Uniwersytety w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

Uniwersytety w Polsce – wykaz polskich uniwersytetów, działających w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z 20 lipca 2018). Stosuje się ją do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nie stosuje się jej do innych szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe[1].

Podział na uniwersytety, uniwersytety techniczne i uniwersytety przymiotnikowe wprowadzono ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (z 27 lipca 2005). Część uczelni technicznych spełnia ustawowe wymogi przewidziane dla uniwersytetu technicznego (co zaznacza w swoich statutach[a]), lecz nie stosuje tej nazwy. Podobnie rzecz się ma z niektórymi innymi uczelniami (na przykład SGGW).

Geographylogo.svg
Publiczne uniwersytety klasyczne w Polsce

Rys historycznyEdytuj

 
Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361–1399–1400, obraz Jana Matejki

Choć początki kształcenia uniwersyteckiego w Polsce przypadają na XIV w., to od w XIII w. coraz liczniejsi Polacy podejmowali studia zagraniczne. Do tego grona należeli: Witelon (mistrz uniwersytetów w Paryżu i Padwie, autor traktatu pt. Optyka z ok. 1270), oraz grupa znanych w Europie trzynastowiecznych kanonistów (przede wszystkim: Stefan Polak, Wawrzyniec Polak i Jakub ze Skaryszewa). Studia medyczne w Montpellier odbył nadworny lekarz Leszka Czarnego, Mikołaj z Polski[2]. W okresie rządów Władysława I Łokietka w służbie państwowej pozostawało 41 osób z wyższym wykształceniem. Kazimierz III Wielki wykorzystywał wykształcenie 56 osób (część z czasów panowania swojego ojca), a Ludwik Węgierski – 12 osób. Łącznie w XIV w. polskiej władzy państwowej służyły 84 znane z imienia osoby, legitymujące się wyższym wykształceniem[3].

Starania o utworzenie w Polsce uniwersytetu podjął król Kazimierz III Wielki, który zwrócił się w tym celu do papieża Urbana V z supliką. W kwietniu 1363 papież pozytywnie odpowiedział na królewską prośbę. 12 maja 1364 kancelaria królewska wystawiła dokument fundacyjny dla uniwersytetu. W tym samym dniu odpowiedni dokument wydały również władze miejskie Krakowa. 1 września 1364 Urban V erygował krakowski uniwersytet i nadał mu takie same przywileje i uprawnienia, jakie posiadały inne europejskie społeczności uniwersyteckie. Choć nie wiadomo dokładnie, kiedy uczelnia zaczęła funkcjonować, to przypuszcza się, że nastąpiło to jeszcze za życia fundatora, tj. do 1370. Pierwsze zajęcia odbywały się zapewne w domach profesorów, mieszkających na wzgórzu wawelskim[3]. Po śmierci Kazimierza III Wielkiego uczelnia przestała działać. Funkcjonowanie wznowiła, jak wynika z mów Bartłomieja z Jasła, w 1390, dzięki staraniom króla Władysława II Jagiełły. Ze względu na rolę, jaką król Władysław i jego żona Jadwiga odegrali w odnowieniu uniwersytetu, w XIX wieku uczelni nadano nazwę Uniwersytet Jagielloński[4].

W 1579 r. król Stefan Batory przekształcił istniejące od 1570 Kolegium Jezuitów w Wilnie w Akademię i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego, co zostało potwierdzone przez papieża Grzegorza XIII. Uczelnia ta w drugiej połowie XVIII w. została poddana reformie, przyjmując nazwę Szkoła Główna Litewska. W 1803 została przekształcona w Cesarski Uniwersytet Wileński[5]. W 1817 studenci i absolwenci uczelni powołali do życia samokształceniowe i patriotyczne Towarzystwo Filomatyczne, które przyjęło później spiskowy i antyzaborczy charakter. Stowarzyszenie zostało rozbite w 1823[6]. Cesarski Uniwersytet Wileński został natomiast zamknięty przez cara Mikołaja I Romanowa po stłumieniu powstania listopadowego w latach 30. XIX w.[5]

