Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(7/2014) Kriis - Jakubkaja

Wniosek o arbitraż w sprawie wikipedysty Jakubkaja

Informacje wstępne

Wniosek złożony przez wikipedystę Kriisa w sprawie wikipedysty Jakubakai.


Złożenie wniosku motywuję rażącym łamaniem zasad wikietykiety oraz wyjątkowo nagannym łamaniem zasady neutralnego punktu widzenia w hasłach i na stronach dyskusji wikipedystów, które miały miejsce w trakcie sporu nad treścią haseł Marceli Handelsman oraz Morderstwo Widerszala i Makowieckiego (ściśle związanym z hasłem o M. Handelsmanie). Sytuacja jest o tyle niebezpieczna dla projektu o nazwie wikipedia, gdyż dotyczy, w szerszym kontekście, materii bardzo newralgicznej, opisującej relacje polsko-żydowskie podczas niemieckiej okupacji, zaś w węższym dotyczy domniemanej odpowiedzialności osób zaangażowanych w podziemny ruch narodowy za likwidację AK-owców o poglądach lewicowych oraz narodowości żydowskiej. Zamiast próby opisania historycznych wydarzeń z pomocą naukowego obiektywizmu mamy (nacjonalistycznego) słonia w składzie porcelany.

Uważam, że sposób dyskusji prowadzonej przez usera Jakubakaję jest bezpodstawnym dyskredytowaniem jakości źródeł, na podstawie których inni wikipedyści wprowadzają merytoryczne zmiany, w sytuacji, gdy treść tych edycji jest sprzeczna z tym, co wyobraża sobie user Jakubkaja. Takie działanie nie tylko jest rażąco niesprawiedliwą ocenę tychże źródeł, ale również prowadzi do oczerniania, przedstawienia w niekorzystnym świetle, bez braku ku temu jakichkolwiek merytorycznych podstaw, tych wikipedystów, którzy edytują na podstawie tych źródeł. Prowadzi to także do zmanipulowania treści haseł, ponieważ user Jakubkaja posługuje się tylko i wyłącznie źródłami, którym daleko do obiektywizmu, których autorami są historycy tylko i wyłącznie prawicowej proweniencji, a jeden z nich, magister historii nie posiadający praktycznie żadnego dorobku naukowego, współpracuje ze środowiskami skrajnie antysemickimi, rasistowskimi wręcz. Inne źródła lub krytyczne opinie niewygodne na usera Jakubakai, są konsekwentnie pomijane, marginalizowane albo usuwane. Moim zdaniem na taką działalność, którą prezentuje user Jakubkaja, na wikipedii miejsca nie ma.

Podkreślam, że nie traktuję sporu merytorycznie, bo ma on zupełnie inny charakter. W sporze merytorycznym dwie strony przedstawiają swoje argumenty, dowody na swoje racje, kontrdowody na racje adwersarza, a następnie w drodze dyskusji dochodzą do kompromisu, którego odzwierciedleniem ma być obiektywna treść spornego hasła. Tutaj takiej możliwości nie ma, o czym piszę niżej, w uzasadnieniu wniosku. Wobec czego nie widzę innej możliwości rozstrzygnięcia sporu, niż złożenie wniosku do KA, co niniejszym czynię, niestety. --Kriis (dyskusja) 12:40, 16 wrz 2014 (CEST)

Stan faktyczny i dowody

Gdy zapytałem [1] usera Jakubakaję o udokumentowanie wyrażonego w mojej dyskusji poglądu [2] o tym jakoby Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej było zdominowane przez prosowieckich "pożytecznych idiotów”, user Jakubkaja odpisał [3]: „O BIPie i ich powiązaniach doczytamy np. tutaj [gdzie Jakubkaja wstawił link zewn.], Makowiecki, Widerszal, Moczarski spotykający się z agentami sowieckimi jak np. Lechowicz, Jaroszewicz i Nienałtowski”. Gdy zwróciłem uwagę [4], że w linkowanym przez niego artykule znajduje się jedynie ogólnikowe zdanie „Agentami wpływu, czyli „pożytecznymi idiotami” mogli być co najwyżej bipowcy. O tym jednak dowiemy się dopiero po otworzeniu archiwów rosyjskich, jeśli kiedykolwiek to nastąpi”, wówczas user Jakubkaja, nie wycofując się z oskarżeń o agenturalną działalność dla sowietów i nie przedstawiając na to żadnych dowodów, nazwał członków BIP AK "gównojadami" [5].

Gdy w swojej pierwszej edycji [6] hasła Marceli Handelsman dodałem przypis (wówczas nr 21) do artykułu opublikowanego pierwotnie w „Gazecie Wyborczej” user Jakubkaja nazwał wpierw wszystkie trzy dodane przeze mnie w przypisach źródła „źródełkami” [7], a w kolejnym wpisie [8] o jednym z tych źródeł napisał, że pochodzi z „lewacko POVistej gazety (1 źródło reportera GW)”. Przymiotnik lewacki odnosi się do słowa lewak, oznaczającego z kolei osobę o skrajnie lewicowych poglądach politycznych [9], również ultralewicowego awanturnika politycznego [10]. Przypomnę, że „Gazeta Wyborcza” jest od lat najpoczytniejszym dziennikiem opinii w naszym kraju (do tej grupy nie zaliczam tabloidów) i choć można nie zgadzać się poglądami jej autorów, można nawet nie czytać tej gazety, to jednak określenie "lewacki/lewacka" jest stygmatyzujące, pogardliwe i ma się nijak do treści tam publikowanych, zwłaszcza, że ta rzekoma lewackość tej największej w kraju codziennej gazety jakoś nie przekłada się na postawy obyczajowe, ani tym bardziej na wybory polityczne dokonywane przez ogół polskiego społeczeństwa.

Przypisy odnoszące się do publikacji na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego user Jakubkaja skomentował następująco [11]: 2 źródła powiązane z ŻIHem, który nie jest instytutem naukowym. Jest to opinia wprowadzająca w błąd, bowiem nie ma czegoś takiego jak instytut naukowy, jest jedynie "instytut badawczy", który "prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce". Tyle cytatu z ustawy o instytutach badawczych. A teraz cytaty ze statutu ŻIH: Celem działalności Instytutu jest tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i kulturze Żydów (...), a swoje cele ŻIH realizuje przez rozwijanie pracy naukowej, (…), organizowanie spotkań naukowych i uczestnictwo w krajowych i zagranicznych sesjach naukowych. Jednym z organów ŻIH, obok jego Dyrektora, jest Rada Naukowa, do zadań której należy m.in. ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej i badawczej, a także opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych oraz dokonywanie corocznej oceny dorobku naukowego tych pracowników. Jaka jest więc różnica praktyczna? Tylko taka, że user Jakubkaja neguje rangę naukowych badań pracowników ŻIH.

Z kolei gdy wikipedysta @D'Arnise do hasła o M. Handelsmanie w tej edycji [12] wstawił, czy też podmienił przypis do oryginalnego źródła (wcześniej, w przypisie nr 20 podałem [13] przypis do źródła pośredniego), wtedy user Jakubkaja autora tej monografii określił słowami [14]: „komunistyczny profesor od historii gospodarki, który w latach 90. nagle stał się fachowcem od historii Żydów”, a gdy takiej ocenie D'Arnise zaoponował [15], wtedy user Jakubkaja stwierdził, że [16] „swobodnie może ich (tj. źródeł) jakość opisać jako słabe pod względem aparatu badawczego i warsztatu historyka” .

Kolejnym dowodem na nierzetelność usera Jakubakai jest ta edycja [17]. Dokument, w którym pracownicy BIP AK zostali przedstawieni jako osoby pochodzenia żydowskiego, a według autorów źródeł podanych przeze mnie jest czymś w rodzaju listy proskrypcyjnej, user Jakubkaja określa jako "Raport kontrwywiadu AK o agenturach komuny i NKWD w AK i Delegaturze Rządu", w opisie zmian pisząc "Rzeczywista treść i pochodzenie dokumentu". Jako źródło podaje "Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty", t. 3, Warszawa 1999. s. 197 (a propos - Burchard Edition to wydawnictwo naukowe? nie sądzę). Problem w tym, że Biblioteka Narodowa zna tylko dwa tomy takiej publikacji. Gdzie jest 3. tom? Wydano go w drugim obiegu? Zresztą, o tymże opracowaniu warto poznać opinię kilku naukowców. Prof. Paweł Wieczorkiewicz: To książka publicystyczna - nie powinna pretendować do miana dzieła historycznego. Powinna się nazywać: "Czarna legenda GL, AL". Przypomina trochę pisanie historyków czasów PRL o AK. Niczego pozytywnego, tylko ciemne strony. Nie dziwię się, że historycy PRL-u wielu dokumentów zawartych w "Tajnym obliczu..." nie publikowali. W przedwojennych, oficjalnych opracowaniach o Piłsudskim też brak wstydliwych informacji o agentach w jego otoczeniu. Londyńscy historycy cenzurowali fakty dotyczące wybuchu Powstania czy infiltracji w AK. Jednak właśnie pokazanie "dorobku" urzędowej historiografii PRL jest w "Tajnym obliczu..." najważniejsze. Książka pokazuje mechanizm fałszerstw. Prof. Maria Turlejska: Autorzy książki manipulują dokumentami, wyrywają z kontekstu pojedyncze akapity. Często brak wyjaśnienia, kto i do kogo kieruje dokument. To, że papier znajduje się dziś w Archiwum Akt Nowych, o niczym jeszcze nie świadczy. Kto był autorem dokumentu? Może AK? Może granatowa policja?. Prof. Tomasz Strzembosz: "Tajne oblicze..." jest oczywiście wyborem. To jakby opowiadać historię małżeństwa, rejestrując tylko kłótnie, a nie pokazując pocałunków. Historyk, dokonując wyboru, często nie publikuje całych dokumentów. (wszystkie trzy cytowane opinie według tego źródła). Skąd w książce, która jest ponoć zbiorem dokumentów wytworzonych przez GL i AL pojawia się dokument kontrwywiadu AK? Skąd ta pewność, że to dokument AK ("rzeczywista treść i pochodzenie dokumentu"). Dlaczego user Jakubkaja równie obficie nie cytuje wspomnianego w haśle prof. Grzegorza Mazura i jego monografii "Biuro Informacji i Propagandy AK 1939-45", wedle którego jest to dokument sporządzony przez NSZ? Przecież na stronie ŻIH historyk, dr hab. Rafał Żebrowski pisze wprost o tym dokumencie: " (...) opracowanym przez wywiad NSZ, pt. Żydzi w ZWZ (1944)" (do tej strony jest przypis w haśle o M. Handelsmanie). Dlaczego Jakubkaja nie odnosi się do ustaleń tych dwóch choćby historyków, nie przywoła opinii krytycznych wobec „Tajnego oblicza GL-AL i PPR”?

Argumenty usera Jakubakai, przedstawione w obu hasłach opierają się przede wszystkim, jeśli nie tylko, na jednym artykule magistra historii Sebastiana Bojemskiego, również publikującego m.in. na stronach Polskiej Partii Narodowej, której przewodniczącym jest osławiony Leszek Bubel, jeden z najbardziej znanych obecnych polskich antysemitów. Gdy w haśle wstawiłem [18] informacje o krytyce poglądów mgr Bojemskiego, dokonanej przez dwóch znanych profesorów historii (bynajmniej nie usuwając z hasła informacji o rewelacjach mgr Bojemskiego), to user Jakubkaja szybciutko moją edycję wycofał [19], fałszywie uzasadniając dokonane przez siebie wycięcie tekstu.

Opisany przeze mnie sposób działania usera Jakubakai nie jest czymś nowym, ani wyjątkowym. Podobna sytuacja (całkowite negowanie i dyskredytowanie źródeł przeciwnych, nieuwzględnienie argumentów dyskutantów), w której Jakubkaja forsował w hasłach skrajnie nacjonalistyczne poglądy za pomocą wątpliwej jakości źródeł, została przedstawiona tutaj, podczas dyskusji w Kawiarence, przy stoliku Nazewnictwo: [20].

Podjęte środki przedarbitrażowe

Wcześniej zawiadomiłem adminów o potrzebie interwencji administracyjnej, jednakże nie przyniosło to efektu, w tym sensie, że admin @PG zaangażował się w spór między wikipedystami (również z nr. IP) edytującymi hasło Marceli Handelsman, natomiast admin @Elfhelm wpierw uznał, iż spór jest merytoryczny [21], a następnie zasugerował rozstrzygnięcie tego sporu w drodze wniosku do KA [22].

Potwierdzenie

[23]

Odpowiedź Jakuba Kai

Komentarze do wniosku Kriisa

Na początku chciałbym się odnieść do formy powyższego wniosku. Kriis najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że oskarżając mnie o łamanie WP:E nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tego. Moje wypowiedzi bywają ostre w wymowie, a jakże, ale w żaden sposób nie dotyczą osobiście innych edytujących, a jedynie pochodzenia źródeł oraz ich autorów, na które wikipedyści się powołują. Swobodnie wyrażam też swoje opinie na tematy opisywane w artykułach wiki, ale w dyskusjach jest to rzecz całkowicie normalna. Mam do tego pełne prawo a nawet obowiązek, bo uważam (nie jest to opinia odosobniona), że każdy wikipedysta, któremu zależy na rzetelności artykułów w Wikipedii powinien sprawdzać wiarygodność źródeł i pod tym kątem je oceniać.

Natomiast Kriis w powyższym tekście sam popełnił sporo uchybień w stosunku do mojej osoby. Bezpodstawne nazwanie mnie „nacjonalistycznym słoniem” (???), pisanie że ja kogoś „oczerniam” (kogo i gdzie?), oskarżenie o „manipulacje treścią haseł” (???), pisanie że ja „posługuję się tylko i wyłącznie źródłami, którym daleko do obiektywizmu, których autorami są historycy tylko i wyłącznie prawicowej proweniencji” (oczywista bzdura: jedna z moich ostatnich edycji z dnia wniosku Kriisa, gdzie źródłem jest minister kultury PRL w czasie stanu wojennego, albo ta edycja z dnia poprzedniego, gdzie źródłem jest biblioteka Sejmu RP), oraz szczególnie zabawne „inne źródła lub krytyczne opinie niewygodne na usera Jakubakai, są konsekwentnie pomijane, marginalizowane albo usuwane” (???), ponoć nie jestem zdolny do żadnego kompromisu (mogę wskazać dziesiątki spraw, w których ustąpiłem, jeśli argumenty dyskutanta mnie przekonały) oraz „Jakubkaja forsował w hasłach skrajnie nacjonalistyczne poglądy” (to już 100% fantazji). Wszystko powyższe, pozbawione jakichkolwiek dowodzących tego diffów, odbieram jako bezczelnie prowokujące ataki osobiste. Otóż nie jestem nacjonalistą, choć tematykę poznałem dość dobrze w związku z ostatnią sprawą w KA z moim udziałem, gdzie przez rok musiałem się męczyć z kolegą fałszującym i manipulującym źródła zgodnie ze swoim POVem, zanim werdykt KA ostatecznie to ukrócił.

