Użytek gruntowy

Użytek gruntowy – wykazywany w ewidencji gruntów i budynków podział gruntów na rodzaje ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania.

Ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania stanowi kontur użytku gruntowego.

Kryteria zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).

Klasyfikacja użytków gruntowychEdytuj

Grupa (kategoria gruntu) Rodzaj użytku gruntowego Oznaczenie rodzaju według EGiB (OFU)
Grunty rolne użytki rolne
grunty orne R
sady S
łąki trwałe Ł
pastwiska trwałe Ps
grunty rolne zabudowane Br
grunty pod stawami Wsr
grunty pod rowami W
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr
nieużytki N
Grunty leśne
lasy Ls
grunty zadrzewione i zakrzewione Lz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe B
tereny przemysłowe Ba
inne tereny zabudowane Bi
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz
użytki kopalne K
tereny komunikacyjne
drogi dr
tereny kolejowe Tk
inne tereny komunikacyjne Ti
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
Tp
Użytki ekologiczne E-Ws
E-Wp
E-Ls
E-Lz
E-N
E-Ps
E-R
E-Ł
E-Lzr
E-W[a]
Grunty pod wodami
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Wm
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi Ws
Tereny różne Tr

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Użytki ekologiczne są oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390)