Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(4/2017) Andrzej1993 - Tokyotown8

Wniosek o arbitraż w sprawie odebrania uprawnień ww Administratorowi

Informacje wstępne

Stronami sporu są: Redaktor Andrzej1993 i Administrator Tokyotown8. Spór dotyczy wojny edycyjnej prowadzonej przez ww Administratora, wraz z usuwaniem uźródłowionych informacji. Oczekiwania: odebrane statusu Administratora ww.

Stan faktyczny i dowody

Administrator Tokyotown8 dopuścił się kilkukrotnie wandalizmu w postaci kasowania informacji, opartych na źródłach, forsując własny punkt widzenia oparty na światopoglądzie. W miejsce informacji uźródłowionych wstawił on informacje nieprawdziwe, a następnie nałożył na mnie drugą z kolei blokadę, nie pozwalając się ustosunkować do swoich uwag. Świadomie zamieścił hoax na stronie i naruszył zasady weryfikowalności. W tej sprawie byłem zmuszony poprosić innego Administratora o interwencję.

Linki do diffów:

Historia edycji hasła "Ił-2" Historia edycji hasła "Pe-2"

Podjęte środki przedarbitrażowe

Próbowałem porozumieć się z ww Administratorem na jego stronie dyskusji, jednakże nałożona przezeń blokada na moje konto wykluczyła jakikolwiek dialog.

Potwierdzenie

Ww Administrator został poinformowany o złożeniu wnioskuLink do strony dyskusji ww Administratora.

Andrzej1993 (dyskusja) 19:41, 24 wrz 2017 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Działając na podstawie polityki arbitrażu Komitet postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Pomimo, że wniosek dotyczył wojny edycyjnej prowadzonej przez ww Administratora, wraz z usuwaniem uźródłowionych informacji, a nie wprost sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich, to członkowie Komitetu uznali, że nałożenie przez administratora dwukrotnej blokady na wnioskodawcę, w ramach opisanego sporu, jest wystarczającą przesłanką do przyjęcia wniosku. Jednocześnie członkowie KA nie bez wątpliwości przyjęli za spełniony wymóg mediacji przedarbitrażowej (kontakt z innym administratorem).

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 arbitrów, 1 arbiter wstrzymał się od głosu, 2 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 22:06, 28 wrz 2017 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia to encyklopedia w procesie, którą każdy może edytować m.in. poprzez wprowadzanie zmian do istniejących haseł. Powszechne jest, że tą samą tematyką zainteresowanych jest kilku użytkowników, którzy pragną, aby poziom merytoryczny haseł był coraz wyższy. Dążenie to jest naturalne, ale sprawia, że sposób wprowadzania zmian w artykułach wymaga uszanowania wypracowanych przez społeczność zasad. Spory merytoryczne w hasłach powinny być rozwiązywane poprzez konstruktywną dyskusję, w trakcie której kluczową rolę winno spełniać przedstawienie wiarygodnych i rzetelnych źródeł, w oparciu o które należy ustalić treść artykułów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których zmiany w hasłach są wprowadzane za wszelką cenę, z pominięciem zasad regulujących komunikację między wikipedystami, a jedynym argumentem jest wiedza własna dyskutantów. W przypadku haseł liczących wiele lat, nieprawidłowo lub w ogóle nieuźródłowionych, konieczna jest staranność w weryfikacji treści, a w przypadku edycji haseł, w których część źródeł może być nieprawdziwa czy propagandowa, zasada weryfikowalności i wskazówki dotyczące chłodnego nastawienia są kluczowe do prawidłowego opracowania tekstu. Odzwierciedleniem opisanych powyżej problemów są działania stron, które legły u podstaw sporu opisanego we wniosku.

Komitet Arbitrażowy, na podstawie drugiego punktu polityki arbitrażu, czyli „sporów powstałych w związku z użyciem uprawnień administratorskich”, postanowił przyjąć do rozstrzygnięcia wniosek o arbitraż dotyczący nałożenia przez administratora Tokyotown8 blokad konta redaktora Andrzej1993. Celem działania Komitetu było zbadanie okoliczności nałożenia blokad, ocena zgodności nałożonych blokad z zasadami blokowania oraz rozstrzygnięcie wniosku o odebrane statusu Administratora Tokyotown8. W ocenie arbitrów, podstawą do przyjęcia wniosku było również, choć nie bez wątpliwości, spełnienie minimalnych wymagań mediacji przedarbitrażowej (kontakt poza Wikipedią).

Zgodnie z polityką arbitrażu, jeżeli „w opinii Komitetu stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest jedynie wycinkiem szerszej sprawy, Komitet nie jest związany zakresem wniosku i ma prawo dokonać oceny całej sprawy”, członkowie Komitetu zdecydowali o rozszerzeniu rozstrzygnięcia sprawy o kwestię nałożenia blokady na Tokyotown8 przez administratora Airwolfa, która była bezpośrednim skutkiem sporu wnioskodawcy z adwersarzem oraz przeanalizowanie podejmowanych działań po wpłynięciu wniosku.

Jednocześnie, przed przystąpieniem do procedowania wniosku, Komitet podjął próbę mediacji pomiędzy stronami sporu, która jednak nie przyniosła rozwiązania konfliktu na drodze polubownej i została zakończona na podstawie e-maila wnioskodawcy 19 października 2017 roku.

Materiał dowodowy

Biorąc pod uwagę zaangażowanie w spór trzech wikipedystów (w tym dwóch administratorów nakładających blokady w związku z konfliktem), Komitet Arbitrażowy zdecydował o: przeanalizowaniu wkładu użytkowników i ich interakcji, w tym tych bezpośrednio będących zarzewiem konfliktu (Andrzej1993Tokyotown8), pod kątem przestrzegania zasad Wikipedii, sprawdzeniu prawidłowości nałożonej blokady na redaktora Andrzej1993 przez administratora Tokyotown8 (jej zasadność i zgodność z zasadami blokowania), sprawdzeniu działań administratora Airwolfa w kontekście sporu, w tym nałożenia blokady na Tokyotown8 (również jej zasadność i zgodność z zasadami blokowania), a także prześledzeniu interakcji stron po złożeniu wniosku do Komitetu.

Na podstawie stron użytkowników można stwierdzić, że zogniskowali oni swoje zainteresowania w Wikipedii m.in. wokół tematów związanych z historią wojskowości oraz militariami (odpowiednio strony wikipedystów: Andrzej1993, Tokyotown8 oraz Airwolf).

Uźródławianie haseł i interakcje przed nałożeniem blokad

W związku z faktem, że blokady nałożone na Andrzeja1993 były związane z dodawaniem w hasłach informacji i ich uźródławianiem, członkowie Komitetu dokonali sprawdzenia wkładu wnioskodawcy pod kątem takich działań oraz interakcji z Tokyotown8.

Analizując wkład wikipedysty Andrzej1993, można zauważyć, że do czasu przedmiotowego sporu wnioskodawca wprowadzał zmiany m.in. bez podania źródeł. W 2014 roku był proszony o ich podawanie przez wikipedystę Hektor Absurdus w haśle Che Guevara. W tej samej sprawie został upominany przez Tokyotown8, który anulował drugą próbę przywrócenia informacji ostrzegając, że dalsze takie działanie może zostać potraktowane jako wandalizm. W 2015 roku wnioskodawca został upomniany przez Tokyotown8 w związku z wprowadzaniem danych niezgodnych ze źródłami w haśle Kampania wrześniowa oraz uczestniczył w wojnie edycyjnej prowadzonej w artykule Aleksandr Matrosow, podczas której Tokyotown8 anulował edycję wikipedysty Andrzej1993 i zwrócił uwagę na stronie dyskusji adwersarza na potrzebę zachowania NPOV. W 2017 roku miały miejsce kolejne edycje polegające na wprowadzaniu informacji bez źródeł: Pogrom w Jedwabnem (co skutkowało anulowaniem edycji przez Tokyotown8), Legion Condor (po czym został upomniany również przez Tokyotown8), a także w hasłach Wojna włosko-abisyńska 1935-1936 oraz Włoska Afryka Wschodnia, po edycji których dwukrotnie uwagę zgłosił na stronie wnioskodawcy Hektor Absurdus (Kopę lat, Andrzeju, ja w tej samej sprawie co zawsze. Brak źródeł oraz Andrzeju, jesteś na Wikipedii od 8 lat, tak? Więc znasz odpowiedź. Dodałeś nową treść bez żadnego przypisu, a Wikipedia musi być weryfikowalna). Również w 2017 roku w artykule T-26 Andrzej1993 usunął jeden uźródłowiony (z opisem W Hiszpanii nie było Panzer II) oraz jeden nieuźródłowiony (z opisem Usunięcie prosowieckich bzdur, w 1941 r. T-26 był już relatywnie przestarzały) fragment hasła. Obie edycje zostały wycofane przez Tokyotown8.

