Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2020) Etup45 – Gdarin

Wniosek o arbitraż w sprawie blokady

Informacje wstępne

Nałożenie blokady przez Gdarina na mnie 4 czerwca 2020. --Etup45 (dyskusja) 09:41, 12 cze 2020 (CEST)

Stan faktyczny i dowody

Brałem udział w dyskusji w Kawiarence/Artykuły na temat: „Zmiana oficjalnych nazwisk w Wikipedii”. Dyskusja rozwinęła się do ogromnych rozmiarów, chodziło głównie o zmianę tytułu w artykule „Helena Sanguszko” na „Helenę Sanguszkówną”. 30 maja otrzymałem na mojej stronie dyskusji prośbę Enteda o zmianę stylu dyskusji, do czego się dostosowałem. Nagle otrzymałem blokadę od Gdarina 4 czerwca 2020 z wytłumaczeniem, że „moje wypowiedzi podchodzą pod trollowanie”, a także oskarżył mnie o jakieś „bicie piany”. Moje próby dialogu z Gdarinem na jego stronie dyskusji nic nie dały. Prosiłem go o anulowanie tej blokady, ze względu na brak podjęcia ze mną wcześniejszego dialogu, ze względu na niejasne dla mnie kryteria i ze względu na nałożenie jej w tempie ekspresowym. Nie otrzymałem niestety zadawalającej odpowiedzi.

Podjęte środki przedarbitrażowe

6 czerwca 2020 wysłałem do Gdarina, na jego stronę dyskusji, prośbę o anulowanie blokady i wytłumaczenie mojego stanowiska. Rozwinęła się między nami mała dyskusja, która niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Potwierdzenie

Powiadomiłem w rubryce Prośby do Administratorów, a także Gdarina na jego stronie dyskusji.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Przedmiot sprawy dotyczy sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Wnioskodawca podjął próbę zmierzającą do rozwiązania spornych kwestii na drodze środków przedarbitrażowych. Mimo iż podjęte przez wnioskodawcę działania trudno uznać za wyczerpanie dostępnych możliwości rozwiązania sporu, Komitet postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 arbitrów, za odrzuceniem 3 arbitrów, 1 arbiter wyłączył się z orzekania w sprawie. W imieniu Komitetu, Jacek555 23:17, 16 cze 2020 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem mającym na celu gromadzenie ludzkiej wiedzy. To niełatwe zadanie wiąże się z wieloma trudnościami, wymaga nie tylko umiejętności dotarcia do odpowiednich źródeł podawanych informacji, ale i współpracy z innymi użytkownikami, w tym umiejętności kulturalnego i merytorycznego wypowiadania się w dyskusjach. Najważniejszym źródłem innych zasad regulujących funkcjonowanie Projektu jest Wikipedia:Pięć filarów. Sprawa 6/2020 ujawniła naruszenia w zakresie filarów: „Wikipedia to neutralny punkt widzenia” i „Wikipedia to przestrzeganie netykiety”. Osoby łamiące obowiązujące zasady mogą zostać zablokowane, jednak nie zawsze blokowany podziela pogląd blokującego go administratora odnośnie złamania zasad. Ma wtedy prawo do odwołania się od blokady, o ile wcześniej podejmie próbę kontaktu z administratorem, który tę blokadę nałożył. Taka właśnie sytuacja stała się podłożem rozpatrywanego wniosku.

Materiał dowodowy

Złożony przez Etupa45 wniosek dotyczył głównie nałożonej przez Gdarina blokady. Jednakże, jak podaje Polityka arbitrażu, Komitet nie jest związany zakresem wniosku i ma prawo dokonać oceny całej sprawy, w tym również przyjąć środki zapobiegawcze i przymusowe wobec wszystkich osób zaangażowanych w nią. Celem oceny zasadności blokady oraz całej prowadzącej doń sytuacji Komitet Arbitrażowy przeanalizował dyskusję, w której brał udział Wnioskodawca i jego wypowiedzi w przebiegu której stały się podstawą rozpatrywanej blokady.

