Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego

Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego – najwyższa izba obrachunkowa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miała siedzibę w Wilnie, dlatego nazywano ją także Trybunałem Wileńskim, obradował również w Mińsku i Nowogródku.[1] W 1764 roku jego funkcje przejęły komisje skarbowe. W swoich funkcjach tożsama z Trybunałem Skarbowym Koronnym.

Trybunały Skarbowe sprawowały nadzór nad finansowaniem wojska. Do ich zadań należało kontrolowanie regularności wypłat pieniędzy wojsku, rozsądzanie spraw zaległych świadczeń oraz sporów między podatnikami a armią. Trybunały powołane uchwałami Sejmu niemego na dwa lata, stały się organami stałymi, corocznie obradującymi przez 6 tygodni. Trybunał litewski obradował na zmianę w Grodnie, Wilnie, Mińsku i Nowogródku. Stałość Trybunałów usankcjonowały konstytucje sejmowe z 1726 i 1736 roku, a istniały do 1764 roku, kiedy to ich zadania przejęły komisje skarbowe. Trybunał litewski został w 1726 roku podporządkowany Trybunałowi Głównemu, działając w jego obrębie jako samodzielna izba[2].

Przypisy edytuj

  1. Gottfried Lengnich: Prawo pospolite Królestwa Polskiego. s. 454.
  2. Tomasz Ciesielski, Problematyka badań nad skarbowością polską i litewską czasów saskich (lata 1717-1764), w: Miscellanea Historico-Archivistica, 12, 2000, s. 103.