Szef Krajowej Administracji Skarbowej

organ administracji skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej – organ Krajowej Administracji Skarbowej, podlegający Ministrowi Finansów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Jest on organem podatkowym i organem administracji niezespolonej. Szefowi podlegają: Krajowa Informacja Skarbowa, Krajowa Szkoła Skarbowości i izby administracji skarbowej.

Powoływanie i odwoływanieEdytuj

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, spośród sekretarzy stanu w urzędzie obsługującym tego ministra.

Kadencja Szefa KAS nie jest ograniczona[1].

ZadaniaEdytuj

Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

 • nadzór nad działalnością organów Krajowej Administracji Skarbowej (oprócz Ministra Finansów);
 • nadzór działalności KAS;
 • ustalanie polityki kadrowej i szkoleniowej KAS;
 • rozdzielanie środków z budżetu państwa przeznaczonych na cele KAS;
 • wykrywanie i ściganie przestępstw skarbowych i celnych;
 • rozpatrywanie oświadczeń majątkowych pracowników KAS;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • koordynacja kontroli celno-skarbowych;
 • analizowanie działań KAS;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • powoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • powoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • powoływanie naczelników urzędów skarbowych;
 • odwoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • odwoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • odwoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • odwoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • odwoływanie naczelników urzędów skarbowych.

Kierownictwo Krajowej Administracji SkarbowejEdytuj

 • Bartosz Zbaraszczuk - szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 12 maja 2022[2]
 • Anna Chałupa – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 16 kwietnia 2020
 • insp. Mariusz Gojny – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 9 listopada 2021

Byli szefowie Krajowej Administracji Skarbowej:

Byli zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 813)
 2. Bartosz Zbaraszczuk nowym szefem KAS. gov.pl/web/finanse, 12 maja 2022. [dostęp 2022-05-13].