Dyskusja w Kawiarence

Dyskusja odbywała się w Kawiarence. Została zapoczątkowana wpisem Wnioskodawcy podważającym zasadność dokonywania zmian nazwisk postaci historycznych przez użytkownika Mouthmam: I znowu Mouthmam raczy nas poprawkami. Zmienia oficjalne nazwiska kobiet niezamężnych i dodaje końcówki -ówna. Oczywiście, od razu robi sie kolizja z innym artykułem. Końca nie ma. Pierwszy z brzegu przykład: [1]. W tym wypadku chodzi o Helenę Sanguszko. (11:02, 26 maj 2020) [2]. Po otrzymaniu merytorycznej odpowiedzi od Mouthmama [3] Etup45 argumentował merytorycznie [4], wskazywał jednocześnie niewłaściwość działań oponenta: już zmieniłeś szybciutko tytuł artykułu, To, że znalazłeś jakąś współczesnie napisaną opowiastę i na nią się powołujesz, jest tylko zadziwiające. O ile w cytowanych wypowiedziach nie widać szacunku dla rozmówcy i zakładania dobrej woli, mieszczą się one w zakresie tolerowanych w rozmowach zachowań, podobnie jak późniejsze oceny adwersarza [5].

Do dyskusji włączyło się grono kolejnych użytkowników (Marcowy Człowiek, Ironupiwada, Le5zek, KamilK7).

KA, abstrahując od merytorycznej strony sporu nie leżącego w gestii jego oceny, pragnie jednak zauważyć nieadekwatność pewnych podawanych w trakcie sporu argumentów w świetle obowiązujących zasad bądź zaleceń, w szczególności weryfikowalności. Zasada ta stanowi, że Źródła muszą być udostępnione publicznie, w formie drukowanej lub elektronicznej. Nie można zamieszczać informacji nieopublikowanych (np. pochodzących z przekazu ustnego czy prywatnych dokumentów), ponieważ nie ma możliwości sprawdzania źródeł takich informacji ani publicznego dokumentowania takiego postępowania. Ponadto Preferować należy możliwie najbardziej aktualne źródła. W szczególności należy odróżniać źródła od materiałów źródłowych, wymagających interpretacji historyka. Komitet zauważa więc niezasadność argumentacji z dokumentu chrztu [6] bądź podważania konieczności oparcia treści artykułu na pracach naukowców (No, no..., już byli w naszej historii naukowcy, którzy nawet chcieli wymazać z narodowej pamięci nazwiska jak: Sanguszko, Sapieha czy Potocki. Może na nich się będziemy powoływać?, [7]) czy powoływania się na prawdę, pojęcie kontrowersyjne z przyczyn filozoficznych i różnorako definiowane (Zmienianie ludziom nazwisk w tytułach Wikipedii, w duchu tzw. weryfikalności, zamiast prawdy, zasługuje na blokadę, [8]). Zasada weryfikowalności obowiązuje bez wyjątku, dotyczy zatem również nazwisk, wbrew wypowiedzi No, ale to nie dotyczy nazwisk. [9]

Przy okazji – niezasadne wydaje się także oskarżanie przez Mouthmama o trolling [10] użytkownika, który słusznie powołał się na wspomnianą zasadę (Marcowy Człowiek, [11]). Użytkownik Mouthmam w trakcie trwania dyskusji jednocześnie forsował w artykułach swoją wersję nazwisk, wobec czego został zablokowany przez administratora Malarz pl [12]. Mouthmam zarzucał też trolling Etupowi45 [13].

W dalszej części dyskusji utraciła ona charakter merytoryczny. Etup45 wypowiadał się bardziej emocjonalnie (Wybacz, ale żeby o starych nazwiskach rodowych polskich arystokratów decydowała jakaś powiastka pt. „Dama w jedwabnej sukni...”....To jest tak absurdalne, że właściwie wprowadziłeś mnie w dobry humor, [14]), co zostało odebrane przez Mouthmama jako protekcjonalność, napastliwy ton i obelgi [15], jak i negatywnie oceniając zachowanie innych użytkowników (bardzo dziecinna reakcja, [16]). Odnosił się raczej do opinii przypisywanym przez niego adwersarzom [17], niż rzeczywiście przez nich wypowiadanych. W dalszym przebiegu dyskusji użytkownik Mouthmam w związku z zarzucaniem Etupowi braku kompetencji [18] został zablokowany. Błędy językowe Wnioskodawcy wytknęła również Micpol [19], co ten kilkukrotnie uznał za argumentum ad personam [20], [21], a także, tym razem rzeczywiście stosując argumentum ad personam, Marencja [22]. Wtedy też Ented poinformował Wnioskodawcę na jego stronie dyskusji [23] o niedopuszczalnym w jego ocenie charakterze wypowiedzi Etupa45, pisząc m.in.: Ataki osobiste, czyli wypowiedzi na temat adwersarzy (odnoszące się do nich bezpośrednio), a nie na temat przedmiotu sporu, są niedopuszczalne, a także wskazując na możliwość zablokowania Wnioskodawcy w razie dalszego nieprzestrzegania Wikietykiety.

