Otwórz menu główne

Wielichowo (gmina)

gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim

Wielichowogmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

Wielichowo
gmina miejsko-wiejska
Herb
Herb
Państwo  Polska
Województwo wielkopolskie
Powiat grodziski (województwo wielkopolskie)
TERYT 3005053
Burmistrz Honorata Kozłowska (2015)
Powierzchnia 107,58 km²
Populacja (30.06.2016)
• liczba ludności

6864[1]
• gęstość 63,8 os./km²
Nr kierunkowy 61
Tablice rejestracyjne PGO
Adres urzędu:
Rynek 10
64-050 Wielichowo
Szczegółowy podział administracyjny
Plan gminy Wielichowo
Liczba sołectw 16
Liczba miejscowości 20
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa wielkopolskiego
Wielichowo
Wielichowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wielichowo
Wielichowo
Ziemia52°07′N 16°21′E/52,118889 16,349444
Strona internetowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Portal Portal Polska
Krajobraz gminy w rejonie Reńska

Siedziba gminy to Wielichowo.

Według danych z 2013[2] gminę zamieszkiwały 6871 osoby, z czego 74% mieszka na terenach wiejskich.

Wiadomości ogólneEdytuj

Gmina Wielichowo jest jedną z pięciu gmin powiatu grodziskiego i usytuowana jest w jego południowej części. Według danych z roku 2013[2] gmina ma powierzchnię 107,58 km² i ma charakter miejsko-wiejski. Wielichowo należy do gmin o średnim poziomie zaludnienia (64 osób/km²), co jest wartością mniejszą niż średnia krajowa (112 osób/km²), ale wartość ta zbliżona jest do takiej, jaką charakteryzuje się większość gmin miejsko-wiejskich województwa. Sieć osadniczą Gminy tworzą miasto Wielichowo i 20 wiejskich jednostek osadniczych, w tym 15 wsi sołeckich.

Wielichowo to gmina o zdecydowanie rolniczym charakterze – użytki rolne zajmują 81% jej powierzchni. Rolnictwo jest podstawą utrzymania mieszkańców; od lat 60-70. w znacznej mierze jest ono nastawione na uprawę pieczarek. Wyrazem znaczenia uprawy pieczarek w gospodarce Gminy może być organizowane rokrocznie Święto Pieczarki. Z upływem lat program wzbogacany jest o nowe elementy, mające na celu przekształcenie święta w ogólnopolskie spotkania pieczarkarzy.

Siedzibą władz Gminy jest miasto Wielichowo, pełniące również funkcję usługową dla mieszkańców Gminy. Na obszarach wiejskich dominuje funkcja rolnicza we wszystkich jednostkach osadniczych. Pozarolnicza funkcja – produkcyjna – występuje we wsiach: Wielichowo-Wieś, Augustowo, Łubnica i Ziemin. Na sferę społeczną i gospodarczą zachodniej części Gminy pewien wpływ wywiera bliskie położenie Rakoniewic – miasta większego od Wielichowa i korzystniej usytuowanego pod względem powiązań komunikacyjnych (przy drodze krajowej nr 32). Z kolei silna wieś Wilkowo Polskie oddziałuje na wsie położone w sąsiednich gminach Śmigiel i Przemęt.

Przyszłość Wielichowa należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, w szczególności pieczarkarstwa, z uwagi na dobre tradycje Gminy w tym zakresie. Charakter Gminy pozwala także rozwinąć funkcje pozarolnicze, przede wszystkim rzemiosło i usługi.

DemografiaEdytuj

  • Piramida wieku mieszkańców gminy Wielichowo w 2014 roku[1].


 

Szata roślinnaEdytuj

Gmina Wielichowo położona jest pod względem geobotanicznym na terenie rozległego Okręgu Poznańsko-Gnieźnieńskiego w ramach Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej i Pododdziału Pasa Wielkich Dolin.

Na obszarze Gminy dominują dwa typy krajobrazów roślinnych: krajobraz grądowy, związany głównie z obszarami wysoczyzn morenowych oraz krajobraz łęgów jesionowo-olszowych, związanych z rozległą pradoliną.

