Wacław Szczuka

Wacław Szczuka herbu Grabie (ur. ok. 1630, zm. 14 sierpnia 1699[1]) – kuchmistrz wielki koronny w latach 1694-1699, podkomorzy wiski w 1693 roku, stolnik wiski w 1672/1673 roku, starosta wiski, starosta wąwolnicki w latach 1688-1699.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z ziemi wiskiej[2]. Poseł sejmiku ziemi wiskiej na sejm konwokacyjny 1696 roku[3]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[4]. W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z ziemi wiskiej. Deputat ziemi wiskiej do rady stanu rycerskiego rokoszu łowickiego w 1697 roku[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Polski Słownik Biograficzny.
  2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 103.
  4. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  5. Rokosz Generalny ku obronie wiary swiętey katolickiey y zaszczytu wolności uczyniony na poparciu elekcyey w okopach elekcyalnych między Wolą a Warszawą die 26 Augusti Anno Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo 7mo, [b.n.s]

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 55.
  • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 204.
  • Marek Wagner, Wacław Szczuka, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLVII, Warszawa-Kraków 2011, s. 481–482.