Po otrzymaniu powyższego wpisu Etup45 odpisał, zarzucając nieodpowiednie zachowanie również innym użytkownikom (Zwracanie uwagi Marcowego Człowieka (nawet powyżej) na taki przypadkowy błąd jest trochę śmieszne i świadczy m.in. o jego megalomanii.; cytowany wyżej wpis Marencji, [24]). W Kawiarence stonował wpisy, wyrażał chęć zakończenia dyskusji [25], toczonej dalej przez licznych użytkowników (prócz uprzednio wymienionych m.in. Mathieu Mars, Adamt). Etup45 po przerwie powrócił do niej 2 czerwca, zabierając głos merytoryczny z powołaniem się na źródła [26]. Podane przezeń źródło zostało skrytykowane, na co odpowiedział Zdumiewająca ignorancja wydawnictwa Zakładu im. Ossolińskich. Tak, jakby tego źródła w ogóle nie było. [27]. Tłumaczył później, że chodziło mu o zignorowanie podanego przezeń źródła. Do rzeczonego źródła odwoływał się również 3 czerwca. Wykreślił też słowa czepiać się w wypowiedzi KamilaK7 [28]. Gdy jakość drugiego podanego przezeń źródła [29] została podważona (Okay... to kawiarenka, troszkę humoru czasem potrzeba, nawet jeśli jest czarny, [30]), odniósł się do wypowiedzi KamilaK7 słowami Chyba czarnego, w Twoim wydaniu [31], [32]. Po wyjaśnieniu przez Kamila odnosił się także do jego osoby, nie tylko ad meritum, powołując się na materiały źródłowe na niekorzyść źródeł [33]. Na wskazanie przez Kamila, że poruszana kwestia została jednoznacznie rozwiązana przez Wikipedia:Weryfikowalność, odpowiedział: To są zalecenia. Trudno przejść obojętnie wobec napisu na grobie Heleny Sanguszko, ze względu na szacunek dla niej i jej rodziny [34]. Podał później inne źródło [35], nakreślając zarazem swój pogląd na stosowanie zasad w słowach: Wierzę, że również w Wikipedii zasady są dla ludzi, a nie odwrotnie. Źródło zostało skrytykowane jako półamatorskie [36] i nienaukowe [37]. Etup45 ponownie zareagował emocjonalnie [38], postulował brak wiedzy dyskutujących (To dla informacji, bo widzę, że nie za bardzo się orientujesz, [39]), wykreślał wypowiedzi innych użytkowników nieokazujące szacunku, nie będące jednak atakami osobistymi [40]. Na zarzuty przerzucania ciężaru dowodu odpowiadał nie merytorycznie, ale odnosząc się do nieprzyjemnego w jego ocenie tonu wypowiedzi Marcowego Człowieka [41]. W odpowiedzi na zarzuty pomijania Wikipedia:Weryfikowalność, rozmijania się z prawdą i przywracania usuniętego z artykułu niewiarygodnego źródła odpowiadał niemerytorycznie (Tak, tak, trochę zmęczenie wychodzi, ale to jest tylko biogram o jej ojcu., [42]; No, no, ale to nie ja zostałem zablokowany. Remember?, [43]).

W dyskusji prowadzonej w kawiarence z blokadą nałożoną na Etupa45 wiąże się w sposób szczególny jeden wątków, który dla przejrzystości został poniżej wyodrębniony spośród innych:

