Walne zgromadzenie: Różnice pomiędzy wersjami

do zaskarżenia uchwał WZ muszą być spełnione kumulatywnie dwie przesłanki spośród czterech
m (poprawa linków do ujedn. i przek., WP:SK, ort., drobne techniczne)
(do zaskarżenia uchwał WZ muszą być spełnione kumulatywnie dwie przesłanki spośród czterech)
=== Zaskarżanie uchwał WZA, stwierdzenie nieważności uchwały ===
Uchwała walnego zgromadzenia:
* sprzeczna ze statutem, lub sprzeczna z dobrymi obyczajami
i
* sprzeczna z dobrymi obyczajami,
* godząca w interes spółki, lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza
* mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza
może być zaskarżona w drodze '''powództwa o uchylenie uchwały''' wytoczonego przeciwko spółce. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: zarządowi; radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia może być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
 
Podmiotom uprawnionym do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje również prawo do wniesienia przeciwko spółce '''powództwa o stwierdzenie nieważności''' uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.
 
== Walne zgromadzenie w spółdzielniach ==
Anonimowy użytkownik