Powyższa sekcja, nazwana szumnie "stan faktyczny i dowody", nie dowodzi właściwie niczego, a zawiera sporo dziwacznych wniosków. Owszem, użyłem Glaukopisu do uźródłowiania swoich edycji, ale nie jest to żadne nacjonalistyczne pisemko, a poważne czasopismo naukowe, prowadzone i pisane przez zawodowych historyków z wielu krajów, recenzowane naukowo i umieszczone na punktowanej liście MNiSW.

Jeden ze współtwórców tego pisma, wspomniany mgr historii Sebastian Bojemski, jest autorem dwóch monografi NSZ[24], kilkunastu artykułów stricte naukowych, oraz kilkudziesięciu popularnonaukowych publikowanych m.in. w „Rzeczypospolitej”, „Wproście", Nowym Państwie", „Naszym Dzienniku", „wPolityce.pl”, „Frondzie", „Biuletynie IPN", „Wiedza i Życie. Inne oblicza Historii”, „Historia Do Rzeczy”. Jego dorobek znajdziemy również w słowniku biograficznym „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956" oraz w „Encyklopedii Białych Plam". Mimo że nie są to w większości wydawnictwa głównego nurtu, to nie da się o Bojemskim napisać, że nie ma żadnego dorobku. Skoro profesorowie polemizują z nim na łamach pism, w których on nie dostanie nigdy szansy na replikę (kłania się rzetelność „Gazety Wyborczej” i „Polityki”), to najwyraźniej jego badania i oparte na nich wnioski mają spory zasieg i znaczenie. Poza tym, podany powyżej „dowód na publikowanie” na stronce PPN, to nie żaden dowód, bo jego artykuł wstępuje tam w liczbie sztuk jeden, brak na nim chociażby daty (żaden z jego pozostałych artykułów takich braków nie ma i żaden historyk na takie publikacje nie pozwala) i wygląda jak okrojona kopia z Frondy, pt. „Sprawiedliwi wśród narodowców”. To częste zjawisko, kiedy jakieś skarajne ugrupowania podpinają się pod nazwiska znanych/uznanych naukowców dla sztucznego napompowania swojego autorytetu.

Zaprzeczam też jakobym nazwał członków BIP AK "gównojadami" (diffy nr [1]-[5]). Komunistycznych agentów wpływu nazwał tak Suworow, którego ja następnie zacytowałem dodając „żeby nie było niejasności, to jest cytat tylko na określenie działalności członków SD w czasie wojny, spotykających się z sowieckimi agentami”, to nie to samo co wszyscy pracownicy BIP AK.

Co do edycji w haśle o MH (akapit z diffem [6]), to usunąłem wyłącznie informacje wraz z przypisami, gdyż fałszywie uźródłowiały kontrowersyjną opinię, co Kriisowi wytłumaczył dokładnie PG, po jego bezpodstawnej skardze w PdA[25].

Diffu [7] nie skomentuję.

Co do lewackości GW (diff [8]), to traktuję jej wiarygodność mniej więcej jak wiarygodność gazety Fakt, szczególnie w tematyce narodowej, a lewackość jej rozumiem jako mocną lewicowość zgodną z artykułem na wiki (nie ma w tym nic pogardliwego), a nie jakieś tam dziwne definicje z zewnętrznych słowników znalezionych przez Kriisa (diffy [9] i [10]). Reszta tego akapitu z peanami na jej cześć jest dla mnie w ogóle niezrozumiała, bo w oczywisty sposób poglądy redakcji GW odzwierciedlają wybory polskiego społeczeństwa, a PO rzadzi obecnie w Polsce, przy pełnym poparciu GW. Może przesadziłem lekko z tym lewactwem, niemniej jest od zawsze zdecydowanie lewicowa, a w tematyce żydowskiej – wyjątkowo często stronnicza i nierzetelna (na życzenie podam przykłady, ale nie tu, bo to nie na temat). Co do ideologii, to rzuca się w oczy podobieństwo pomiędzy historycznym SD i współczesną nam UD, do której należał red. nacz. GW. Takie źródło Kriis najwyraźniej uważa za w pełni neutralne, wręcz idealne do uźródławiania kontrowersyjnych opinii.

Zdania „nie ma czegoś takiego jak instytut naukowy” nie skomentuję, podam tylko link do wyszukiwarki wiki[26].

Co do ŻIH (diff [11]), to w definicji hasła mamy wyraźnie napisane, że latach 1994-2008 formalnie funkcjonował jako państwowy Instytut Naukowo-Badawczy, a od 2009 ma status państwowej instytucji kultury, a nie nauki. Jest prowadzony przez socjologa podpisującego się na stronie ŻIH jako prof. dr hab.[27], choć nie ma tytułu naukowego profesora [28], podobnie jest z JD – też brak tytułu naukowego[29], obaj powinni się podpisywać dr hab. prof. ŻIH. To dość sztuczne nadymanie autorytetu instytutu nieprawdziwymi tytułami, zmniejsza jego wiarygodność. Katarzyna Person, Piotr Kendziorek i Agnieszka Haska nie występują w OPI[30] jako posiadacze stopnia doktora – to też zmniejsza wiarygodność całości instytutu. Na 46 pracowników pracuje tam 1 profesor, 3 dr. hab. i 11 doktorów (w tym 3 niepotwierdzone OPI), a jedynie 7 spośród nich posiada stopnie naukowe w dziedzinie historii (1 prof., 2 dr. hab, 4 dr.). Nie neguję tu żadnych badań pracowników ŻIH, a jedynie stwierdzam fakty. O zaangażowaniu polityczno-społecznym można doczytać w przynajmniej kilku z kilkunastu biogramów, które mamy na wiki i żadna z tych osób nie prezentuje prawicowych poglądów. Na tej podstawie mam pełne prawo do uogólnienia, że środowisko ŻIH jest ideologicznie lewicowe. Wcale nie uważam, że to rzecz negatywna. Posiadanie poglądów jest rzeczą normalną. Oceniałem jedynie wiarygodność i neutralność ŻIH oraz jego pracowników, których wszystkie książki i/lub czasopisma o charakterze naukowym są w pełni zgodne z WP:WER.

Słowa „komunistyczny profesor od historii gospodarki, który w latach 90. nagle stał się fachowcem od historii Żydów” dotyczą JT (diffy [12]-[16]). Nie jest to moja opinia ani obraźliwy epitet, a oczywiste fakty. Jest historykiem gospodarki (tytuły książek do 1990), wykształconym w dzisiejszej Szkole Głównej Handlowej, a wykładał w instytutach socjologii (INS KCPZPR) i politologii (SGGW). Pierwszą pracą na jakimkolwiek uniwerku był IH UW w 1990. Wszyskie stopnie naukowe uzyskał zanim związał się z ŻIH, a wszystkie szczeble kariery w szkolnictwie zaliczył przed 1989. Pierwsza jego praca popularnonaukowa nt. Żydów została wydana w 1990 i liczyła całe 114 stron w formacie zeszytowym, a dopiero druga w tym temacie, wydana w 8 lat później, miała ponad 300 stron. Nic dodać, nic ująć. Kolega zapomniał też mnie zacytować, jak odpisałem d'Arnisowi, że źródła w postaci książek Tomaszewskiego „oczywiście są w pełni zgodne z WP:WER, chociaż owocami pracy to bym ich nie nazwał”.

Dokument "Raport kontrwywiadu AK o agenturach komuny i NKWD w AK i Delegaturze Rządu" nie jest, wbrew temu co pisze Kriis, moim określeniem. Jest to dokument znany w literaturze fachowej i występuje pod właśnie takim tytułem, cytowany z tego samego źródła, w np.:

Autorzy powyżej jakoś nie mieli problemów z dostępem do tego źródła, którego co prawda w Bibliotece Narodowej nie ma, ale mamy np. w 6 innych dużych bibliotekach na świecie. Zbiory dokumentów tym się właśnie charakteryzują, że są zazwyczaj wyborem, spośród tysięcy innych wybiera się np. kilkadziesiąt i je publikuje. Nie rozumiem dlaczego miałbym odwoływać się do monografi Mazura, skoro nie mam do niej dostępu, albo do podstrony Żebrowskiego w serwisie ŻIH? Po pierwsze obaj najwyraźniej powoływali się na wspomnienia Rzepeckiego (s. 316), który historykiem nie był i były to jego prywatne przemyślenia, a po drugie w haśle o MH już te informacje się przecież znajdują!!! Dodanie innej opinii (diff [17]) o tych dokumentach wraz z ich prawdziwą nazwą jest jak najbardziej zgodne z WP:NPOV, a nie żadnym „dowodem na nierzetelność usera Jakubakai”. Dodanie źródeł z drugiej strony sporu w największej debacie naukowej historyków w III RP, w której opublikowano kilkanaście artykułów w przeciągu wielu lat, jest w 100% zgodne z wszelkimi zasadami i zaleceniami projektu!!!

Nie za bardzo też widzę w jaki sposób i po co miałbym przywoływać jakiekolwiek opinie na temat źródeł, których prawdziwości nikt nie neguje, a za to używają ich poważne wydawnictwa ciągłe IPN i PAN. Powoływanie się na "fachową" opinię Turlejskiej (vide jej biogram), jest niepoważne, podobnie jak dywagacje na temat naukowości i istnienia książki "Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, t. 3".

Zdanie Kriisa „argumenty usera Jakubakai, przedstawione w obu hasłach opierają się przede wszystkim, jeśli nie tylko, na jednym artykule magistra historii Sebastiana Bojemskiego”, odbiega znacznie od rzeczywistości, ja naliczyłem haśle o Handelsmanie dwa źródła (Bojemski i "Tajne oblicze GL-AL i PPR"), a w haśle o WiM uźródłowiłem Bojemskim jedynie zdanie „historyk Sebastian Bojemski już wcześniej zauważył, że nie ma na to żadnych dowodów, a jedynie poszlaki”. Dla tego stwierdzenia oczywistego faktu, której żaden inny naukowiec nigdzie nie zaprzeczał (wbrew fałszywej edycji Kriisa[31], co omówię za chwilę), nie potrzeba więcej źródeł, jedno to aż nadto.

Odnosnie akapitu zawierającego diffy nr [18] i [19] i zdania „Jakubkaja szybciutko moją edycję wycofał, fałszywie uzasadniając dokonane przez siebie wycięcie tekstu”. Oczywiście że anulowalem (a nie wycofałem, bo wycofywanie nie umożliwia uzasadnień w opisie zmian) tą edycję, bo uźródłowiała zdanie „pogląd Bojemskiego został skrytykowany przez profesorów Andrzeja Friszke i Grzegorza Mazura” (chodzi o zdanie Bojemskiego o braku dowodów), podczas gdy Mazur[32] piszę o czymś zupełnie innym: „„zacznijmy od błędnego stwierdzenia Bojemskiego, jakoby BIP KG AK został zdominowany przez członków Stronnictwa Demokratycznego”, a Friszke nazwiska Bojemskiego nawet nie wymienia[33]. Potwierdza to replika Bojemskiego, w której polemizuje z ww. profesorami, np.: informacje pochodzą m.in. z monografii BIP AK autorstwa Grzegorza Mazura, w której autor m.in. napisał: „W BIP KG przeważali jednak zdecydowanie demokraci [sic!], skupieniu zwłaszcza w Wydziale Informacji wokół jego szefa, Jerzego Makowieckiego”s. 1. Jest to zresztą ostatni znany mi akcent tego sporu i jego podsumowanie.

Przy okazji diffu nr [20], Kriss pisze „Jakubkaja forsował w hasłach skrajnie nacjonalistyczne poglądy za pomocą wątpliwej jakości źródeł”, ale jakoś nie podał żadnych przykładów/cytatów, która potwierdziła by te dziwaczne i obraźliwe insynuacje, cytat ten za to idealnie wpisuje się w definicję ataku osobistego.

Podsumowując: cały wniosek Krissa wygląda IMO jak wylewanie żali i skarg o to, że na Wikipedii jest w ogóle miejsce dla poglądów innych niż te, które on uznał za jedynie słuszne, że ktoś śmie krytykować GW, ŻIH i profesorów, których najwyraźniej uważa za niepodważalne autorytety. Obelżywy i pełen fałszywych oskarżeń ton wniosku dalece odbiega standardów opisanych w E.

