Tło zanieczyszczeń powietrza

Tło zanieczyszczeń powietrza (niem. Vorbelastung, ang. basic levels of pollution, background level of pollution) – zawartość gazów lub pyłów w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym, określana jako wartość średnia odniesiona do roku. Jest wyznaczana przede wszystkim dla tych zanieczyszczeń, dla których ustalono dopuszczalne wartości stężeń[1][2].

W Polsce badania tła są prowadzone w licznych stacjach monitoringu powietrza atmosferycznego (sieć krajowa oraz sieci regionalne i lokalne)[3] oraz kilku stacjach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w ramach międzynarodowych programów, realizowanych zgodnie z konwencją w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (programy EMEP i GAW/WMO)[4][5].

W polskich stacjach monitoringu wykonywane są przede wszystkim codzienne pomiary stężenia[4]:

a ponadto oznaczenia przewodności elektrolitycznej i pH oraz stężenia metali ciężkich i pyłu zawieszonego PM10.

Informacje o wartości tła są wykorzystywane w czasie ocen oddziaływania instalacji na środowisko. Dane dotyczące tła, wielkości planowanej emisji zanieczyszczeń oraz warunków tej emisji i rozprzestrzeniania się w atmosferze pozwalają obliczać przewidywany stopień zanieczyszczenia powietrza po uruchomieniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wyniki obliczeń są porównywane z wartościami dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.(Dz.U. z 1998 r. nr 122, poz. 805)
  2. Global Atmosphere Watch (GAW) (ang.). www.wmo.int. [dostęp 2012-04-26].
  3. Monitoring jakości powietrza (pol.). W: Strona internetowa PMŚ GIOŚ [on-line]. GIOŚ. [dostęp 2016-02-13].
  4. a b GIOŚ Warszawa: Badania tła zanieczyszczenia atmosfery według programów międzynarodowych. www.gios.gov.pl. [dostęp 2016-02-13].
  5. EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme. www.emep.int. [dostęp 2012-04-26].
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87)

Zobacz teżEdytuj