Jak wynika z mapy potencjalnej roślinności naturalnej Środkowej Wielkopolski, na terenie Gminy dominują ubogie siedliska środkowo-europejskiego łęgu jesionowo-wiązowego, w pradolinie – łęgów jesionowo-olszowych, a w dolinach rzecznych – łęgów jesionowo-wiązowych. Przeważają krajobrazy polowe ze znacznym udziałem elementów naturalnych lub seminaturalnych (25-50%), leśno-łąkowo-polne i łąkowo-polne na siedliskach grądów. W dolinie Środkowej Obry przeważają krajobrazy antropogeniczne seminaturalne, wybitnie łąkowe (łąki > 75%) na siedliskach łęgów olszowo-jesionowych.

Ważną rolę w otwartym krajobrazie Gminy odgrywają zadrzewienia śródpolne, przydrożne, zieleń przywodna, zieleń parkowa, cmentarna, sady i ogrody przydomowe, które spełniają nie tylko funkcję krajobrazową, ale także ochronną. Wpływają na kształtowanie lokalnego klimatu obszarów, na których występują, podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe, spełniają rolę wiatro- i glebochronną.

Cechą charakterystyczną południowej części Gminy (Doliny Środkowej Obry) są bardzo liczne i dobrze rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przywodne. Roślinność spełnia tu rolę regulatora stosunków wodnych.

Uprawom polowym towarzyszą zbiorowiska roślinności segetalnej – chwastów jedno- albo dwuletnich, rzadziej bylin, pozostających w zależności od rodzaju i pory zabiegów agrotechnicznych.

Do naturalnych zespołów roślinnych należą lasy. Gmina leży w obrębie Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej i dzielnicy Wielkopolsko-Kujawskiej. Dzielnica ta charakteryzuje się warunkami sprzyjającymi rozwojowi borów sosnowych świeżych z domieszką gatunków liściastych: dębu, buku i grabu.

Lasy zajmują około 14,1% powierzchni Gminy. Pod względem lesistości Wielichowo należy do grupy o małym stopniu zalesienia, jak wcześniej wspomniano, znacznie poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Kompleksy leśne należą administracyjnie do Nadleśnictwa Żegrowo. Lasy ochronne występują w pradolinie. Większość kompleksów leśnych występuje w pradolinie na siedliskach wilgotnych. Są to lasy wilgotne, bory mieszane wilgotne, lasy mieszane wilgotne i lasy olsowo-jesionowe. Na wyniesieniach, często na terenach zwydmionych, spotyka się bory świeże. Najczęściej spotykanym typem siedliskowym w lasach Gminy jest bór mieszany świeży, las mieszany oraz las wilgotny. Panującym gatunkiem jest sosna z domieszką dębu i brzozy, a na terenach podmokłych olsza. W lesie mieszanym w drzewostanie przeważa sosna z domieszką dębu, brzozy, topoli, a w lesie świeżym – dąb z topolą, modrzewiem i świerkiem.

Na obszarach leśnych żyją – podobnie jak w innych rejonach Wielkopolski – sarny, jelenie, dziki, kuny i lisy. Na polach występują głównie zające, kuropatwy i bażanty.

Największym bogactwem przyrodniczym Gminy jest Dolina Środkowej Obry o charakterze łąkowo-leśnym, stanowiąca na odcinku od Brońska do Wronia ważną w skali międzynarodowej i krajowej ostoję rzadkich i zagrożonych ptaków. Gniazdują tu między innymi: bocian czarny, bocian biały, gęgawa, kania czarna, błotnik stawowy, błotnik, orlik krzykliwy i żuraw.

Gmina Wielichowo posiada również obszary i obiekty o dużej wartości przyrodniczej poddane ochronie prawnej. Są to:

1. pomniki przyrody; w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje Wojewódzkie się 12 pojedynczych okazów drzew i 2 grupy drzew:

  • Prochy – dąb szypułkowy
  • Śniaty – dąb szypułkowy
  • Wielichowo – dąb szypułkowy, grupa dwóch dębów szypułkowych, lipa drobnolistna, buk zwyczajny
  • Wilkowo Polskie – klon zwyczajny, jesion wyniosły, świerk syberyjski, grab pospolity, dąb czerwony, grupa dwóch dębów szypułkowych
  • Zielęcin – wiąz szypułkowy i lipa drobnolistna

2. parki dworskie, objęte ochroną Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

3. gleby klasy III, torfowiska i bagna – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

4. lasy ochronne w dolinie Obry – zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Do rejestru zabytkowych parków wpisano 3 obiekty parkowe, 4 parki posiadają natomiast dokumentacje ewidencyjną.

PrzypisyEdytuj