Geneza i przebieg konfliktu

Kriis słusznie uważa, że konflikt nie jest merytoryczny. Jest to konflikt osobisty ze strony Kriisa (co wykażę poniżej) i trwający od o dawna. Postaram się chronologicznie go przedstawić w nawiązaniu do artykułów, wokół których toczyły się spory:

 • W haśle WM (31 lipca 2012) zaistniał spór o jego pochodzenie, który oparłem na wiedzy prof. PW. Kolega, na podstawie swojej wiedzy (łamiąc zasadę OR dopisał “według odosobnionego poglądu polskiego historyka“[34], a na moje pytanie o źródło tej opinii, nie odpowiedział wcale[35].
 • W artykule ww (1 sierpnia 2012). Cytat z dyskusji hasła: "problem jest w tym, że ty, Kravietz i Jakub Kaja manipulujecie treścią hasła wciskając do niego rzeczy, które nie mają oparcia nawet w tak mało rzetelnym źródle jakim jest „Gość Niedzielny”"[36], podczas gdy jedyną moją edycją hasła była drobna zmiana techniczna[37]. To pierwsze bezpodstawne oskarżenie mnie o manipulacje.
 • Dziwne wpisy w PdA (2 sierpnia 2012) w obronie NK (wówczas podpisującego się "Polack") i niczym nie poparte oskarżenia na mój temat typu: z projektu został, póki co, wyeliminowany inny wikipedysta, którego głównym przewinieniem był inny punkt widzenia w spornych hasłach na kwestie światopoglądowe niż ten reprezentowany przez JK[38], z których później się wycofał[39].
 • Emocjonalne wypowiedzi Kriisa o charakterze osobistym w DNU (6 grudnia 2012), zawierające np. sugestię, że skoro nie lubię najemników z BM, to najwyraźniej muszę lubić hitlerowców i będę tworzył chwalące ich biogramy, ataki osobiste „albo nie umiesz czytać źródeł, albo świadomie przekłamujesz” oraz „nazywanie żołnierzy brygad międzynarodowych najemnikami świadczy wyraźnie o złej woli piszącego”[40], a także zachęcenie do uzyskania nagrody, którą można uzyskać wyłącznie poprzez doprowadzenie się do śmierci lub ciężkiego kalectwa[41], itp. opisane w postaci moich wpisów w jego dyskusji. Na moją propozycję zgodnej współpracy odpisał „dyskusja sensu nie ma (...) nie będę obojętny, gdy ktoś próbuje fałszować historię (...) swoje skargi i zażalenia musisz kierować pod innym adresem niż mój”[42].
 • W haśle o LS (11 grudnia 2012), w którym ofaktowałem błędny tytuł naukowy[43], Kriis dodał zaraz 2 linki, mające uźródławiać profesurę na Sorbonie[44], z uzasadnieniem: „przypisy do faktu, który jest znany powszechnie od lat kilkunastu”. W źródłach tych nie było żadnej informacji o profesurze, ani nawet o wykładaniu na tej uczelni. Zapytałem o to Kriisa[45], na co ten odpowiedział ogólnikowo, ale błędnej informacji nie usunął, więc musiałem zrobić to sam[46].
 • W dyskusji ze mną o PRI (13 grudnia 2012) podważał bezpodstawnie wartość badań historyka amerykańskiego, na które powołał się polski historyk w czasopiśmie naukowym[47], fałszywie pisząc, że artykuł Hova jest „co najwyżej opinią (...) w wywiadzie telewizyjnym ”[48] (artykuł przedrukował rzeczywiście Eternal Word Television Network, ale z wyraźnie dopiskiem „This article was taken from the Summer 1994 issue of "Faith & Reason"”[49]), a Faith And Reason jest czasopismem naukowym, sygnowanym przez prof. Jeffreya A. Mirusa z „history department of Pembroke State University in North Carolina”. Podważał też stopień naukowy Briana van Hove, choć udowadniającą to dysertację z Catholic University of America z 1999 i dorobek naukowy możemy znaleźć m.in. tutaj, a stopień naukowy tutajPh.D. Pod tym absurdalnym pretekstem usunął tekst i oba źródła[50], pomimo tego, że oba źródła spełniają wszystkie wymagania WER. Nie upierałem się i odpuściłem.
 • Przy okazji dyskusji o BpC (8 stycznia 2013) i kilku powiązanych hasłach Kriis słusznie zwrócił uwagę na nieprawidłowości[51], współpraca przebiegła zgodnie, błędy naprawiłem, a jego prowokacyjną i pogardliwą opinię o Polakach ”ścięto 50 bojarów, widocznie taki zwyczaj Polacy mieli wówczas” obaliłem rzeczowo „podczas mordowania Mołdawian nie chodziło o "cywilizacyjną wyższość" tylko raczej o zemstę, jak to zwykle w tych czasach, za najazdy, rabunki i porywanie ludności albo za zabitych w walce kolegów. Chodeckiemu np. porwali żonę i dzieci”[52].
 • Ponowna dyskusja wokół ww (12 stycznia 2013) dotyczyła wiarygodności pozycji użytej przez kogoś innego do uźródławiania, tj. kompendium "Kłamstwo Bastylii" z seri "Biblioteka Historyczna Frondy". Kriis kilkakrotnie usuwał tekst uźródłowiony tą pozycją, pod zarzutem braku naukowości. Po krótkiej wymianie zdań, w której się z nim nie zgodziłem[53], odwołał się on do administratorów, którzy jednak również mnie nie przekonali i nie forsowali swojego zdania w artykule. Kriss w tej dyskusji nie powstrzymywał się od personalnych uwag pod moim adresem typu: „albo kpisz, albo twoje zacietrzewienie przeszkadza ci dostrzec swój błąd. Nie będę więcej dyskutował na ten temat”, po czym jednak dodał emocjonalnie „Secher zmyśla (...) Cisek kłamie (...) Cisek nie raczy o tym wspomnieć? A może przywołuje konkretne nazwiska (...) tych szubrawców”[54]. Moja odpowiedź zakończyła dyskusję[55].
 • W BAR (20 czerwca 2014) Kriss rozpoczął dyskusję z prośbą do innych wikipedystów „o ocenę słuszności działań podejmowanych przez Jakubakaję”[56], gdyż śmiałem, powołując się na dostępne mi źródła, zmienić treść i błędne, nie występujące w literaturze fachowej, tytuły artykułów (diff 20 z wniosku Krissa zawiera całą dyskusję).
 • W PdA (12 lipca 2013) inny edytor wystąpił m.in. w mojej obronie, ale jego postulaty nie zostały uwzględnione pod pretekstem przedawnienia[57]. W tym okresie byłem już jednak właściwie na wiki-urlopie (lipec 2013 – maj 2014) i bardzo rzadko w ogóle edytowałem.
 • Po raz trzeci w ww (18 czerwca 2014) doszło do konfrontacji. Zauważyłem, że Kriis, pod nieprawdziwym pretekstem/uzasadnieniem „minus zakwestionowane, nieuźródłowione zdanie” usunął tekst oznaczony szablonem {{dopracować}}[58], co oczywiście anulowałem, zgodnie z prawdą uzasadniając „zdanie wymaga doprecyzowania, źródło jest podane, to nie szablon {{fakt}}”.
 • W haśle o MJC (5 sierpnia 2014), w kilka godzin po mojej drobnej edycji[59], pojawiła się edycja Kriisa, który postanowił wykazać, że MJC nie jest profesorem[60], co oczywiście anulowałem uzasadniając zbędny WP:OR, jak Ludzie Nauki piszą, że to profesor, to jest on profesorem". Odpowiedzią była mała wojna edycyjna. Wpisałem mu się w dyskusji, po czym znów po raz kolejny to anulowałem z wyjaśnieniem wyjaśnienia tutaj Dyskusja wikipedysty:Kriis#Odp:Chodakiewicz. Odpuścił dopiero po interwencji innego usera w PdA i jego argumencie „usuwanie słowa prof. z biogramu uczonego z USA, dlatego że nie jest prof. belwederskim i nie ma habilitacji w USA jest nonsensem – wychodziłoby z tego, że jedynymi prof. na plwiki powinni być naukowcy robiący karierę w Polsce (bo tylko w naszym kraju prezydent RP nadaje profesora) – polonocentryzm wręcz kuriozalny”[61].
 • Przy czywieszowej dyskusji o WW (11 sierpnia 2013), który był mojego autorstwa, znowu miał jakieś dziwne wątpliwości, np. uznał wspomnienia WW opublikowane w G za źródła publikowane przez samego siebie: „mamy pewne zasady ([[Wikipedia:Weryfikowalność#Źródła_publikowane_przez_samego_siebie_na_temat_samego_siebie|WER]])”. Całość dyskusji dostępna tutaj.
 • Kontynuacja skupiania szczególnej uwagi nad WW (5 września 2014) wystąpiła na kilka dni przed ekspozycją na SG, w postaci dopisku w biogramie „podlegającej bezpośrednio Sekretariatowi włoskiej Narodowej Partii Faszystowskiej” z podaniem źródła, w którym nawet nie wystąpiło nazwisko WW, a miało sugerować jego ścisłe związki z faszyzmem, choć pseudodyplomatyczna wizyta delegacji studenckiej z pewnością niczym takim nie była[62]. Doprowadziło to do kolejnych sporów w dyskusji hasła[63], a było kontynuacją tej dyskusji w PdA z 11 sierpnia[64], w której zauważyłem, że „z 26 aż 19 ostatnich edycji Kriisa dotyczy bezpośrednio lub pośrednio mnie, moich artykułów lub edycji”.
 • Ostatnim akcentem w bio WW (9 września 2014) była dyskusja Aplikacja w czasie II wojny?, gdzie kolejne dziwne wątpliwości obaliłem za pomocą linków zewnętrznych, co nie uchroniło hasła przed edycją Kriisa (w dniu ekspozycji!!!), uzasadnioną niezgodnym z prawdą stwierdzeniem brak źródła – vide dyskusja hasła, gdzie źródło przecież było w postaci przypisu nr 1, a w dyskusji inny user usiłował jedynie w niepoważny sposób podważyć jego wiarygodność. Anulowałem to oczywiście z prawidłowym uzasadnieniem „ależ jest źródło”.
 • Awantury przy okazji haseł o MH (11 września 2014) oraz mWiM (12 września 2014) omówiłem powyżej w sekcji „Komentarz wniosku Kriisa”. Dodatkowe, powiązane tematycznie linki do dyskusji w PdA: Szkodliwe edycje w haśle Marceli Handelsman oraz Prośba o blokadę dla usera Kriis za ataki osobiste i pomówienia.
 • W czywieszowej dyskusji o SM (16 września 2014), znowu mojego autorstwa, kolejne dziwne propozycje/insynuacje[65].

Powyższy spis wydarzeń nie jest oczywiście pełnym zbiorem sporów między nami, ale zawiera najważniejsze przykłady. Podsumowania, oceny ani swojego zdania nt. powyższej listy nie zamieszczam.

Zakończenie i postulaty

Chciałbym również zwrócić uwagę na język tej wypowiedzi: „taka szuja jak Bieńkowski, wpierw aktywny działacz katolicki, zwalczający żydokomunę w szeregach AK, zlecający mordy polityczne, a po wojnie członek PAX-u Bolesława Piaseckiego, kolaborującego z tą żydokomuną, poseł Sejmu w najciemniejszych latach polskiego stalinizmu, no po prostu musiał być jakoś powiązany z ONR”[66] (link i boldowanie moje). Tego typu jednoznaczne opinie, na temat jednego z zasłużonych twórców Żegoty, a więc postaci niejednoznacznej, kolega powinien umieszczać na jakimś hejterowskim forum, a nie na Wikipedii. Słowo "szuja" też dalece odbiega od poziomu kultury oczekiwanego od wikipedystów, choć nikogo z edytorów najprawdopodobniej to oczywiście nie obraża osobiście (jeśli taki był zamysł autora).

Składam też prośbę do KA o przyjrzenie się interakcjom Kriisa z innymi userami, np. w jego dyskusji.

Wnioskuję o nie odrzucanie wniosku Kriisa z powodu uchybień formalnych (brak podpisu wnioskodawcy). Popieram wniosek zawarty w sprawie Piotr967 – Kriis, o połączenie obu spraw. Starałem się nie dublować opinii i opisu zdarzeń przedstawionych przez Piotra967, pod którymi się również podpisuję.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, to proszę o konsultację w razie jakichkolwiek wątpliwości, żeby uniknąć sytuacji ze sprawy Kojoto, Jakubkaja, Piotr967, gdzie niesłusznie KA napisał: „w jednym przypadku źródło podane przez Jakubakaję, a usunięte przez NarodowegoKonserwatystę, nie zawiera wszystkich informacji, które miało potwierdzać ([113])”, podczas gdy zarówno tekst jaki i źródło były tłumaczeniem z angielskiej wiki[67], a tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne autora.

Z poważaniem

Jakub Kaja () 18:12, 19 wrz 2014 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć do rozpatrzenia wniosek o arbitraż w zakresie długotrwałego konfliktu personalnego między użytkownikami. Członkowie Komitetu uznali, że zakres wniosku mieści się w kompetencjach Komitetu do jego rozpatrzenia, a wnioskodawca podjął wystarczające kroki przedarbitrażowe, zmierzające do rozwiązania sporu. Strony sporu prowadziły dyskusje, wnioskodawca zgłosił też wniosek o interwencję administratorów – żadne z tych działań nie przyniosło zakończenia konfliktu.

Oceniając wniosek członkowie Komitetu doszli do przekonania, że spór między stronami, mający początkowo charakter merytoryczny, przekształcił się w spór o charakterze personalnym. Po analizie poszczególnych wypowiedzi stron arbitrzy doszli do przekonania, że bez interwencji Komitetu spór nie ma szans na rozwiązanie i może być załagodzony wyłącznie poprzez arbitraż.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 arbitrów, przeciw przyjęciu nie był żaden arbiter, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. 3 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu Bukaj (dyskusja) 21:22, 22 wrz 2014 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia rozwija się dzięki edycjom uczestniczących w projekcie użytkowników. Praktycznie niemożliwe jest aktywne uczestnictwo w jej tworzeniu bez interakcji z innymi wikipedystami. W rezultacie pomiędzy autorami edytującymi hasła o zbliżonej tematyce mogą występować różnice zdań. Imperatyw w postaci tworzenia rzetelnych artykułów w powstającej w ten sposób encyklopedii jest możliwy do osiągnięcia tylko przy przestrzeganiu przez użytkowników podstawowych zasad projektu, w tym zasady nieprzedstawiania twórczości własnej oraz zasady dodawania do haseł treści, które są oparte na weryfikowalnych źródłach o potwierdzonej reputacji.

Komunikację między użytkownikami projektu regulują zasady, z których podstawową jest Wikietykieta. Zasady te mają na celu zapewnienie bezkonfliktowej i merytorycznej atmosfery, sprzyjającej pracy nad rozwojem artykułów, a zatem realizacji podstawowej idei Wikipedii – zgromadzenia w jednym miejscu sumy ludzkiej wiedzy. Zalecenia znajdujące się w Wikietykiecie jednoznacznie wskazują, iż jedyną metodą rozwiązywania merytorycznych wątpliwości i kontrowersji, do jakich może dochodzić w toku tworzenia i rozbudowy artykułów jest konstruktywna dyskusja, oparta na zasadach konsensusu i zachowywania wikietykiety i chłodnego nastawienia. W toku dyskusji użytkownicy powinni opierać się na wiarygodnych źródłach i w oparciu o nie ustalać kształt artykułów. W razie powstania kontrowersji lub ujawnienia sprzecznych opinii istniejących na dany temat w literaturze, zasady Wikipedii nakazują w rzetelny sposób zreferować wszystkie stanowiska. Odstępstwo od tych podstawowych zasad oznaczałoby zasadnicze podważenie wiarygodności encyklopedii.

