Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(2/2022) 94.254.207.108 – Gdarin

Wniosek o arbitraż w sprawie X

Informacje wstępne

Strony podstępowania: 94.254.207.108 vs Gdarin

Stan faktyczny i dowody

W dniu 30 stycznia 2022 Gdarin nałożył blokadę na moje konto AbbaOjcze. Należy to uznać za naruszenie art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 8 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Podjęte środki przedarbitrażowe

Nie podjęto środków przed arbitrażowych.

Potwierdzenie

Tu wpisz potwierdzenie, że o złożonym wniosku powiadomiłaś/powiadomiłeś inne strony sporu.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił odrzucić wniosek. Zgodnie z polityką arbitrażu możliwość przedłożenia Komitetowi wniosku o arbitraż przysługuje zarejestrowanemu użytkownikowi, co wynika z faktu, że podstawową funkcją Komitetu Arbitrażowego jest rozwiązywanie sporów między zidentyfikowanymi użytkownikami. W przypadku złożenia wniosku spod dynamicznego adresu IP nie jest możliwa identyfikacja, czy wnioskodawcą (jak sugeruje autor spod IP 94.254.207.108) jest użytkownik AbbaOjcze.

Wnioskodawca przedstawił oczekiwanie analizy blokady konta zastosowanej w stosunku do użytkownika AbbaOjcze pod kątem zgodności z Konstytucją RP. Komitet nie zajmuje się rozpatrywaniem tego typu kwestii. Z kolei biorąc pod uwagę, że Wikipedia nie jest środkiem masowego przekazu, należy stwierdzić, że stosowanie przez administratorów projektu blokad ochronnych nie stanowi naruszenia porządku prawnego RP.

Dodatkowo arbitrzy zwracają uwagę, że Komitet Arbitrażowy jest ostatnią instancją w rozwiązywaniu konfliktów personalnych w obrębie projektu. Jednak wnioskodawca nie udokumentował podjęcia środków przedarbitrażowych (np. próba dialogu czy mediacja).

Za odrzuceniem wniosku głosowało 8 arbitrów, a jeden z arbitrów wyłączył się z udziału w rozpatrywaniu wniosku i nie brał udziału w głosowaniu. Żaden z arbitrów nie głosował za przyjęciem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu, Jacek555 19:51, 22 cze 2022 (CEST)