Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego: Różnice pomiędzy wersjami

WP:SK, drobne redakcyjne
m (drobne techniczne, kat.)
(WP:SK, drobne redakcyjne)
{{Wikipedia:Nawigacja/Komitet Arbitrażowy}}
 
== Przewodniczący Komitetu Arbitrażowego ==
 
==Przewodniczący Komitetu Arbitrażowego==
 
# Przewodniczący Komitetu Arbitrażowego wybierany jest spośród członków i przez nich zwykłą większością głosów. Kadencja Przewodniczącego wynosi pół roku. Przewodniczący może być odwołany, gdy większość członków Komitetu tak zdecyduje i jednocześnie zaproponuje innego kandydata na to miejsce. Przewodniczący może też zrezygnować na własną prośbę.
# Do uprawnień Przewodniczącego należy:
#* podejmowanie decyzji w sytuacji, gdy głosy członków Komitetu są równo rozłożone,
#* ogłaszanie uchwał Komitetu,
#* dbanie o dobrą atmosferę pracy i rozstrzyganie wewnętrznych sporów między członkami Komitetu.
# Z uwagi na czasową nieaktywność w pracach Komitetu Przewodniczący może przekazać swoje uprawnienia na określony czas Sekretarzowi.
 
== Sekretarz Komitetu Arbitrażowego ==
# Sekretarz Komitetu Arbitrażowego jest wybierany w ten sam sposób jak przewodniczący. Jego kadencja i zasady rezygnacji/zmiany sekretarza są takie same jak przewodniczącego.
# Do obowiązków sekretarza należy:
#* informowanie pozostałych członków Komitetu o napływających, nowych wnioskach,
#* ogłaszanie głosowań w sprawie przyjmowania wniosków i werdyktów,
#* koordynacja powoływania grup roboczych zajmujących się analizą przyjętych wniosków,
#* przygotowywanie ostatecznych tekstów werdyktów,
#* prowadzenie dokumentacji Komitetu na odpowiednich stronach Wikipedii, w tym ogłaszanie uchwał Komitetu.
# Z uwagi na czasową nieaktywność Sekretarza w pracach Komitetu Przewodniczący może powierzyć jego zadania na określony czas innemu członkowi Komitetu.
 