12 września 2017 roku doszło pomiędzy stronami sporu do interakcji w hasłach Karabin przeciwpancerny PTRS, Karabin przeciwpancerny PTRD i Pe-2. W dwóch pierwszych artykułach wnioskodawca usunął (odpowiednio [1] i [2]) identyczne fragmenty artykułów (nieuźródłowione według obecnych standardów przypisami, ale podparte bibliografią) oraz dodając w obu artykułach w jednym ze zdań słowo czasem i opisując te edycje jako poprawka. Obie edycje zostały anulowane przez Tokyotown8 z opisem A dlaczego? (odpowiednio [3] i [4]).

W artykule Pe-2, na który Andrzej1993 powołał się w swoim wniosku do Komitetu, wnioskodawca usunął dwa fragmenty hasła z opisem Usunięcie nieuźródłowionych bajek. Edycję wycofał Tokyotown8 z opisem A dlaczego? i spytał Andrzeja1993 o powody zmian w artykułach o karabinach PTRS/PTRD (zmiana sensu zdania bez podania źródła) i Pe-2 (usunięcie w większości uźródłowionych informacji). W artykule wywiązała się wojna edycyjna pomiędzy użytkownikami, w której Andrzej1993 anulował edycje adwersarza z opisami A dlatego, że to brednie, Napisałem na Twojej stronie, przestań prowadzić wojnę edycyjną, czy Brak źródeł, nieencykl. styl, bardzo nadęte porównania i odpisał w dyskusji Tokyotown8, dopytując o źródła dla dotychczasowych informacji oraz uzasadniał swoje edycje własnym porównaniem parametrów samolotów, a dopiero w jednej z kolejnych odpowiedzi wskazał możliwe do wykorzystania źródło. Jednocześnie Tokyotown8 anulował edycje Andrzeja1993 z opisem Wracamy do pytania postawionego w dyskusji, następnie wycofał je, dwukrotnie stosując narzędzie cofania zmian ([5] i [6]) i zablokował możliwość edycji artykułu (na poziomie „tylko dla administratorów”). Takie działanie wywołało protest Andrzeja1993 (Aha, czyli teraz totalitarnie ograniczasz prawo do edycji, bo Ci nie pasują fakty, a swoich teorii nie potrafisz udowodnić, ani podać źródeł. Żenada). Dalsza dyskusja nie doprowadziła do osiągnięcia porozumienia – wikipedyści podawali w wątpliwość wzajemne zachowanie neutralnego punktu widzenia ([7], [8]), a oprócz tego administrator ostrzegł Andrzeja1993 o możliwości nałożenia blokady za ewentualne kolejne edycje niemające umocowania w źródłach.

Analizując działania wnioskodawcy w haśle Pe-2, należy stwierdzić, że usunięte dwa fragmenty artykułu zostały pseudouźródłowione przez osobę edytującą w 2012 roku spod adresu IP, która dodając nową treść (wraz z przypisem do niej), połączyła ją z istniejącym nieuźródłowionym akapitem. Zgodnie z zasadą weryfikowalności, Andrzej1993 usuwając nieuźródłowione (według siebie) fragmenty, winien wyraźnie wskazać powód usunięcia uźródłowionej (tylko formalnie) treści, a więc że podany pod koniec akapitu przypis nie odnosi się do całej jego treści. Nie wskazał tego powodu również w dyskusji Tokyotown8 po pierwszym anulowaniu edycji, co spowodowało jedynie utrwalenie sporu. W ocenie Komitetu Andrzej1993 nie zachował w tym momencie chłodnego nastawienia i nie wykorzystał istniejących możliwości kwestionowania wątpliwych informacji poprzez szablon {{fakt}}, co przerzuciłoby ciężar udowodnienia wątpliwych treści na adwersarza, a w przypadku braku potwierdzenia – pozwoliłoby na usunięcie ich (Gdy nikt długo nie odpowiada na wezwania do podania źródła, można podejrzany fragment usunąć ze stosownym uzasadnieniem). Podobnie jak wnioskodawca, administrator również nie zachował chłodnego nastawienia. Nawet jeżeli, w jego opinii, edycja Andrzeja1993 była nieprawidłowa, to powinien dążyć do wyjaśnienia sprawy. Tokyotown8 nie podjął próby uspokojenia rodzącego się konfliktu, np. poprzez przywrócenie spornych fragmentów i oznaczenie ich jednym z szablonów problemów z weryfikowalnością ({{w:s|Szablon:Szablony problemów umieszczane w tekście}}), co skierowałoby sprawę w kierunku merytorycznego rozwiązania sporu, a nie personalnych „wycieczek” (Twoje edycje nacechowane są ideologicznym fanatyzmem, nieopartym o źródła a o...sam nie wiem, jakiś uraz do ZSRR), które utrwaliły spór. Taka ocena innego wikipedysty była naruszeniem wikietykiety. Ponadto obie strony, w ocenie Komitetu, zachowały się niefrasobliwie, stosując zdawkowe opisy edycji niewyjaśniające meritum działań: w pierwszym opisie Andrzej1993 pisze o braku źródeł, na co Tokyotown8 pyta w opisie a dlaczego, jednak nie stwierdza, że źródło znajduje się w haśle; wnioskodawca następnie odpowiada, że to brednie, ale ani nie podważa jakości źródła, ani nie twierdzi, że informacji tych w źródle nie ma. Administrator również nie odwołuje się do istniejącego źródła, tylko zaczyna cofać zmiany, po czym kończy zabezpieczeniem hasła. Dyskusja na stronach wikipedystów rozpoczęła się dopiero po ostatniej akcji Tokyotown8.

Podsumowując przytoczone powyżej przykłady edycji wnioskodawcy należy stwierdzić, że bezpośrednio naruszały one zasadę weryfikowalności (zarówno w przypadku kasowania: Użytkownik, który usuwa uźródłowioną informację (wprowadzoną w dobrej wierze i z przekonaniem o zgodności treści źródła z informacją) ma obowiązek podania uzasadnienia (np. WP:WAGA, treść nieencyklopedyczna itp.), jak i dodawania informacji: Osoby dodające do artykułu nowy materiał powinny wskazać wiarygodne źródła oraz obowiązek powołania się na wiarygodne źródła spoczywa na dodających nowy materiał). Pomimo, że wikipedysta wykonał od czasu rejestracji konta relatywnie niewielką liczbę edycji w przestrzeni haseł (około 630), to był wielokrotnie informowany o konieczności podawania źródeł do wprowadzanych informacji. Sam również zapewniał o woli dodania uźródłowienia (jak w dyskusji Tokyotown8: Nie, chwilowo jeszcze nie, ale nie obawiaj się, dodam wszystkie źródła, mam je aktualnie pod ręką), przy czym obietnice te były płonne - edycje z 21 i 25 kwietnia 2017 roku, znacznie rozbudowujące treść hasła Legion Condor, nie zostały do dzisiaj uźródłowione. Negatywnie należy również ocenić prowadzenie wojny edycyjnej oraz nieprawidłowe stosowanie opisów zmian (np. z 2017 roku: Jaja sobie robicie? Usunięcie nieuźródłowionych bajek, Usunięcie prosowieckich bzdur, Usunięcie propagandowych bredni, Propagandowe bajki), tym bardziej, że stosowanie tego typu opisów zostało napiętnowane już w 2015 roku jako „konfrontacyjne” przez wikipedystę Hektora Absurdusa.

Oceniając działania Tokyotown8 Komitet stwierdził, że stosowanie cofania zmian w stosunku do edycji, które nie były wandalizmami były nieuprawnione, a zabezpieczenie hasła na najwyższym poziomie jako elementu wojny edycyjnej było nadużyciem uprawnień administratorskich – administrator nie powinien stosować narzędzi administracyjnych w ramach konfliktu, którego sam jest stroną. Ponadto Komitet negatywnie ocenia prowadzenie samej wojny edycyjnej jako metody rozwiązywania sporu, a także działanie polegające na usunięciu źródła z hasła Pe-2 tylko dlatego, że jest niepoprawnie sformatowane od strony technicznej. Takie usuwanie źródeł stoi w sprzeczności z zasadą weryfikowalności i podważa zaufanie do działań podejmowanych wcześniej w imię przestrzegania tejże zasady.

Edycja w artykule Ił-2 i nałożenie pierwszej blokady na wikipedystę Andrzej1993

Pierwsza blokada na wikipedystę Andrzej1993 została nałożona przez administratora Tokyotown8 23 września i poprzedzona była bezpośrednio rewertem w haśle Ił-2 (z użyciem narzędzia cofania zmian) edycji wnioskodawcy z 21 września. Edycja Andrzeja1993 polegała na usunięciu fragmentu artykułu Ił-2 – „W tym okresie żołnierze Wehrmachtu nadali Iłom przydomek Czarna śmierć (niem. Schwarzer Tod)” z opisem: Nie ma ŻADNEGO źródła potwierdzającego tego rodzaju określenie. Tokyotown8, blokując Andrzeja1993, jako przyczynę blokady wskazał wandalizm, a na stronie wnioskodawcy uzasadnił blokadę oraz podał odnośnik do źródła potwierdzającego usuniętą przez Andrzeja1993 informację. Ostrzegł również, że kolejna błędna edycja będzie skutkowała następną, dłuższą blokadą. Przytoczona edycja, która była podstawą nałożenia blokady, była pierwszą edycją Andrzeja1993 w tym artykule od 2015 roku, użytkownicy nie byli w tym czasie w sporze i nie prowadzili wojny edycyjnej.