W 1661 r. król Jan II Kazimierz Waza założył we Lwowie Akademię Jezuicką, opartą na istniejącym w tym mieście od 1608 kolegium jezuickim. W 1758 król August III Sas przekształcił uczelnię w Akademię Lwowską, przemianowaną po I rozbiorze Polski w szkołę średnią. W 1784 cesarz Józef II Habsburg ufundował we Lwowie świecki uniwersytet (Uniwersytet Józefiński), który na początku XIX w. został przekształcony w liceum. W 1817 Franciszek I ponownie ufundował uniwersytet (Uniwersytet Franciszkański), w którym językiem wykładowym był niemiecki. Po 1871, kiedy cesarz Franciszek Józef I zniósł ograniczenia językowe, coraz więcej wykładów było prowadzonych w języku polskim[7]. W XIX w. w zaborze rosyjskim istniał Królewski Warszawski Uniwersytet (od 1816 do upadku powstania listopadowego). W latach 1870–1915 funkcjonował natomiast Cesarski Uniwersytet Warszawski z wykładowym językiem rosyjskim. Polacy stanowili od 60% do 70% jego studentów. Po zorganizowanym w 1905 bojkocie rosyjskiej uczelni, większość z nich wyjechała do innych uniwersytetów[8].

W II Rzeczypospolitej funkcjonowało pięć uniwersytetów publicznych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (wznowił działalność i otrzymał imię swojego założyciela w 1919[5]), Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (dawny Uniwersytet Franciszkański), Uniwersytet Warszawski (utworzony w 1915, od lat 30. nosił nazwę Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie[9]) oraz Uniwersytet Poznański (założony w 1919). Od 1918 działała również niepubliczna uczelnia katolicka – Uniwersytet Lubelski – w której nazwie w 1928 pojawił się człon „Katolicki”[10]. Działalność szkół wyższych regulowała Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, gwarantująca im dużą autonomię[11]. W okresie międzywojennym najpopularniejszym kierunkami studiów były filozofia oraz prawo i nauki polityczne[12]. Podczas II wojny światowej działalność polskich uczelni została zawieszona. W Warszawie w 1940 utworzono tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, którego kadrę stanowili uczeni zamkniętego Uniwersytetu Poznańskiego. Od jesieni 1943 UZZ posiadał filie w Częstochowie i Kielcach[13]. Po zakończeniu wojny, w roku akademickim 1945/1946 największym polskim uniwersytetem pod względem liczby studentów był Uniwersytet Jagielloński, kształcący 8288 osób. Najmniejszym uniwersytetem pod tym względem był Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym naukę pobierało 1159 studentów[14]. W latach 1944–1989 utworzono w Polsce 7 nowych uniwersytetów.

Po zmianach ustrojowych w 1989 uchwalono ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym[15], a następnie ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) i ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1].

Współczesne regulacje prawneEdytuj

Art. 16. 3. Wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej „dyscyplinami”, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej „dziedzinami”[1].

StatystykaEdytuj

Studenci uniwersytetów (w tys.)
R. akademicki L. studentów
1937/1938 27,7[16]
1950/1951 41[17]
1955/1956 24,6[17]
1960/1961 39[18]
1965/1966 64,9[18]
1970/1971 97,5[19]
1975/1976 147,1[18]
1980/1981 131,2[19]
1985/1986 116,9[19]
1990/1991 141,1[20]
1995/1996 280,5[20]
2000/2001 443,3[21]
2005/2006 563,1[21]
2010/2011 526,8[21]

KlasyfikacjaEdytuj

W Polsce działają 43 uniwersytety publiczne:

 • 18 uniwersytetów nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego[22]
 • 2 uniwersytety klasyfikowane jako uczelnie artystyczne[23], nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • 4 uniwersytety klasyfikowane jako uczelnie ekonomiczne, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego[22]
 • 9 uniwersytetów medycznych klasyfikowanych jako uczelnie medyczne[23], nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia
 • 3 uniwersytety klasyfikowane jako uczelnie pedagogiczne, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego[22]
 • 5 uniwersytetów klasyfikowanych jako uczelnie rolnicze, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego[22]
 • 2 uniwersytety klasyfikowane jako uczelnie techniczne, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego[22].

