Układ z Schengen

porozumienie z 1985 znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy

Układ z Schengen – porozumienie z 1985 znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy.

Układ z Schengen
Układ pomiędzy rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu oraz Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach
Podpisanie 14 czerwca 1985
Schengen
Wejście w życie 15 czerwca 1985
Depozytariusz Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga
Język oryginału niderlandzki, francuski, niemiecki
Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
System wizowy przy wjeździe do strefy Schengen

     Państwa członkowskie UE

     Przepisy szczególne ruchu bezwizowego (Układ z Schengen, OCT lub inne)

     Państwa członkowskie UE z niezależną polityką wizową

     Bezwizowy wjazd do strefy Schengen przez okres 90 dni

     Wiza jest wymagana dla wjazdu

     Wiza wymagana do tranzytu przez państwa Schengen

     Status wizy nieznany

Członkowie układu z Schengen i lata przystąpienia do układu
Wzór oznakowania polskich granic wewnętrznych strefy Schengen
Moment przystąpienia Polski do strefy Schengen (Słubice/Frankfurt nad Odrą)
Współczesne znaki graniczne oraz widoczny brak kontroli granicznej; porozumienie z Schengen pozwala na przekraczanie granicy w dowolnym miejscu

Porozumienie zostało zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu. Jego stronami jest obecnie 25 państw (21 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein).

HistoriaEdytuj

13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły umowę z Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W dniu 14 czerwca 1985 w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 roku wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 roku na mocy układu z 1990 roku również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów.

W Polsce Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej został ustanowiony już rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 (Dz.U. z 2004 r. nr 281, poz. 2788). Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej wpłynął do Sejmu 5 lipca 2007 jako druk sejmowy nr 1934. Projekt dotyczył uporządkowania i uzupełnienia w niezbędnym zakresie podstaw prawnych dotyczących uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS), ustalenia w odpowiedni sposób kompetencji poszczególnych organów w zakresie wprowadzania i udostępniania danych SIS i VIS. Nad projektem pracowała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na posiedzeniu nr 46 V kadencji Sejm uchwalił ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1844). 401 posłów było za, 29 przeciw, 8 wstrzymało się. Senat nie wniósł poprawek. 7 września 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę. Ustawa realizuje decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, s. 5–7 (CELEX: 32004D0512)) i inne[1]. Zgodnie z art. 46 ustawy i decyzją Rady Rzeczpospolita Polska weszła do układu z Schengen 21 grudnia 2007.

W 2011 r. rozpoczęły się prace nad modyfikacją układu, która dałaby możliwość pozwolenia państwom członkowskim na okresowe przywrócenie kontroli na ich granicach wewnętrznych[2].

OpisEdytuj

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym porozumieniem.

Do układu z Schengen należą obecnie 22 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia, wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, oraz Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.

Przyjęcie przepisów wynikających z układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej[3].

Układ ma istotne znaczenie gospodarcze. Wyeliminowanie kontroli na granicach wewnętrznych pozwala m.in. na obniżenie cen usług transportowych oraz optymalizowanie łańcuchów dostaw przez stosowanie systemu just-in-time („zawsze na czas”), tj. bez nadmiernych zapasów i związanego z tym magazynowania[4]. Ma on także pozytywny wpływ na skłonność do dojeżdżania do pracy w innych krajach, ruch turystyczny oraz handel przygraniczny[4]. Bezpośrednie korzyści dla budżetów państw to m.in. brak konieczności finansowania wynagrodzeń personelu prowadzącego kontrole graniczne, utrzymania infrastruktury na granicach, a także zmniejszenie kosztów wydawania wiz[4].