Komitet Arbitrażowy podkreśla przy tym, że zgodnie ze swoim regulaminem jest organem przeznaczonym do rozwiązywania poważnych konfliktów personalnych. Nie zajmuje się natomiast rozwiązywaniem sporów o charakterze merytorycznym, toteż nie jest władny analizować wskazywać, który (którzy) z zainteresowanych użytkowników miał (mieli) w nich rację. Jedyną przyjętą w Wikipedii drogą rozwiązywania tego typu problemów jest dyskusja z wykorzystaniem źródeł.

Materiał dowodowy

W momencie, gdy użytkownicy oskarżają się nawzajem o poważne naruszenie zasad Wikipedii, uderzające w podstawowe cele projektu, Komitet Arbitrażowy uznaje za konieczne dokonanie szczegółowej analizy poczynań obydwu zainteresowanych stron.

Edycje Jakubakai

Edycje w hasłach Żelazna Gwardia, Corneliu Zelea Codreanu, Faszyzm, Hiszpańska wojna domowa - usuwanie niekompletnego przypisu i komentarze w tej sprawie

5 lipca 2013 Jakubkaja wykonał serię edycji w ww. hasłach, usuwając z nich niekompletny przypis do opracowania Normana Daviesa ([68], [69], [70], [71]) i argumentując, że źródło było fałszywe, gdyż wydawnictwo Znak opublikowało trzy różne prace Normana Daviesa zawierające słowo Europa, nie można zatem ustalić, o którą pracę tak naprawdę chodzi.

Na edycję w haśle Hiszpańska wojna domowa zareagował Mpfiz, zarzucając Jakubowikai wandalizm i forsowanie własnego punktu widzenia [72]. Jakubkaja stwierdził, że usunął zacytowane w sposób niestaranny źródło, ponieważ podanie jedynie części tytułu książki uniemożliwia jej identyfikację, a w konsekwencji – także weryfikację informacji [73]. Jego stanowisko poparł Piotr967 [74]. Mpfiz stwierdził, że usunięcie niekompletnego przypisu z powodu braku podtytułu, podczas gdy ustalenie, o jaką pozycję chodzi, jest w rzeczywistości dosyć proste, świadczy o złej woli ze strony Jakubakai i zarzucił mu doszukiwanie się błędów jedynie w hasłach, których treść nie jest zgodna z poglądami użytkownika [75].

Zasada weryfikowalności nakłada obowiązek podawania wiarygodnych źródeł. Jak precyzuje strona Wikipedia:Bibliografia, opis bibliograficzny wykorzystanych źródeł powinien być możliwie najpełniejszy, tak aby każdy mógł zidentyfikować i odnaleźć każdą z pozycji źródłowych. Zasada ta nie daje jednak prawa do kasowania przypisów, jeśli zostały źle zredagowane lub są niekompletne. O ile Jakubkaja miałby pełne prawo kasować przypisy, gdyby zorientował się, że są całkowicie fałszywe, w zaistniałej sytuacji jego argumentację Komitet uważa za nietrafną. Użytkownik zdawał sobie sprawę z tego, że cytowana książka istnieje, chociaż została opisana w sposób niezgodny z zasadami i tym samym weryfikowalność informacji jest poważnie utrudniona. Jeśli zależało mu na naprawie ww. haseł, powinien był w pierwszej kolejności podjąć próbę kontaktu z osobą, która wstawiła niekompletny przypis, a w razie braku takiej możliwości pozostawić w artykule niekompletny przypis i równocześnie wstawić szablon Fakt (ewentualnie tłumacząc jeszcze istotę problemu na stronie dyskusji lub wstawiając szablon "Dopracować" z opisem). Takie rozwiązanie jasno sugerowałoby innym edytorom, co należy poprawić w przypisie i stwarzałoby szansę na jego naprawienie.

W odpowiedzi na edycję Mpfiza Jakubkaja zamieścił w jego dyskusji obszerny komentarz [76]. Zawarte w nim sformułowania „trzeba bardzo dużo impertynencji, żeby chęć trzymania się zasad obowiązujący na Wikipedii brać za brak złej woli i żeby bezpodstawnie oskarżać sobie kogoś o jakoweś wydumane "forum walki ideologicznej"” oraz „Na przyszłość daruj sobie podobne teksty, naprawdę nie muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem, a jakieś opinie innych, na których poparcie nie mają żadnych dowodów i z przyczyn oczywistych nigdy mieć nie będą, jedynie mnie bawią”, „ja się sprowokować nie dam nawet najbardziej wymyślnymi sztuczkami, a ataki osobiste z Twojej strony, których stałem się z niewiadomych mi przyczyn celem, są mi całkiem obojętne” nie są zgodne z Wikietykietą. Nawet jeśli Jakubkaja uważał, że zastrzeżenia sformułowane pod jego adresem były bezpodstawne i wyrażone w nieodpowiedni sposób, nie daje mu to prawa, by również prowadzić rozmowę w takim tonie. Nie jest również prawdą twierdzenie Jakubakai, jakoby przyjętą praktyką Wikipedii było natychmiastowe usuwanie przypisów zredagowanych w sposób niekompletny, bez podjęcia żadnej próby ustalenia, jakie źródło miało być cytowane.

Tym bardziej zbędny i niezgodny z duchem współpracy w Wikipedii był wpis w dyskusji Piotra967 odnoszący się do całej sytuacji [77], w którym Jakubkaja stwierdził, że „to nie pierwszy i zapewne nie ostatni z adminów, którym przeszkadza moja konsekwencja”, w zawoalowany sposób atakując właściwie wszystkich administratorów i zupełnie wypaczając sens komentarza Mpfiza, którego zaniepokoiła nie „konsekwencja” użytkownika, ale edycja, w której wykreślił on przypis, co zawsze powinno budzić czujność administratorów.

Jakubkaja odniósł się do sprawy jeszcze w jednym wpisie, komentując edycję Mpfiza polegającą na przywróceniu do artykułu Corneliu Zelea Codreanu przypisu do „Europy” już w formie kompletnej [78]. Stwierdził, że Mpfiz nie powinien był modyfikować słowa „nacjonalistyczny” na „faszystowski”, ponieważ hasło posiada bibliografię, która prawdopodobnie potwierdza pierwotną wersję hasła [79]. Mpfiz odpowiedział, wskazując, że pierwsza wersja hasła powstała w oparciu nie o pozycje w bibliografii, ale o rumuńską stronę poświęconą pamięci Codreanu [80].

W kolejnym wpisie w dyskusji Mpfiza Jakubkaja szczegółowo wyłożył przyczyny, dla których uważa pracę Normana Daviesa za niewiarygodne źródło dla wymienionych wcześniej artykułów [81]. Komitet uważa, że argumenty Wikipedysty są trafne. O ile w ocenie Komitetu Mpfiz miał podstawy reagować, gdyż na usuwanie przypisu powinno reagować się zawsze, jeśli zdecydował się przypis przywracać, to powinien był dokładnie sprawdzić, czy jest on poprawny merytorycznie (czy uźródławiane informacje znajdują się w przywoływanej publikacji) i czy cytowana praca w ogóle jest właściwym źródłem dla konkretnego artykułu. Tymczasem „Europa” nie spełnia wymogów WP:WER: jest to synteza-esej o charakterze popularnonaukowym. Biogram Codreanu i hasła pokrewne powinny być redagowane na podstawie opracowań naukowych poświęconych rumuńskiemu nacjonalizmowi lub chociażby prac o dziejach Rumunii. Takie prace istnieją i można było z nich skorzystać. Uznając zasadność zastrzeżeń Jakubakai, Komitet pragnie zauważyć, że gdyby Jakubkaja osobiście lub we współpracy z innymi Wikipedystami od razu ustalił, o jaką książkę chodziło, można by było również wcześniej stwierdzić, że praca ta i tak nie powinna być wykorzystywana jako źródło w praktycznie wszystkich artykułach wymienionych w nagłówku.

W żadnym wypadku Jakubkaja nie powinien komentować zaistniałej sytuacji w taki sposób. Jeśli czuł się potraktowany niesprawiedliwie przez Mpfiza, powinien przedstawić sprawę administratorom (zresztą Mpfizowi zakomunikował, że to zrobi w razie kolejnych nieudokumentowanych zarzutów [82]), lub poprosić jednego z nich o mediację lub interwencję. Tego typu komentarze w żaden sposób nie służą pozytywnemu zakończeniu całej sytuacji.

Edycje w haśle Redwatch

25 sierpnia 2013 Jakubkaja wycofał edycję wikipedysty Trasza polegającą na usunięciu z hasła Redwatch kategorii Antykomunizm i zastąpieniu jej kategorią Antysemityzm [83]. Zapytany o przyczyny swojego postępowania przez administratora Tokyotown8 [84] stwierdził, że informacji o antysemityzmie Redwatch nie ma w haśle [85], [86]. Tokyotown wskazał, że na przedmiotowej stronie znajdują się antysemickie treści, o czym można się łatwo przekonać [87]. Gdy Jakubkaja stwierdził, że nie widzi przejawów antysemityzmu w pierwszym z zacytowanych linków, nie wie zaś, czym jest drugi (była to zdigitalizowana książka, do której prowadził odnośnik z Redwatcha) [88] Tokyotown wyjaśnił, czym jest drugi odnośnik, a następnie stwierdził, że usuwanie kategorii Antysemityzm zostanie potraktowane jako wandalizm [89]. Następnie wskazał jeszcze jedną podstronę Redwatch o treści antysemickiej [90]. Jakubkaja twierdził, że na razie w haśle Redwatch nie ma informacji o antysemityzmie strony, a to oznacza, że nie może być również takiej kategorii. Zasugerował także, że Tokyotown8, uznając stronę za antysemicką, nie dysponuje żadnymi źródłami, a jedynie formułuje prywatną ocenę lub wnioskuje na podstawie "jakichś stronek". Zarzucił mu także stosowanie pod swoim adresem pogróżek [91] i utrzymywał, że nie można uznać za wandalizm edycji, w której usuwa się kategorię niepotwierdzoną treścią hasła [92].

Faktem jest, że w przypadku braku odpowiednich treści w haśle nie ma podstaw do wstawiania kategorii, jednak w omawianym przypadku Jakubkaja mógł bez żadnego problemu przekonać się, że antysemickie treści (treść podstron przywołanych przez Tokyotown jest jednoznaczna) są publikowane na Redwatch i dodanie tej kategorii było zasadne. Zostało mu to zresztą wprost wskazane, toteż jego twierdzenia, jakoby Tokyotown formułował niczym nieuzasadnioną ocenę na podstawie "jakichś stronek" są całkowicie nietrafne. Komitet zwraca równocześnie uwagę, że Tokyotown nie powinien był poprzestać na dyskusji z Jakubemkają, ale i uzupełnić hasło o odpowiednie informacje, równocześnie przywracając kategorię. Tylko w takiej postaci można byłoby mówić o pełnej poprawie hasła. Równocześnie Jakubkaja miał rację, gdy podnosił, że nie należało z hasła eliminować kategorii Antykomunizm - też z uwagi na treść strony, w tym wypadku zreferowaną w artykule. Wymiana zdań zakończyła się w sposób pokojowy, a wręcz żartobliwy [93], [94], [95]. W aktualnej wersji hasła kategoria Antysemityzm się znajduje i jest poparta informacjami w treści hasła, można zatem przyjąć, że konflikt ten nie miał dla Wikipedii długotrwałych negatywnych następstw.

Edycje w biogramie Romualda Rajsa i w hasłach o działaniach jego oddziału

Jakubkaja dokonał serii edycji w hasłach poświęconych Romualdowi Rajsowi i działaniom jego oddziału, dla których źródłem był artykuł Kazimierza Krajewskiego pt. "Bohater" czyli znów czarno-biała historia ([96], [97], [98]). Co prawda autor tego tekstu jest historykiem (a zatem można uznać go za wiarygodnego autora), jednak na stronie widnieje jasna informacja, że tekst nie był publikowany poza stroną fundacji, która wprost deklaruje, że stawia sobie za cel obronę dobrego imienia żołnierzy wyklętych. Witryna ta nie jest zatem źródłem neutralnym. W dodatku tekst Krajewskiego nie jest artykułem naukowym lub popularnonaukowym, a recenzją filmu. WP:WER mówi wyraźnie: Artykuły powinny być oparte na wiarygodnych, niezależnych źródłach o uznanej reputacji, gwarantujących dokładne sprawdzanie zamieszczanych w nich faktów. W tematach naukowych zalecanymi źródłami są publikacje, które przeszły proces recenzowania. Tekst ten w żaden sposób nie może być traktowany jako źródło równorzędne z wynikami śledztwa prowadzonego przez IPN, ani z artykułami naukowymi poświęconymi temu tematowi.

Nawet jednak przy założeniu dobrej woli użytkownika i tego, że był on przekonany, że nierecenzowany tekst historyka jest dobrym źródłem z uwagi na kompetencje autora, Komitet stwierdza, że źródło to zostało zacytowane w sposób wybiórczy. Z edycji Jakubakai wynika, że główną przyczyną spalenia przez Romualda Rajsa białoruskich wsi w 1946 były napady miejscowych "chłopów-komunistów" na żołnierzy Wojska Polskiego siedem lat wcześniej. Według Krajewskiego fakt ten ma wynikać z zeznań i z akt sprawy prowadzonej przeciwko Rajsowi. Co więcej, źródło wymienia również jako drugi motyw działania oddziału NZW komunistyczne (rusofilskie) sympatie tychże chłopów wyrażane już po 1944, posiadanie broni, wreszcie aktywną pracę na rzecz utrwalania władzy komunistów. Z tego też powodu miał zostać wydany rozkaz Komendy Okręgu nakazujący "spacyfikować" część powiatu bielskiego - ukarać osoby sympatyzujące z komunistami lub pracujące dla nich. Jakubkaja w swojej edycji nie wskazał, na czym opiera się założenie, że napady z 1939 były przyczyną spalenia wsi w 1946. Drugą możliwą przyczynę wydarzeń wymienił jedynie szczątkowo, pisząc o posiadaniu broni przez mieszkańców Zaleszan, Zań i Szpaków oraz wskazując, że broń tolerowano jedynie u osób, które cieszyły się zaufaniem władz komunistycznych. Tego rodzaju przemilczenie stanowi manipulację źródłem.

Komitet stwierdza również, że w wymienionych edycjach Jakubkaja złamał zasadę neutralnego punktu widzenia. W przywołanej już wyżej edycji [99] użytkownik określił jako "kontrowersyjne akcje zbrojne" działania oddziału Romualda Rajsa, które jedno z przywołanych w haśle źródeł określa wprost jako "zabójstwa" i "pacyfikacje". Należy nadmienić, że również tekst Kazimierza Krajewskiego określa rozkazy Burego jako "drastyczne" i przekraczające uprawnienia, które Rajsowi nadali wyżsi dowódcy. Tym bardziej nie ma podstaw, by sugerować, że w źródłach występują zasadnicze kontrowersje wokół tematu haseł.