Istnieją nadto 2 uniwersytety niepubliczne: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Ośrodki uniwersyteckieEdytuj

Uniwersytety zlokalizowane są w 20 miastach:

W powyższej statystyce nie uwzględniono miast, w których znajdują się filie bądź wydziały zamiejscowe uniwersytetów.

Publiczne uniwersytety klasyczneEdytuj

Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[22]. Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Jagielloński Kraków   Powstał w 1364 jako Studium Generale. Inicjatorem założenia krakowskiego uniwersytetu, który przetrwał jedynie kilka lat, był król Kazimierz III Wielki. Uczelnia wznowiła działalność w 1390. W XIX w., dla podkreślenia roli odnowicieli: Jadwigi i Władysława II Jagiełły, przyjęła obecną nazwę[4]. 35 380 prof. dr hab. Jacek Popiel
2. Uniwersytet Wrocławski Wrocław   Powstał w 1811 jako uczelnia niemiecka z połączenia Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu (założonej w 1702) i Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (założonego w 1506)[25][26]. W 1945 prawnie przekształcony w polską uczelnię[27]; kontynuuje tradycje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[28]. 23 458 prof. dr hab.

Przemysław Wiszewski

3. Uniwersytet Warszawski Warszawa   Powstał w 1816. W okresie dwudziestolecia międzywojennego nosił imię Józefa Piłsudskiego. Od 1816 do upadku powstania listopadowego istniał Królewski Warszawski Uniwersytet, natomiast w latach 1870–1915 funkcjonował Cesarski Uniwersytet Warszawski (z językiem rosyjskim jako wykładowym)[8]. 40 637 prof. dr hab. Alojzy Nowak
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań   Powstał w 1919 jako Uniwersytet Polski w Poznaniu. Nosił następnie nazwy: Wszechnica Piastowska i Uniwersytet Poznański (od 1920). W 1955 otrzymał obecną nazwę[29]. 33 716 prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin   Powstał w 1944 w wyniku decyzji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Nadano mu imię noblistki Marii Skłodowskiej-Curie; rozważano również przyjęcie na patrona Mikołaja Kopernika[30]. 19 115 prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
6. Uniwersytet Łódzki Łódź   Powstał w 1945[31]. Kontynuuje tradycje działających w okresie międzywojennym w Łodzi szkół, m.in. oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939)[32]. 24 829 prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń   Powstał w 1945[33]. Kontynuuje tradycje Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zamkniętego w grudniu 1939. W 2004 włączono do niego Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy[34]. 20 686 prof. dr hab. Andrzej Sokala
8. Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice   Powstał w 1968[35]. Został utworzony poprzez połączenie działającej od 1950 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach z katowicką Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego. 21 162 prof. dr hab. Ryszard Koziołek
9. Uniwersytet Gdański Gdańsk   Powstał w 1970[36]. Został utworzony poprzez połączenie funkcjonującej od 1945 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku (założoną w 1946). 21 874 prof. dr hab. Piotr Stepnowski
10. Uniwersytet Szczeciński Szczecin   Powstał w 1984[37]. Został utworzony poprzez połączenie jednego z wydziałów Politechniki Szczecińskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Szczecinie (założoną w 1968 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska). 11 287 prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
11. Uniwersytet Opolski Opole   Powstał w 1994[38]. Został utworzony poprzez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (założonej w 1950 we Wrocławiu) z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Opolu. 7 756 prof. dr hab. Marek Masnyk
12. Uniwersytet w Białymstoku Białystok   Powstał w 1997[39] w wyniku przekształcenia działającej od 1968 w Białymstoku filii Uniwersytetu Warszawskiego. 8 647 prof. dr hab. Robert Ciborowski
13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn   Powstał w 1999[40] na bazie działających w Olsztynie: Akademii Rolniczo-Technicznej (założonej w 1950 jako Wyższa Szkoła Rolnicza), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (założonej w 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska) i Warmińskiego Instytutu Teologicznego (założonego w 1980). 17 711 dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
14. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa   Powstał w 1999[41] w wyniku przekształcenia istniejącej od 1954 Akademii Teologii Katolickiej. 9 332 ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
15. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów   Powstał w 2001[42] na bazie: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (założonej w 1965), rzeszowskiej filii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz rzeszowskiego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 16 185 prof. dr hab. Sylwester Czopek
16. Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra   Powstał w 2001[43] na bazie Politechniki Zielonogórskiej (założonej w 1965 jako Wyższa Szkoła Inżynierska) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (powstałej w 1971 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska). 9 705 prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz   Powstał w 2005[44]. Wywodzi się z założonej w 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974) i Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego (2000)[45]. 6 560 prof. dr hab. Jacek Woźny
18. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce   Powstał w 2011[46]. W latach 2008–2011 działał jako uniwersytet przymiotnikowy (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach). Wcześniej funkcjonował jako Akademia Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Nauczycielska (założona w 1969)[47]. 10 597 prof. dr hab. Stanisław Głuszek