Państwa członkowskie układu z SchengenEdytuj

 

     Strefa Schengen

     Kandydaci

     Członkostwo częściowe

Pełne członkostwo

Członkowie układu z SchengenEdytuj

Członkowie strefy Schengen
Państwo[5] Data przystąpienia Lotn. i morskie
przejścia gran.
Uwagi
  Austria 1 grudnia 1997
  Belgia 26 marca 1995
  Czechy 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Dania 25 marca 2001 bez Grenlandii i Wysp Owczych
  Estonia 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Finlandia 25 marca 2001
  Francja 26 marca 1995
  Grecja 26 marca 2000 bez terytorium Athos
  Hiszpania 26 marca 1995
  Holandia 26 marca 1995
  Islandia 25 marca 2001 nie jest członkiem UE
  Liechtenstein 19 grudnia 2011 nie ma lotniska
na terytorium państwa
nie jest członkiem UE
  Litwa 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Luksemburg 26 marca 1995
  Łotwa 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Malta 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Monako 26 marca 1995 nie jest członkiem UE, formalnie nie należy,
otwarta granica z Francją
  Niemcy 26 marca 1995
  Norwegia 25 marca 2001 bez Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej, nie jest członkiem UE
  Polska 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Portugalia 26 marca 1995
  San Marino 26 października 1997 nie jest członkiem UE, formalnie nie należy,
otwarta granica z Włochami
  Słowacja 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Słowenia 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Szwajcaria 12 grudnia 2008 29 marca 2009 nie jest członkiem UE
  Szwecja 25 marca 2001
  Węgry 21 grudnia 2007 30 marca 2008
  Włochy 26 października 1997
  Watykan 26 października 1997 nie jest członkiem UE, formalnie nie należy,
otwarta granica z Włochami

Państwa, które chcą przystąpić do strefy SchengenEdytuj

Tymczasowe przywrócenia kontroliEdytuj

 
Podpisy pod umową z Schengen

Kontrola na granicach wewnętrznych jest tymczasowo przywracana w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego i wynika z art. 23 porozumienia z Schengen[6].

Od Do Terytorium Powód
czerwiec 1998 lipiec 1998 Francja Mistrzostwa świata w piłce nożnej
czerwiec 2000 lipiec 2000 Holandia
Belgia
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
czerwiec 2004 lipiec 2004 Portugalia Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
czerwiec 2006 lipiec 2006 Niemcy Mistrzostwa świata w piłce nożnej
2 czerwca 2008 1 lipca 2008 Austria Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
20 marca 2009 5 kwietnia 2009 Niemcy Szczyt NATO
18 czerwca 2009 15 lipca 2009 Włochy Szczyt G8
16 listopada 2010 20 listopada 2010 Portugalia Szczyt NATO
4 czerwca 2012 1 lipca 2012[7] Polska Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
8 listopada 2013 23 listopada 2013[8] Polska Konferencja Klimatyczna w Warszawie
26 maja 2015 15 czerwca 2015[9] Niemcy (Bawaria) Szczyt G7
13 lipca 2015 nadal

(kontrole „elastyczne”, wprowadzane w razie potrzeby)

Węgry niekontrolowany duży napływ migrantów
13 września 2015[10] nadal

(nie dłużej niż do maja 2018)[11]
(kontrole „elastyczne”, wprowadzane w razie potrzeby)

Niemcy niekontrolowany duży napływ migrantów
16 września 2015[12] nadal

(nie dłużej niż do 11 listopada 2017)[13]
(kontrole „elastyczne”, wprowadzane w razie potrzeby)

Austria niekontrolowany duży napływ migrantów
12 listopada 2015[14] nadal

(nie dłużej niż do 11 listopada 2017)[13]
(kontrole „elastyczne”, wprowadzane w razie potrzeby)

Szwecja niekontrolowany duży napływ migrantów
13 listopada 2015 nadal

(kontrole „elastyczne”, wprowadzane w razie potrzeby)

Francja zamachy terrorystyczne w Paryżu
4 lipca 2016[15] 2 sierpnia 2016 Polska Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży
19 czerwca 2017[16] 1 lipca 2017[16] Niemcy Szczyt G20[17]
22 listopada 2018 16 grudnia 2018 Polska Konferencja Klimatyczna w Katowicach
10 lutego 2019[18] 16 lutego 2019 Polska Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
12 marca 2020 nadal Czechy, Słowacja, Węgry Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[19][20]
13 marca 2020 W Polsce do 12 czerwca 2020

W Danii do 12 listopada 2020

Polska, Dania Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[21][22]
15 marca 2020 nadal Niemcy, Litwa Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[23][24]
16 marca 2020 nadal Hiszpania, Portugalia, Norwegia Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[25][26]
17 marca 2020 nadal (na minimum 30 dni) Francja Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19
17 marca 2020 nadal (na minimum 30 dni) Zewnętrzne granice Całkowite zamknięcie zewnętrznych granic UE dla obcokrajowców w związku z pandemią koronawirusa powodującego COViD-19[27]
19 marca 2020 nadal Finlandia Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[28]
20 marca 2020 30 kwietnia 2020 (przewidywany czas trwania) Belgia Pandemia koronawirusa powodującego COViD-19[29]