Zbędną i nieneutralną edycją była zmiana nazwy artykułu Mord w Puchałach Starych na Egzekucja w Puchałach Starych. Cytowane źródło IPN wprawdzie określa opisywane wydarzenie mianem egzekucji, ale także zabójstwa furmanów, mordu, a ofiary nazywa zamordowanymi/pomordowanymi. Nie da się zaakceptować wyjaśnień Jakubakai odnośnie tych edycji [100] Słowa "mord", "zbrodnia", czy "pogrom" zawierają już z góry ustaloną tezę i wyrok na "winnych", nie ma tu miejsca na domysły ani wątpliwości, bo już sam tytuł osadził. W przypadku opisywanych wydarzeń winni zabójstw ludności cywilnej są znani i faktycznie nie ma miejsca na domysły ani wątpliwości, ponieważ przebieg przedmiotowych zdarzeń jest znany. Wypada raczej zgodzić się z innym uczestnikiem dyskusji - Tokyotown [101] [102].

W kolejnej edycji w tej tematyce [103], oprócz dodania obszernego wstępu (analogicznego, jak w haśle Romuald Rajs) Jakubkaja zmienił również nagłówek, w którym zastąpił określenia odnoszące się do zbrodni na ludności cywilnej określeniem atak (...) na miejscowości. Również ta edycja stanowi manipulację źródłami i łamie zasadę NPOV. Z treści przytoczonych w haśle źródła, pochodzącego z IPN, wynika wprost, że w Zaniach i Szpakach nie doszło do partyzanckiego ataku na wieś, a do zdarzenia przestępczego - pozbawienia życia cywilnych mieszkańców (cytat za źródłem).

Edycje Jakubakai związane z oddziałem Romualda Rajsa stały się przedmiotem dyskusji w Kawiarence. Wikipedysta bronił tam użycia tekstu Krajewskiego [104]. Nie widzę wyższości artykułu tylko na tej podstawie, że go wydrukowano. Źródło opublikowane w necie w postaci artykułu napisanego przez historyka tej klasy co Krajewski, jest o tyle lepsze, że jest do niego stały dostęp. Komitet Arbitrażowy przypomina jednak, że łatwość dostępu do źródeł powinna ustępować przed ich jakością. Za źródła pierwszej jakości uznawane są recenzowane teksty naukowe, nawet jeśli dostęp do nich jest utrudniony (są dostępne jedynie w wersji drukowanej czy za opłatą). Teksty profesjonalistów, które nie przeszły procesu recenzyjnego są mniej wartościowe, mimo, że mogą być łatwiej dostępne. Dodatkowo należy stwierdzić, że naukowcy oprócz tekstów naukowych, bywają autorami tekstów prezentujących ich opinie czy osobisty punkt widzenia. Z samego więc faktu, że autor jest historykiem nie wynika więc, że jego tekst jest neutralny. Niedopuszczalne jest też zastępowanie fragmentów uźródłowionych recenzowanymi publikacjami naukowymi przez fragmenty nieuźródłowione lub uźródłowione publikacjami nienaukowymi i nierecenzowanymi.

W innym wpisie w tej samej dyskusji Jakubkaja zwrócił się do Kriisa następująco [105] Ze względu na jakieś Twoje prywatne przemyślenia, dziwne insynuacje i posługiwanie się WP:OR-em, sensu dla dalszej polemiki nie widzę. Zmian dokonałem opierając się na naukowych źródłach zgodnie z zasadami Wikipedii WP:WER i WP:NPOV. To by było na tyle z mojej strony. Przykro mi bardzo, że historia jest skomplikowana i trudna do zrozumienia, ale bardziej Ci nie pomogę. Wypowiedź ta jest nie tylko niezgodna z prawdą (łamanie dwóch zasad, na które powołuje się Jakubkaja, wykazano wyżej), ale i stanowi złamanie Wikietykiety, której należy przestrzegać w każdej dyskusji na Wikipedii, niezależnie od tego, jak zachowuje się adwersarz. Dodatkowo argumentacja w tej wypowiedzi zahacza o OR, w zdaniu Rajs dostał nakaz pacyfikacji tych skomunizowanych wsi od komendy Okręgu III Białystok NZW, a ci zapewne wydali go nie bez żadnej przyczyny, niezależnie od tego czy prokurator napisał tak czy inaczej. Tego typu spieranie się ze źródłami jest na Wikipedii niedopuszczalne.

Komitet Arbitrażowy uznaje również, że Jakubkaja nie tylko przytaczał w sposób nierzetelny cytowane przez siebie źródła, ale i świadomie pomijał w całości lub w części te, których wnioski nie odpowiadały jego wizji artykułów z omawianej grupy tematycznej. Podczas dyskusji w Kawiarence użytkownik wskazał link do artykułu w biuletynie IPN Pamięć, w którym znajdują się znacznie bardziej szczegółowe niż w używanym przez niego artykule Krajewskiego informacje o okolicznościach działalności Burego, konflikcie polsko-białoruskim (katolicko-prawosławnym), związkach Białorusinów z władzami komunistycznymi, reakcjach polskiego podziemia na te związki, jak również na wysiedlanie Białorusinów do BSRR. Wskazanie linku w dyskusji jednoznacznie dowodzi, że Jakubkaja wiedział o tym źródle i uważał je za wiarygodne. Mimo to ani razu nie wykorzystał go do rozwijania artykułów, co przeczy dobrym obyczajom związanym z rzetelnym edytowaniem, tym bardziej, że przywołany tekst, z uwagi na miejsce publikacji, byłby nieporównywalnie lepszym źródłem niż użyta wcześniej recenzja filmu. Artykuł ten zawiera m.in. następującą konstatację dotyczącą przyczyn postępowania Romualda Rajsa "Nie jest jasne, czy rozkaz „Burego” spalenia białoruskich wsi podyktowany był konkretnymi informacjami na temat działalności służb specjalnych w tym terenie, czy też był to skrajny przejaw wieloletniego antagonizmu narodowościowego i religijnego między Polakami i Białorusinami, katolikami a prawosławnymi." Informacje o religijno-narodowościowym podłożu działań oddziału Burego znajdują się również w cytowanej w hasłach informacji o ustaleniach końcowych śledztwa IPN ("W sprawie tej najostrzej rysuje się motyw, który można określić jako narodowościowo-religijny, z uwagi na wyznanie ofiar i przypisywanie im białoruskiego pochodzenia"). Mimo to Jakubkaja nie umieścił ich w artykułach, które, jak twierdził, rozwijał i neutralizował. Również ten fakt należy uznać za świadome złamanie zasady NPOV.

Edycje w biogramie Marcelego Handelsmana

11 września 2014 roku Jakubkaja wycofał dodaną przez niezalogowanego użytkownika informację, iż Marceli Handelsman został wydany w ręce gestapo przez nacjonalistyczne NSZ ([106]). Informacja oparta była o dwa źródła: biogram Handelsmana autorstwa Rafała Żebrowskiego opublikowany na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz książkę Davida Cesaraniego i Sarah Kavanaugh "Holocaust: Jewish confrontations with persecution and mass murder". W opisie swojej edycji Jakubkaja stwierdził, że oba źródła nie zawierają informacji podanych przez niezalogowanego użytkownika. W ocenie Komitetu edycja ta była błędna. W biogramie na stronie ŻIHu znajduje się fragment: Nazwisko H. pojawiło się w dokumencie, opracowanym przez wywiad NSZ, pt. Żydzi w ZWZ (1944); ostatecznie został aresztowany przez Niemców 14 VII 1944, w wyniku denuncjacji tychże kręgów. Z kolei anglojęzyczna publikacja zawiera fragment: Politically motivated murders of Jews did occur in Warsaw - among the prominent victims were Ludwik Landau and the historian Marceli Handelsman - after the rightist National Armed Forces (Narodowe Siły Zbrojne: NSZ) split in 1944, with the more extreme wing carrying out a vendetta against communists, socialists, liberals, Jewish intelectuals, and their own former leaders. Jakubkaja usunął więc informację uźródłowioną, która co najwyżej wymagała doprecyzowania, a nie usuwania, z obu źródeł wynika bowiem, że aresztowanie Handelsmana było wynikiem działań osób związanych z NSZ. Istotne jest przy tym, że biogram umieszczony na stronie internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego został napisany przez Rafała Żebrowskiego, dr hab. historii, a Żydowski Instytut Historyczny to instytucja naukowa i jednostka badawcza. Również książka D. Cesaraniego i S. Kavanaugh jest publikacją naukową napisaną przez historyków.

W kolejnej swojej edycji w artykule o Handelsmanie ([107]) Jakubkaja dokonał uzupełnień głownie na podstawie artykułu Piotra Lipińskiego pt. "Raport Rzepeckiego", opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" w dniu 28 grudnia 2002 roku. W pierwszej kolejności należy wskazać, że źródło to nie jest publikacją naukową, lecz publicystyczną. W ocenie Komitetu wątpliwa jest też podana przez Jakubakaję informacja, że oskarżenia NSZ o denuncjację Handelsmana nie są oparte na żadnych dowodach. Żadne ze źródeł znajdujących się w artykule w chwili tej edycji nie potwierdzało tej informacji. Cytowany już wyżej biogram autorstwa Rafała Żebrowskiego wskazywał wprost na denuncjację Handelsmana pochodzącą z kręgów wywiadu NSZ, z kolei w biogramie Handelsmana autorstwa Andrzeja Żbikowskiego umieszczonym na stronie sztetl.pl można przeczytać, że Handelsman został wydany w ręce gestapo prawdopodobnie przez NSZ. Trzecim źródłem znajdującym się pod informacją o braku dowodów na udział NSZ w denuncjacji Handelsmana był artykuł Piotra Lipińskiego z "Gazety Wyborczej", przy czym należy wskazać, że artykuł ten jest poświęcony niemal w całości morderstwu Widerszala i Makowieckiego, a o aresztowaniu Handelsmana wspomina jedynie na marginesie. Na podstawie artykułu Lipińskiego nie można uznać, iż zdarzenia te miały tych samych inspiratorów czy były ze sobą bezpośrednio powiązane, publikacja te nie mogła być zatem w ogóle źródłem informacji odnośnie okoliczności denuncjacji Handelsmana. W ocenie Komitetu edycja Jakubakai była zatem błędna jako sprzeczna z podanymi w artykule źródłami, bowiem z dwóch z nich (Żebrowski i Żbikowski) wynika, że denuncjacji Handelsmana dokonały osoby związane z NSZ, a trzecie źródło (artykuł Piotra Lipińskiego) dotyczy niemal wyłącznie mordu na Widerszalu i Makowieckim, a aresztowaniu Handelsmana jedynie wspomina, nie podaje też, że za denuncjacje Handesmana odpowiadają osoby, które zleciły bądź dokonały mordu na Widerszalu i Makowieckim.

Jakubkaja po raz kolejny dodał informację o oskarżeniach o denuncjację Handelsmana bez żadnych dowodów NSZ jedynie na podstawie poszlak ([108]) powołując się na publikację Sebastiana Bojemskiego pt. "Likwidacja Widerszala i Makowieckich, czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, a nie widzi lasu", zamieszczoną w czasopiśmie "Glaukopis". Podkreślenia wymaga jednak, że podane przez Jakubakaję źródło dotyczy wyłącznie morderstwa Widerszala i Makowieckiego, natomiast o Handelsmanie w ogóle nie wspomina. Edycja jest zatem niezgodna z zasadą weryfikowalności, Jakubkaja przyjął bowiem bez żadnych podstaw, że zarówno morderstwo tych dwóch osób oraz aresztowanie Handelsmana miało tych samych inspiratorów, podczas gdy okoliczność ta nie wynika z jakiegokolwiek źródła przywołanego w artykule o Handelsmanie.

Edycje w artykule o morderstwie Widerszala i Makowieckiego

Jakubkaja dokonał też kilku edycji w artykule Morderstwo Widerszala i Makowieckiego. 12 września 2014 roku Jakubkaja usunął z artykułu informację, jakoby zlecenie śmierci na działaczy podziemia wydali powiązani z przedwojennym Obozem Narodowo-Radykalnym Witold Bieńkowski, Władysław Jamontt i Władysław Niedenthal. Podał natomiast, że co do wydania zlecenia zabójstwa Widerszala i Makowieckiego przez Bieńkowskiego, Jamontta i Niedenthala istnieją jedynie poszlaki, lecz nie ma na to żadnych dowodów. Ponadto dodał, że z ONR-em związany był jedynie Jamontt ([109]). Jako źródła tych informacji przywołane zostały dwie pozycje: opublikowany w "Gazecie Wyborczej" z 14 czerwca 2009 roku artykuł Janusza Marszalca i Rafała Wnuka pt. "Kainowa zbrodnia. 65. rocznica mordu na Widerszalu i Makowieckim" oraz publikacja Sebastiana Bojemskiego pt. "Likwidacja Widerszala i Makowieckich, czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, a nie widzi lasu" zamieszczona w czasopiśmie "Glaukopis". Edycja Jakubakai jest z pewnością sprzeczna z artykułem Wnuka i Marszalca. Nie jest to co prawda publikacja naukowa, lecz co najwyżej publicystyczna, jednak napisana przez zawodowych historyków specjalizujących się w tej tematyce. Publikacja tych autorów zawiera osobny rozdział pt. "Zleceniodawcy mordu", w którym stwierdzają oni wprost, że inspiratorami i zleceniodawcami mordu byli Bieńkowski i Jamontt. W tym zakresie informacje podane przez Jakubakaję są rażąco sprzeczne z ww. źródłem. Z kolei Sebastian Bojemski w swojej publikacji podaje, że nie ma twardych dowodów na to, że Bieńkowski i Jamontt byli zleceniodawcami mordu, istnieją jedynie poszlaki. Należy jednak wskazać, że o ile artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym (aczkolwiek mocno sprofilowanym światopoglądowo), to jednak autor nie posiada żadnego tytułu naukowego, zawodowo jest prezesem zarządu firmy zajmującej się lobbingiem i PR, a dodatkowo jest powiązany z ruchem narodowym. Edycja Jakubakai jest więc w ocenie Komitetu niedopuszczalna, bowiem sugeruje, że odnośnie braku dowodów na wydanie zlecenia śmierci na Wiederszala i Makowieckiego przez Bieńkowskiego, Jamontta i Niedenthala zarówno Wnuk i Marszalec, jak i Bojemski są ze sobą zgodni, podczas gdy z artykułu opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" wprost wynika, że to Bieńkowski i Jamontt byli inicjatorami mordu, a ponadto przywołane źródła nie są w pełni zgodne z zasadą weryfikowalności.

