Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego: Różnice pomiędzy wersjami

nowa wersja regulaminu wewnętrznego Komitetu Arbitrażowego
(WP:SK, drobne redakcyjne)
(nowa wersja regulaminu wewnętrznego Komitetu Arbitrażowego)
{{Wikipedia:Nawigacja/Komitet Arbitrażowy}}
 
== Informacje ogólne ==
# Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego, zwany dalej regulaminem, określa strukturę organizacyjną oraz zawiera opis reguł rozpoznawania wniosków o arbitraż.
# Regulamin jest jawny.
# Regulamin ustalają i zmieniają członkowie Komitetu w drodze wewnętrznej dyskusji.
# Rozbieżności między regulaminem i [[Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Polityka arbitrażu|polityką arbitrażu]] rozstrzygane są na korzyść polityki arbitrażu.
 
== Przewodniczący Komitetu Arbitrażowego ==
# Przewodniczący Komitetu Arbitrażowego wybierany jest spośródzwykłą członkówwiększością igłosów przezna nichokres zwykłąpełnej większościąkadencji głosów.przez Kadencjaczłonków PrzewodniczącegoKomitetu wynosispośród półnich rokusamych. Przewodniczący możeMoże być odwołany, gdy większość członków Komitetu tak zdecyduje i jednocześnie zaproponuje innego kandydatawybierze na to miejsce innego kandydata. PrzewodniczącyKadencja możeprzewodniczącego teżulega zrezygnowaćskróceniu natakże własnąw prośbęwypadku rezygnacji.
# Do uprawnień Przewodniczącegoprzewodniczącego należy:
#* podejmowanie decyzji w sytuacji, gdy głosy członków Komitetu są równo rozłożone,
#* dbanie o dobrą atmosferę pracy,
#* ogłaszanie uchwał Komitetu,
#* dbanie o dobrą atmosferę pracy i rozstrzyganie wewnętrznych sporów między członkami Komitetu.
# Z uwagi na czasową nieaktywność w pracach Komitetu Przewodniczącyprzewodniczący może przekazać swoje uprawnienia na określony czas Sekretarzowiokreślony sekretarzowi.
 
== Sekretarz Komitetu Arbitrażowego ==
# Sekretarz Komitetu Arbitrażowego jest wybierany w ten sam sposób jak przewodniczący. Jego kadencjaKadencja i zasady rezygnacji/zmiany sekretarza są takie same jak przewodniczącego.
# Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
#* informowanie pozostałych członków Komitetu o napływających,wpłynięciu nowych wnioskachwniosków,
#* ogłaszanie głosowań w sprawie przyjmowania wniosków i werdyktów,
#* koordynacja powoływania grup roboczych zajmujących się analizą przyjętych wniosków,
#* przygotowywanie ostatecznych tekstów decyzji i werdyktów podlegających upublicznieniu,
#* prowadzenie dokumentacji Komitetu na odpowiednich stronach Wikipedii, w tym ogłaszanie uchwał Komitetu.
# Z uwagi na czasową nieaktywność Sekretarzasekretarza w pracach Komitetu Przewodniczącylub wyłączenie się od rozpoznania określonej sprawy przewodniczący może powierzyćtymczasowo przejąć jego zadaniaobowiązki nalub określonypowierzyć je na czas określony innemu członkowi Komitetu.
 
== Procedura rozpatrywania wniosków o arbitraż ==
# Sekretarz Komitetu śledzi stronę z wnioskami o arbitraż i ogłasza na liście dyskusyjnej ichogłasza wpłynięcie pojawienienowego sięwniosku.
