Przygotowanie przedszkolne: Różnice pomiędzy wersjami

Rozmiar się nie zmienił ,  8 miesięcy temu
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ({{Dziennik Ustaw|2019|1148}}), zwana dalej „Prawem oświatowym”
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ({{Dziennik Ustaw|2017|356}})
* Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ({{Dziennik Ustaw|20182019|13141438}}), zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.
 
Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dokonują dyrektorzy szkół stosownie do art. 33 ust. 2 Prawa oświatowego.