Utrzymanie szlaku żeglownego


Utrzymanie szlaku żeglownego – działalność człowieka na wydzielonej części akwenu nazywanego szlakiem żeglownym polegająca na:

  • zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna szlaku żeglownego lub brzegów;
  • konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych, których celem jest zapewnienie swobodnego spływu wód, lodów, a także zapewnienie właściwych warunków korzystania z wody,
  • utrzymaniu w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę przez dbałość o należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze oraz ich właściwą obsługę,
  • systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy drogi wodnej,
  • oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się ze śródlądowymi drogami wodnymi.