European chemical Substances Information System: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne redakcyjne
(źródła/przypisy)
m (drobne redakcyjne)
'''Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych''' ({{ang.|European chemical Substances Information System}} – '''ESIS''') – obecnie już nieistniejący system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez [[Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta]]. Zapewniał dostęp do wykazów i list{{r|ESIS}}:
* [[Numer WE|EINECS]] (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) – Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (''Dz. Urz. WE C 146A z 15.6.1990''),
* [[Numer WE|ELINCS]] (European List of Notified Chemical Substances) – Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (w oparciu o ''Dyrektywę 92/32/EEC'', siódmą poprawkę do [[Dyrektywa 67/548/EWG|''Dyrektywy 67/548/EEC]]''),
* [[Numer WE|NLP]] (No-Longer Polymers) – wykaz „No-Longer Polymers”,
* BPD (Biocidal Products Directive) – substancje aktywne umieszczone w załączniku I lub Ia ''Dyrektywy 98/8/EEC'' albo w liście substancji biobójczych nie zawartychniezawartych w tych załącznikach,
* PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) – trwałe, mające zdolność do [[Bioakumulacja|bioakumulacji]] i toksyczne,
* vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative) – bardzo trwałe i mające dużą zdolność do bioakumulacji,
14 338

edycji