  • 3.06.2020 14:01 CEST – w trakcie dyskusji o H. Sanguszkównie KamilK7 opisał w jakiej dokładnie postaci (z podaniem cytatu) w Polskim Słowniku Biograficznym (PSB) informacja o zapisie nazwiska „Sanguszkówny” jest ujęta [44].
  • 3.06.2020 14:36 CEST – Etup45 skreślił fragment wypowiedzi KamilaK7, z czego wynika, że ją przeczytał [45].
  • 4.06.2020 5:12 CEST – w trakcie trwania dyskusji Etup45 zasugerował, że w momencie przenosin Sanguszko->Sanguszkówna PSB nie był podany jako źródło w jej biogramie. Wynika z tego, że skoro podjął taką próbę, to pamiętał, że w PSB forma nazwiska „Sanguszkówny” jednak była, w przeciwnym wypadku ta próba nie miałaby sensu – PSB potwierdzałby przecież wersję Etupa45. O tym samym świadczą również inne fragmenty jego wypowiedzi ... rozpocząłem tę dyskusję, ponieważ przypisy, będące w artykule, nie były dla mnie wystarczające do zmiany tytułu dokonanego przez Mouthmama... Dopiero pod koniec tej dyskusji, redaktorzy zaczęli wprowadzać trochę lepsze źródła, m.in. z Polskiego Słownika Biograficznego [46].
  • 4.06.2020 9:30 CEST – KamilK7 poinformował, że to nieprawda; PSB był źródłem w artykule w momencie przenosin artykułu spod nazwy z formą nazwiska Sanguszko na Sanguszkówna [47].
  • 4.06.2020 10:16 CEST – Etup45 spróbował podsumować dyskusję wypowiedzią, w której stwierdził m.in., że w PSB jest tylko Helena [48] (a niecałą dobę wcześniej miał wyjaśnione wraz z cytatem, w jaki sposób w biogramie ojca panieńska forma jej nazwiska jest zamieszczona).

Członkowie Komitetu Arbitrażowego uznają, że taki sposób postępowania nie służył merytorycznemu rozwiązaniu różnicy zdań i miał znamiona trollingu.

Blokada nałożona przez Gdarina

Po powyżej cytowanych wypowiedziach administrator Gdarin zablokował Etupa45 z opisem blokady trollowanie w dyskusji i czasem jej trwania: 1 dzień [49]. Gdarin uzasadnił ją następująco w dyskusji Wnioskodawcy: Twoje wpisy w dyskusji Wikipedia:Kawiarenka/Artykuły#Zmiana_oficjalnych_nazwisk_w_Wikipedii są niezgodne z Wikipedia:Czym_Wikipedia_nie_jest#Wikipedia_nie_jest_mównicą, a podchodzą pod trollowanie. Jak nie masz nic konstruktywnego do napisania, to nie bij piany w tej dyskusji. [50] Etup45 uznał blokadę za nałożoną w zasadzie bez powodu. Argumentując Napisałeś, że to „blokada na uspokojenie”, ale ja byłem spokojny. Napisałeś, że moje wpisy „podchodzą pod trollowanie”, ale trollowaniem nie były i nie było to w ogóle moim zamierzeniem. Nałożyłeś na mnie blokadę w tempie ekspresowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia czy podjęcia ze mną dialogu. prosił o anulowanie [51]. Gdarin nie zgodził się z zastrzeżeniami, 2 dni później odpowiedział Etupowi45 słowami Twoje wpisy były z biegiem czasu coraz mniej merytoryczne, a coraz bardziej emocjonalne, np. [52], a w każdym razie nie wnoszące nic nowego. Co więcej, zaprzeczałeś przedstawionym w dyskusji faktom: W przypisie Kieniewicza, użyte jest tylko imię Helena. Można przypuszczać, że Sanguszko, bo to biogram jest o jej ojcu. [53]. O tym, że Twoje wypowiedzi nie są właściwe napisał już Ci wcześniej Ented: [54], blokada na dzień była oczywistym wyborem. [55]. W efekcie Etup45 złożył do Komitetu Arbitrażowego wniosek będący przedmiotem obecnego rozstrzygnięcia.

Komitet Arbitrażowy nie wziął pod uwagę wpisów Etupa45 na stronie Prośby do Administratorów, w których domagał się zablokowania Marcowego Człowieka, ponieważ miały one miejsce już po rozpatrywanej blokadzie.

