Tetrahydroglinian litu

związek chemiczny

Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li[AlH4] – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

Tetrahydroglinian litu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

LiAlH4

Masa molowa

37,95 g/mol

Wygląd

Biały lub szary proszek

Identyfikacja
Numer CAS

16853-85-3

PubChem

28112

Podobne związki
Podobne związki

borowodorek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W temperaturze pokojowej, czysty, rekrystalizowany tetrahydroglinian litu jest białym ciałem stałym o gęstości 0,917 g/cm³. Handlowo dostępny ma zwykle postać drobnoziarnistego pyłu lub tabletek o barwie ciemnoszarej, ze względu na zanieczyszczenie metalicznym glinem i jego tlenkami.

Związek ten energicznie reaguje z wodą według równania:

Li[AlH4] + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje że pył tetrahydroglinianiu litu może się samorzutnie zapalić w kontakcie z wilgotnym powietrzem.

Otrzymuje się go, działając nadmiarem wodorku litu na eterowy roztwór chlorku glinu:

4LiH + AlCl3 → Li[AlH4] + 3LiCl

Budowa cząsteczki

edytuj

Centralnym atomem cząsteczki glinowodorku litu jest glin na III stopniu utlenienia, połączony kowalencyjnie z czterema atomami wodoru. Ujemny ładunek anionu kompleksowego [AlH4] równoważony jest przez kation litu Li+.

Zastosowanie

edytuj

Tetrahydroglinian litu jest często stosowany jako reduktor w chemii organicznej. Redukuje on na przykład kwasy karboksylowe do alkoholi, a azotyny do amin. W wyniku działania chlorkami na eterowy roztwór Li[AlH4] otrzymuje się odpowiednie wodorki, na przykład:

SiCl4 + Li[AlH4] → SiH4 + LiCl + AlCl3

Przypisy

edytuj
  1. Tetrahydroglinian litu, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2018-06-13] (ang.).