# Członkowie Komitetu mają 1 dzień (24 godziny) na zapoznanie się z wnioskiem.
# NastępniePo zapoznaniu się z wnioskiem odbywa się dyskusja i głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem wniosku. KomitetGłosowanie przyjmujeplanowo wniosektrwa do3 rozpatrzeniadni, głosamimoże cozakończyć najmniejsię 5 arbitrów. Wniosek zostaje odrzuconywcześniej, gdy pozagłosują 10wszyscy dniacharbitrzy brakniepodlegający wymaganejwyłączeniu. liczbyKomitet głosówprzyjmuje zawniosek przyjęciemdo wnioskurozpatrzenia, lubkiedy zopowie chwilą, gdysię za jego odrzuceniem zagłosujetym co najmniej 5 arbitrówczłonków Komitetu. DyskusjaWniosek naduważa przyjęciemsię lubza odrzuceniemodrzucony, wnioskugdy irozkład głosowaniegłosów wwyklucza tejjego sprawieprzyjęcie. nieW powinnyprzypadku trwaćbraku dłużejrozstrzygnięcia niżgłosowanie zostaje przedłużone o kolejne 3 dni, maksymalnie może być ono przedłużane dwukrotnie.
# SekretarzPrzewodniczący i przewodniczący Komitetusekretarz ustalają wspólnie, które wnioski o arbitraż będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku, tj.któremu został nadany tryb przyspieszony, nie jest bezpoprzedzone okresuokresem na zapoznanie się z wnioskiemnim i planowo trwa 1 dzień. GłosowanieKomitet takiepodejmuje kończydecyzję sięo zjego chwiląprzyjęciu lub odrzuceniu analogicznie jak w trybie zwykłym, gdy:przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia głosowanie zostaje przedłużone wyłącznie raz o kolejny dzień.
# W przypadku przyjęcia wniosku o arbitraż sekretarz koordynuje powołanie grupy roboczej oraz wyznacza jej koordynatora, który będzie odpowiedzialny za organizację i stan prac grupy roboczej. Zadaniem grupy roboczej jest szczegółowe zapoznanie się z wnioskiem, sprawdzenie wszystkich „dowodów”, ewentualnie podjęcie próby mediacji oraz poproszenie użytkowników zaangażowanych w spór i świadków o zabranie głosu. W pracach grupy roboczej mogą uczestniczyć także inni, niewyznaczeni do tego, arbitrzy.
#* zagłosują wszyscy arbitrzy,
# Najpóźniej po 14 dniach grupa robocza przedstawia wnioski z pracy: może to być informacja o skutecznej mediacji lub braku jej powodzenia, zebrany materiał dowodowy (w tym korespondencja ze stronami), wnioski wynikające z wypowiedzi zaangażowanych w konflikt użytkowników i świadków oraz propozycja werdyktu. Praca grupy roboczej może ulec wydłużeniu, wówczas grupa robocza sukcesywnie co 7 dni przedstawia Komitetowi poczynione ustalenia.
#* co najmniej 5 arbitrów opowie się za jedną opcją.
# Koordynator grupy roboczej informuje pozostałych arbitrów o planowanym przedłożeniu Komitetowi swoich końcowych ustaleń. Sekretarz powołuje wówczas zespół recenzentów, wyznaczonych w miarę możliwości spośród członków Komitetu niebiorących istotnego udziału w dotychczasowym rozpoznawaniu sprawy.
# W przypadku pozostałych wniosków, rozpatrywanych w normalnym trybie, głosowania nie można zakończyć przed ustalonym terminem, chyba że wcześniej zagłosują wszyscy arbitrzy.
# Gdy grupa robocza przedłoży Komitetowi swoje końcowe ustalenia, zespół recenzentów ocenia projekt werdyktu, badając:
# W przypadku przyjęcia wniosku o arbitraż Sekretarz koordynuje powołanie grupy roboczej oraz jej przewodniczącego-koordynatora, który będzie odpowiedzialny za organizację i stan prac grupy roboczej. Zadaniem grupy roboczej jest szczegółowe zapoznanie się z wnioskiem, sprawdzenie wszystkich "dowodów", ewentualnie podjęcie próby mediacji oraz poproszenie świadków i użytkowników zaangażowanych w spór o zabranie głosu na podstronie wniosku o arbitraż, znajdującej się na Wikipedii. W pracach grupy roboczej mogą uczestniczyć także inni, nie wyznaczeni do tego, arbitrzy.
