Szkoda górnicza

szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego

Szkoda górniczaszkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym. W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę bądź jego następcy prawnego, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne[1]. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepisy art. 144-152 Prawa geologicznego i górniczego.

Kościół w Karwinie przechyla się o 6,8° wskutek podziemnych robót górniczych

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 144 i nast. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064).