Publiczne uniwersytety przymiotnikoweEdytuj

Uczelnie artystyczneEdytuj

Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa   Powstał w 2008[48]. Wywodzi się z założonej w 1810 Szkoły Dramatycznej w Warszawie. Od 1946 uczelnia nosiła nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, a od 1979 – Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina[49]. 995 prof. Klaudiusz Baran
2. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Poznań   Powstał w 2010[50]. Wywodzi się z funkcjonującej od 1919 w Poznaniu Szkoły Sztuk Zdobniczych. Od 1946 uczelnia nosiła nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, w 1996 została przekształcona w Akademię Sztuk Pięknych[51]. 1 392 prof. Wojciech Hora

Uczelnie ekonomiczneEdytuj

Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków   Powstał w 2007[52]. Wywodzi się z założonego w 1925 Wyższego Studium Handlowego. W latach 1974–2007 uczelnia nosiła nazwę Akademia Ekonomiczna[53]. 13 257 dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK
2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław   Powstał w 2008[54]. Wywodzi się z założonej w 1947 Wyższej Szkoły Handlowej, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950) i Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego (1974)[55]. 10 693 prof. dr hab. Andrzej Kaleta
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań   Powstał w 2008[56]. Wywodzi się z założonej w 1926 Wyższej Szkoły Handlowej. Na przestrzeni lat uczelnia nosiła m.in. nazwę Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1974–2008)[57]. 7 872 prof. dr hab. Maciej Żukowski
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice   Powstał w 2010[58]. Wywodzi się z uruchomionego w 1937 Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. W 1972 uczelnia otrzymała imię Karola Adamieckiego, a w 1974 nazwę Akademia Ekonomiczna[59]. 8 080 dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Uczelnie medyczneEdytuj

Zobacz więcej w artykule Uczelnie medyczne w Polsce, w sekcji Uniwersytety medyczne.

Uczelnie pedagogiczneEdytuj

Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków   Powstał w 2008[60]. Wywodzi się z istniejącej od 1946 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która w 1973 otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1999–2008 uczelnia nosiła nazwę Akademia Pedagogiczna im. KEN[61]. 11 515 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce   Powstał w 2010[62]. Wywodzi się z założonej w 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Na przestrzeni lat nosił m.in. nazwy: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna i Akademia Podlaska (1999–2010)[63]. 5 092 dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH
3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa   Powstał w 2018. Wywodzi się z założonej w 1971 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, która w 1974 przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W latach 2004–2018 uczelnia nosiła nazwę Akademia im. Jana Długosza[64]. 4 883 prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Uczelnie rolniczeEdytuj

Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław   Powstał w 2006[65]. Wywodzi się z założonej w 1951 Wyższej Szkoły Rolniczej (wyodrębnionej z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej), przekształconej w 1972 w Akademię Rolniczą[66]. 8 135 prof. dr hab. inż Tadeusz Trziszka
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań   Powstał w 2008[67]. Wywodzi się z założonej w 1951 Wyższej Szkoły Rolniczej (wydzielonej z Uniwersytetu Poznańskiego), przekształconej w 1972 w Akademię Rolniczą, która od 1996 nosiła imię Augusta Cieszkowskiego[68]. 7 622 prof. dr hab. Jan Pikul
3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków   Powstał w 2008[67]. Wywodzi się z wyodrębnionej w 1953 z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyższej Szkoły Rolniczej, przekształconej w 1972 w Akademię Rolniczą. Nosi imię Hugona Kołłątaja, który w XVIII w. postulował utworzenie katedry rolnictwa[69]. 7 974 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin   Powstał w 2008[67]. Wywodzi się z wyodrębnionej w 1955 z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wyższej Szkoły Rolniczej, przekształconej w 1972 w Akademię Rolniczą[70]. 7 338 prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Uczelnie techniczneEdytuj

