Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych – dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

W Polsce tabliczki do znaków drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a zakres ich stosowania – Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. Występują niewielkie różnice graficzne oraz kolorystyczne (w większości krajów stosowane jest tło barwy białej do znaków ostrzegawczych).

Opisy tabliczekEdytuj

Tarcza znaku Nazwa Szczegóły
T-1: tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego Tabliczka wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, gdy znak nie został ustawiony w określonej w Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych odległości od miejsca niebezpiecznego.
T-1a: tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego do początku (końca) drogi, odcinka drogi lub pasa ruchu Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi, odcinka drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowa, D-8 koniec drogi ekspresowej, D-9 autostrada, D-10 koniec autostrady, D-11 początek pasa ruchu dla autobusów, D-13 początek pasa ruchu powolnego, D-13a początek pasa ruchu, D-14 koniec pasa ruchu, D-51a automatyczna kontrola średniej prędkości.
T-1b: tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu Tabliczka stosowana ze znakiem D-37. Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego długość. W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu. Należy tu dodać, że najdłuższy obecnie tunel drogowy w Polsce (Tunel pod Martwą Wisłą) ma długość 1377,5 m.
T-2: tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące na pewnej długości, gdy długość wskazanego odcinka jest większa niż 500 m.
T-3: tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.
T-3a: tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój Tabliczka stosowana ze znakami D-18 parking i D-18b parking zadaszony. Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni.
T-4: tabliczka wskazująca liczbę zakrętów Tabliczka wskazuje liczbę zakrętów. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m.
T-5: tabliczka wskazująca początek drogi krętej Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo.
T-6a: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakiem D-1 droga z pierwszeństwem, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.
T-6b: tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach i D-1 droga z pierwszeństwem.
T-6c: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.
T-6d: tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop.
T-7: tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe Tabliczka wskazuje układ torów na przejeździe tramwajowym lub kolejowym. Stosowana ze znakami: A-9 przejazd kolejowy z zaporami, A-10 przejazd kolejowy bez zapór i A-21 tramwaj, ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg torów po łuku.
T-8: tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe Tabliczka wskazuje miejsce, w którym pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. Stosowana ze znakami A-21 tramwaj lub A-30 inne niebezpieczeństwo.
T-9: tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi Tabliczka, stosowana ze znakami A-22 niebezpieczny zjazd i A-23 stromy podjazd wskazuje rzeczywistą wartość spadku w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.
T-10: tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze Tabliczka wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. W czasie przetaczania pociągu ruch na drodze jest zatrzymywany przez pracownika kolei. Stosowana ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.
T-11: tabliczka wskazująca przeprawę promową Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed dojazdem do przeprawy promowej.
T-12: tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie występuje podłużny uskok nawierzchni powstały podczas kładzenia nawierzchni drogi.
T-13: tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo lub A-11 nierówna droga przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.
T-14: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku. Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Odmiany T-14:

znak Informacja
T-14: tabliczka wskazująca miejsce częstych potrąceń pieszych
T-14a: tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami
T-14b: tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych
T-14c: tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami
T-14d: tabliczka wskazująca przejazd kolejowy na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków
T-15: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu.
T-16: tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.

Odmiany T-16:

znak Informacja
T-16: tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu wozów strażackich
T-16a: tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu karetek pogotowia
T-17: tabliczka wskazująca granicę państwa Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed miejscem w którym droga przecina granicę państwa, niezależnie od tego, czy ruch przez granicę jest otwarty czy zamknięty.
T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce Tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Odmiany T-18:

