BondSpot: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 2303 bajty ,  9 lat temu
uzupełnienie przez pracownika spółki
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(dane wprowadzone przez pracownika BondSpot.)
(uzupełnienie przez pracownika spółki)
- '''<big>Treasury BondSpot Poland</big> (dawniej MTS Poland) '''
 
Rynek Treasury BondSpot Poland został uruchomiony w 2002 roku - hurtowy rynek skarbowych papierów wartościowych. Przedmiotem transakcji na rynku są pakiety papierów wartościowych, których wartość nominalna wynosi 5 mln zł lub wielokrotność tej wielkości. Jego uczestnikami jest obecnie 31 wiodących krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, 12 posiada status primary dealer gwarantujący wyłączne prawo nabywania skarbowych papierów wartościowych na rynku pierwotnym, w celu ich późniejszej redystrybucji w obrocie wtórnym.
Rynek Treasury BondSpot Poland został uruchomiony w 2002 roku - początkowo jako ERSPW (Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych) zorganizowany na podstawie umowy z Ministrem Finansów. W latach 2004-2009 działał pod nazwą MTS Poland i prowadzony był we współpracy z włoską spółką MTS S.p.A., organizatorem pierwszego w Europie elektronicznego rynku obligacji skarbowych. MTS S.p.A. nadal pozostaje dostawcą technologii dla rynku skarbowych papierów wartościowych TBS Poland. Rynek Treasury BondSpot Poland jest integralną częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych, opracowanego przez Ministerstwo Finansów przy współudziale Narodowego Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz środowiska bankowego.
Głównym celem systemu jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.
 
Głównym celem systemuTBS Poland jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.
 
Na rynku TBS Poland działają największe globalne i lokalne instytucje finansowe. Uczestnicy rynku mogą działać jako:
<big>- '''Regulowany Rynek Pozagiełdowy'''</big>
 
• Market Makerzy – uczestnicy wystawiający własne oferty kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nie przekraczającym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem,
• Market Takerzy – uczestnicy składający wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację w całości lub części oferty Market Makerów,
Inwestorzy Instytucjonalni – uczestnicy uprawnieni do zawierania transakcji warunkowych oraz w wydzielonym segmencie instytucjonalnym (B2C) rynku kasowego transakcji transakcji outright.
 
Od lutego 2011 roku BondSpot S.A. publikuje pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).
TBSP.Index jest uniwersalnym narzędziem rynkowym będącym punktem odniesienia dla oceny efektywności własnych decyzji inwestycyjnych wykorzystywanym zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych inwestujących w obligacje skarbowe.
TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych od obligacji.
W skład portfela indeksu wchodzą nominowane w złotych obligacje skarbowe zerokuponowe oraz obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, będące przedmiotem fixingu organizowanego zgodnie z Regulaminem Fixingu NBP na rynku Treasury BondSpot Poland. Skład portfela indeksu rewidowany jest w cyklu miesięcznym.
 
 
<big>- '''Regulowany Rynek Pozagiełdowy'''</big> - rynek działający w ramach obrotu zorganizowanego '''systemu CATALYST'''
 
Przedmiotem obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym są obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, listy zastawne oraz obligacje skarbowe.
Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 r. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO – na tych platformach jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, oraz analogiczne dwa rynki BondSpot S.A., gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł lub odpowiednio 100 tys. danej waluty obcej. Przedmiotem transakcji na rynku mogą być zdematerializowane obligacje, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu, emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone do obrotu na rynku. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.
 
 
'''CATALYST''' to jeden z pierwszych w Europie i unikalny w regionie Nowej Europy zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. Został uruchomiony w dniu 30 września 2009 r. wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot SA. Catalyst skupia w jednym miejscu platformy obrotu regulowanego i alternatywnego dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, które dostosowane są do potrzeb emitentów plasujących emisje w trybie prywatnym lub publicznym, o różnych wielkościach i różnej charakterystyce.
Przejrzyste i płynne rynki zapewniające wycenę notowanych na nich instrumentów to nowy element w obecnej strukturze rynku instrumentów dłużnych, stanowiący jednocześnie istotny impuls dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz wzrostu i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
 
Anonimowy użytkownik