Ocena działań

W wyniku analizy Komitet stwierdził, że ocena edycji Andrzeja1993 przez administratora Tokyotown8 jako błędnej była poprawna. W edycji tej bowiem Andrzej1993 usunął fragment, który był uźródłowiony w kolejnym zdaniu przypisem do strony sturmovik.estranky.cz, a ponadto ta sama informacja występuje w innym miejscu artykułu, w którym podane jest inne źródło – century-of-flight.net. Działanie wnioskodawcy było niezgodne z zasadą weryfikowalności, według której użytkownik, który usuwa uźródłowioną informację (wprowadzoną w dobrej wierze i z przekonaniem o zgodności treści źródła z informacją) ma obowiązek podania uzasadnienia (np. WP:WAGA, treść nieencyklopedyczna itp.). W swojej edycji Andrzej1993 nie tylko nie podał wystarczającego uzasadnienia swoich działań, ale też wskazany przez niego powód nie był zgodny ze stanem faktycznym artykułu. Nawet jeżeli przyjąć, że wnioskodawca opierał się na regule umieszczania przypisu do każdego zdania (choć nie ma wymogu, aby każde stwierdzenie czy zdanie było poparte odnośnikiem do materiału źródłowego, a kwestia ta podlega samodzielnej, bazującej głównie na doświadczeniu i zdrowym rozsądku ocenie wikipedystów – z zasady weryfikowalności), to przede wszystkim powinien sprawdzić, czy dana informacja nie jest uźródłowiona w innym fragmencie hasła (należy również sprawdzić, czy nieuźródłowiona informacja jest podana i uźródłowiona w innym miejscu artykułu) i wziąć jednocześnie pod uwagę powszechnie stosowaną przez wikipedystów praktykę, że przypis bibliograficzny na końcu akapitu uźródławia jego treść, czyli w artykule mającym przypisy, każdy przypis dotyczy tekstu od poprzedniego przypisu (bądź od początku akapitu) do miejsca, w którym przypis ten się znajduje.

Negatywna ocena edycji Andrzeja1993, a także to, że użytkownik był wcześniej informowany o konieczności przestrzegania zasady weryfikowalności na przestrzeni kilku lat (co wykazano przy analizie wkładu wnioskodawcy) oraz był ostrzegany przez administratora Tokyotown8 o możliwości nałożenia blokady za nieprzestrzeganie tej zasady, pozwala na stwierdzenie, iż istniała podstawa do nałożenia blokady (pkt 6 zasad blokowania: nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności haseł, wprowadzanie twórczości własnej). Jednocześnie należy uznać czas nałożonego zakazu edycji jako zgodny zarówno zasadami blokowania (długość blokady ustalana jest przez nakładającego ją z uwzględnieniem szkodliwości przewinienia i historii dotychczasowej działalności blokowanego w Wikipedii), jak i z praktyką nakładania blokad za tego rodzaju złamanie zasad.

Analizując działania stron, członkowie Komitetu negatywnie oceniają użycie przez administratora Tokyotown8 narzędzia cofania zmian (rollbacka) do wycofania edycji wnioskodawcy, która była podstawą blokady. Zgodnie ze stroną pomocy cofanie zmian tego narzędzia można używać wyłącznie w przypadku oczywistych wandalizmów i nie należy stosować tego narzędzia, gdy (...) autor edycji nie miał na celu szkodzenia Wikipedii (zakładamy, że nie miał – chyba że wandalizm jest oczywisty). Zgodnie z definicją wandalizmu znajdującą się na stronie zasady Wikipedia:Wandalizm i konsekwentnie stosowaną przez Komitet, wandalizmem jest świadome działania dokonywane w złej wierze i mające na celu obniżenie jakości treści Wikipedii, ponadto edycje wyglądające na dokonane w złej wierze, jeżeli ich szkodzący charakter nie jest jasny i oczywisty, nie są uważane za wandalizm. W tym miejscu członkowie Komitetu pragną również odwołać się do werdyktu 9/2011 (Sprawa wikipedysty AndrzejzHelu) i podzielić tutaj zdanie wyrażone przez ówczesny skład KA: oskarżenie o wandalizm jest jednym z najcięższych, jakie może paść wśród wikipedystów i z tego względu rzucanie takich oskarżeń w sposób nieuprawniony powinno być traktowane jako atak osobisty i złamanie wikietykiety. Edycja Andrzeja1993, mimo że naruszająca zasadę weryfikowalności, nie może być uznana za dokonaną w złej wierze, a tym samym nie spełnia definicji wandalizmu.

Działania administratorskie w zakresie nakładania zakazu edycji winny być spójne i wyczerpujące: od uzasadnienia w rejestrze do opisu na stronie dyskusji blokowanego użytkownika (zgodnie z zasadami blokowania przy stosowaniu blokady należy w zwięzły i zrozumiały sposób podać jej powód w opisie blokady (...) jeśli blokada wymaga szerszego uzasadnienia, administrator powinien je przedstawić w dyskusji blokowanego użytkownika na krótko przed albo tuż po zastosowaniu blokady). Sprawdzając działania administratora członkowie Komitetu zwrócili uwagę, że Tokyotown8 w opisie blokady w rejestrze jako powód podał wandalizm (co według analizy należy uznać za nieuprawnione), a w dyskusji wnioskodawcy blokadę uzasadnił m.in. wskazaniem błędnej edycji i podaniem bezpośredniego odnośnika do źródła potwierdzającego usunięte informacje, jednak bez odniesienia się do faktu, że informacja w artykule była uźródłowiona, a więc że przedmiotowa edycja bezpośrednio naruszała zasadę weryfikowalności; wskazał, że w ogóle istnieją źródła potwierdzające informację, ale nie, że źródła te już znajdują się w artykule. Potwierdzeniem tego, że wyjaśnienie blokady nie było wystarczające w zakresie zasady weryfikowalności, jest odpowiedź Andrzeja1993 po upłynięciu blokady, w której określił usunięte przez siebie zdanie jako nieuźródłowione. Takie postępowanie administratora niewątpliwie doprowadziło do eskalacji konfliktu.

Nałożenie drugiej blokady na wikipedystę Andrzej1993

Pierwszymi edycjami wnioskodawcy po upłynięciu czasu blokady było usunięcie spornego fragmentu artykułu Ił-2 o stosowaniu dla tego samolotu określenia Schwarzer Tod wraz z dodaniem uźródłowionego zdania zaprzeczającemu istnienia takiego określenia w rzeczywistości oraz usunięcie fragmentu zdania dotyczącego tego samego tematu z innej części artykułu. Następnie swoje edycje uzasadnił w dyskusji Tokyotown8, informując go o małej wiarygodności podanego źródła (Twoje źródło jest jakąś ogólnikową pozycją bez żadnego warsztatu naukowego, pozbawioną przypisów, gdzie Ił-2 poświęcono jeden akapit), braku istnienia w zasadach zapisu o konieczności uźródłowienia usunięcia nieuźródłowionej informacji oraz stwierdził, że w związku ze skandalicznymi nadużyciami, forsowaniem własnego punktu widzenia i powtarzającymi się wandalizmami, będę wnioskował o odebranie Ci statusu administratora. Skoro nie potrafisz przyjąć do wiadomości faktów i wycofujesz edycje twórczości własnej, naruszającej bezstronny punkt widzenia, to nie będziemy dyskutować. Administrator zakwestionował poprawność edycji wnioskodawcy, wycofał je używając narzędzia cofania zmian i nałożył na niego 3-dniowy zakaz edycji z opisem wandalizm, uzasadniając na stronie dyskusji kolejną blokadę manipulacją w artykule Ił-2.

Ocena działań

Oceniając działanie wnioskodawcy, Komitet zwrócił uwagę, że w edycjach Andrzeja1993 doszło do usunięcia jednej z wersji występującej w źródłach i zastąpienia jej wersją przeciwną (wraz z uźródłowieniem), wskazującą, że jest to jedyna wersja prawdziwa („Wbrew sowieckiej propagandzie, określenie Czarna śmierć, nadane rzekomo przez żołnierzy niemieckich Ił-2, nigdy nie funkcjonowało”). W tym miejscu członkowie Komitetu pragną przypomnieć, że ocena faktów przy pisaniu artykułu w Wikipedii nie należy do wikipedysty i może on oceniać jedynie wiarygodność źródeł, co przez wiele lat ilustrował zapis w zasadzie weryfikowalności – weryfikowalność, nie prawda absolutna. W sytuacji, gdy istnieją rozbieżności w literaturze na dany temat, wikipedysta powinien starać się przedstawić każdy liczący się punkt widzenia, także jeśli według niego jest on nieprawdziwy.

