Wady wrodzone

Wady wrodzone – odstępstwa od normy budowy anatomicznej. Dzielone są zwykle na wady duże, powodujące poważne następstwa dla zdrowia i niekiedy uniemożliwiające przeżycie urodzonego z wadą dziecka, i wady małe (małe anomalie), mające głównie znaczenie kosmetyczne. Określane są one często jako cechy dysmorficzne (dysmorfie).

Wady mogą występować pojedynczo lub w grupach. Połączenia wad stanowić mogą:

Wyróżnia się w końcu cztery główne mechanizmy patogenezy wad:

Cechy dysmorficzneEdytuj

Za cechy dysmorficzne uważa się małe anomalie (wady), nie wywołujące poważnych następstw dla zdrowia, mające za to istotną wartość w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad. Mogą występować pojedynczo, ale ich współwystępowanie powinno skłonić lekarza do poszukiwania innych, większych wad wrodzonych. Szczególnie częste małe anomalie są niekiedy rozpatrywane jako wariant normy. Niektóre cechy dysmorficzne to:

Klasyfikacja ICD-10 wad wrodzonychEdytuj

(Q00-Q99) Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomoweEdytuj

(Q00-Q07) Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowegoEdytuj

(Q10-Q18) Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyiEdytuj

(Q20-Q28) Wrodzone wady rozwojowe układu krążeniaEdytuj

(Q30-Q34) Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowegoEdytuj

(Q35-Q37) Rozszczep wargi i rozszczep podniebieniaEdytuj

(Q38-Q45) Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowegoEdytuj

(Q50-Q56) Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowychEdytuj

(Q60-Q64) Wrodzone wady rozwojowe układu moczowegoEdytuj

(Q65-Q79) Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowegoEdytuj

(Q80-Q89) Inne wrodzone wady rozwojoweEdytuj

(Q90-Q99) Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziejEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. Wyd. II. PZWL, 2005. ISBN 83-200-3042-0.