== Procedura rozpatrywania wniosków o arbitraż ==
 
# Sekretarz śledzi stronę z wnioskami o arbitraż i ogłasza na liście dyskusyjnej ich pojawienie się.
# Członkowie Komitetu mają 1 dzień (24 godziny) na zapoznanie się z wnioskiem.
# Następnie odbywa się dyskusja i głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku. Komitet przyjmuje wniosek do rozpatrzenia głosami co najmniej 5 arbitrów. Wniosek zostaje odrzucony, gdy po 10 dniach brak wymaganej liczby głosów za przyjęciem wniosku, lub z chwilą, gdy za jego odrzuceniem zagłosuje co najmniej 5 arbitrów. Dyskusja nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku i głosowanie w tej sprawie nie powinny trwać dłużej niż 3 dni.
# Sekretarz i przewodniczący Komitetu ustalają wspólnie, które wnioski o arbitraż będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym, tj. bez okresu na zapoznanie się z wnioskiem. Głosowanie takie kończy się z chwilą, gdy:
#* zagłosują wszyscy arbitrzy,
#* co najmniej 5 arbitrów opowie się za jedną opcją.
# W przypadku pozostałych wniosków, rozpatrywanych w normalnym trybie, głosowania nie można zakończyć przed ustalonym terminem, chyba że wcześniej zagłosują wszyscy arbitrzy.
# W przypadku przyjęcia wniosku o arbitraż Sekretarz koordynuje powołanie grupy roboczej oraz jej przewodniczącego-koordynatora, który będzie odpowiedzialny za organizację i stan prac grupy roboczej. Zadaniem grupy roboczej jest szczegółowe zapoznanie się z wnioskiem, sprawdzenie wszystkich "dowodów", ewentualnie podjęcie próby mediacji oraz poproszenie świadków i użytkowników zaangażowanych w spór o zabranie głosu na podstronie wniosku o arbitraż, znajdującej się na Wikipedii. W pracach grupy roboczej mogą uczestniczyć także inni, nie wyznaczeni do tego, arbitrzy.
# Nie później niż po 7 dniach grupa robocza przedstawia wnioski z pracy - może to być informacja o skutecznej mediacji lub braku jej powodzenia, wnioski wynikające z wypowiedzi zaangażowanych w konflikt użytkowników i świadków oraz propozycje werdyktu.
# Przez kolejne 3 dni cały Komitet zapoznaje się z ustaleniami grupy roboczej i głosuje propozycje werdyktu. W głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 5 arbitrów.
# W przypadku akceptacji werdyktu wszystkie zainteresowane osoby zajmują się - w razie potrzeby - redakcją jego ostatecznej wersji, a ta poddawana jest ponownie pod głosowanie. W przypadku odrzucenia przez większość członków Komitetu propozycji werdyktu grupy roboczej Przewodniczący Komitetu proponuje działania w celu wypracowania nowej propozycji werdyktu, uwzględniającej uwagi członków Komitetu oraz ewentualne dodatkowe ustalenia.
# Komitet Arbitrażowy może czasowo zawiesić rozpatrywanie wniosku:
#* w czasie trwania nominacji i wyborów do Komitetu,
#* w razie oczekiwania na wynik postępowania pojednawczego lub mediacji,
#* na zgodny wniosek stron sporu.
#: Decyzję o zawieszeniu rozpatrywania wniosku ogłasza się publicznie wraz z podaniem jej powodu.
# Ostateczny werdykt podawany jest do publicznej wiadomości przez Sekretarza lub Przewodniczącego na stronach [[Wikipedia:Komitet Arbitrażowy|Komitetu Arbitrażowego]] i [[Wikipedia:Tablica ogłoszeń|Tablicy ogłoszeń]] Wikipedii.
# Cała procedura, od momentu powiadomienia o nowym wniosku o arbitraż przez Sekretarza na liście dyskusyjnej do wydania werdyktu przez cały Komitet, powinna w miarę możliwości zawrzeć się w czasie 14 dni.
# Każdy arbiter ma prawo do publicznego wyrażenia swojego zdania w formie votum separatum w przypadku, gdy nie pokrywa się ono z uzgodnionym przez większość arbitrów werdyktem.
 
 
{|
|-
| style="background: yellow" | 2
| rowspan=3 align="center" style="background: blue; color: white" | '''Dyskusja i głosowanie nad <br /> przyjęciem/odrzuceniem wniosku'''
|-
| style="background: yellow" | 3
|-
| style="background: yellow" | 12
| rowspan=3 align="center" style="background: red" | '''Przyjęcie zaproponowanego przez <br />grupę roboczą werdyktu <br /> lub sformułowanie innego werdyktu.'''
|-
| style="background: yellow" | 13
|}
 
== Wyłączanie poszczególnych arbitrów z postępowania ==
# Członek Komitetu Arbitrażowego może sam się wyłączyć z prac nad dowolnym wnioskiem.
 