Potwierdzenie na istnienie literatury w spornym temacie podał nie tylko Tokyotown8 (przy opisie pierwszej blokady), ale również sam wnioskodawca na stronie dyskusji administratora (Jason Nicholas Moore, Il-2 Shturmovik: Red Avenger, Fonthill Media 2015, ISBN 978-1-62545-042-5). Przytoczony linkiem zewnętrznym przez Andrzeja1993 fragment tekstu ze wspomnianej książki (As is often related in other publications on the Il-2, the Germans were supposed to have called it Die Schwarze Tod ('The Black Death'); however, Soviet propaganda may have come up with this name, although that doesn't preclude the Germans from having used it also. Nicknames that the Germans did give it were...) można przetłumaczyć jako: Jak podają inne publikacje na temat Iła-2, Niemcy podobno nazywali go Die Schwarze Tod (Czarna śmierć), choć nazwę tę mogła też wymyślić radziecka propaganda. Mimo wszystko, nie oznacza to, że Niemcy również nie stosowali tej nazwy. Nazwy nadane Iłowi-2 przez Niemców to..., co oznacza, że wyjaśnienie kwestii określenia Czarna śmierć winno być omówione ze wskazaniem na istnienie odmiennych opinii. Członkowie Komitetu zdecydowali o przytoczeniu powyższej książki również z tego powodu, że wykorzystaną pozycją bibliograficzną do jej napisania była m.in. monografia Roberta Michulca Ił-2, Ił-10 wydawnictwa AJ Press, czyli pozycja, na którą powołał się w przypisie do swojej edycji Andrzej1993. Ponadto wnioskodawca oceniając źródło podane przez administratora (Twoje źródło jest jakąś ogólnikową pozycją bez żadnego warsztatu naukowego, pozbawioną przypisów, gdzie Ił-2 poświęcono jeden akapit) nie do końca miał rację: podana książka (Spencer C. Tucker, A Global Chronology of Conflict, ABC-CLIO, 2010) jest co prawda pozycją ogólnikową, ale opis Ił-2 (w postaci dwóch akapitów) zawiera dwie pozycje książkowe jako źródła.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak rzetelnego przedstawienia faktów przez wnioskodawcę było niezgodne z zasadą neutralnego punktu widzenia, według której należy przedstawić wszystkie istotne, czyli opublikowane w wiarygodnych źródłach, punkty widzenia w danej sprawie, wskazując w miarę możności wszystkie argumenty za i przeciw każdemu z nich, oraz kto i dlaczego je popiera, jednocześnie należy przestawiać wszystkie punkty widzenia neutralnym językiem, unikając zwrotów wartościujących, sugerujących, który z punktów widzenia jest tym właściwym.

Oceniając działania administratora należy stwierdzić, że podobnie jak w przypadku pierwszej blokady, Tokyotown8 nie wywiązał się z obowiązku rzetelnego uzasadnienia blokady. W opisie blokady w rejestrze ponownie użył sformułowania wandalizm wobec edycji, która wandalizmem nie była (tym samym należy uznać użycie narzędzia cofania zmian za nieuprawnione). W dyskusji blokowanego użytkownika ograniczył się jedynie do wskazania edycji będącej powodem blokady oraz oceny tej edycji jako manipulacji. Nie wskazał blokowanemu ani na czym manipulacja ta polegała, ani poprawnego sposobu opisania rozbieżności na ten temat w źródłach, choć istotnie, jak wykazano powyżej, edycja Andrzeja1993 nie była zgodna z zasadą neutralnego punktu widzenia i zasadą weryfikowalności.

Analizując historię edycji artykułu Ił-2 Komitet stwierdził, że w momencie nakładania drugiej blokady administrator Tokyotown8 brał udział w wojnie edycyjnej pomiędzy nim a administratorem Airwolfem i wikipedystą Andrzej1993 w przedmiotowym haśle. Pomimo tego, że Tokyotown8 nie próbował w artykule tym wprowadzić żadnej własnej wersji czy dodać informacji, a jedynie przywracał status quo hasła, to zgodnie z zasadami blokowania administratorzy nie mogą nakładać blokad celem przeforsowania swojej opinii w dyskusji ani w sporze. Przed użyciem uprawnień administracyjnych powinien on wyjaśnić sprawę z obydwoma użytkownikami na ich stronach dyskusji bądź na stronie dyskusji artykułu lub też poprosić innego, niezwiązanego ze sprawą, administratora o interwencję. Ponadto włączenie się administratora Airwolfa w edycję spornego fragmentu, powinno stanowić wyraźną podstawę dla Tokyotowna8 do próby wyjaśnienia przyczyn konfliktu w dyskusji, nie zaś do stosowania uprawnień administracyjnych wobec jednej ze stron sporu. Biorąc pod uwagę okoliczności nałożenia zakazu edycji, należy uznać zablokowanie Andrzeja1993 za niezgodne z zasadami blokowania.

Edycje Airwolfa w kontekście sporu i nałożenie blokady na Tokyotown8

W spór pomiędzy wnioskodawcą a administratorem Tokyotown8 w haśle Ił-2, administrator Airwolf włączył się 23 września 2017 (po nałożeniu przez Tokyotown8 pierwszej blokady na Andrzeja1993). Jego edycja polegała na dodaniu szablonu {{fakt}} do informacji na temat stosowania określenia Czarna śmierć, która to była podstawą konfliktu Tokyotown8 - Andrzej1993. Edycję tę anulował Tokyotown8 z opisem: Czy ktos tu czyta zrodla???. W reakcji Airwolf anulował tę edycję z opisem: ta informacja nie ma źródła, a Tokyotown8 przywrócił swoją wersję z wykorzystaniem rollbacka.

24 września 2017 (po nałożeniu przez Tokyotown8 drugiej blokady na Andrzeja1993) administrator Airwolf nałożył jednodniową blokadę na Tokyotown8 z opisem w rejestrze: nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami oraz (22 sekundy później) szeroko uzasadnił ją: edycjami w haśle Ił-2, oraz tym, że Andrzej1993 usunął nieuźródłowioną informację i w jej miejsce wprowadził informację z przypisem – przypisem dowodzącym, że wcześniejsza, wprowadzana przez ciebie bez źródła, jest nieprawdziwa. Administrator przy tym powołał się na łamanie zasady weryfikalnowości oraz stwierdził, że w tej konkretnej edycji z premedytacją wprowadziłeś hoax. Podkreślam: usunąłeś informację uźródłowioną i na jej miejsce wprowadziłeś przeciwną i nieużródłowioną. Uzasadnieniem dla nałożenia blokady (Normalnie ograniczyłbym się do zwrócenia uwagi, ale… już kiedyś zwracałem ci uwagę w związku z edycjami w haśle o J-20) był również fakt, że Airwolf ostrzegał wcześniej Tokyotown8 o możliwości nałożenia zakazu edycji za wandalizm polegający na usunięciu przypisu. Po zablokowaniu Tokyotown8, Airwolf zdjął blokadę z wnioskodawcy z opisem stanowiącym link do uzasadnienia blokady w dyskusji Tokyotown8 oraz wycofał edycję Tokyotown8 na stronie hasła Ił-2.

Od momentu nałożenia blokady na Tokyotown8, poprzez jej uzasadnienie i odblokowanie wikipedysty Andrzej1993, do wycofania edycji Tokyotown8 z przedmiotowego hasła upłynęło 58 sekund, co oznacza skoordynowane i wcześniej przemyślane działanie.

Ocena działań

Analizując działania Airwolfa należy stwierdzić, że wstawianie szablonu {{fakt}} do fragmentu hasła Ił-2 było działaniem prawidłowym, jeżeli w ocenie wikipedysty sporna część hasła wymagała dodatkowego wiarygodnego i rzetelnego źródła, choć niepokój może budzić brak wpisu w dyskusję Tokyotown8 po zastosowaniu rewertu 23 września 2017 roku.

Decyzja o nałożeniu blokady jako najcięższego środka, którymi dysponują administratorzy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi zablokowanie tylko jednego z doświadczonych wikipedystów uczestniczących w sporze, winno być poprzedzone jego analizą: sprawdzeniem zarówno stron będących przedmiotem edycji adwersarzy, ich stron dyskusji oraz innych edytowanych stron, które mogą dać jak najlepsze rozeznanie sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że blokada nałożona na Tokyotown8 dotyczyła edycji w haśle Ił-2, które dzień wcześniej edytował Airwolf a następnie anulował edycję Tokyotown8, Komitet stwierdził, że administrator Airwolf miał rozeznanie co do meritum sporu (kwestia stosowania określenia Czarna śmierć i uźródłowienia tejże informacji w haśle), a nie tylko co do "wprowadzonej informacji bez źródła". Potwierdzeniem tego jest wpis w dyskusję Tokyotown8, dokonany dwa dni po nałożonej blokadzie, zatytułowany Odpowiedź bo upłynięciu blokady.