Należy natomiast uznać, że Jakubkaja zgodnie ze źródłami skorygował informację, iż jedynie Władysław Jamontt był związany z ONR-em. W obu artykułach brak jest podstaw do przypisywania takich związków zarówno Bieńkowskiemu, jak i Niedenthalowi.

W kolejnej swojej edycji w ww. artykule ([110]) Jakubkaja podał, że w okresie PRL lansowano tezę o odpowiedzialności NSZ za zabójstwa Widerszala i Makowieckiego, a obalił ją Andrzej Kunert dopiero w latach 80., jednocześnie uważając, że morderstwa te były konsekwencją kampanii propagandowej, którą prowadziły niektóre środowiska NSZ. Informacje te są zgodne z przywołanymi źródłami: wskazywanymi wcześniej artykułami Marszalca i Wnuka oraz Lipińskiego opublikowanymi w Gazecie Wyborczej. Komitet wskazuje jednak, że zamiast publicystyki jako źródła w pełni zgodne z zasadą weryfikowalności powinny tutaj znaleźć się odpowiednie publikacje naukowe, przede wszystkim wspomnianego w artykule Andrzeja Kunerta. Ponadto Jakubkaja podał, że informacja o tym, że wyroki były bezprawne i wykonane bez zgody Komendy Głównej AK lub Delegata Rządu Na Kraj, a inspiratorami byli Witold Bieńkowski (oficer kontrwywiadu AK i kierownik Referatu Żydowskiego Delegatury Rządu na Kraj), Władysław Jamontt (powiązany z przedwojennym ONR) i Władysław Niedenthal, pochodzi od Marszalca i Wnuka, chociaż Sebastian Bojemski już wcześniej zauważył, że nie ma na to żadnych dowodów, a jedynie poszlaki. Komitet zauważa, że edycja Jakubakai w tej części jest próbą przedstawienia różnych poglądów na temat zleceniodawców mordu Wiederszala i Makowieckiego, przy czym kolejny raz podkreślić należy, że zgodnie z zasadą weryfikowalności, w artykułach naukowych zalecanymi źródłami są publikacje, które przeszły proces recenzowania. Ponadto o ile zgodnie z zasadą neutralnego punktu widzenia zasadne jest "bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny", to jednak w artykułach dotyczących zagadnień z zakresu historii powinno uwzględniać się stanowiska autorów zajmujących się zawodowo historią i posiadających odpowiedni dorobek naukowy. Jak już wskazano powyżej, Sebastian Bojemski do takich osób nie należy.

Komitet jednoznacznie negatywnie ocenia dokonywane przez Jakubakaję i Kriissa kolejnych rewertów swoich edycji ([111], [112], [113], [114]). Zachowanie obu wikipedystów było przejawem wojny edycyjnej, która wynikała z osobistych animozji, była motywowana odmiennymi poglądami obu użytkowników i wynikała z braku umiejętności lub braku chęci wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie treści artykułu. Co oczywiste, wojna edycyjna nie prowadziła też do jakichkolwiek konstruktywnych ustaleń odnośnie treści artykułu.

Posługiwanie się źródłami niezgodnymi z WP:WER

W kilku przypadkach Jakubkaja posłużył się źródłami niezgodnymi z zasadami weryfikowalności oraz neutralności.

Komitet Arbitrażowy jednoznacznie negatywnie ocenia posłużenie się jako źródłem publikacją pt. Resortowe dzieci. Media, książką wysoce kontrowersyjną, która nie może być uznana za źródło o dobrej reputacji ([115], [116]. [117]). W drugim przypadku Jakubkaja ostatecznie usunął przypis do wskazanej książki po tym, gdy wikipedysta Litwin Gorliwy stwierdził, że wpisane informacje były błędne ([118]). Nie do przyjęcia jest również źródło pierwotne (skan ankiety osobowej zamieszczony na witrynie "Do Rzeczy" skan ankiety osobowej), tekst z prywatnej strony ([119]) ani tekst powstały jako studencka praca proseminaryjna ([120], [121]).

Za błędne edycje Komitet uważa również te, w których Jakubkaja posługiwał się tekstami publicystycznymi ([122], [123]) lub tekstem historyka opublikowanym na stronie nacjonalista.pl ([124]). Komitet stoi na stanowisku, że przy redagowaniu artykułów historycznych należy posługiwać się najlepszymi możliwymi źródłami, tzn. recenzowanymi publikacjami zawodowych historyków, zaś z publicystyki korzystać wyłącznie w sytuacji, gdy takowe dotąd nie powstały lub nie są dostępne. W żadnym wypadku natomiast nie należy w takich artykułach posługiwać się tekstami z witryn o jednoznacznym profilu politycznym, promujących konkretne poglądy. Niezależnie bowiem od autorstwa tekstów nie ma żadnej gwarancji, że są to teksty napisane w sposób bezstronny i rzetelny.

Jednoznacznie negatywnie Komitet ocenił też posłużenie się przez Jakubakaję informacjami uzyskanymi z bloga członka władz SD w Małopolsce ([125]). Jest to źródło całkowicie niezgodne z zasadą weryfikowalności, ponadto autor bloga nie jest naukowcem, nie zajmuje się zawodowo historią. Użycie jego wypowiedzi jako źródła informacji podanych w artykule było więc całkowicie nieuzasadnione.

Łamanie Wikietykiety

Jakubkaja złamał Wikietykietę w tej edycji. Zamiast ironizować ("Jeżeli agitki propagandowe wydane w czasie stanu wojennego, podczas którego papier był ściśle reglamentowany na potrzeby tejże dyktatury, uważasz za źródła zgodne z WP:WER, to gratuluję neutralności.") powinien był krótko wytłumaczyć, dlaczego uznał cytowaną publikację za niezgodną z zasadami. Do samych edycji użytkownika ([126], [127]) Komitet zastrzeżeń nie ma, podzielając jego przekonanie, że wydane w 1982 r. przez państwowe polskie wydawnictwo publikacje dotyczące partii socjaldemokratycznych nie są neutralnymi źródłami.

Analogicznie negatywnie Komitet ocenia tę wypowiedź Jakubakai w odpowiedzi na komentarz wikipedysty Marka Mazurkiewicza odnoszący się do zarchiwizowania przez Jakubakaję strony dyskusji metodą "kopiuj-wklej" [128], [129]. Metody takiej nie zaleca stosowna strona pomocy, wskazując na potencjalne trudności w analizowaniu historii strony [130]. Lekceważący sposób potraktowania innego Wikipedysty, jaki zaprezentował Jakubkaja w cytowanej wypowiedzi, nie służy utrzymywaniu atmosfery konstruktywnej współpracy w projekcie i nie może być akceptowany.

Jakubkaja wziął udział w dyskusji w Poczekalni w sprawie usunięcia hasła Halina Kurkówna. Jego wypowiedzi w tej dyskusji nie budzą zastrzeżeń Komitetu. Jedynie sformułowanie droga Gytho ([131]) może zostać odebrane jako nazbyt poufałe, o tym jednak sama zainteresowana poinformowała Jakubakaję także w sposób dopuszczalny [132]. Odpowiedź Jakubakai była już niezbyt uprzejma [133] (chociaż użytkownik zapewnił potem Mpn, że był to żart [134]).

Jakubkaja i Gytha weszli w interakcję także w odniesieniu do hasła Wacław Beynar, w którym Jakubkaja cofnął edycję Gythy dotyczącą bibliografii [135] i odpowiedział na jej wątpliwość wyrażoną w Czywieszu [136]. Jego wypowiedź ("dodałem prawdziwego autora, a źródła z których korzystał wpisałem do bibliografii. Bibliografię przywracam i proszę na drugi raz się upewnić co usuwamy, zanim zadziałamy, bo nie ma żadnej przyczyny żeby nie wierzyć Tadeuszowi Łaszczewskiemu, że używał tych pozycji") nie jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi bibliografii, bo te wyraźnie zobowiązują wikipedystów do wskazywania w tej sekcji źródeł, które sami mieli w ręku, a nie tych, na które powołują się autorzy posiadanych źródeł. O tym też napisała do niego Gytha w tej edycji. Odpowiedź Jakubakai nie tylko stanowi złamanie Wikietykiety ("Możesz dać sobie spokój z impertynenckimi tekstami"), ale i zawiera prywatną, nietrafną interpretację zaleceń dotyczących bibliografii ("Ten przepis w WP:Bibliografia został stworzony do tego, żeby nie dopisywać wszystkich źródeł, które temat opisują, a jedynie te, z których korzystano przy pisaniu. Tu artykuł oparty był na jednym źródle, gdzie wymieniono te pozycje i z wszystkich korzystano. To co innego"), której Komitet nie akceptuje. Zasugerował również, że Gytha nie założyła jego dobrej woli, uznając, że nie korzystał przy pisaniu z dodanej bibliografii, podczas gdy sam JK stwierdził, że dodał te pozycje, bo przytaczał je T. Łaszczewski (w poprzednim wpisie).

Drugi wpis Gythy również był zgodny z wikietykietą [137]. Jakubkaja natomiast [138] zamiast odnosić się wyłącznie do jednego, konkretnego hasła, o którym była mowa, skarżył się na nieukaranie Kriisa za ewidentnie niewłaściwą edycję w biogramie Wieńczysława Wagnera (nadmienić należy, że faktycznie edycja ta była błędna). Nie można też zaakceptować stwierdzenia Jakubakai, jakoby Za pierwszym razem jak usuwałaś sekcję z książkami nie mogłaś wiedzieć, że nie została przeze mnie zweryfikowana, więc należałoby zakładać, że została sprawdzona, dopiero drugie usunięcie było uzasadnione. - co wykazano już wyżej. Dalsza część wypowiedzi Jakubakai nosi znamiona trollingu: Ze znanych mi adminów jest tylko 3 wyraźnie uprzedzonych do mnie, jeden ze względów politycznych, 1 z powodów osobistych i 1 z polityczno-osobistych (pomniejszych troli nie pamiętam), a także kilku małostkowo obrażonych, bo wykazałem im braki w argumentacji, co oni przyjęli jako osobistą porażkę - widać w tym fragmencie oskarżenia o stronniczość pod adresem bliżej niewskazanych administratorów, jak również sugestię, że w społeczności (wśród administratorów) działają bliżej nieokreśleni "trolle". Nie da się też zaakceptować komentarza Ponadto pisanie w stosunku do mnie "masz zadbać o dokładne podawanie źródeł" jest dalekie od uprzejmości i narusza wikietykietę, bo jakbym chciał słuchać czyichś rozkazów, to bym poszedł do wojska. Dbałość o dokładne podawanie źródeł jest obowiązkiem Wikipedysty i w przypomnieniu o tym obowiązku nie ma nic niewłaściwego. Można przyjąć, że i ten spór zakończył się polubownie.

Niezgodne z Wikietykietą są również następujące wypowiedzi Jakubakai z Poczekalni: [139] oraz [140]. Porównywanie wypowiedzi Kriisa do kalek z komunistycznych gadzinówek jest niedopuszczalne nawet w sytuacji, gdy także ta wypowiedź była sformułowana w sposób pozostawiający wiele do życzenia. W drugim wypadku Jakubkaja, zamiast dyskutować wyłącznie o konkretnym biogramie, zamieścił dodatkowo całkowicie zbędne dywagacje dotyczące polskiego współczesnego środowiska prawniczego.

Również przy okazji dyskusji dotyczącej artykułów o Marcelim Handelsmanie i morderstwie Wiederszala i Makowieckiego Jakubkaja dopuścił się złamania etykiety. W tej edycji Jakubkaja w sposób nieuprawniony dyskredytuje przywołane przez Kriisa źródła nazywając je "źródełkami". Należy wskazać, że dwa z tych źródeł stanowią biogramy Handelsmana sporządzone przez naukowców-historyków (Rafał Żebrowski i Andrzej Żbikowski), które nie są co prawda publikacjami naukowymi, ale z pewnością powstały w wyniku pracy badawczej tych historyków. Z kolei artykuł Lipińskiego to rzeczywiście publicystyka, podkreślenia wymaga jednak, że sam Jakubkaja w późniejszym okresie uzupełniał hasło o Handelsmanie na podstawie tego właśnie źródła.

W kolejnej wypowiedzi ([141]) Jakubkaja przedstawił całkowicie subiektywną ocenę źródeł użytych w artykule. Zdyskredytował biogramy zamieszczone na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz na sztetl.pl wskazując, że ŻIH jest instytucją kultury. Jak jednak wynika z bazy OPI, ŻIH jest instytucją naukową i jednostką badawczą ([142]), ponadto oba biogramy zostały napisane przez naukowców specjalizujących się w dziejach Żydów w XX w. Żbikowski jest profesorem, który oprócz pracy w ŻIHu pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej pracował w IPN. Z kolei Żebrowski jest dr hab. z zakresu historii. Jakubkaja nazywa też Gazetę Wyborczą "lewacko POViastą gazetą". "Lewacki" jest pejoratywnym określeniem na skrajną lewicę ([143]), co samo w sobie jest subiektywną, emocjonalną oceną. Taka ocena profilu politycznego Gazety Wyborczej jest kwestią dyskusyjną, nie budzi jednak wątpliwości, że istnieją liczne inne media, zdecydowanie bardziej lewicowe, co zaprzecza jej "skrajności". Dodatkowo Jakubkaja w późniejszych edycjach uzupełnił sporne artykuły o dane pozyskane właśnie z artykułu Lipińskiego zamieszczonego w Gazecie Wyborczej, co wskazuje, że jego ostre odrzucenie GW jako źródła było nieszczere. Jakubkaja napisał też, że Stanisław Żochowski, na którego publikację się powołał w artykule, jest niezależny, bo od czasu wojny minęło 50 lat. Należy jednak zauważyć, że Żochowski jest byłym członkiem NSZ, więc w ocenie Komitetu należałoby jego publikacje związane z historią tej organizacji traktować z pewną rezerwą, ponieważ pisze o sprawach, z którymi był pośrednio lub bezpośrednio powiązany. Ciężko go zatem nazwać w pełni niezależnym badaczem. Jakubkaja stwierdził też, że środowisko Żydowskiego Instytutu Historycznego i Gazety Wyborczej "jest politycznie stronnicze i nawet tego nie ukrywa", powołał się przy tym na nieokreślone bliżej wypowiedzi Adama Michnika. W związku z powyższym należy te twierdzenia uznać za całkowicie gołosłowne, szczególnie w zakresie rzekomych powiązań politycznych Żydowskiego Instytutu Historycznego, z którym Adam Michnik nie jest w żaden sposób związany.