# Jeśli jeden z członków Komitetu Arbitrażowego podejrzewa, że w przypadku innego arbitra może dochodzić do konfliktu interesów w związku ze zgłoszonym wnioskiem o arbitraż, może złożyć do Przewodniczącego wniosek o wyłączenie tego arbitra z rozpatrywania takiej sprawy. Przy braku sprzeciwów decyzję o ewentualnym wykluczeniu arbitra z danej sprawy podejmuje Przewodniczący.
#Członek Komitetu Arbitrażowego może sam się wyłączyć z prac nad dowolnym wnioskiem.
## Jeśli pozostali członkowie Komitetu Arbitrażowego (poza wnioskodawcą i zainteresowanym) nie wyrażą w ciągu 24 godzin sprzeciwu wobec wykluczenia arbitra z danej sprawy, decyzja Przewodniczącego jest wiążąca.
#Jeśli jeden z członków Komitetu Arbitrażowego podejrzewa, że w przypadku innego arbitra może dochodzić do konfliktu interesów w związku ze zgłoszonym wnioskiem o arbitraż, może złożyć do Przewodniczącego wniosek o wyłączenie tego arbitra z rozpatrywania takiej sprawy. Przy braku sprzeciwów decyzję o ewentualnym wykluczeniu arbitra z danej sprawy podejmuje Przewodniczący.
## W razie sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego, przeprowadza się głosowanie nad wykluczeniem arbitra z danej sprawy. By wykluczyć arbitra z danej sprawy mimo sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącego.
##Jeśli pozostali członkowie Komitetu Arbitrażowego (poza wnioskodawcą i zainteresowanym) nie wyrażą w ciągu 24 godzin sprzeciwu wobec wykluczenia arbitra z danej sprawy, decyzja Przewodniczącego jest wiążąca.
# Wnioski w sprawie wyłączenia oraz sprzeciwy wobec nich można składać przed ustanowieniem grupy roboczej w danej sprawie.
##W razie sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego, przeprowadza się głosowanie nad wykluczeniem arbitra z danej sprawy. By wykluczyć arbitra z danej sprawy mimo sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącego.
# W przypadku stwierdzenia poważnego konfliktu interesów już po ustanowieniu grupy roboczej, Przewodniczący może wstrzymać prace nad wnioskiem. Przewodniczący ogłasza wyłączenie skonfliktowanego arbitra ze sprawy i odczekuje 24 godziny na ewentualne sprzeciwy. W tym czasie Przewodniczący decyduje, czy zebrany materiał jest wiarygodny i może być brany pod uwagę w dalszych pracach. By wykluczyć arbitra z danej sprawy mimo sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącego. W razie potrzeby Przewodniczący podejmuje decyzje o weryfikacji lub uzpełnieniu materiału dowodowego w danej sprawie.
#Wnioski w sprawie wyłączenia oraz sprzeciwy wobec nich można składać przed ustanowieniem grupy roboczej w danej sprawie.
#W przypadku stwierdzenia poważnego konfliktu interesów już po ustanowieniu grupy roboczej, Przewodniczący może wstrzymać prace nad wnioskiem. Przewodniczący ogłasza wyłączenie skonfliktowanego arbitra ze sprawy i odczekuje 24 godziny na ewentualne sprzeciwy. W tym czasie Przewodniczący decyduje, czy zebrany materiał jest wiarygodny i może być brany pod uwagę w dalszych pracach. By wykluczyć arbitra z danej sprawy mimo sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącego. W razie potrzeby Przewodniczący podejmuje decyzje o weryfikacji lub uzpełnieniu materiału dowodowego w danej sprawie.
 
== Jawność i poufność ==
# Jawne są, w szczególności:
 
#Jawne są, w szczególności:
#* wnioski o arbitraż – wnioski zamieszczane są na odpowiedniej stronie Wikipedii, wnioski wpływające drogą mailową są na niej ogłaszane przez Przewodniczącego lub Sekretarza,
#* decyzje Komitetu w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, wraz z uzasadnieniem,
 
== Kanały komunikacji a podejmowanie decyzji ==
# Na wiki Komitetu Arbitrażowego podejmowane są '''najważniejsze''' decyzje:
#* przyjęcie lub odrzucenie wniosku o arbitraż,
#* głosowanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wspólnego werdyktu,
#* głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego i sekretarza Komitetu,
#* głosowanie w sprawie odsunięcia arbitra z prac nad danym wnioskiem o arbitraż,
#* ponadto wiki Komitetu służy do redagowania wspólnych komunikatów oraz formułowania treści przegłosowanego werdyktu.
# Lista dyskusyjna Komitetu Arbitrażowego oraz kanał IRC służą do ogólnej dyskusji nad złożonymi wnioskami oraz sprawami organizacyjnymi Komitetu Arbitrażowego. Mogą one służyć również do powiadamiania członków o pojawieniu się nowych wniosków o arbitraż, terminach i wynikach głosowań itd. Na liście dyskusyjnej i kanale IRC będzie można przeprowadzać głosowania nad mniej ważnymi sprawami, które nie wymagają zgody większości członków Komitetu.
 
 
{{Wikipedia:Nawigacja/Rozwiązywanie konfliktów}}
 
[[Kategoria: Komitet Arbitrażowy]]
35 634

edycje