Oceniając pod względem formalnym blokadę nałożoną przez administratora Airwolfa na Tokyotown8, Komitet stwierdził, że była ona zgodna z zasadami blokowania za usunięcie uźródłowionej informacji dodanej przez Andrzeja1993, mieściła się w zakresie dopuszczonym przez wspomnianą zasadę (nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności haseł) oraz Tokyotown8 był wcześniej ostrzegany przed możliwością nałożenia na niego zakazu edycji za nieprzestrzeganie zasady weryfikowalności. Natomiast oceniając blokadę w kontekście sporu toczącego się pomiędzy Tokyotown8 a Andrzejem1993, którego istnienie Airwolf miał świadomość, należy stwierdzić, że była ona zdecydowanie przedwczesna. Oceniając konflikt Airwolf powinien wziąć pod uwagę nie tylko jedną edycję Tokyotown8, ale również przebieg zdarzeń (w tym działanie wnioskodawcy). Wydaje się, że właściwym działaniem winno być wycofanie błędnej edycji Tokyotown8, zabezpieczenie hasła przed wojną edycyjną oraz wpisanie się w dyskusję stron z wyjaśnieniem i sugestią, czy nawet nakazem, prowadzenia dalszego dialogu na stronie dyskusji hasła. Zasady blokowania również zwracają na ten aspekt uwagę: Blokowanie należy stosować z należytą ostrożnością. Należy pamiętać, że istnieją też inne metody, jak na przykład: dialog i ostrzeżenia, zabezpieczanie stron przed edycją czy nakładanie obowiązku konsultowania każdej edycji z doświadczonym użytkownikiem. Trzeba każdorazowo oszacować, która z nich (albo kombinacja których) da najlepsze rezultaty.

Hoax i uzasadnienie blokady

Poddając analizie uzasadnienie blokady nałożonej na Tokyotown8, członkowie Komitetu nie mogą zgodzić się z tą częścią uzasadnienia, które mówi, że Tokyotown8 wprowadził do hasła hoax (z premedytacją wprowadziłeś hoax). Hoax w Wikipedii to rodzaj mistyfikacji polegający na wprowadzeniu do hasła informacji fałszywych, zmyślonych przez użytkownika, które z racji zmyślenia nie mogą posiadać źródeł. Nie może być uważane za hoax wprowadzenie informacji, która posiada już źródła w haśle, ani też taka edycja, która jest uźródławiana wraz z dodaniem treści. Czym innym jest niewiarygodne i nierzetelne źródło, czyli nieodpowiednie względem wagi tematu, ale niebędące fałszerstwem (niebędące źródłem spreparowanym dla potrzeb wprowadzenia w błąd), a czym innym jest źródło, które samo w sobie jest mistyfikacją, fałszerstwem naukowym. Bardzo trafnie ujął to wikipedysta Matrek na stronie dyskusji Airwolfa: Hoax to celowe wprowadzanie w błąd, mówiąc po prawniczemu - z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Czyli ktoś sobie wymyślił jakiś temat - rzecz, zjawisko, fakt, i celowo opublikował w Wiki z zamiarem wprawienia czytelników w błąd. Istniejące w haśle przypisy do stron sturmovik.estranky.cz oraz century-of-flight.net można uznać za niewiarygodne i nierzetelne jako niespełniające odpowiednich standardów (co słusznie zauważył Airwolf w odpowiedzi bo upłynięciu blokady), ale nie można wprowadzonych do hasła (na ich podstawie) informacji nazwać hoaxami. Ponadto nakładając blokadę Airwolf znał przebieg sporu i wpis Andrzeja1993 w dyskusję Tokyotown8, w której wnioskodawca sam potwierdził podlinkowanym źródłem, że (...) choć nazwę tę mogła też wymyślić radziecka propaganda. Mimo wszystko, nie oznacza to, że Niemcy również nie stosowali tej nazwy, a Tokyotown8 podał kolejne, oprócz istniejących w haśle, źródło (w postaci książki) oparte na publikacjach książkowych. Owszem, ma rację Airwolf, że źródła podajemy w treści hasła (a nie na stronach dyskusji użytkowników, czy w opisach edycji), ale nie zmienia to faktu istnienia tych źródeł, w dodatku - jak wykazano w ocenie blokad nakładanych na Andrzeja1993 - w postaci wydawnictw książkowych, niezależnych od wprowadzającego informacje do hasła.

Członkowie Komitetu zwrócili również uwagę na niespójność pomiędzy wyjaśnieniem przyczyn blokady przez Airwolfa, a rzeczywistym stanem hasła i późniejszą dyskusją pomiędzy stronami. Powodem blokady było bowiem nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami i jak wskazał Airwolf w dyskusji blokowanego, usunąłeś informację uźródłowioną i na jej miejsce wprowadziłeś przeciwną i nieużródłowioną. Jak wykazano we wcześniejszej części werdyktu, sporny fragment hasła był uźródłowiony – choć źródłami o niskiej wiarygodności; dopiero w późniejszej dyskusji pomiędzy stronami Airwolf poprawnie opisuje taki stan rzeczy (Po pierwsze: usunąłeś informację podpartą rzetelnymi i wiarygodnymi źródłami. Po drugie: na jej miejsce wprowadziłeś informację podpartą nierzetelnymi i niewiarygodnymi źródłami). Podobnie, dopiero w dalszej części dyskusji Airwolf zwrócił uwagę na drugą blokadę Andrzeja1993 nałożoną przez Tokyotown8 (która naruszała zasady blokowania, co zostało omówione we wcześniejszej, właściwej sekcji werdyktu), pomimo że uważał ją za jeden z dwóch głównych (obok złamania zasady weryfikowalności) zarzutów wobec działań Tokyotown8: Po trzecie: użyłeś uprawnień admińskich w sporze merytorycznym. A kompletny brak refleksji i skruchy, zwłaszcza w związku z tym trzecim faktem, jest przerażający.

Sytuacje konfliktowe po złożeniu wniosku

Po wpłynięciu wniosku do Komitetu pomiędzy wnioskodawcą a Tokyotown8 nie doszło do interakcji.

Panzerkampfwagen VI Tiger

16 października 2017 roku Airwolf dokonał zmianę (bez podania opisu) w jednej z sekcji hasła Panzerkampfwagen VI Tiger polegającą na zastąpieniu nazwy tygrys nazwą Tiger. Tokyotown8 anulował tę edycję z opisem: Skąd taka odmiana niemieckiego??, a następnie założył wątek w Kawiarence pod nazwą hasła, w którym poprosił innych wikipedystów o ocenę edycji Airwolfa. Wymiana zdań nie przekonała zainteresowanych do swojego punktu widzenia. Taktykę przyjętą przez Tokyotown8, którą stosował również wcześniej podczas innych sporów merytorycznych, można nazwać „anuluj, a potem pytaj”. Takie działanie w ocenie Komitetu może prowadzić do przerodzenia się różnicy zdań w konflikt, gdyż swoim anulowaniem Tokyotown8 przyjął a priori, że wynik dyskusji będzie po jego myśli. Poproszenie w Kawiarence o opinię w sprawie edycji innego wikipedysty jest wyrazem braku pewności co do prawidłowości tychże edycji, zatem nie powinno być poprzedzone rewertem, tym bardziej z opisem w formie pytania.

Analizując wspomnianą dyskusję członkowie Komitetu negatywnie oceniają część wypowiedzi Airwolfa, który nie miał podstaw do określenia opinii Tokyotown8 jako komentarzy szczególnie pożałowania godnych. Taka opinia naruszała wikietykietę i prowadziła do zaognienia dyskusji. Na niewłaściwy ton wypowiedzi Airwolfa zareagował Adamt, który zwrócił uwagę Airwolfowi na formę wypowiedzi oraz zasugerował, że skoro kilka osób sygnalizuje Tobie, że nie do końca masz racje i są to osoby (Beno) które mają pojecie o pisowni to może warto się pochylić nad ich poglądami i zastanowić się nad tym, przy czym nie odniósł się merytorycznie do treści dyskusji (czyli, która strona ma rację w sporze). Wskazaną powyżej część edycji Airwolfa skreślił John Belushi.

Mitsubishi Ki-33

Ponieważ 8 listopada 2017 na stronę Wikipedia:Prośby do administratorów Tokyotown8 skierował prośbę o pośredniczenie w kontaktach pomiędzy mną i Airwolfem (w związku z edycjami stron w haśle Mitsubishi Ki-33) członkowie Komitetu zdecydowali o zajęciu stanowiska w tej sprawie, niezależnie od wikipedysty Pundita, który zaoferował pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii.