znak Informacja
T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, a potem w prawo
T-18a: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w prawo, a potem w lewo
T-18b: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu w lewo
T-18c: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu w prawo
T-19: tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową znaków poziomych.
T-20: tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-41 zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.
T-21: tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.
T-22: tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Stosowana do znaków zakazu: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, a także B-2 zakaz wjazdu, B-21 zakaz skręcania w lewo, B-22 zakaz skręcania w prawo, D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy. W przypadku ograniczenia prędkości do 30 km/h, nie ma konieczności wyznaczania kontrapasa rowerowego.
T-23a: tabliczka wskazująca motocykle Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. Stosowana do:
  • znaków zakazu: B-25 zakaz wyprzedzania, B-33 ograniczenie prędkości,
  • znaków nakazu: od C-1 do C-11 oraz C-14 prędkość minimalna i C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,
  • znaków informacyjnych: D-18 parking, D-18a parking – miejsce zastrzeżone, D-18b parking zadaszony.
T-23b: tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów silnikowych z przyczepą wieloosiową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z przyczepą kempingową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23f: tabliczka wskazująca autobusy Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23h: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami niebezpiecznymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13a). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j. Nie jest stosowana ze znakami nakazu C-1 – C-11, zamiast tego używany jest znak C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
T-23i: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-23j: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-14). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.
T-24: tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się zostanie usunięty na koszt właściciela. Tabliczkę stosuje w pobliżu obiektów takich jak banki, sądy, obiekty wojskowe oraz w miejscach, gdzie pozostawienie pojazdu utrudnia lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana, gdy zakaz rozpoczyna się niebezpośrednio za skrzyżowaniem.
T-25b: tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana za miejscem przeznaczonym do zawracania, za wyjazdami z dróg wewnętrznych, obiektów przydrożnych oraz na odcinkach obowiązywania zakazu między skrzyżowaniami o długości ponad 400 m.
T-25c: tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.
T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Znak umieszczany jest na środku objętego zakazem boku placu równolegle do jego krawędzi.
T-27: tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci Tabliczka wskazuje, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół. Stosowana ze znakami D-6 przejście dla pieszych i D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Powszechnie znana jako Agatka[1].
T-28: tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata Tabliczka wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata.
T-28a: tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, za przejazd którym pobierana jest opłata Tabliczkę umieszcza się na początku bezpłatnego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady będącego kontynuacją drogi płatnej.
T-29: tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej Tabliczka wskazuje, że parking posiada miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Stosowana ze znakami D-18 parking, D-18a parking – miejsce zastrzeżone i D-18b parking zadaszony.
T-30: tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni Tabliczka stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

Odmiany T-30:

znak Informacja
T-30a: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika
T-30b: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika
T-30c: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika
T-30d: tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika
T-30e: tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika
T-30f: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika
T-30g: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika
T-30h: tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika
T-30i: tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika
T-31: tabliczka wskazująca kategorię tunelu Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.

Odmiany T-31:

znak Informacja Szczegóły
T-31a: tunel kategorii "A" Dla której nie wprowadzono ograniczeń ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
T-31b: tunel kategorii "B" Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, np. wybuchem podgrzanej cysterny ze skroplonym gazem palnym (LPG). Wybuch może spowodować śmierć wszystkich osób znajdujących się w tunelu oraz zniszczenie jego wyposażenia i uszkodzenie konstrukcji.
T-31c: tunel kategorii "C" Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu (np. gazy sprężone w cysternach) oraz towary zagrażające masowym zatruciem (np. gazy trujące w cysternach).
T-31d: tunel kategorii "D" Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażającym pożarem o bardzo dużym zasięgu (np. ciecze palne w cysternach).
T-31e: tunel kategorii "E" Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania tablic barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych.
T-32: tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu Wskazuje odległość od poprzedzających pojazdów, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
T-33: tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy Wskazuje, że jest tu telefon alarmowy i gaśnica, tabliczkę stosuje się do znaku D-50.
T-34: tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną Wskazuje, że na danej drodze jest pobierana opłata, tabliczkę stosuje się do znaków E-15a, E-15c, E-15d, E-15f i E-15g.

PrzypisyEdytuj

  1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. T. 1: Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Kraków: Centrum Rozwoju Eksploatacji Transportu EXPLOTRANS SA, s. 123.