Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego: Różnice pomiędzy wersjami

zmiana regulaminu w drodze wewnętrznej dyskusji
(nawigacja)
(zmiana regulaminu w drodze wewnętrznej dyskusji)
== Procedura rozpatrywania wniosków o arbitraż i wniosków o uchylenie środków orzeczonych przez Komitet Arbitrażowy ==
# Sekretarz Komitetu śledzi stronę z wnioskami o arbitraż i na liście dyskusyjnej ogłasza wpłynięcie nowego wniosku.
# Jeśli wniosek o arbitraż jest oczywistym trollingiem lub co do istoty sprawy pokrywa się z wnioskiem już odrzuconym, sekretarz lub przewodniczący może usunąć wniosek po uprzednim poinformowaniu arbitrów o swoich zamiarach. W takim wypadku informuje również składającego wniosek o przyczynie jego usunięcia. Jeśli w ciągu 24 godzin od usunięcia dowolny członek Komitetu zgłosi sprzeciw, sekretarz przywraca wniosek i inicjuje formalne głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem.
# Członkowie Komitetu mają 1 dzień (24 godziny) na zapoznanie się z wnioskiem.
# Po zapoznaniu się z wnioskiem odbywa się dyskusja i głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem. Głosowanie planowo trwa 3 dni, może zakończyć się wcześniej, gdy zagłosują wszyscy arbitrzy niepodlegający wyłączeniu. Komitet przyjmuje wniosek do rozpatrzenia, kiedy opowie się za tym co najmniej 5 członków Komitetu. Wniosek uważa się za odrzucony, gdy rozkład głosów wyklucza jego przyjęcie. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowanie zostaje przedłużone o kolejne 3 dni, maksymalnie może być ono przedłużane dwukrotnie.
#* głosowanie w sprawie odsunięcia arbitra z prac nad danym wnioskiem o arbitraż,
#* ponadto wiki Komitetu służy do redagowania wspólnych komunikatów oraz formułowania treści przegłosowanego werdyktu.
# Lista dyskusyjna Komitetu Arbitrażowego oraz kanałinne IRCzaaprobowane wcześniej przez arbitrów komunikatory internetowe służą do ogólnej dyskusji nad złożonymi wnioskami oraz sprawami organizacyjnymi Komitetu Arbitrażowego. Mogą one służyć również do powiadamiania członków o pojawieniu się nowych wniosków o arbitraż, terminach i wynikach głosowań itd. Na liście dyskusyjnej i kanaleza pomocą innych IRCkomunikatorów będzieinternetowych można przeprowadzać głosowania nad mniej ważnymi sprawami, które nie wymagają zgody większości członków Komitetu.
 
{{Wikipedia:Nawigacja/Rozwiązywanie konfliktów}}