Opierając się na istniejących zasadach, Komitet stwierdził, że dodanie szablonu {{Dopracować}} z informacją o brakujących przypisach (hasło posiadało jedynie sekcję „Bibliografia”) było co prawda zgodne z zasadą weryfikowalności (dane bibliograficzne powinny być możliwie najdokładniejsze), ale przedwczesne. Zasada weryfikowalności mówi, że jeżeli istniejący od dawna artykuł jest pełen informacji nieopartych na źródłach, należy najpierw skontaktować się z autorem nieuźródłowionych informacji z prośbą o uzupełnienie źródeł. Airwolf nie podjął jednak takiego działania pomimo, że hasło utworzył Tokyotown8, który jest aktywnym wikipedystą i jest odpowiedzialny za podanie uźródłowienia w tym artykule. Edycja Tokyotown8 dodająca przypisy na podstawie bibliografii (oraz jednocześnie usuwająca szablon) była prawidłowa.

Przywrócenie przez Airwolfa szablonu informującego o potrzebie dodania przypisów do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł było niezgodne z jego treścią i stanem faktycznym artykułu, gdyż po uzupełnieniu przez Tokyotown8 przypisami hasło zawierało owe odnośniki. Owszem, Airwolf miał prawo (zgodne z zasadą weryfikowalności: w dowolnej chwili każdy inny wikipedysta może uznać, że określony fragment tekstu wymaga wskazania źródła) zakwestionować uźródłowienie, ale nie ze względu na brak przypisów. Ponadto, biorąc pod uwagę wcześniejsze interakcje w hasłach (przywołane w niniejszym werdykcie), dodanie przez Airwolfa (po 5 minutach) kolejny raz tego samego szablonu nosi znamiona braku zakładania dobrej woli - jednej z fundamentalnych zasad Wikipedii, a jednocześnie jednej z podstaw wikietykiety. Rewert edycji dokonany przez Tokyotown8 Komitet uznaje za nieuprawniony – kwestia stosowania rewertów była już omawiana w innych sekcjach werdyktu.

Na bazie sporu w haśle Mitsubishi Ki-33 adwersarze rozpoczęli dyskusję na swoich stronach ([9] i [10]). Zarówno ze strony Tokyotown8 jak i Airwolfa padły słowa o nieumiejętności dodawania przypisów przez drugą stronę (Tokyotown8: Jeżeli nie umiesz wstawiać przypisów, powiedz, w takiej sytuacji mogę to oczywiście jeszcze raz zrobić i wytłumaczyć jak należy to zrobić; Airwolf: Oczywiście jeśli nie umiesz wstawiać prawidłowych przypisów, daj znać. Jako administrator mam obowiązek ci pomóc), które są lekceważące oraz mogą świadczyć o wzajemnym uprzedzeniu i niechęci już na początku dyskusji. Ironiczny, w kontekście sporu, jest wpis Tokyotown8: Oh, już się przestraszyłem, że czegoś nie wiem a także Airwolfa: Społeczność Wikipedii – w każdym razie część społeczności dbająca o weryfikowalność – będzie ci bardzo wdzięczna. Pomimo przedstawionego powyżej stylu, dyskusja była merytoryczna i pozbawiona bezpośrednich ataków osobistych, dlatego za całkowicie nieuzasadnioną Komitet uznaje wypowiedź Airwolfa: Ależ spokojnie. Nie musisz reagować z taką agresją. (...) Zapewniam szczerze i z głębi serca, że nie gniewam się i wybaczam ci twoją postawę. Proszę tylko, abyś zechciał się już więcej tak nie zachowywać, która imputowała stronie agresywne wypowiedzi, co de facto nie miało miejsca podczas dyskusji. Taka wypowiedź Airwolfa ewidentnie podgrzewała temperaturę sporu pomimo zastosowanych emotikonów.

Odnosząc się do meritum sporu należy stwierdzić, że zasada weryfikowalności określa potrzebę formułowania opisu bibliograficznego w taki sposób, aby czytelnik mógł łatwo odnaleźć daną pozycję i wyszukać w niej miejsce zamieszczenia informacji będących podstawą do napisania artykułu oraz podaje ogólne wskazówki dotyczące sposobu uźródławiania haseł: Źródła należy podać w postaci przypisów lub notatki bibliograficznej; a także Dane bibliograficzne powinny być możliwie najdokładniejsze (w tym celu należy podawać numer strony lub nazwę rozdziału). Drugie zdanie wspomnianej zasady odwołuje się linkiem wewnętrznym do zalecenia Wikipedia:Bibliografia, które uszczegóławia tę kwestię. Punkt trzeci zalecenia podaje przykłady opisów bibliograficznych m.in. z zakresami liczącymi wiele stron, gdy informacje zawarte w haśle pochodzą z kilku kolejnych stron źródła. Podobnie informują dokumentacje szablonów {{cytuj pismo}}, {{Cytuj książkę}} oraz {{Cytuj}}: parametr „strony” wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580–594), co oznacza, że brak jest wymogu podawania konkretnej strony, gdy jednym przypisem uźródławianych jest kilka informacji (w tekście ciągłym) będących w źródle na kilku stronach. W przypadku artykułów w wydawnictwach ciągłych częstą praktyką jest podawanie zakresu stron, na których znajduje się cytowany artykuł, w ramach woluminu i numeru danego czasopisma.

W przypadku przypisu kwestionowanego przez Airwolfa Komitet stwierdził, że opis bibliograficzny podany przez Tokyotown8 w przedmiotowym haśle z zakresem liczącym 11 stron jest wystarczający (jako minimum), aby uznać go za zgodny z zasadą weryfikowalności i zaleceniem „Bibliografia” – pozwala on czytelnikowi odnaleźć miejsce zamieszczenia źródłowych informacji w ramach czasopisma, a w związku z tym stwierdzenie Airwolfa: To hasło z całą pewnością nie jest opatrzone poprawnymi przypisami uznaje za nieuprawnione.

Kwestia metodologii wstawiania przypisów, czyli np. jak duży, ciągły blok tekstu może być opatrzony jednym przypisem, czy każde zdanie (lub nawet pojedyncza informacja) winno być opatrzona przypisem, gdy hasło napisane jest na podstawie jednego źródła, może i powinno być przedmiotem dyskusji pomiędzy wikipedystami redagującymi dany artykuł, a w przypadku niezgodności może być podstawą do przedyskutowania sprawy w szerszym gronie. Oceniając liczbę przypisów (odnoszących się do jednego źródła), które wstawił Tokyotown8, Komitet podziela opinie Pawła Ziemiana (Jeden globalny przypis na końcu niemałego akapitu praktycznie uniemożliwia rozwijanie artykułu. Trzeba bardzo się pilnować wprowadzając nowe treści, gdyż jeśli ktoś w środku coś dopisze i wstawi nowy przypis, to na 99% zapomni przywołać stary przypis przed nową treścią obecnie umieszczony tylko na końcu akapitu] [11]) oraz Kerima44 (żaden artykuł w wikipedii nie można uznać za skończony. Zawsze KTOŚ może COŚ dopisać. Wtedy może dojść do mimowolnego zafałszowania źródła (przypisu). Zatem warto wpisywać przypis nieco częściej niż jest to w rzeczonym artykule [12]), ale sposób (w efekcie sporu) w jaki Airwolf doprowadził do zmian w haśle, stoi w sprzeczności z duchem współpracy jaki powinien obowiązywać w Wikipedii – nic nie stało na przeszkodzie, aby zredagował hasło tak, jak zrobił to 13 listopada (po pięciu dniach od wstawienia pierwszego szablonu), bez wcześniejszego wdawania się w słowne potyczki, prowokowanie interlokutora, przybieranie w dyskusji mentorskiego, pouczającego, czy protekcjonalnego tonu wobec wikipedysty nie mniej doświadczonego niż on sam. Takie działanie było niezgodne z czwartym filarem Wikipedii: Uczestnictwo w tworzeniu artykułów to również szacunek wobec innych autorów Wikipedii, kulturalne zachowywanie się, unikanie osobistych ataków i nieuzasadnionych uogólnień, zachowywanie spokoju, gdy edytowanie nadmiernie rozgrzewa emocje (...) Pozytywnie jest oceniana dobra wola i zakładanie jej u innych oraz twórcze współdziałanie w rozwijaniu artykułów, a nie udowodnianie swoich racji.

Podsumowanie

Wiedza własna wikipedystów na dany temat, może i powinna stanowić punkt wyjścia do pisania i zmiany treści poszczególnych artykułów w Wikipedii, ale nie może zastępować źródeł, a zawartość merytoryczna haseł nie może być podyktowana własnymi przekonaniami czy twierdzeniami. Jednym z filarów Wikipedii jest punkt mówiący, że Wikipedia to neutralny punkt widzenia, z którego bezpośrednio wynikają zasady weryfikowalności oraz neutralnego punkt widzenia, będące podstawą tworzenia rzetelnych merytorycznie artykułów. Niedopuszczalne jest prowadzenie wojen edycyjnych, a tym bardziej wykorzystywanie uprawnień administratora jako elementu prowadzenia takiej wojny. Po raz kolejny Komitet przypomina, że administrator to m.in. godny zaufania użytkownik, a zaufanie to jest wyrazem przeświadczenia, iż administrator będzie znał i przestrzegał zasad i zaleceń i nie nadużyje przyznanych mu dodatkowych uprawnień zarówno w stosunku do innych użytkowników, jak również we własnym lub cudzym interesie.