#* czy postępowanie prowadzono obiektywnie, zgodnie z postanowieniami polityki arbitrażu i z poszanowaniem równości stron,
# Nie później niż po 7 dniach grupa robocza przedstawia wnioski z pracy – może to być informacja o skutecznej mediacji lub braku jej powodzenia, wnioski wynikające z wypowiedzi zaangażowanych w konflikt użytkowników i świadków oraz propozycje werdyktu.
#* czy nie dopuszczono się poważnych błędów w prowadzeniu postępowania, mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie,
# Przez kolejne 3 dni cały Komitet zapoznaje się z ustaleniami grupy roboczej i głosuje propozycje werdyktu. W głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 5 arbitrów.
#* czy zebrano wystarczający i kompletny materiał dowodowy,
# W przypadku akceptacji werdyktu wszystkie zainteresowane osoby zajmują się – w razie potrzeby – redakcją jego ostatecznej wersji, a ta poddawana jest ponownie pod głosowanie. W przypadku odrzucenia przez większość członków Komitetu propozycji werdyktu grupy roboczej Przewodniczący Komitetu proponuje działania w celu wypracowania nowej propozycji werdyktu, uwzględniającej uwagi członków Komitetu oraz ewentualne dodatkowe ustalenia.
#* prawidłowość merytoryczną i redakcyjną projektu werdyktu.
# Komitet Arbitrażowy może czasowo zawiesić rozpatrywanie wniosku:
# Zespół recenzentów przedstawia swoje wnioski w postaci krótkiej opinii, w której zaleca przejście do głosowania (opinia pozytywna) lub wskazuje na dostrzeżone istotne uchybienia (opinia negatywna). Praca zespołu recenzentów nie wyklucza prowadzenia przez wszystkich arbitrów dyskusji nad tezami propozycji werdyktu oraz bieżącego wprowadzania do niej ewentualnych zmian merytorycznych i redakcyjnych. Opinię zespół recenzentów sporządza w terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili przedłożenia przez grupę roboczą Komitetowi swoich końcowych ustaleń.
#* w czasie trwania nominacji i wyborów do Komitetu,
# W wypadku pozytywnej opinii zespołu recenzentów sekretarz zarządza głosowanie nad przyjęciem propozycji werdyktu, które odbywa się w ciągu następnych 2 dni. Werdykt zostaje przyjęty, gdy opowie się za tym co najmniej 5 członków Komitetu. Reguły głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku stosuje się odpowiednio. Negatywna opinia zespołu recenzentów nie wyłącza możliwości zarządzenia głosowania nad przyjęciem propozycji werdyktu, jeżeli sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym tak uznają, mając na względzie wagę stwierdzonych uchybień i ich wpływ na treść propozycji werdyktu.
#* w razie braku kontaktu ze stronami sporu,
# W wypadku negatywnej opinii zespołu recenzentów sekretarz w porozumieniu z koordynatorem grupy roboczej ustalają sposób i nie dłuższy niż wynoszący 7 dni termin na usunięcie uchybień. Koordynator grupy roboczej składa sprawozdanie z podjętych działań. Nowej opinii zespołu recenzentów się nie sporządza.
#* w razie oczekiwania na materiały z zewnątrz (np. opinię eksperta),
# W przypadku nieprzyjęcia propozycji werdyktu sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym proponuje działania mające na celu wypracowanie nowej propozycji werdyktu, uwzględniającej uwagi członków Komitetu oraz ewentualne dodatkowe ustalenia.
#* w razie oczekiwania na wynik postępowania pojednawczego lub mediacji,
# Komitet umarza postępowanie, jeżeli wnioskodawca przed ogłoszeniem decyzji w przedmiocie przyjęcia wniosku do rozpoznania cofnie wniosek. Po ogłoszeniu decyzji o przyjęciu wniosku do rozpoznania cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę wymaga zgody drugiej strony. Decyzję o umorzeniu ogłasza się publicznie.
#* na zgodny wniosek stron sporu.
# Komitet może czasowo zawiesić rozpatrywanie wniosku:
#: Decyzję o zawieszeniu rozpatrywania wniosku ogłasza się publicznie wraz z podaniem jej powodu.
