Otwórz menu główne

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

organ administracji skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej – organ Krajowej Administracji Skarbowej, podlegający Ministrowi Finansów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Jest on organem podatkowym i organem administracji niezespolonej. Szefowi podlegają: Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej.

Powoływanie i odwoływanieEdytuj

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, spośród sekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów.

Kadencja Szefa KAS nie jest ograniczona[1].

ZadaniaEdytuj

Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy:

 • nadzór nad działalnością organów Krajowej Administracji Skarbowej (oprócz Ministra Finansów);
 • nadzór działalności KAS;
 • ustalanie polityki kadrowej i szkoleniowej KAS;
 • rozdzielanie środków z budżetu państwa przeznaczonych na cele KAS;
 • wykrywanie i ściganie przestępstw skarbowych i celnych;
 • rozpatrywanie oświadczeń majątkowych pracowników KAS;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • koordynacja kontroli celno-skarbowych;
 • analizowanie działań KAS;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o powołanie dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów o przedłużenie kadencji dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • powoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • powoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • powoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • powoływanie naczelników urzędów skarbowych;
 • odwoływanie zastępców dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • odwoływanie dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępców;
 • odwoływanie zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej;
 • odwoływanie naczelników urzędów celno-skarbowych;
 • odwoływanie naczelników urzędów skarbowych.

Kierownictwo Krajowej Administracji SkarbowejEdytuj

 • nadinsp. Piotr Walczak – szef Krajowej Administracji Skarbowej od 12 marca 2019, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
 • Piotr Dziedzic – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej od 1 lipca 2019, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
 • Tomasz Słaboszowski – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej od 5 lipca 2019,

Byli szefowie Krajowej Administracji Skarbowej:

Byli zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

 • nadinsp. Piotr Walczak (od 1 marca 2017 do 12 czerwca 2019)
 • Paweł Cybulski (od 1 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2019).

PrzypisyEdytuj