Cel, jakim jest pisanie encyklopedii, winien być realizowany poprzez przestrzeganie zasad wikietykiety, a w szczególności zakładania dobrej woli, chłodnego nastawienia, wzajemnego szacunku i zrozumienia podczas dyskusji nad kształtem artykułów. Członkowie Komitetu kolejny raz przypominają, że właściwą postawą w dyskusjach nad treścią artykułów jest przyjęcie założenia, iż interlokutor (zwłaszcza gdy jest nim doświadczony użytkownik) jest partnerem, któremu również zależy na merytorycznie wysokim poziomie haseł, i który również dąży do realizacji tego celu.

Po przeanalizowaniu sprawy Komitet stwierdził, że w swoich edycjach:

 • wikipedysta Andrzej1993 naruszył zasady weryfikowalności oraz neutralnego punktu widzenia, wziął udział w wojnie edycyjnej oraz rażąco nieprawidłowo opisywał zmiany
 • administrator Tokyotown8 brał udział w wojnie edycyjnej, złamał zasadę weryfikowalności, dwukrotnie naruszył zasady blokowania poprzez nadużycie uprawnień administratorskich (celem kontroli edytorskiej nad artykułem, w którym toczył wojnę edycyjną z adwersarzem, i którego następnie zablokował), nieprawidłowo stosował określenie „wandalizm” (wynikające z zasady Wikipedia:Wandalizm), wielokrotnie nadużył narzędzia cofania zmian oraz naruszył wikietykietę;
 • administrator Airwolf naruszył wikietykietę.

Komitet nie ma wątpliwości, że spór merytoryczny zaistniały pomiędzy Tokyotown8 a Airwolfem przekształcił się w spór o charakterze personalnym, który był, zwłaszcza ze strony Airwolfa, zaprzeczeniem zalecanego ducha współpracy, w tym wypadku, przy uźródławianiu haseł. Konflikt między adwersarzami: sposób prowadzenia dyskusji w tym ironiczne uwagi, mentorski ton wykazujący podczas dyskusji niewiedzę i brak kompetencji drugiej strony, oraz brak zakładania dobrej woli, doprowadził do wyraźnego naruszenia wzajemnego zaufania. Taki sposób wyrażania poglądów nie jest akceptowany w Wikipedii, gdyż nie wpływa na prawidłowy rozwój projektu oraz znacząco pogarsza atmosferę współpracy.

Odnosząc się do zarzutów jakie Andrzej1993 przedstawił we wniosku, członkowie Komitetu zgadzają się, że Tokyotown8 nadużył uprawnień administratora, prowadził (wraz z wnioskodawcą) wojnę edycyjną oraz złamał zasady Wikipedii, ale nie mogą się zgodzić ze stwierdzeniem, iż administrator forsował własny punkt widzenia oparty na światopoglądzie. Przywracanie przez Tokyotown8 status quo hasła, edytowanego przez wnioskodawcę niezgodnie ze wskazanym powyżej filarem (Wikipedia to neutralny punkt widzenia), nie może być uznane za forsowanie własnego punktu widzenia, a tym bardziej traktowane jako wandalizm. Podobnie Komitet nie zgadza się z opinią wnioskodawcy, że Tokyotown8 świadomie zamieścił hoax.

Środki

Po analizie zebranego materiału, Komitet Arbitrażowy zdecydował o podjęciu środków:

 • wobec Andrzeja1993:
 1. zobowiązać do zapoznania się z treścią strony Wikipedia:Opis zmian i nakazać stosowanie poprawnych i wyczerpujących opisów zmian
 2. zobowiązać do przestrzegania zasady weryfikowalności i neutralnego punktu widzenia oraz nakazać podawanie źródła w postaci przypisu do każdej wprowadzanej lub modyfikowanej informacji. Gdy edycja będzie polegała m.in. na usunięciu informacji nakazać postępowanie zgodne z zasadą weryfikowalności
 3. w przypadku nieprzestrzegania nakazu wymienionego w punkcie 2, Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia minimum 3-dniowej blokady, a w przypadku stosowania nieprawidłowych opisów zmian – 1-dniowej blokady
 • wobec Tokyotown8:
 1. nałożyć symboliczną blokadę 1-minutową z opisem „za nadużycie uprawnień administracyjnych i narzędzia cofania zmian”
 2. zakazać przez okres 1 roku: używania narzędzia cofania zmian wobec edycji, które nie wyczerpują definicji przedstawionej w zasadzie wandalizm oraz używania słowa „wandalizm” w opisach blokad na rzecz pełnego opisu powodów blokady
 3. zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Airwolf, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
 4. zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Airwolf, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 3 bądź w Kawiarence
 5. w przypadku złamania punktów dotyczących artykułów i edycji autorstwa Airwolfa, Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia każdorazowo 3-dniowej blokady (sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów), a w przypadku użycia narzędzia cofania zmian wbrew opisanemu zakazowi lub słowa „wandalizm” w opisie blokady, Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia 6-godzinnej blokady
 • wobec Airwolfa:
 1. udzielić upomnienia i zobowiązać do ponownego zapoznania się z treścią stron Wikipedia:Wikietykieta i Wikipedia:Zakładaj dobrą wolę
 2. zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Tokyotown8, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
 3. zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Tokyotown8, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 2 bądź w Kawiarence
 4. w przypadku złamania punktów dotyczących artykułów i edycji autorstwa Tokyotown8, Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia każdorazowo 3-dniowej blokady; sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów

Za przyjęciem werdyktu głosowało pięciu arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, dwóch arbitrów wstrzymało się od głosu, dwóch arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 21:50, 23 lis 2017 (CET)

Zdanie odrębne

Działając na podstawie punktu 17. procedury rozpatrywania wniosków o arbitraż czuję się w obowiązku wyrażenia zdania odrębnego, które dotyczy podjętych przez Komitet środków wobec Tokyotown8. Blokowanie użytkowników oraz zabezpieczanie stron przed edycją należą do działań, które w sposób bezpośredni dotyczą możliwości edycji stron Wikipedii przez innych wikipedystów. Wykorzystanie uprawnień w sposób nieuprawniony zostało jednoznacznie negatywnie opisane w zasadach blokowania (nadużycia uprawnień administratorskich są niedopuszczalne) oraz na stronie Wikipedia:Administratorzy (wszystkie operacje wykonywane przez administratorów muszą być zgodne z zasadami i zaleceniami Wikipedii). Zapisy te zostały przedstawione w postaci imperatywów. Wynikający z przedstawionej w werdykcie analizy fakt dwukrotnego nadużycia uprawnień (w jednym sporze wobec edycji jednego użytkownika) może rodzić wątpliwości co do posiadanego przez społeczność zaufania, że "administrator będzie znał i przestrzegał zasad i zaleceń i nie nadużyje przyznanych mu dodatkowych uprawnień w stosunku do innych użytkowników". Wobec powyższego, moim zdaniem, właściwym środkiem, biorąc pod uwagę zaangażowanie Tokyotown8 w projekcie, winno być zobowiązanie do weryfikacji uprawnień administratora. Ented (dyskusja) 21:50, 23 lis 2017 (CET)

Wezwanie do sporządzenia interpretacji

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez sekretarza tutejszego Komitetu zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie interpretacji trzech ostatnich akapitów tej sekcji. Zawiera ona bowiem wewnętrznie sprzeczne zalecenia. Z jednej strony bowiem Arbitrzy wyrażają stanowisko, że „Jeden globalny przypis na końcu niemałego akapitu praktycznie uniemożliwia rozwijanie artykułu” i że „warto wpisywać przypis nieco częściej niż jest to w rzeczonym artykule”. Z drugiej strony zaś pojawia się stanowisko, że przypis określający jedenastostronicowy zakres jest do przyjęcia, kiedy informacje zamieszczone w artykule pochodzą jedynie z dwóch stron w obrębie tegoż zakresu. W związku z powyższym pragnę uzyskać odpowiedź na poniższe pytania, które są istotne w kontekście codziennej służby administratorskiej (osobliwie zaś w przypadku kontaktów z nowicjuszami, którym, jak Arbitrzy z pewnością wiedzą, trzeba tłumaczyć podstawy WER i NPOV, oczywiste dla doświadczonych wikipedystów).

Primo: czy Arbitrzy wyrażają stanowisko, że dopuszczalne jest podawanie w przypisach (podkreślam, że pytania dotyczą przypisów, nie bibliografii) stron, na których nie figurują informacje opatrzone danym przypisem? Czy w przypadku, w którym użytkownik znajduje informację na jednej i tylko jednej stronie danej książki, wolno mu fałszywie oznajmić w {{cytuj książkę}}, że w istocie dokonał syntezy informacji z większej liczby stron? Czy administrator ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec użytkownika, co do którego wie, bo ma dowód na papierze, iż w szablonach refów podaje nieprawdziwe informacje?

