Thomas Hamilton (9. hrabia Haddington) – Inne języki