5-Metoksy-N,N-diizopropylotryptamina – Inne języki