Nieważność decyzji administracyjnej: Różnice pomiędzy wersjami

m
niebędące przy użyciu AWB
(→‎Właściwość organu: źródła/przypisy)
m (niebędące przy użyciu AWB)
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, następuje w drodze postanowienia wydawanego na podstawie art. 61a § 1 kpa. Aktualnie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania "nieważnościowego" nie wydaje się decyzji, nie znajduje zastosowania art. 158 § 1 kpa<ref>{{Cytuj książkę | autor = Marek Wierzbowski (red.) | tytuł = Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi | wydawca = C. H. Beck | miejsce = Warszawa | data = 2017 | strony = 259 | isbn = 978-83-255-9634-7}}</ref>.
 
Zgodnie z art. 156 § 2 kpa nie można stwierdzić nieważności decyzji, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, została skierowana do osoby nie będącejniebędącej stroną w sprawie lub zawiera wadę powodującą nieważność decyzji z mocy prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło dziesięć lat; nie można też stwierdzić nieważności decyzji, jeżeli wywołała nieodwracalne skutki prawne<ref group="uwaga">Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 ({{Dziennik Ustaw|2015|702}}) art. 156 § 2 kpa w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, utracił moc 21 maja 2015 r. jako niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.</ref>. W takich sytuacjach organ ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji<ref>{{Cytuj książkę | autor = Marek Wierzbowski (red.) | tytuł = Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi | wydawca = C. H. Beck | miejsce = Warszawa | data = 2017 | strony = 258 | isbn = 978-83-255-9634-7}}</ref>.
 
== Względna suspensywność ==