#* przed terminem nominacji i wyborów do Komitetu, gdy zachodzi możliwość, że nie będzie w stanie zakończyć postępowania w bieżącej kadencji,
# Ostateczny werdykt podawany jest do publicznej wiadomości przez Sekretarza lub Przewodniczącego na stronach [[Wikipedia:Komitet Arbitrażowy|Komitetu Arbitrażowego]] i [[Wikipedia:Tablica ogłoszeń|Tablicy ogłoszeń]] Wikipedii.
#* w razie braku kontaktu ze stronami sporu,
# Cała procedura, od momentu powiadomienia o nowym wniosku o arbitraż przez Sekretarza na liście dyskusyjnej do wydania werdyktu przez cały Komitet, powinna w miarę możliwości zawrzeć się w czasie 14 dni.
#* w razie oczekiwania na materiały z zewnątrz (np. opinię eksperta),
# Każdy arbiter ma prawo do publicznego wyrażenia swojego zdania w formie votum separatum w przypadku, gdy nie pokrywa się ono z uzgodnionym przez większość arbitrów werdyktem.
#* w razie oczekiwania na wynik postępowania pojednawczego lub mediacji,
#* na zgodny wniosek stron sporu.
:: Decyzję o zawieszeniu rozpatrywania wniosku podejmuje sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym przy akceptacji pozostałych arbitrów. W razie zgłoszenia sprzeciwu przeprowadza się głosowanie. Decyzję o zawieszeniu ogłasza się publicznie wraz z podaniem jej powodu.
#<li value=15> Ostateczny werdykt podawany jest do publicznej wiadomości przez sekretarza na stronach [[Wikipedia:Komitet Arbitrażowy|Komitetu Arbitrażowego]] i [[Wikipedia:Tablica ogłoszeń|Tablicy ogłoszeń]] Wikipedii.
# Cała procedura, od momentu powiadomienia o nowym wniosku o arbitraż przez sekretarza na liście dyskusyjnej do wydania werdyktu przez cały Komitet, powinna w miarę możliwości zamknąć się w przeciągu 1 miesiąca.
# Każdy arbiter ma prawo do publicznego wyrażenia swojego zdania w formie votum separatum w przypadku, gdy nie pokrywa się ono z uzgodnionym przez większość arbitrów decyzją lub werdyktem.
 
== Wykonywanie werdyktów Komitetu Arbitrażowego ==
{|
# Sekretarz informuje osoby, których werdykt bezpośrednio dotyczy, na ich stronach dyskusji o fakcie wydania werdyktu.
|+ '''Wizualizacja kroków roboczych:'''
# Sekretarz odpowiada za wyegzekwowanie środków podlegających wykonaniu bezpośrednio po werdykcie. W pozostałym zakresie kontrolowanie prawidłowego wykonania środków przewidzianych w werdykcie może być dokonane przez każdego z administratorów.
! dzień
# Każdy z wikipedystów może zgłosić wybranemu członkowi Komitetu poprzez e-mail fakt naruszenia postanowień werdyktu.
! co się dzieje
# Każdy z wikipedystów może zgłosić wybranemu członkowi Komitetu poprzez e-mail wniosek o interpretację wyłącznie tego rozstrzygnięcia zawartego w werdykcie, które jego bezpośrednio dotyczy. W przedmiocie takiego wniosku przeprowadza się w miarę potrzeby dyskusję celem uzgodnienia treści interpretacji, a w przypadkach spornych także głosowanie. Sekretarz informuje zgłaszającego o uzgodnionej odpowiedzi lub o stwierdzeniu, że wniosek pozostawiono bez rozpoznania jako niewymagający interpretacji. Wnioskom pochodzącym od osób nieuprawnionych nie nadaje się dalszego biegu. Treść interpretacji może podlegać upublicznieniu na stronie danej sprawy, jeżeli Komitet uzna to zasadne.
