Wiadomość

przedstawienie w mediach wybranych informacji na temat bieżących wydarzeń

Wiadomość (ang. message) – jednostka komunikacji związana z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych[1] do odbiorcy bezzwłocznie lub po pewnym czasie. Problemami ilości informacji zawartej w wiadomości zajmuje się teoria informacji.

Obraz Konstytucja 3 Maja 1791 na ekspozycji na Zamku Królewskim w Warszawie

Formy przekazywania wiadomości Edytuj

Wiadomość może mieć postać:

  • sekwencji znaków (np. zapisanych w kodzie alfanumerycznym),
  • tekstu pisanego,
  • dźwięków (muzyki),
  • gestów,
  • obrazów (stałych lub ruchomych przedstawiających np. zdarzenia, postacie).
 
Przybicie piątki jako przykład mowy ciała

Komunikacja międzyludzka Edytuj

Komunikacja międzyludzka może być werbalna lub niewerbalna:

  • werbalna jest wymianą informacji za pośrednictwem słów, np. rozmowa w cztery oczy, rozmowy telefoniczne lub za pośrednictwem internetu (rozmowa wideo),
  • niewerbalna przekazywana jest poprzez działania lub zachowania, np. język ciała.

Wiadomość przekazywana przez człowieka nazywana jest komunikatem, natomiast jej interaktywna wymiana tworzy rozmowę.

Źródło Edytuj

Wiadomość może być dostarczana za pomocą różnych środków takich jak: istoty żywe (np. mówiący człowiek, miauczący kot, kurier), przedmioty lub obiekty będące przedmiotami obserwacji (np. tykający zegar, czarna dziura), procesy (np. obumieranie gwiazdy), zjawisko (np. trąba powietrzna), urządzenie (np. urządzenia pomiarowe).

Wiadomość w informatyce Edytuj

 
Logo komunikatora internetowego Skype

Istnieją dwa główne znaczenia wiadomości w informatyce: przekazywanie wiadomości między ludzkimi użytkownikami a systemami komputerowymi dostarczane przez te systemy (np. komunikatory internetowe, emaile) oraz komunikaty przekazywane między programami lub komponentami pojedynczego programu do własnych celów.

Przykłady Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. wiadomość, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-01-20].

Bibliografia Edytuj