Aktywa: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 2288 bajtów ,  6 lat temu
wikiekonomia
m (drobne redakcyjne)
(wikiekonomia)
'''Środki gospodarcze''', '''aktywa''' – kontrolowane przez [[PrzedsiębiorstwoPodmiot gospodarczy|jednostkę gospodarczą]] zasoby [[Majątek|zasoby majątkowe]] o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki [[PrzychódKorzyść (ekonomia)ekonomiczna|korzyści ekonomicznych]]<ref>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ({{Dziennik Ustaw|rok = 1994|numer = 121|pozycja = 591}}, tekst jednolity {{Dziennik Ustaw|2013|330}}).</ref>. Jeśli zasób majątkowy nie spełnia któregoś z powyższych kryteriów, nie może być ujęty w [[Bilans (rachunkowość)|bilansie]].
 
Przykład: w sklepie znajdują się jogurty, a ich termin przydatności do spożycia upłynął; przedsiębiorstwo odzieżowe posiada w magazynie tkaniny, które uległy trwałemu zabrudzeniu – w obu przypadkach nie jest spełnione oczekiwanie, że składnik przyniesie w przyszłości korzyści, nie powinien być zatem ujęty w bilansie. Przykład drugi: zatrudnieni są pracownicy, ale ich umiejętności i wiedzę trudno wiarygodnie wycenić i kontrolować, nie są więc zgodnie z prawem bilansowym ujmowani wśród aktywów.
Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia, upłynnienia ("zasada wzrastającej płynności"), a w ramach tych grup według postaci, w jakiej występują:
 
* [[majątek trwały]], [[aktywa trwałe]]
Jednostka gospodarcza nie musi mieć [[Własność|prawa własności]] do składnika majątkowego, aby ująć go w bilansie. Jednym z przykładów jest obowiązek ujęcia bilansowego aktywów, które stanowią przedmiot [[Leasing finansowy|leasingu finansowego]], a do których prawo własności posiada podmiot finansujący, do momentu spłaty całości zobowiązań z tytułu umowy leasingowej<ref>{{Cytuj książkę|nazwisko = Helin|imię = André|tytuł = Ustawa o rachunkowości – komentarz|rok = 2012|wydawca = C.H. Beck|miejsce = Warszawa|strony = 170|isbn = }}</ref>.
** [[wartości niematerialne i prawne]]
 
** [[Rzeczowe aktywa trwałe|rzeczowy majątek trwały]], [[Środek trwały|środki trwałe]]
== Klasyfikacja ==
** [[finansowy majątek trwały]], [[Inwestycja|inwestycje długoterminowe]]
Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich zamiany na gotówkę, [[Płynność aktywów|upłynnienia]] (stopnia płynności). Kierując się zasadą wzrastającej płynności jako pierwsze należy zaprezentować w bilansie [[aktywa trwałe]], które stosunkowo trudno zamienić na gotówkę w krótkim czasie, następnie bardziej płynne [[aktywa obrotowe]]. W ramach tych dwóch grup należy ująć aktywa według postaci, w jakiej występują i przedstawionej poniżej kolejności<ref>Zgodnie z załącznikiem nr 1 UoR.</ref>:
** [[należności długoterminowe]]
* [[Aktywa obrotowe|majątek obrotowy]]trwały, [[aktywa obrotowe]]trwałe:
** [[wartości niematerialne i prawne]] ,
** [[zapasy (ekonomia)|zapasy]]
** [[Rzecz (prawo)|rzeczowy]] majątek trwały, [[należności długoterminowe]],
*** [[materiał]]y
** [[finansowy majątek trwały]], [[Inwestycja|inwestycje długoterminowe]],
*** [[produkcja niezakończona]] ([[półprodukt]]y i [[produkcja w toku]])
** [[długoterminowe rozliczenia międzyokresowe]],
*** [[produkty gotowe]] ([[Produkt (marketing)|wyroby gotowe]], [[Usługa|usługi]])
* [[majątek trwały]]obrotowy, [[aktywa trwałe]]obrotowe:
*** [[towar]]y
** [[zapasyZapasy (ekonomia)|zapasy]], rzeczowe aktywa obrotowe,
** [[należności krótkoterminowe]]
*** [[Materiał|materiały]],
** [[finansowy majątek obrotowy]], [[inwestycje krótkoterminowe]]
*** [[produkcja niezakończona]] ([[półproduktPółprodukt|półprodukty]]y i [[produkcja w toku]]),
*** [[Papier wartościowy (prawo)|papiery wartościowe]]
*** [[produkty gotowe]] ([[ProduktWyrób (marketing)gotowy|wyroby gotowe]], [[Usługa|usługi]]),
*** [[Pieniądz|środki pieniężne]]
*** [[Towar|towary]],
** [[należności długoterminowekrótkoterminowe]],
** [[Inwestycja krótkoterminowa|inwestycje krótkoterminowe]], w tym.m.in.:
*** [[Papier wartościowy (prawofinanse)|papiery wartościowe]] ,
*** [[Pieniądz|środki pieniężne]],
** [[krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe]].
 