|-
| style="background: yellow" | 1
| rowspan=1 align="center" style="background: green; color: white" | '''Zapoznanie się z wnioskiem'''
|-
| style="background: yellow" | 2
| rowspan=3 align="center" style="background: blue; color: white" | '''Dyskusja i głosowanie nad <br /> przyjęciem/odrzuceniem wniosku'''
|-
| style="background: yellow" | 3
|-
| style="background: yellow" | 4
|-
| style="background: yellow" | 5
| rowspan=7 align="center" style="background: goldenrod" | '''Praca grupy roboczej'''
|-
| style="background: yellow" | 6
|-
| style="background: yellow" | 7
|-
| style="background: yellow" | 8
|-
| style="background: yellow" | 9
|-
| style="background: yellow" | 10
|-
| style="background: yellow" | 11
|-
| style="background: yellow" | 12
| rowspan=3 align="center" style="background: red" | '''Przyjęcie zaproponowanego przez <br />grupę roboczą werdyktu <br /> lub sformułowanie innego werdyktu.'''
|-
| style="background: yellow" | 13
|-
| style="background: yellow" | 14
|-
|}
 
== Wyłączanie poszczególnych arbitrów z postępowania ==
# Członek Komitetu Arbitrażowego może sam się wyłączyć z prac nad dowolnym wnioskiem.
# Jeśli jeden z członków Komitetu Arbitrażowego podejrzewauważa, że w przypadku innego arbitra może dochodzić do konfliktu interesów w związku ze zgłoszonym wnioskiem o arbitraż, może złożyć do Przewodniczącegoprzewodniczącego wniosek o wyłączenie tego arbitra z rozpatrywania takiej sprawy. Przy braku sprzeciwów decyzję o ewentualnym wykluczeniu arbitra z danej sprawy podejmuje Przewodniczący.
## Przy braku sprzeciwów decyzję o ewentualnym wykluczeniu arbitra z danej sprawy podejmuje przewodniczący.
## Jeśli pozostali członkowie Komitetu Arbitrażowego (poza wnioskodawcą i zainteresowanym) nie wyrażą w ciągu 24 godzin sprzeciwu wobec wykluczenia arbitra z danej sprawy, decyzja Przewodniczącego jest wiążąca.
## Jeśli pozostali członkowie Komitetu (poza wnioskodawcą i zainteresowanym) nie wyrażą w ciągu 24 godzin sprzeciwu wobec wykluczenia arbitra z danej sprawy, decyzja przewodniczącego jest wiążąca.
## W razie sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego, przeprowadza się głosowanie nad wykluczeniem arbitra z danej sprawy. By wykluczyć arbitra z danej sprawy mimo sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącego.
## W razie sprzeciwu wobec decyzji przewodniczącego przeprowadza się głosowanie nad wykluczeniem arbitra z danej sprawy. Wykluczenie następuje bezwzględną większością głosów, przy czym głosowanie trwa nie dłużej niż 3 dni, a zainteresowany nie bierze w nim udziału.
# W przypadku złożenia wniosku przez stronę powyższą procedurę stosuje się odpowiednio.
# Wnioski w sprawie wyłączenia oraz sprzeciwy wobec nich można składać przed ustanowieniem grupy roboczej w danej sprawie.
# W przypadku stwierdzenia poważnego konfliktu interesów już po ustanowieniu grupy roboczej, Przewodniczącyprzewodniczący może wstrzymać prace nad wnioskiem. Przewodniczący ogłasza wyłączenie skonfliktowanego arbitra ze sprawy i odczekuje 24 godziny na ewentualne sprzeciwy. W tym czasie Przewodniczącyprzewodniczący decyduje, czy zebrany materiał jest wiarygodny i może być brany pod uwagę w dalszych pracach. ByW wykluczyćprzypadku arbitrasprzeciwu zprocedurę danejwyłączenia sprawystosuje mimosię sprzeciwów, wymagane są cztery głosy poparcia dla decyzji Przewodniczącegoodpowiednio. W razie potrzeby Przewodniczącyprzewodniczący podejmuje decyzjedecyzję o weryfikacji lub uzpełnieniuuzupełnieniu materiału dowodowego w danej sprawie.
