Stowarzyszenie Harcerskie

Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

Stowarzyszenie Harcerskie
Data powstania

15 kwietnia 1996

Liczebność

600

Zasięg działalności

Warszawa, Warka, Chotomów, Popławy, Pułtusk, Lublin

Siedziba

ul. Hoża 57
00-681 Warszawa

Jednostka naczelna

Naczelnictwo SH

Władze
Naczelnik

hm. Tomasz Wolszczak

Skarbnik

hm. Barbara Kapturkiewicz

Strona internetowa

Jest jedną z tych organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę: w jednej wersji jest deklaracja służby m.in. Bogu, a w drugiej zamiast tego są jedynie odniesienia do prawdy i sprawiedliwości jako wartości uniwersalnych. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznaje się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Stowarzyszenie Harcerskie liczy około 600 członków działających w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych na terenie Warszawy, Warki, Chotomowa i Popław.

Cele statutoweEdytuj

Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją uznającą harcerski system wychowawczy za dobry i sprawdzony sposób kształtowania człowieka. Opiera swą działalność na treści Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego, uważając pełnienie służby za najpełniejszy sposób samorealizacji człowieka. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, zależnie od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom - prawdzie i sprawiedliwości. Jedynym warunkiem przynależności do SH jest chęć dążenia do ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą Stowarzyszenie, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele - członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych - brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa[1].

Cele SHEdytuj

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań swoich członków
 • nauka decydowania, odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów
 • kształtowanie zaradności, gospodarności i skutecznego działania
 • kształtowanie nawyków higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą
 • rozwijanie świadomości ekologicznej
 • pielęgnowanie kultury i tradycji narodowych[2]

Władze SHEdytuj

Najwyższą władzą SH jest zwoływany co dwa lata Zjazd SH, który wybiera Naczelnictwo reprezentujące Stowarzyszenie między Zjazdami[3].

W skład Naczelnictwa wchodzą:

 • Naczelnik Stowarzyszenia - odpowiedzialny za reprezentowanie Stowarzyszenia Harcerskiego na zewnątrz oraz za nadzór nad działalnością hufców i jednostek działających poza hufcami, takich jak kręgi instruktorskie, szczepy itp. oraz za kształcenie instruktorów od poziomu podharcmistrza,
 • Skarbnik – odpowiedzialny za majątek
 • komendanci hufców;
 • przedstawicielka instruktorek;
 • przedstawiciel instruktorów.

NaczelnicyEdytuj

 • hm. Anna Mieczyńska (1996-2000)
 • hm. Marcin Wojdat (2000-2006)
 • hm. Róża Rzeplińska (2006-2011)
 • hm. Katarzyna Verbeek (2011-2012)
 • hm. Magdalena Tchórznicka (2012-2017)
 • hm. Tomasz Wolszczak (od 2017)

Zastępcy naczelnikaEdytuj

 • hm. Patrycja Rumińska (od 2017)

Przewodniczący/skarbnicyEdytuj

hm. Bartłomiej Strzelecki (1996-1998)

 • hm. Barbara Kapturkiewicz (1998-2004)
 • hm. Michał Tabor (2004-2008)
 • phm. Maciej Karwowski (2008-2011)
 • hm. Barbara Kapturkiewicz (2011-2012)
 • phm. Anna Miedzianowska (2012-2017)
 • hm. Barbara Kapturkiewicz (od 2017)

Struktura SHEdytuj

Jednostkami terenowymi SH są hufce. W Stowarzyszeniu działają dwa hufce – hufiec harcerzy i hufiec harcerek (oba im. Powstania Warszawskiego). Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są gromady zuchowe i drużyny harcerskie. Mogą one łączyć się w szczepy złożone z co najmniej trzech jednostek, w tym jednej drużyny harcerskiej.

Obecnie w SH działają:

 • Środowisko 264 WDHiGZ (szkoła podstawowa przy ul. Ciasnej 13 oraz w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124),
 • Szczep 27 i 279 WDHiGZ „Szaniec” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (szkoły podstawowe przy ul. Niecałej 14, Nowy Świat 21a i ul. Drewnianej 8),
 • Szczep 88 WDHiGZ „Rodło” (szkoły podstawowe przy ul. Górnośląskiej 45 i Pięknej 24/26),
 • Szczep 1 Wareckich DHiGZ (parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce),
 • Szczep 50 WDHiGZ (szkoły podstawowe przy ul. Ogrodowej 3, ul. Teresińskiej 9 i ul. św. Hieronima 2),
 • Środowisko 150 WDHiGZ (szkoła podstawowa przy ul. Wilczej 53),
 • Szczep 281 WDHiGZ (szkoły podstawowe przy ul. Wawelskiej 48 i Karmelickiej 13).

Grupy metodyczneEdytuj

Prawo HarcerskieEdytuj

Osobny artykuł: Prawo harcerskie.
 • 1. Harcerz/Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 • 2. Na słowie harcerza/harcerki polegaj jak na Zawiszy.
 • 3. Harcerz/Harcerka jest pożyteczny/pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
 • 4. Harcerz/Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za brata/siostrę uważa każdego/każdą innego/inną harcerza/harcerkę.
 • 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 • 6. Harcerz/harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 • 7. Harcerz/harcerka jest karny/karna i posłuszny/posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 • 8. Harcerz/harcerka jest zawsze pogodny/pogodna.
 • 9. Harcerz/harcerka jest oszczędny/oszczędna i ofiarny/ofiarna.
 • 10. Harcerz/harcerka jest czysty/czysta w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych[2].

Prawo ZuchaEdytuj

 • 1. Zuch kocha Polskę.
 • 2. Zuch jest dzielny.
 • 3. Zuch mówi prawdę.
 • 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 • 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 • 6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie harcerskieEdytuj

Do wyboru przez składającego Przyrzeczenie.

 • 1. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.
 • 2. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Deklaracja Programowa Stowarzyszenia Harcerskiego
 2. a b Statut Stowarzyszenia Harcerskiego z 15.05.2004 [1]
 3. Statut Stowarzyszenia Harcerskiego z 15.05.2004 [2]

Linki zewnętrzneEdytuj