W 2011 roku Dania przywróciła częściowe kontrole graniczne, ostatecznie wycofała się z tego pomysłu rok później[30][31].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Opis przebiegu procesu legislacyjnego – druk sejmowy nr 1934: projekt wraz z uzasadnieniem.
 2. Aneta Pruszyńska: Bruksela planuje zmiany w układzie z Schengen (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-04. [dostęp 2011-11-12].
 3. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, oide.sejm.gov.pl [dostęp 2015-11-27].
 4. a b c Adrian Grycuk, Piotr Russel: Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. W: Studia BAS [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, 2017. s. 91. [dostęp 2017-10-15].
 5. granica.gov.pl: Co to jest Układ z Schengen. [dostęp 2020-10-15].
 6. Zasady przekraczania po tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej. Śląski Oddział Straży Granicznej. [dostęp 2020-10-15].
 7. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 8. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 9. tymczasowe przywrócenie kontroli.
 10. Niemcy przywracają kontrole graniczne. „Sygnał pod adresem Europy”. [dostęp 2015-09-13].
 11. Niemcy nie rezygnują z kontroli na granicy. Z powodu imigrantów. [dostęp 2018-05-14].
 12. Austria przywraca kontrole graniczne. [dostęp 2015-09-15].
 13. a b Jest zgoda Rady UE na przedłużenie kontroli na granicach w strefie Schengen. [dostęp 2017-06-09].
 14. Szwecja: Tymczasowo wracają kontrole graniczne. fakty.interia.pl. [dostęp 2015-11-11].
 15. MSWiA: Przywrócenie kontroli na granicach – nie od 2, a od 4 lipca. fakty.interia.pl. [dostęp 2016-04-25].
 16. a b Na granicy z Niemcami wróciły kontrole. tvn24bis.pl. [dostęp 2017-06-19].
 17. G20-Gipfel 2017 findet am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg statt (niem.).
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, Dz.U. 2019 poz. 247.
 19. Mateusz Kucharczyk, Natalia Pazura, Węgry zamykają granice dla ruchu osobowego, www.euractiv.pl, 16 marca 2020 [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 20. Słowacja jak Czechy – zamyka granicę. Stan wyjątkowy także na Węgrzech, Zdrowie i medycyna Wprost, 12 marca 2020 [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 21. Dania na miesiąc zamyka swoje granice, www.rp.pl [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 22. Sytuacja na polskich granicach. Trzy kraje zamykają się dla obcokrajowców, TVN24 [dostęp 2020-03-24].
 23. Rosja zamknie granice z Polską i Norwegią, Litwa wprowadza kontrole, TVN24 [dostęp 2020-03-24].
 24. Dziennikarz ZDF chwali Niemcy za zamykanie granic, a gani Polskę za to samo, www.tvp.info [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 25. Hiszpania i Portugalia zamknęły granice | Austria i Szwecja znoszą obowiązek stosowania się do czasów pracy i odpoczynku kierowców, Trans.INFO [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 26. Radio Szczecin, W poniedziałek Norwegia zamknie granice, W poniedziałek Norwegia zamknie granice, 15 marca 2020 [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 27. Jest decyzja: UE zamyka swoje granice dla obcokrajowców. Na razie na 30 dni, www.rmf24.pl [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 28. Koronawirus w Finlandii: Rząd zamyka granice. Sprzedaż środków potrzebnych w opiece zdrowotnej może być ograniczana, www.gazetaprawna.pl [dostęp 2020-03-24].
 29. Radio Szczecin, Belgia zamyka granice państwa, Belgia zamyka granice państwa, 20 marca 2020 [dostęp 2020-03-24] (pol.).
 30. Krzysztof Zubilewicz: Dania chce przywrócić kontrole graniczne (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-12. [dostęp 2011-11-12].
 31. Marta Konopka: Duńczycy, nie kontrolujcie już granic! (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-11-12. [dostęp 2011-11-12].

Linki zewnętrzneEdytuj