Jakubkaja w sposób ironiczny i całkowicie subiektywny dokonał oceny źródła również w tej edycji wskazując, że on opiera się "opierając się na czymś poważniejszym niż komunistyczny profesor od historii gospodarki, który w latach 90. nagle stał się „fachowcem” od historii Żydów, tj. Tomaszewski :)". W sposób całkowicie nieakceptowalny i bezpodstawny, jedynie na podstawie swoich poglądów, podważa wiarygodność prof. Jerzego Tomaszewskiego. Dodatkowo jego wypowiedź nie jest zgodna z prawdą, bowiem Jerzy Tomaszewski zajmował się historią Żydów również w okresie PRL, m. in. od 1970 roku zasiadał w Radzie Naukowej, a od 1985 w Zarządzie Żydowskiego Instytutu Historycznego. W podobnym tonie Jakubkaja wyrażał się o źródłach pisanych w okresie PRL w tej edycji. Jeśli Wikipedysta zamierza sygnalizować nierzetelność konkretnych publikacji, nie powinien czynić tego w ironiczny i prześmiewczy sposób.

Za złamanie Wikietykiety KA uznał również sposób wypowiadania się przez Jakubakaję o fakcie złożenia przeciwko niemu wniosku do KA. Niezgadzanie się z treścią wniosku nie może być podstawą do lekceważącego pisania o "wniosku" w cudzysłowie [144], pisania, że wniosek złożył "jakiś użytkownik" [145], czy wyśmiewania treści wniosku [146].

Łamanie zasady Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest#Wikipedia nie jest mównicą

Zgodnie z zasadą WP:CWNJ: Wikipedia nie jest (...) machiną propagandy i reklamy. To dotyczy artykułów, kategorii, szablonów, stron dyskusji i stron użytkowników.. Wynika z tego, że użytkownicy Wikipedii zarówno podczas edytowania artykułów, jak i w czasie dyskusji w dowolnym miejscu powinni powstrzymać się od wypowiedzi nieodnoszących się do konkretnych haseł i ich treści, stanowiących za to wyraz ich prywatnych poglądów.

Jakubkaja kilkakrotnie manifestował swoje opinie i przekonania w sposób niezgodny z powyższą zasadą, np. tutaj [147], w wymianie zdań o bohaterze hasła Wiktor Herer [148], [149] lub w dyskusji o źródłach w artykule rewolucja portugalska (1910) [150]. Podobnie negatywnie Komitet ocenia sposób wyrażania opinii o źródle w tym opisie zmian [151] ("publycystyka GW"). Podczas gdy Wikipedysta miał prawo zainicjować dyskusję o jakości źródeł, powinien uczynić to w sposób neutralny i z podaniem argumentów, dla których uważa je za niewłaściwe.

Zastrzeżenia Komitetu wzbudza również manifestacyjna niechęć Jakubakai do ogółu publikacji naukowych wydanych w okresie PRL oraz usuwanie źródeł z tego okresu jedynie z komentarzem "-propaganda" (ta edycja). Do źródeł z czasów PRL, z uwagi na możliwą nieneutralność, należy oczywiście podchodzić ostrożnie, jednak nie ma powodu, by odrzucać je a priori lub usuwać z artykułów bez bardziej wyczerpującego uzasadnienia, wskazującego, dlaczego konkretny autor/publikacja nie mogą zostać uznane za wiarygodne.

Edycje Kriisa

Z dokonanej przez Komitet analizy wkładu Wikipedysty Kriisa wynika, że nie poświęca on wiele energii tworzeniu nowych haseł albo rozbudowie istniejących, jego edycje w artykułach polegają zwykle na usuwaniu wątpliwych, niezgodnych z zasadami treści. Równocześnie jest aktywny na DNU, Zgłoś błąd, w Kawiarence, zgłasza problemy na stronie Próśb do administratorów (przykładowo reakcji), wyczulony jest na ataki osobiste. W wymienionych obszarach Kriis posiada znaczny pożyteczny wkład w rozwój projektu. Ma zasługi w poprawianiu artykułów, usuwając z nich treści powtarzające się, bądź naruszające zasadę NPOV (Stanisław Szczur). Wielokrotnie przejawiał troskę o usuwanie pejoratywnych określeń, wykazywał dbałość o NPOV ([152], [153], [154]), zwłaszcza w przypadku haseł eksponowanych na Stronie Głównej, gdzie również dążył do prawidłowego formułowania zajawek artykułów (np. [155], [156], [157], [158], [159], 10:22, 10 kwi 2013). Wykonał liczne edycje porządkujące treść haseł lub zawartość kategorii. W imię porządku przenosił całe sekcje z hasła do hasła (np. Francisco Franco do Hiszpańskiej wojny domowej).

Hasło Wojny wandejskie

30 lipca 2012 Kriis wdał się w wojnę edycyjną w haśle Wojny wandejskie. Równocześnie skierował następującą wiadomość do Wikipedysty NarodowyKonserwatysta: "zacząłeś edytować hasła, które od pewnego czasu pozostają w szczególnym zainteresowaniu grona wikipedystów nie ukrywających, że ich uczestnictwo w tym projekcie sprowadza się głównie do promowania prawicowego, czy też wręcz katolickiego światopoglądu" (18:49, 31 lip 2012).

W swoich edycjach w haśle Kriis dążył do wykreślenia informacji o niszczeniu przez władze francuskie dokumentów związanych ze zbrodniami w Wandei, które uważał za bezpodstawne (15:05, 11 sty 2013). Po rewercie Jakubakai ([160]) i po kolejnym rewercie, nie kontynuował wojny edycyjnej, napisał natomiast do swojego adwersarza: "Książka niehistoryka (jest nim i pozostanie Cisek), którą „recenzował naukowo” profesor Trznadel? Który jest krytykiem literackim, którego dorobek książkowy nie obejmuje żadnej pozycji o historii rewolucji francuskiej." (...) "Albo kpisz, albo twoje zacietrzewienie przeszkadza ci dostrzec swój błąd. Nie będę więcej dyskutował na ten temat, prowadzi to do zbędnej wojny edycyjnej w haśle, więc sprawę przekazuję administratorom." ([161]). Następnie poprosił dwóch adminów (Ziel i Loraine) o przyjrzenie się sprawie, sam zaś żądał już tylko doprecyzowania w haśle ([162]). Komitet Arbitrażowy negatywnie ocenia fakt zaistnienia wojny edycyjnej, gdyż sporne treści artykułów Wikipedyści są zobowiązani uzgadniać drogą dyskusji i dążenia do konsensusu. Równocześnie Komitet nie może nie zgodzić się z twierdzeniem Kriisa, iż praca Andrzeja Ciska, który nie jest historykiem, nie może być traktowana jako wiarygodne źródło w artykule o tematyce historycznej. Komitet pragnie również przypomnieć, że w przypadku kontrowersyjnych i różnie interpretowanych tematów Wikipedyści muszą dochować szczególnej staranności przy doborze źródeł.

28 stycznia 2013 w haśle Ludobójstwo usunął informację, że w Wandei dokonano ludobójstwa 22:54, 29 sty 2013. Spowodowało to wojnę edycyjną z Kojoto (dyskusja u Kojoto 00:11, 30 sty 2013). Jednak następnego dnia w spornym haśle umieścił katarów jako przykład ludobójstwa ([163]). 5 lutego usunął z hasła Mord w Drzewicy informację, że była to zbrodnia komunistyczna.

W kilku hasłach usuwał drzewa genealogiczne (najpierw w haśle Konrad II (margrabia Łużyc), następnie w Oda Miśnieńska). Natychmiast zrewertował go Kargul1965, więc mu zarzucił, że jego drzewko genealogiczne wprowadza w błąd, ale nie zamierza poprawiać jego "baboli" (11:49, 23 wrz 2012). Kriis nie wyjaśnił na czym polega wprowadzanie w błąd czytelników i nie wracał więcej do tych artykułów. Zabierał głos w Kawiarence w sprawie drzew genealogicznych (14:47, 5 lut 2013). Paeliusowi oświadczył "chcesz to walcz dalej, ale ja odpuszczam" "wg mnie kolega Kargul jest niereformowalny" (22:25, 12 lut 2013). Do Kargula1965 napisał: "jesteś całkiem nieprzemakalny. Mimo że nie masz tu racji, to ja temat odpuszczam, mam zbyt wiele wcześniejszych przykrych z Tobą doświadczeń, przykrych w tym sensie, że mimo argumentów, próśb, nalegań itp. innych wikipedystów zawsze forsowałeś swoje zdanie. Nie były i nie są to rzeczy fundamentalne, ale akurat Twoje edycje w drzewkach genealogicznych, które wstawiasz w wielu hasłach, uważałem i uważam za niewłaściwe, wręcz szkodliwe, ale powtarzam, nie potrafię znaleźć racjonalnych argumentów w sytuacji, gdy twierdzisz, że jest dobrze, bo Ty tak uważasz. " (22:40, 12 lut 2013). Do Kargula1965 napisał: "Gdzie ja napisałem obraźliwe dla Ciebie słowa?? Napisałem krytyczne, owszem, ale nie obraźliwe" (11:23, 13 lut 2013). 9 wrz 2013 Do Marencji napisał "drzewka genealogiczne, które zawierają hipotezy, nieweryfikowalne domysły, po prostu bym pousuwał, ale po kolejnej, nieudanej próbie temat odpuściłem" 13:05, 9 wrz 2013. Działania te pokazują, że Kriis nie angażuje się w każdą wojnę edycyjną tylko dlatego, że jego zdaniem ma rację. Unika tych wojen, które nie są dlań fundamentalne, natomiast wojny o sprawy dlań fundamentalne kontynuuje.

Na WP:ZB zgłoszono, że w artykule Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego wypisano "skład osobowy wszystkich katedr i zakładów wydziału" uczelni, a to mija się z celem wikipedii. Kriis przyznał rację zgłaszającemu ipkowi, zabrał głos w Kawiarence w tej sprawie i odtąd systematycznie usuwa wciąż ponawiane tego typu wpisy w tym haśle (14:18, 14 wrz 2012, 11:54, 27 mar 2013, 22:53, 9 gru 2013).

Po powstaniu hasła Resortowe dzieci. Media, dążył do podniesienia jakości tego hasła, poprzez prawidłowe jego uźródłowienie i usuwanie nieencyklopedycznych treści. Niestety odnosi się wrażenie, że to wielkie zaangażowanie w udoskonalenie hasła bierze się tylko i wyłącznie stąd, że hasło prezentuje prawicowy punkt widzenia. Gdyby było inaczej Kriis prawdopodobnie nie zaangażowałby się w dzieło poprawiania artykułu. Reagował jednak w przypadku daleko idących naruszeń zasad projektu ze strony użytkowników o poglądach lewicowych (domagał się blokady dla Cichonha 13:39, 27 mar 2014).

W czywieszu sprzeciwiał się zbyt częstemu eksponowaniu haseł o katolickich męczennikach, które jego zdaniem były nudne (13:25, 9 lip 2013).

Stosunek do użytkowników o innym światopoglądzie

19 grudnia 2013 wdał się w wojnę edycyjną z Piotrem967 w haśle Plan „Burza”. U CarlosaPs napisał: "Pogrobowcy sowieckich akademików znowu w natarciu" (13:38, 19 gru 2013). PdA "Po cholerę te złośliwości?" 13:49, 19 gru 2013. Piotr967 zażądał zablokowania Kriisa (14:57, 19 gru 2013). Kriis: "To ja przebiję i wnoszę o zablokowanie Piotra967 na 3 lata" (15:11, 19 gru 2013)

13 grudnia 2012 w artykule Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna usunął partię: Historycy Krzysztof Kaczmarski i Brian van Hove uważają, że PRI powstała jako „amalgamat masonów, socjalistów, komunistów i chciwych oportunistów”, wstawioną tam przez Jakubakaję. Usunął też i w innej części artykułu przypis, który uźródławiał zarówno usuniętą "kontrowersyjną" treść, jak również treści w innej części artykułu. W ten sposób pozbawił cały akapit ("niekontrowersyjny") uźródłowienia. Jakubkaja dokonał rewertu. Kriis w dyskusji u Jakubakai tłumaczył, że ani osoba wielebnego B. van Hove (...), ani forma jego wypowiedzi (...) nie upoważniają do umieszczania tak kontrowersyjnych ocen w tym haśle.

Niektóre wpisy u Jakubakai mają charakter neutralny, dokonywane są z chłodnym nastawieniem, bez jakichkolwiek wycieczek ad personam. Wskazał na pewne niedociągnięcia w dwóch jego artykułach i poprosił o dokonanie poprawek (23:41, 8 sty 2013). Jakubkaja dokonał poprawek i odpowiedział w podobnych duchu (15:46, 10 sty 2013, 03:00, 12 sty 2013). Owe niedociągnięcia nie miały charakteru światopoglądowego. W tym samym czasie dyskusje nad kwestiami światopoglądowymi (np. w haśle Wojny wandejskie) nacechowane były negatywnymi emocjami (z obu stron). 20 czerwca 2014 w Kawiarence zainicjował dyskusję w sprawie edycji Jakubakai w hasłach dotyczących Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (10:47, 20 cze 2014; edycje te zostały omówione wyżej).

5 sierpnia 2014 Kriis dokonał poprawki w haśle Marek Jan Chodakiewicz. Według Kriisa Chodakiewicz jest doktorem na stanowisku profesora. Edycja została wsparta źródłem. Jakubkaja anulował tę edycję z uzasadnieniem "jak Ludzie Nauki piszą, że to profesor, to jest on profesorem". Następnego dnia nastąpiła seria czterech rewertów. Kriis na stronie użytkownika Jakubakai zarzucił wandalizm. Jakubkaja odpowiedział, że przypis został podany niechlujnie, "poza tym powtarza się z pozycją z podanej niżej bibliografi, którą zresztą sam podawałem, więc źródła wcale nie usuwam". Powołał się też na portal Nauka-polska.pl. 09:14, 6 sie 2014). Dwie minuty później anulował edycję Kriisa. Ta wersja nie została już wycofana, ani zmieniona. Kriis odpowiedział na stronie dyskusji Jakubakai "Nauka-polska.pl nie jest rzetelnym źródłem" (13:50, 6 sie 2014). Jakubkaja nie odpowiedział, Kriis nie rewertował, natomiast w infoboksie zmienił "doktora nauk humanistycznych" na "doktora nauk historycznych" (12:00, 7 sie 2014). Edycję wytłumaczył na stronie użytkownika Jakubakai "taki tytuł przysługuje w Polsce, nie w USA" (14:09, 6 sie 2014).

