Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Różnice pomiędzy wersjami

drobne redakcyjne, wikizacja
(drobne redakcyjne, wikizacja)
'''Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)''' (ang. Foreign''foreign direct investment'' - (FDI)) według definicji [[UNCTAD]], [[IMF]] i [[OECD]] są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanądokonywanych przez rezydenta jednego kraju, (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”,) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju, (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnieje długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. MinimalnyAby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji, dla uznania inwestycji za BIZ, ustalono na poziomie 10%.
 
Zgodnie z powyższą definicją, komponentami BIZ są: [[kapitał zakładowy]] (''equity capital''), reinwestowane zyski (''reinvested earnings'') oraz inny kapitał (''other capital''). Inwestycje w kapitał zakładowy przedsiębiorstwa bezpośredniej inwestycji, dokonane przez inwestora bezpośredniego, związane są z zakupem akcji, majątku lub [[Aport (prawo)|aportem rzeczowym]] w postaci np. maszyn i urządzeń. Reinwestowane zyski, to część lub całość zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji, która nie została wypłacona inwestorowi bezpośredniemu w formie dywidendy, lecz zainwesto-wanazainwestowana w przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji. Inny kapitał, to pożyczki wewnątrz-korporacyjnewewnątrzkorporacyjne (krótko- lub długoterminowe) pomiędzy przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji a inwestorem bezpośrednim oraz transakcje związane z obsługą tego długu.
 
Reasumując, BIZ są to długookresowe inwestycje, podejmowane przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną jednego kraju w przedsiębiorstwo innego kraju, z zamiarem sprawowania kontroli nad nim i czerpania z niego zysku. Przy czym istotą BIZ jest transfer nie tylko kapitału, ale również pracy i wiedzy (technologicznej, marketingowej i organizacyjnej.