 
== Jawność i poufność ==
# Jawne są, w szczególności:
#* wnioski o arbitraż – wnioski zamieszczane są na odpowiedniej stronie Wikipedii, wnioski wpływające drogą e-mailową są na niej ogłaszane przez Przewodniczącegoprzewodniczącego lub Sekretarzasekretarza po weryfikacji, czy pochodzą od osoby uprawnionej,
#* decyzje Komitetu w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, wraz z uzasadnieniem,
#* materiał dowodowy analizowany w sprawie (w tym korespondencja), z wyjątkiem tych jego części, co do których Komitet podjął decyzję o nieujawnianiu kierującw sięszczególności ochronąz uwagi na brak związku ze sprawą bądź z uwagi na ochronę interesu osobistego konkretnej osoby. ,
#* werdykty Komitetu wraz z uzasadnieniem,
#* rozkład głosów (za-przeciw-wstrzymujący się) w głosowaniach nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku oraz w ostatecznym głosowaniu nad przyjęciem propozycji werdyktu,
#* regulamin wewnętrzny Komitetu,
#* ostateczne decyzje dotyczące wyłączenia arbitrów oraz oświadczenia arbitrów o wyłączeniu z prac nad danym wnioskiem, chyba że arbitrzy je składający zastrzegą w tym zakresie poufność,
#* inne uchwały Komitetu dotyczące rozpatrywanych spraw lub ogólnych kwestii dotyczących Komitetu.
#* w miarę potrzeby inne uchwały Komitetu dotyczące rozpatrywanych spraw lub ogólnych kwestii dotyczących Komitetu.
# Materiał dowodowy uzyskiwany przez Komitet podlega upublicznieniu. Pytania do stron, świadków, i innych osób (np. ekspertów) Komitet może kierować drogą poufną lub jawną. Jeśli pytania zadane są drogą poufną, podlegają upublicznieniu wraz z uzyskanymi odpowiedziami. Komitet może wstrzymać publikację do czasu uzyskania odpowiedzi od wszystkich osób, którym zadano pytania. Osoby, do których kierowane są pytania, uprzedzane są o upublicznianiu odpowiedzi. Osoby takie uprzedza się również o możliwości zwrócenia się do Komitetu o utajnienie części informacji, z uwagi na ochronę ich interesu osobistego.
# Materiał dowodowy uzyskiwany przez Komitet podlega upublicznieniu. Pytania do stron, świadków, i innych osób (np. ekspertów) Komitet może kierować drogą poufną lub jawną. Jeśli pytania zadane są drogą poufną, podlegają upublicznieniu wraz z uzyskanymi odpowiedziami. Osoby, do których kierowane są pytania, powinny zostać poinformowane o upublicznianiu odpowiedzi oraz o możliwości zwrócenia się do Komitetu o utajnienie części informacji z uwagi na ochronę ich interesu osobistego.
# Poufne pozostają:
#* wewnętrzne dyskusje i materiały członków Komitetu,
#* opinia zespołu recenzentów,
#* głosowania członków Komitetu, publicznie podaje się jednak rozkład głosów (za/przeciw/wstrzymujący się).
#* głosowania członków Komitetu.
# Każdy członek Komitetu może publicznie wyrażać swoje opinie i stanowiska, nie można go jednak zmuszać do tego. Każdy członek Komitetu może także wyrazić zdanie odrębne (votum separatum) od werdyktu Komitetu.
# Każdy członek Komitetu może publicznie wyrażać swoje opinie i stanowiska. Każdy członek Komitetu może także wyrazić zdanie odrębne (votum separatum) od werdyktu Komitetu.
 
== Kanały komunikacji a podejmowanie decyzji ==
# Na wiki Komitetu Arbitrażowego podejmowane są '''najważniejsze'''w szczególności decyzje:
#* przyjęcie lub odrzucenie wniosku o arbitraż,
#* głosowanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wspólnego werdyktu,
#* głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego i sekretarza Komitetu,
#* głosowanie w sprawie odsunięcia arbitra z prac nad danym wnioskiem o arbitraż,