Tetrahydrofuran

związek chemiczny

Tetrahydrofuran (THF, nazwa systematyczna: oksolan) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów cyklicznych, będący pochodną furanu. Stosowany jest głównie jako uniwersalny rozpuszczalnik organiczny.

Tetrahydrofuran
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C4H8O

Masa molowa

72,11 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna, łatwopalna ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

109-99-9

PubChem

8028

Podobne związki
Podobne związki

furan, oksiran, dioksan, cyklopentan, eter dietylowy, BHT, tetrahydropiran

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Roczna produkcja tetrahydrofuranu na świecie w latach 90. XX wieku wynosiła ok. 200 tys. ton[11]. Najczęściej stosowaną przemysłową metodą otrzymywania THF jest katalizowana kwasem dehydratacja 1,4-butanodiolu, który z kolei jest zwykle otrzymywany poprzez karboksylację acetylenu oraz następczą hydrogenację powstałego związku. Koncern DuPont opracował metodę produkcji tetrahydrofuranu za pomocą utlenienia n-butanu do bezwodnika maleinowego oraz jego następczą hydrogenację[12]. Trzecią istotną metodą produkcji jest hydroformylowanie alkoholu allilowego i w dalszym etapie uwodornienie do butanodiolu, z którego otrzymuje się właściwy produkt.

THF może też być otrzymywany przez katalityczną hydrogenację furanu otrzymywanego z różnych pentoz. Metoda ta nie znalazła jednak szerszego zastosowania[13].

WłaściwościEdytuj

THF jest bezbarwną, niskowrzącą cieczą, o ostrym, drażniącym zapachu. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, a jednocześnie rozpuszcza wiele znanych związków organicznych, co sprawia, że jest dobrym rozpuszczalnikiem do prowadzenia różnych reakcji chemicznych. Często zastępuje w tej roli eter dietylowy, z uwagi na lepszą rozpuszczalność części związków i mniejszą lotność.

ZastosowaniaEdytuj

THF może ulegać polimeryzacji wywoływanej przez silne kwasy prowadząc do powstania liniowego polimeru – glikolu poli(tetrahydrometyloetylowego) (PTMEG), inaczej tlenku politetrametylenu (PTMO). Głównym zastosowaniem tego polimeru jest produkcja elastomerowych włókien poliuretanowych, takich jak Spandex[11].

Synteza organicznaEdytuj

Tetrahydrofuran jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w wielu przemysłowych procesach chemicznych. Stanowi rozpuszczalnik aprotyczny o stałej dielektrycznej wynoszącej 7,52[14]. Jest umiarkowanie polarny i dobrze rozpuszcza większość związków organicznych[15]. W niskiej temperaturze tworzy stałe klatraty.

Inne zastosowania laboratoryjneEdytuj

Z powodu obecności atomu tlenu w strukturze, tetrahydrofuran może koordynować kationy metali (np. Li+
, Mg2+
) oraz inne kwasy Lewisa takie jak borany. Dzięki temu zapewnia dobre środowisko do reakcji hydroborowania, w wyniku której selektywnie otrzymuje się alkohole pierwszorzędowe oraz do zawieszania związków metaloorganicznych takich jak związki Grignarda lub LDA[16]. Jest silniejszą zasadą niż eter dietylowy[17], co pozwala na jego efektywne stosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża zdolność do tworzenia kompleksów typu kwas–zasada Lewisa.

THF stosowany jest w chemii polimerów do rozpuszczania gum i podobnych polimerów w celu wyznaczenia ich mas cząsteczkowych za pomocą chromatografii wykluczania. Ponadto stosowany jest do sklejania ze sobą płytek PVC.

Środki ostrożnościEdytuj

THF ma dużą zdolność do penetracji i uszkadzania tkanek miękkich. Wdychanie jego oparów powoduje uszkodzenia błon śluzowych nosa, powodujące krwawienie. Ma też szkodliwy wpływ na oczy i układ oddechowy. Nie ma natomiast zbyt silnych własności narkotycznych.

Długo przechowywany THF ma tendencję do polimeryzacji oraz do tworzenia nadtlenków. Nadtlenki te wybuchają w trakcie podgrzewania THF, co bywa przyczyną wypadków w laboratoriach chemicznych i zakładach przemysłowych stosujących ten związek. W celu wyeliminowania tego zagrożenia, do handlowego THF dodaje się zwykle inhibitory i tzw. „zmiatacze nadtlenków”, takie jak BHT. Destylowanego THF, w którym nie ma inhibitora, nie należy zbyt długo przechowywać.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
 2. a b c d e Haynes 2014 ↓, s. 3-500.
 3. Haynes 2014 ↓, s. 5-197.
 4. a b c Haynes 2014 ↓, s. 6-73.
 5. Haynes 2014 ↓, s. 6-232.
 6. Haynes 2014 ↓, s. 9-59.
 7. Tetrahydrofuran (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2016-02-12].
 8. a b c Haynes 2014 ↓, s. 16-22.
 9. Tetrahydrofuran, karta charakterystyki wydana na obszar Polski, Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific), numer katalogowy 22904 [dostęp 2016-02-12].
 10. Tetrahydrofuran (nr 34865) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2016-02-12]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 11. a b Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons, 1996.
 12. Merck Index of Chemicals and Drugs. Wyd. 9.
 13. Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd: Organic Chemistry. Wyd. 2. Allyn and Bacon, 1972, s. 569.
 14. Haynes 2014 ↓, s. 8-32.
 15. Chemical Reactivity. [dostęp 2009-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-16)].
 16. C. Elschenbroich, A. Salzer: Organometallics. A Concise Introduction. Wyd. 2. Weinheim: Wiley-VCH, 1992. ISBN 3-527-28165-7.
 17. B.L. Lucht, D.B. Collum. Lithium Hexamethyldisilazide: A View of Lithium Ion Solvation through a Glass-Bottom Boat. „Accounts of Chemical Research”. 32, s. 1035–1042, 1999. 

BibliografiaEdytuj