Ocena zasadności blokady

Jako że podanymi przez Gdarina powodami nałożenia blokady na Etupa45 były trolling (opis operacji: „trollowanie w dyskusji”) i łamanie Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, ocena jej zasadności sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy zachowanie Wnioskodawcy podczas dyskusji rzeczywiście nosiło znamiona trollingu bądź też łamało CWNJ czy też inne zasady obowiązujące użytkowników Wikipedii. Komitet nie wątpi w dobrą wolę i próby merytorycznego rozstrzygnięcia sporu przez Wnioskodawcę. W poszczególnych jego wypowiedziach dostrzega jednak elementy niezgodne z Wikietykietą. Już pierwszy wpis w omawianym wątku rozmijał się z jej postanowieniami (Pochwal, zanim skrytykujesz; Mów jak najczęściej miłe rzeczy), podobnie jak liczne kolejne wpisy, sprzeczne również z zaleceniem zakładania dobrej woli rozmówcy. W wypowiedziach Wnioskodawcy można doszukać się argumentum ad hominem, nie stwierdza się natomiast argumentum ad personam. Zdarzało się, że polemizował nie z rzeczywistymi twierdzeniami oponenta, ale z własną ich rekonstrukcją, zbudowaną w taki sposób, by łatwiej było ją obalić bądź ukazać rozmówcę jako osobę niekompetentną. Z kolei na zarzuty czynione pod jego adresem często odpowiadał nie merytorycznie, ale odnosząc się do emocji, tonu wypowiedzi. Zauważyć można, że Wnioskodawca nie raz zarzucał (zgodnie ze stanem faktycznym) swym oponentom uchybienia, których jednocześnie sam się dopuszczał. Mając na względzie trudny charakter dyskusji i niedopuszczalne zachowania również innych jej członków (Mouthmam, Marencja), Komitet pragnie zwrócić uwagę, że nie usprawiedliwiają one analogicznych zachowań Wnioskodawcy, o czym również stanowi Wikietykieta (Nie zwalczaj chamstwa chamstwem). O ile Wikietykieta ma obecnie charakter zalecenia, to odwołujące się do niej Pięć filarów definiuje istotę Wikipedii i jest źródłem pozostałych reguł. W szczególności czytamy tam, że Uczestnictwo w tworzeniu artykułów to również szacunek wobec innych autorów Wikipedii, kulturalne zachowywanie się, unikanie osobistych ataków i nieuzasadnionych uogólnień, zachowywanie spokoju, gdy edytowanie nadmiernie rozgrzewa emocje, unikanie wojen edycyjnych, nieużywanie dodatkowych kont (tzw. pacynek) do omijania uregulowań Wikipedii, utrzymywanie otwartości i chęci do współpracy. Pozytywnie jest oceniana dobra wola i zakładanie jej u innych oraz twórcze współdziałanie w rozwijaniu artykułów, a nie udowodnianie swoich racji. Niemerytoryczne wypowiedzi Wnioskodawcy były też sprzeczne z zasadą Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, stwierdzającą, że Wikipedia nie jest mównicą. Z powyższego wynika, że działania Wnioskodawcy nie mieściły się w uznanym standardzie zachowania wikipedysty.

Zgodnie ze źródłami podanymi w artykule trolling zachowanie to sprowadza się do napastliwych, niekulturalnych, ośmieszających innych rozmówców wypowiedzi. Jako wikipedyści wywodzimy się z różnych środowisk i przychodzimy edytować z różnym wyczuciem, gdzie sięga jeszcze norma kulturalnej dyskusji, a gdzie zaczyna się trolling. Komitet dostrzega, że taka czy inna klasyfikacja zachowań Etupa45 mogła wydawać się niejednoznaczna, na pewnym etapie dyskusji mógł on nie być świadom, że prezentuje już zachowanie postrzegane przez innych użytkowników w kategoriach łamania etykiety czy trollingu, aczkolwiek cytowane wyżej oskarżanie innego podobnie zachowującego się użytkownika o trolling czyni takie założenie mniej zasadnym. W dalszym ciągu założenie dobrej woli i niewiedzy Wnioskodawcy nie daje się utrzymać po wpisie Enteda, jednoznacznie wskazującym Etupowi45 nieakceptowalność i sprzeczność z obowiązującymi standardami jego wypowiedzi. Wnioskodawca wiedział już, że kontynuowanie dyskusji w podobny sposób może zakończyć się blokadą, pomimo czego dopuścił się kolejnych sprzecznych z wyżej podanymi ustaleniami Wikipedii wpisów.

Celem blokady nie jest karanie nieprawidłowo zachowującego się użytkownika, ale ochrona Projektu przed szkodliwymi działaniami użytkowników. Wykazano wyżej, że liczne edycje Wnioskodawcy nie miały charakteru merytorycznych głosów w dyskusji, zamiast tego obrażały innych dyskutantów i nadawały nazbyt emocjonalny charakter dyskusji, a tym samym wnosiły elemnty destrukcyjne. Wcześniejsza interwencja Enteda w postaci ostrzeżenia okazała się nieskuteczna, nie zapobiegając kolejnym szkodliwym wpisom Etupa45. Wobec powyższego Komitet uznaje nałożoną przez Gdarina blokadę za zasadną.

