Umowa na czas określony

Umowa na czas określony - jeden z rodzajów umów o pracę zawieranych między pracownikiem a pracodawcą; należy do najpopularniejszych umów terminowych uregulowanych w Kodeksie pracy.

Strony zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostawać w stosunku pracy przez z góry określony czas. Umowa o pracę na czas określony najczęściej jest zawierana w celu[1]:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wykonywania pracy o charakterze dorywczym,
 • wykonywania pracy o charakterze sezonowym,
 • wykonywania zadań realizowanych cyklicznie.

Powyższych ograniczeń w zakresie liczenia terminów nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Oznacza to, że zawarcie jednej z wyżej wymienionych umów może nastąpić tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie obie te przesłanki[2].

Oznaczenie czasu trwania umowy może nastąpić poprzez wskazanie:

 • konkretnej daty kalendarzowej, z której nadejściem umowa się rozwiąże, np. 1 lutego 2021 r.,
 • zdarzenia, którego zajście spowoduje rozwiązanie umowy, zdarzenie to musi być pewne, a czas jego nadejścia wiadomy lub przewidywalny, np. sezon wczasowy, sezon grzewczy.

Termin końcowy umowy o pracę na czas określony powinien być wyraźnie oznaczony. Nie jest dopuszczalne dalsze zatrudnianie danej osoby na podstawie tej umowy, gdy okres zatrudnienia (także łączny w przypadku kilku umów) na jej podstawie przekroczy 33 miesiące[3]. Nie można zawrzeć więcej niż 3 takich umów. Powyższe zakazy nie odnoszą się do zatrudnienia na okres zastępstwa czy prac o charakterze dorywczym bądź sezonowym[4]. Skutkiem przekroczenia limitu czasowego lub ilościowego zatrudnienia terminowego jest automatyczne nawiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony[5].

Przypisy edytuj

 1. Umowa o pracę na czas określony, www.infor.pl [dostęp 2021-02-01] (ang.).
 2. UMOWA O PRACĘ, prawawpracy.pl [dostęp 2021-02-01].
 3. Janusz Wiśniewski, Kilka refleksji dotyczących umowy o pracę na czas określony, „Studia Prawnoustrojowe” (42), 2019, s. 33–44, DOI10.31648/sp.5027, ISSN 1644-0412 [dostęp 2021-02-01].
 4. Krzysztof W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Wolters Kluwer Polska, 2018.
 5. Umowa o pracę na czas określony - obowiązujące limity, Poradnik Pracownika [dostęp 2021-02-01] (pol.).

Bibliografia edytuj

 • PRAWO PRACY 2008, Warszawa 2008.
 • Krzysztof W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Wolters Kluwer Polska, 2018.