Piotr966 złożył donos na Kriisa na WP:PdA (14:40, 6 sie 2014). Zarzucił Kriisowi nadużywanie przycisku "cofnij" przeznaczonego dla wandalizmów, zarzucił też polonocentryzm, grożenie adminami zamiast rzeczowej dyskusji, nadużywanie terminu "wandalizm". Następnego dnia Kriis odpowiedział, że nie kwestionował profesury Chodakiewicza, a tylko uzupełnił informację, że zajmuje stanowisko profesora na uczelni amerykańskiej. Nie jest też profesorem „nauk humanistycznych”, a taki zapis widniał w szablonie i taką wersję właśnie przywracał Jakubkaja. Jakubowikai zarzucił wandalizm ze względu na anulowanie uźródłowionej edycji (13:14, 7 sie 2014). Elfhelm upomniał obie strony. Wedle oceny Elfhelma Kriis nadużył terminu "wandalizm" (w dyskusji) a Jakubkaja z kolei terminu "OR" (w opisie zmian). (18:30, 7 sie 2014)

W powyższej sprawie KA uważa, że bardziej neutralnym określeniem jest "naukowiec".

Działalność w Poczekalni

1 i 2 grudnia 2012 Kojoto zgłosił do usunięcia kilka biogramów postaci związanych z lewicą. Kriis zabrał się za ich obronę. Głos zabierał Jakubkaja, który argumentował za usunięciem ze względu na słabe źródła. Kriis komentował głosy Jakubakai (Towia Ajzen, Jerzy Piwiński, Joseph Putz). Kilka komentarzy Kriisa (nie wszystkie), które padły w tych dyskusjach, uznać należy za złamanie Wikietykiety. Kriis zarzucał Jakubowikai nieumiejętność czytania źródeł lub świadome przekłamywanie (diff), zalecał, aby się zwrócił do Ambasady Rosyjskiej po informacje (diff), zarzucił mu "nikczemne zachowanie, bezczelnie fałszujące historię i świadomie zaogniające atmosferę na wikipedii" (diff). Dyskusja przeniosła się na strony użytkowników. Kriis w dyskusji Jakubakai zarzucił mu fałszowanie historii (09:49, 7 gru 2012).

Kriis kilkakrotnie sam zainicjował dyskusję w Poczekalni. 5 sierpnia 2013 zgłosił do usunięcia biogram Johna Baptisty Bashobory, katolickiego duchownego, a w uzasadnieniu [164] zamieścił prowokacyjny komentarz. Podobnie niewłaściwie wypowiadał się w toku dyskusji [165].

Edycje w biogramie Marcelego Handelsmana oraz w artykule o morderstwie Widerszala i Makowieckiego

Kriis w swojej edycji z 12 września 2014 roku ([166]) w artykule o Marcelim Handelsmanie dokonał uzupełnień m.in. na podstawie artykułu Piotra Lipińskiego pt. "Raport Rzepeckiego", opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" w dniu 28 grudnia 2002 roku. Analogicznie jak w przypadku Jakubakai, należy podkreślić, że źródło to nie jest publikacją naukową, lecz publicystyczną. Ponadto artykuł ten jest poświęcony niemal w całości morderstwu Widerszala i Makowieckiego, a o aresztowaniu Handelsmana wspomina jedynie na marginesie, zatem w ocenie Komitetu nie można się na niego powoływać jako na wartościowe źródło informacji w biogramie Handelsmana.

Również w artykule dotyczącym morderstwa Widerszala i Makowieckiego Kriis powoływał się ([167]) na informacje pochodzące ze źródeł o charakterze publicystycznym, a nie naukowym: wspomnianego już wyżej artykułu Piotra Lipińskiego opublikowany w "Gazecie Wyborczej", a także artykułu historyków Janusza Marszalca i Rafała Wnuka pt. "Kainowa zbrodnia. 65. rocznica mordu na Widerszalu i Makowieckim", opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" z dnia 14 czerwca 2009 roku. W ocenie Komitetu Kriis przywołując pogląd historyka Andrzeja Kunerta zawarty w artykule Piotra Lipińskiego, jakoby morderstwo, Widerszala i Makowieckiego było konsekwencją kampanii propagandowej, którą prowadziły niektóre środowiska NSZ, zrobił to w sposób wybiórczy i wyrywkowy. Kunert w artykule Lipińskiego podaje co prawda, że łatwo mord zrzucić na NSZ, czy mówiąc szerzej: na skrajną prawicę. Bo nie ulega kwestii, że to by było logiczną konsekwencją kampanii propagandowej, którą rzeczywiście prowadziły niektóre środowiska NSZ-u. Jednocześnie jednak wskazuje, że rzecz jest niesłychanie skomplikowana, a nie ulega dla niego wątpliwości, że w zamordowaniu Makowieckiego i Widerszala uczestniczyła jakaś trzecia ręka. Że wykonano wtedy operację, wykorzystując ludzi tkwiących w oficjalnych strukturach podziemia. Można sobie wyobrazić jakąś mafijną organizację, która decyzję mordu politycznego przekazuje jako rozkaz likwidacji agentów gestapo - to, niestety, w warunkach konspiracji było teoretycznie dość łatwe. Tak więc w przypadku przywoływania opinii Kunerta Kriis dokonuje nadużycia, wyrywając jedno zdanie z kontekstu.

Ponadto w tej samej edycji Kriis niezgodnie ze źródłem podaje, że z ONR byli związani Jamontt, Bieńkowski i Niedenthal, podczas gdy z artykułu Marszalca i Wnuka wynika, że związki takie miał jedynie ten pierwszy. Na jego korzyść świadczy jednak to, że zagadnięty później o to przez Piotra967 przyznał się na jego stronie dyskusji do popełnionego błędu ([168]).

Pozostałe edycje Kriisa w obu ww. artykułach Komitet uznaje za poprawne, aczkolwiek, tak jak w przypadku oceny zachowania Jakubakai, Komitet jednoznacznie negatywnie ocenia dokonywanie przez Jakubakaję i Kriisa kolejnych rewertów swoich edycji ([169], [170], [171], [172]).

Łamanie Wikietykiety

W ocenie Komitetu Kriis dopuścił się złamania Wikietykiety w treści wniosku na stronie Prośby do Administratorów ([173]). Użyte przez niego sformułowania o manipulowaniu źródłami, wandalizowaniu, a przede wszystkim wysunięcie zarzutu o kierowaniu się przez Jakubakaję i Piotra967 w swoich edycjach tylko i wyłącznie swoim źle pojmowanym światopoglądem są zdecydowanie zbyt mocne i słusznie spotkały się z reakcją administratora ([174]). Należy podkreślić, że Kriis dokonał tak jednoznacznej oceny działań ww. wikipedystów we wniosku na stronie Próśb do Administratorów bez podjęcia jakiejkolwiek próby wyjaśnienia motywów ich edycji.

Kriis w wypowiedzi na stronie dyskusji Jakubakai określa też użyte przez Jakubakaję źródło w postaci artykułu Sebastiana Bojemskiego opublikowanego w czasopiśmie "Glaukopis" jako "źródełko", co w ocenie Komitetu stanowi naruszenie Wikietykiety. Należy wskazać, że edycja ta była reakcją na wcześniejszą wypowiedź Jakubakai, w której w taki sam sposób nazwał on źródła przytoczone w artykule o Handelsmanie przez Kriisa, jednak okoliczność ta nie uprawniała Kriisa do przyjęcia podobnego tonu w dyskusji ([175]).

Należy też zauważyć, że w przypadku wojen edycyjnych Kriis szybciej ustępował niż Jakubkaja, na ogół jako pierwszy rozpoczynał dyskusję (tak było w przypadku sporów o artykuły o wojnach wandejskich, Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, Marku Janie Chodakiewiczu, Wieńczysławie Wagnerze i innych hasłach).

Równocześnie zdarzały się sytuacje, w których według Komitetu styl dyskusji prowadzonych przez Kriisa i sposób odnoszenia się do innych użytkowników wymaga poprawy (nie zacietrzewiaj się).

Spór wokół hasła Wieńczysław Wagner i GUF

6 sierpnia Jakubkaja utworzył hasło Wieńczysław Wagner. Kriis rozwinął skrót GUF (Gruppo universitario fascista) i wyjaśnił, że organizacja ta była "częścią rządzącej Narodowej Partii Faszystowskiej" (09:02, 8 sie 2014). Jakubkaja usunął to wyjaśnienie, pozostawiając jedynie rozwinięcie skrótu (15:46, 8 sie 2014). Piotr966 usunął całą część zdania, podając w opisie zmian "sprzeczne ze źródłem, mało ważne" (19:07, 11 sie 2014). Na WP:PdA uzasadnił, że według źródła to nie Wagner podpisał w 1938 umowę z GUF tylko pan Przeździecki (19:15, 11 sie 2014). Kriis przywrócił usuniętą treść i dodał informację "której prezes Fernando Mezzasoma był członkiem Rady Faszystowskiej" (22:17, 11 sie 2014). Piotr967 usunął tę informację (22:41, 11 sie 2014). Kriis wprowadził wyjaśnienie, że GUF podlegało "Sekretariatowi włoskiej Narodowej Partii Faszystowskiej" (09:15, 5 wrz 2014). Nastąpiła seria rewertów. Równocześnie Jakubkaja dopuścił się dwukrotnego złamania Wikietykiety w dyskusjach wokół artykułu Wieńczysław Wagner. Przykładem takiego zachowania jest ten wpis w edycji Kriisa. Komitet zdaje sobie sprawę z faktu, że przed dokonaniem tego wpisu Jakubkaja wykonał w biogramie Wagnera poprawną edycję, która stanowiła korektę niezgodnej z zasadami modyfikacji Kriisa ([176]), jednak okoliczności te nie usprawiedliwiają łamania Wikietykiety. Podobnie niedopuszczalne są niezwiązane z tematem uwagi sugerujące brak neutralnego nastawienia jednego z dyskutantów, w tym wypadku administratora Elfhelma [177]. Ponadto w przywołanej edycji Jakubkaja bezpodstawnie zarzucił Elfhelmowi zachęcanie do łamania zasad - wprowadzenia autorskiego tłumaczenia nazwy włoskiej organizacji Gruppo universitario fascista, podczas gdy z wpisu Elfhelma wynika jednoznacznie, że sugerował on opisowe wyjaśnienie, czym była wymieniona organizacja. Niewłaściwa była również kolejna uwaga Jakubakai z tej samej dyskusji [178] - "Ty [Elfhelm - przyp. KA] i Kriis uznajecie, że warto podkreślić faszystowskie znajomości (jak ktoś uważa, że Wikipedia jest od piętnowania, stygmatyzowania czy przylepiania łatek, to trudno)".

Komitet Arbitrażowy z zadowoleniem konstatuje jednak, że chociaż dyskusja wokół hasła toczyła się w sposób daleki od ideału, to jednak Jakubkaja zakończył ją w sposób zgodny z Wikietykietą [179], co więcej, założył krótki artykuł o GUF [180].

Kriis złożył donos na WP:PdA ze względu na pomówienia Jakubakai o OR i fałszywe informacje (17:50, 11 sie 2014). Okazało się, że nieporozumienie wynikło stąd, że Jakubkaja nieuważnie odczytał źródło i wstawił do artykułu treść niezgodną z nim. Jakubkaja nie wyjaśnił swego błędu w zadowalającym stopniu, natomiast Kriis długo upierał się i przywracał błąd nie sprawdzając w źródle, jak jest naprawdę. Jakubkaja natomiast winę za swój błąd zrzucał na Kriisa. Zarzucił Kriisowi łamanie zasady WP:OR, fałszerstwo, oraz złamanie zasady WP:NPOV (19:55, 11 sie 2014). Jakubakaję i Kriisa poproszono o precyzyjniejsze podawanie informacji i zakładanie dobrej woli innych użytkowników. Kriis został poproszony o dokładne podawanie właściwych źródeł poprzez przypisy (22:09, 11 sie 2014).

Wnioski i zalecenia o charakterze ogólnym

W ocenie Komitetu Arbitrażowego Kriis na ogół przestrzega zasad projektu. Większość jego wkładu należy ocenić pozytywnie. Użytkownik ma jednak poważne problemy z zachowaniem neutralności, gdy w grę wchodzą kontrowersje polityczne (lewica-prawica) lub tematyka związana z katolicyzmem, do którego Kriis nastawiony jest negatywnie, czemu dawał wyraz w dyskusjach. Należy zauważyć, że w przypadku wojen edycyjnych Kriis szybciej ustępował niż Jakubkaja i na ogół jako pierwszy rozpoczynał dyskusję. Również Jakubkaja wykonał w analizowanym okresie wiele edycji, które Komitet ocenia pozytywnie. Tworzył nowe, poprawnie zredagowane hasła, ma duży merytoryczny i techniczny wkład w tematykę falerystyczną.

Środki

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet postanawia:

 • wobec Jakubakai
  • Za wielokrotne łamanie wikietykiety oraz wielokrotnie złamanie zasad NPOV oraz WER Komitet Arbitrażowy postanowił nałożyć miesięczną blokadę. Przy dobieraniu długości blokady uwzględniono merytoryczny wkład użytkownika zgodny z zasadami projektu. Równocześnie w przypadku powtórnego złamania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety, Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady.
 • wobec Kriisa
  • Za wielokrotne łamanie wikietykiety, za nieprzestrzeganie zasad NPOV oraz WER Komitet Arbitrażowy postanowił nałożyć dwutygodniową blokadę. Przy dobieraniu długości blokady uwzględniono edycje użytkownika zgodne z zasadami projektu oraz fakt, że użytkownik nie był dotąd blokowany. Równocześnie w przypadku powtórnego złamania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety, Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady.

Za przyjęciem werdyktu głosowało siedmiu arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dwóch arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Loraine (dyskusja) 23:03, 17 lut 2015 (CET)