Weryfikowalność

Komitet pragnie zwrócić uwagę wikipedystów na jeszcze jedną istotną kwestię. Cytowane wyżej Pięć Filarów jako punkt 1 podaje, że Wikipedia to encyklopedia, a jako 2 – Wikipedia to neutralny punkt widzenia. Odsyła zarazem do Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej i Wikipedia:Weryfikowalność. Zapoznawszy się z podającymi w dyskusji licznymi wypowiedziami Wnioskodawcy podważającymi znaczenie zwłaszcza tej ostatniej zasady Wikipedii, Komitet pragnie podkreślić jej niezbywalną wartość. Pozwalając uniknąć zawiłych kwestii aletejologii, zasada ta wskazuje cel Wikipedii nie jako podawanie definiowanej na wiele sprzecznych sposobów prawdy, ale gromadzenie ludzkiej wiedzy w oparciu o wiarygodne źródła. Wskazuje te ostatnie jako ostateczną instancję w sporach merytorycznych. W Społeczności panuje też konsensus odnośnie oceny jakości źródeł: preferowane są aktualne publikacje naukowe. W szczególności w artykułach historycznych nie zaleca się natomiast powoływania na publikacje źródłowe, użycie których – pociągające za sobą nieuchronną interpretację – nosi znamiona twórczości własnej. Komitet przypomina także, że w sprawach kontrowersyjnych wymagane są najwyższej jakości źródła. Uwzględnienie obowiązujących zasad pozwala uniknąć zbędnej dyskusji z podawaniem argumentacji odnoszącej się do emocji, materiałów źródłowych i niespełniających wysokich standardów źródeł.

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu dyskusji odbywającej się w Kawiarence Komitet Arbitrażowy uznaje blokadę nałożoną przez Gdarina za uzasadnioną w świetle wcześniejszego zachowania Wnioskodawcy, niezgodnego z postanowieniami zawartymi w Wikipedia:Pięć filarów, Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, Wikietykieta, oraz ostrzeżenia udzielonego przez Enteda. Komitet zauważył ponadto w przedmiotowej dyskusji wiele sprzecznych z wyliczonymi zasadami bądź zaleceniami wpisów autorstwa innych użytkowników, pragnie wobec tego przypomnieć Społeczności o znaczeniu kulturalnej, merytorycznej dyskusji. Przypomina zarazem o znaczeniu podważanej w przedmiotowej dyskusji zasadzie weryfikowalności.

Wprowadzone przez użytkownika Etup45 w wątku „Zmiana oficjalnych nazwisk w Wikipedii” emocje wpłynęły w konsekwencji na wzrost napięć i agresji wśród pozostałych uczestników. Arbitrzy zwracają uwagę, że negatywne zachowania mają bardzo duży wpływ na otoczenie, więc regulacje Wikipedia:Pięć filarów oraz pochodne: Wikietykieta i Chłodne nastawienie mają ogromne znaczenie w harmonijnym rozwoju Wikipedii. Naruszanie ich stanowi poważne wykroczenie przeciw Projektowi. Trudny charakter dyskusji nie usprawiedliwia nagannego zachowania ze strony innych jej uczestników (Mouthmam, Marencja).

Środki

Po analizie zebranego materiału Komitet Arbitrażowy zdecydował:

  • wobec Etupa45 – zobowiązać do zapoznania się i przestrzegania wzmiankowanych zasad i zaleceń (Wikipedia:Pięć filarów, Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, Wikipedia:Weryfikowalność, Wikipedia:Wikietykieta). Arbitrzy zobowiązują administratorów, by w przypadku naruszania filarów i wspomnianych regulacji przez użytkownika Etup45 stosowali w stosunku do niego nie krótsze niż 24-godzinne blokady,
  • wobec uczestniczących w przedmiotowej dyskusji użytkowników Mouthmama i Marencji – udzielić formalnego ostrzeżenia i zobowiązać do stosowania się do przywoływanych regulacji.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 6 arbitrów, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, 2 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu, 1 arbiter wyłączył się z orzekania w tej sprawie.

W imieniu Komitetu, Jacek555 13:14, 4 lip 2020 (CEST)