Secundo: jeżeli Arbitrzy wyrażają stanowisko, że w parametrze „s=” {{cytuj książkę}} można podawać dowolne strony, w jaki sposób pogodzić to stanowisko ze stwierdzeniem, że „jeden globalny przypis na końcu niemałego akapitu praktycznie uniemożliwia rozwijanie artykułu”? Czy należy w tym widzieć przyzwolenie na zawłaszczanie artykułów przez ich pierwszych autorów za pomocą wstawiania przypisów zafałszowanych i/lub nieprecyzyjnych?

Tertio: Arbitrzy stwierdzają, że „zasada weryfikowalności określa potrzebę formułowania opisu bibliograficznego w taki sposób, aby czytelnik mógł łatwo […] wyszukać […] miejsce zamieszczenia informacji”. Czy uznanie omawianych tu przypisów za wystarczające należy traktować jako (ogólne) wytyczne co do znaczenia słowa „łatwo”? Innymi słowy: jeśli pojawi się dyskusja odnośnie do przypisów w którymś innym haśle, czy uprawnione będzie użycie argumentu: „KA zapoznał się z czasopismem Lotnictwo 7/2011, obliczył objętość tekstu i uznał, że proporcja tekstu wykorzystanego X do tekstu ogólnego wyznaczonego zakresem Y wystarcza do uznania, że miejsca zamieszczenia informacji są łatwe do znalezienia, toteż w tym z kolei przypadku, gdzie proporcja wynosi 2X/Y, znalezienie miejsca zamieszczenia informacji jest łatwiejsze i nie jest potrzebna większa precyzja”? Na marginesie: nawet we własnym artykule w Lotnictwie mi jest znaleźć informacje, kiedy nie znam konkretnego numeru strony, bo tekst jest tak skompresowany i upstrzony zdjęciami, a co dopiero w cudzym, lecz szanuję stanowisko Arbitrów, że jest to łatwe.

Tertio bis: jako że Arbitrzy zapoznali się z artykułem w Lotnictwie 7/2011[1] i uznali wszystkie informacje za łatwe do zweryfikowania, proszę (jako kolegów Wikipedystów, a nie jako Arbitrów) o uzupełnienie w rzeczonym haśle przypisów w miejscach oznaczonych {{fakt}}. Otwarcie przyznaję, że mnie się to nie udało, ale skoro Arbitrzy wszystkie te dane zweryfikowali i stwierdzili, że było to łatwe, przyjmuję do wiadomości, że wina leży po mojej stronie. Niezależnie od wszystkiego sądzę, że wskazane byłoby uzupełnienie hasła o brakujące przypisy.

Quarto: czy Arbitrzy stoją na stanowisku, że przypisy wskazujące strony, na których nie ma podpartych przypisem informacji, są prawidłowe? (air)Wolf {D} 14:57, 24 lis 2017 (CET)

 1. Zupełnie na marginesie muszę przyznać, że pozytywne wrażenie wywarło na mnie zapoznanie się przez Arbitrów z czasopismem i przeanalizowanie artykułu pod kątem łatwości znalezienia informacji.

Odpowiedź Komitetu Arbitrażowego

Zgodnie z zasadami określonymi w polityce arbitrażu Komitet podejmuje decyzję o sposobie rozstrzygnięcia sporu, biorąc pod uwagę ustalone [przez społeczność] zasady, zalecenia, zwyczaje i praktyki powszechnie przyjęte na Wikipedii, w tym zalecenia edycyjne i wikietykietę (...), a normy i reguły są interpretowane i stosowane przez członków Komitetu zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Oznacza to, że arbitrzy w werdykcie (oprócz sekcji „środki”) nie posiadają prerogatyw do określania „zaleceń” czy „wytycznych” jako uszczegółowienia zasad i zaleceń, lecz mogą jedynie formułować oceny i opinie o podejmowanych przez strony sporu działaniach, w oparciu o istniejące zapisy dotyczące przestrzegania ustalonych reguł oraz, w tym wypadku, użycia uprawnień administratora. W przypadku nieznajomości zasad lub braku pewności wyboru właściwego sposobu postępowania, w ramach istniejących w Wikipedii zasad i zaleceń, odpowiednim miejscem do jego ustalenia jest Kawiarenka. Podobnie precyzowanie obowiązujących norm jest działaniem jak najbardziej słusznym, ale Komitet nie jest ciałem powołanym do tego celu.

Odpowiadając na pytania Airwolfa, Komitet raz jeszcze podkreśla, że dodawanie przypisów bibliograficznych podlega samodzielnej, bazującej głównie na doświadczeniu i zdrowym rozsądku ocenie wikipedystów, co oznacza brak sztywnych reguł. Nie ma sprzeczności (co sugeruje Airwolf) w powoływaniu się w werdykcie przez Komitet, z jednej strony na zasady i zalecenia obowiązujące w tej materii, a z drugiej na opinie innych wikipedystów (Paweł Ziemian, Kerim44), którzy to swoje opinie wyrazili w dyskusji Airwolfa w kontekście sporu z Tokyotown8 w haśle Mitsubishi Ki-33. Ponadto pytanie drugie z akapitu Primo zawiera błąd typu petitio principii polegający na stwierdzeniu, że osoba podająca informację zawartą na jednej z wielu stron „fałszywie” deklaruje, że dokonała syntezy – podanie zakresu stron np. całego artykułu nie implikuje żadnych syntez.

Pytanie o „zawłaszczanie” Komitet uznaje za chwyt czysto erystyczny, podobnie jak wezwanie do zdefiniowania „łatwości” odszukiwania informacji. W akapicie Tertio, Airwolf pominął istotną część treści werdyktu, która brzmi: zasada weryfikowalności określa potrzebę formułowania opisu bibliograficznego w taki sposób, aby czytelnik mógł łatwo odnaleźć daną pozycję i wyszukać w niej miejsce zamieszczenia informacji będących podstawą do napisania artykułu. Innymi słowy, w ocenie Komitetu po to dane bibliograficzne powinny być możliwie najdokładniejsze (w tym celu należy podawać numer strony lub nazwę rozdziału), aby czytelnik mógł je właśnie „łatwo” odszukać (definicja w internetowym SJP PWN). Jest to na tyle oczywiste, że nie wymaga to dodatkowego wyjaśnienia Komitetu, a jakiekolwiek dalsze wyciąganie wniosków z powyższego stwierdzenia w werdykcie (m.in. poprzez stosowanie niezrozumiałych wzorów matematycznych) jest nieuprawnione. Zasady wstawiania przypisów (zakresów, dokładności, częstotliwości itp.) pozostają niedookreślone nawet na poziomie szczegółowych metodyk pisania prac naukowych. „Żelazną zasadą” jest wymóg podawania strony w przypadku cytatu dosłownego; w innych przypadkach pozostawione jest to na ogół zdrowemu rozsądkowi autora, odwoływanie się do całości kilkudziesięciostronicowych artykułów jest dość typowe (odpowiednik „rozdziału” z wyżej zacytowanych zasad).

Komitet nie weryfikował merytorycznie treści artykułu Mitsubishi Ki-33, ani nie porównywał jej z treścią artykułu w czasopiśmie "Lotnictwo" 7/2011 (nie ma takiej informacji w werdykcie), ale ocenił, że sporządzony przez Tokyotown8 opis bibliograficzny i jego umiejscowienie jest w świetle zasad prawidłowe jako spełnienie wymaganego minimum. Nie oznacza to, że nie można lub nie należy wprowadzać przypisów bardziej szczegółowych itp. o czym mowa w dalszej części werdyktu, w szczególności odnoszącej się do redakcji artykułu przez Airwolfa z 13 listopada. Komitet podkreślił natomiast, że sposób prowadzenia dyskusji na temat hasła spowodował powstanie konfliktu personalnego i nie przyczynił się do poprawy stanu artykułu.

Odnosząc się do sposobu prowadzenia dyskusji, arbitrzy muszą się odnieść szczegółowo do kolejnego chwytu erystycznego zastosowanego przez Airwolfa. W akapicie Tertio Airwolf najpierw zapytał czy uprawnione będzie użycie argumentu: „KA zapoznał się z czasopismem Lotnictwo 7/2011” (...), a w następnym akapicie stwierdził autorytatywnie, że arbitrzy zapoznali się z artykułem w Lotnictwie 7/2011 (w dodanym przypisie ironizując: pozytywne wrażenie wywarło na mnie zapoznanie się przez Arbitrów z czasopismem). Takie wnioskowanie jest całkowicie nieuprawnione.

Komitet stwierdza z przykrością, że zadane przez Airwolfa pytania dowodzą chęci udowadniania swoich racji, niż rzeczywistego dążenia do konsensusowego rozwiązania kwestii spornych i stoją w sprzeczności z normami interpersonalnych relacji oraz sprawiają wrażenie sformułowanych tak, by „złapać” Komitet na sprzeniewierzaniu się zasadom Wikipedii.

W związku z brakiem pytań stron odnośnie interpretacji sekcji „środki” Komitet uznaje procedowanie wniosku ostatecznie za zakończone. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 23:23, 29 lis 2017 (CET)