Struktura aktywów jest zależna od specyfiki działalności jednostki, rodzaju branży, technologii wytwarzania i asortymentu produktów. Wysoki udział aktywów trwałych w ogólnej sumie aktywów świadczy o małej możliwości dostosowania się jednostki do zmieniającego się otoczenia<ref>{{Cytuj książkę|nazwisko = Świderska|imię = Gertruda Krystyna|tytuł = Jak czytać sprawozdanie finansowe|rok = 2013|wydawca = Difin/MAC|miejsce = Warszawa|strony = 77|isbn = }}</ref>.
 
== Aktywa typowe dla organizacji opartej na wiedzy ==
W warunkach [[gospodarka oparta na wiedzy|gospodarki opartej na wiedzy]] pojęcie majątku coraz częściej nabiera szerszego znaczenia wykraczającego poza tradycyjne zbywalne zasoby przedsiębiorstwa. Pojęcie majątku używane w szerokim sensie obejmuje obok [[Rzecz (prawo)|rzeczy]] i praw majątkowych, również zdobytą wiedzę i umiejętności przynależne osobie fizycznej, a więc [[pracownik wiedzy|wykwalifikowanemu pracownikowi]]. Tego rodzaju niematerialne zasoby stanowią kluczowy czynnik generujący wpływ korzyści ekonomicznych do organizacji opartej na wiedzy, np. przedsiębiorstwa doradczego lub informatycznego.
 
W warunkach [[gospodarka oparta na wiedzy|gospodarki opartej na wiedzy]] pojęcie majątku coraz częściej nabiera szerszego znaczenia wykraczającego poza tradycyjne zbywalne zasoby przedsiębiorstwa. Pojęcie majątku używane w szerokim sensie obejmuje obok rzeczy i praw majątkowych, również zdobytą wiedzę i umiejętności przynależne osobie fizycznej, a więc [[pracownik wiedzy|wykwalifikowanemu pracownikowi]]. Tego rodzaju niematerialne zasoby stanowią kluczowy czynnik generujący wpływ korzyści ekonomicznych do organizacji opartej na wiedzy, np. firmy doradczej lub informatycznej. Uzyskanie prawdziwego i rzetelnego obrazu takiej organizacji w jej sprawozdaniu finansowym może wymagać fakultatywnego rozbudowania bilansu o kategorię aktywów kompetencyjnych, które dzieli się na następujące pozycje: wiedza, umiejętności, doświadczenie, projekty badawcze. Podstawą normatywną dla uzupełnienia sprawozdania finansowego o te kategorie nie są przepisy prawa bilansowego w aktualnie obowiązującej formule, ale zasada wyższości treści nad formą, która obliguje jednostkę do ujawniania zasobów i zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko normą prawną.<ref>L. Niemczyk: ''Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości'', Pacioli Institute, Rzeszów 2013.</ref>.
 
== Zobacz też ==
 
* [[pasywa]]
* [[pasywa]] - źródła finansowania (pochodzenia) środków gospodarczych
* [[Bilans (rachunkowość)|bilans]]
* [[zapasy (ekonomia)]]