Uszeregowano chronologicznie. Liczba studentów według stanu na rok 2019, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego[24].

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin   Powstał w 2009[71]. Utworzony poprzez połączenie istniejącej w latach 1955–2008 Politechniki Szczecińskiej (z tradycją sięgającą 1946) i działającej od 1972 do 2008 Akademii Rolniczej w Szczecinie (z tradycją sięgającą 1954). 6 922 dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
2. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom   Powstał w 2012[72]. Utworzony na bazie działającej od 1996 Politechniki Radomskiej (jej poprzedniczką była w latach 1978–1996 Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, która w 1979 otrzymała imię Kazimierza Pułaskiego)[73]. 4 017 prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Uniwersytety niepubliczneEdytuj

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin   Powstał w 1918. Początkowo nosił nazwę Uniwersytet Lubelski, człon „Katolicki” dodano w 1928. W 2005 otrzymał imię papieża Jana Pawła II[10]. Jest katolicką szkołą wyższą podległą Stolicy Apostolskiej, uczelnią niepubliczną z prawami uczelni publicznej, finansowaną z budżetu państwa. 8 789 ks. prof. Mirosław Kalinowski
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa   Powstał w 2015. W latach 1996–2015 uczelnia nosiła nazwę Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej[74]. Uniwersytet SWPS jest pierwszym świeckim uniwersytetem niepublicznym w Polsce. 17 492 prof. dr hab. Roman Cieślak

Od 2009 istnieje również uczelnia papieska, uniwersytet kościelny kanonicznie erygowany przez Stolicę Apostolską – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (w latach 1981–2009 Papieska Akademia Teologiczna). Jego status prawny i działalność określa konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 oraz umowa zawarta 1 lipca 1999 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski.

