustaw|2018|1314}}), zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.