Szkoła policealna (studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Szkoła policealna

Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej, bądź w szkole policealnej publicznej, określa program Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nauka zwykle trwa dwa lata, czyli cztery semestry, chociaż dla niektórych kierunków jest to pięć semestrów (np. technik dentystyczny), trzy semestry (np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy) czy nawet dwa (np. florysta). W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka najczęściej trwa jeden rok, czyli dwa semestry.

W szkołach publicznych oraz szkołach z uprawnieniami szkół publicznych absolwenci otrzymują legitymacje m.in. uprawniające do zniżek oraz mogą otrzymywać indeksy. W trakcie oraz na koniec procesu kształcenia słuchacze szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych mogą podejść do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dawniej: egzaminu zawodowego) i otrzymać świadectwo w danej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich egzaminów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika w danym zawodzie lub równoważny na poziomie ISCED 4. Szkoły policealne wydają również zaświadczenia do ZUS i WKU.

Szkoły policealne mogą kształcić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których ukończenie daje prawo przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W odróżnieniu od formy szkolnej, kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje programem zakres jednej wybranej kwalifikacji, podczas gdy program nauczania szkoły policealnej obejmuje zakres wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Zobacz też edytuj