UwagiEdytuj

 1. Uczelnie techniczne, których statuty zawierają informacje o byciu uniwersytetem technicznym lub spełnieniu wymagań przewidzianych dla uniwersytetu technicznego, to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.
 2. Stanisław Szczur: Historia Polski. Średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002, s. 245–246. ISBN 83-08-03272-9.
 3. a b Stanisław Szczur: Historia Polski. Średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002, s. 457–463. ISBN 83-08-03272-9.
 4. a b Feliks Kiryk: Nauk przemożnych perła. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 52–59. ISBN 83-03-01194-4.
 5. a b c History. vu.lt. [dostęp 2015-12-12]. (ang.).
 6. Henryk Samsonowicz: Historia Polski 1795–1918. Wyd. 5. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, s. 78–79. ISBN 83-01-01204-8.
 7. Історія Університету. lnu.edu.ua. [dostęp 2015-12-12]. (ukr.).
 8. a b Historia. uw.edu.pl. [dostęp 2015-12-02].
 9. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: „Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (Dz.U. z 1935 r. nr 66, poz. 412).
 10. a b Historia KUL. kul.pl. [dostęp 2015-12-04].
 11. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz.U. z 1920 r. nr 72, poz. 494).
 12. Statystyka oświaty i kultury. Warszawa: Główny Urząd Staytsyczny, 1932, s. 33, seria: Wiadomości Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (z. specjalny 7).
 13. Uniwersytet Ziem Zachodnich, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-12-12].
 14. Rocznik statystyczny 1947. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1947, s. 168–169.
 15. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385).
 16. Statystyka szkolnictwa 1937/38. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1939, s. 76–78.
 17. a b Rocznik statystyczny 1966. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1966, s. 430.
 18. a b c Rocznik statystyczny 1976. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1976, s. 447.
 19. a b c Rocznik statystyczny 1986. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1986, s. 468.
 20. a b Rocznik statystyczny 1996. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1996, s. 248.
 21. a b c Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 29.
 22. a b c d e f Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. nauka.gov.pl. [dostęp 2015-12-02].
 23. a b Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 235–236.
 24. a b c d e f GUS, Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku, stat.gov.pl [dostęp 2021-07-25] (pol.).
 25. Bernhard Nadbyl, Chronik und Statistik der Königlichen Universität zu Breslau, Breslau: Commissions-Verlag von Graß, Barth und Comp. Sort. (I. F. Ziegler), 1861, s. 1–2.
 26. Od jezuickiej Leopoldiny do polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. uni.wroc.pl. [dostęp 2015-12-04].
 27. Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz.U. z 1945 r. nr 34, poz. 207).
 28. Pamiętamy o naszych nauczycielach, www.tygodnikpowszechny.pl, 1 lutego 2011 [dostęp 2021-09-21] (pol.).
 29. Historia uniwersytetu. umu.edu.pl. [dostęp 2015-12-04].
 30. Historia. umcs.pl. [dostęp 2015-12-04].
 31. Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego (Dz.U. z 1945 r. nr 21, poz. 119).
 32. O uniwersytecie. uni.lodz.pl. [dostęp 2015-12-04].
 33. Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz.U. z 1945 r. nr 34, poz. 208).
 34. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2414).
 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dz.U. z 1968 r. nr 18, poz. 116).
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego (Dz.U. z 1970 r. nr 6, poz. 49).
 37. Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz.U. z 1984 r. nr 36, poz. 190).
 38. Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U. z 1994 r. nr 55, poz. 225).
 39. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku (Dz.U. z 1997 r. nr 102, poz. 642).
 40. Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. z 1999 r. nr 69, poz. 762).
 41. Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz.U. z 1999 r. nr 79, poz. 884).
 42. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz.U. z 2001 r. nr 73, poz. 760).
 43. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz.U. z 2001 r. nr 74, poz. 785).
 44. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 755).
 45. Uniwersytet. ukw.edu.pl. [dostęp 2015-12-04].
 46. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1096).
 47. Początki uczelni. ujk.edu.pl. [dostęp 2015-12-09].
 48. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.U. z 2008 r. nr 97, poz. 628).
 49. Dzieje uczelni. chopin.edu.pl. [dostęp 2015-12-02].
 50. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 707).
 51. Zarys historii. uap.edu.pl. [dostęp 2015-12-02].
 52. Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Dz.U. z 2007 r. nr 146, poz. 1019).
 53. Krótka historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. uek.krakow.pl. [dostęp 2015-12-02].
 54. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (Dz.U. z 2008 r. nr 66, poz. 401).
 55. Historia uczelni. ue.wroc.pl. [dostęp 2015-12-02].
 56. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1421).
 57. Historia. ue.poznan.pl. [dostęp 2015-12-02].
 58. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Dz.U. z 2010 r. nr 165, poz. 1117).
 59. Rys Historyczny. ue.katowice.pl. [dostęp 2015-12-02].
 60. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Dz.U. z 2008 r. nr 197, poz. 1222).
 61. Historia Uniwersytetu Pedagogicznego. up.krakow.pl. [dostęp 2015-12-02].
 62. Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1040).
 63. Historia uczelni. uph.edu.pl. [dostęp 2015-12-02].
 64. O Uczelni, ujd.edu.pl [dostęp 2021-04-20].
 65. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim (Dz.U. z 2006 r. nr 202, poz. 1483).
 66. Historia i misja uczelni. up.wroc.pl. [dostęp 2015-12-04].
 67. a b c Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz.U. z 2008 r. nr 52, poz. 300).
 68. Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. puls.edu.pl. [dostęp 2015-12-04].
 69. Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. ur.krakow.pl. [dostęp 2015-12-02].
 70. Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. up.lublin.pl. [dostęp 2015-12-04].
 71. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1110).
 72. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (Dz.U. z 2012 r. poz. 969).
 73. Historia. uniwersytetradom.pl. [dostęp 2015-12-02].
 74. Historia Uniwersytetu SWPS. swps.pl. [dostęp 2015-12-04].