Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(7/2021) PawelNorbertStrzelecki – Tokyotown8

Wniosek o arbitraż w sprawie PawelNorbertStrzelecki – Tokyotown8

Informacje wstępne

Tokyotown8 zastosował wobec mnie blokadę zamiast odnieść się merytorycznie do argumentów. Moim zdaniem nadużył kompetencji, a jego działania poprzedzające blokadę nie przyczynią się do wzrostu merytorycznego poziomu Wikipedii.

Wnoszę o:
- uznania blokady za niesłuszną i usunięcia jej z rejestru moich blokad
- zwrócenia uwagi użytkownikowi Tokyotown8 aby gdy sam jest w sporze nie używał wobec przeciwnika narzędzi administracyjnych tylko zwracał się z wnioskiem do innego administratora
- zwrócenia uwagi użytkownikowi Tokyotown8 że uparte przywracanie nieuźródłowionej treści nie wyczerpuje znamion „wojny edycyjnej”, ale stanowi podstawę do zastosowania sankcji wobec użytkownika przywracającego nieuźródłowioną treść bez uzasadnienia.

Stan faktyczny i dowody

W dniu 11 IX 2021 r. użytkownik Tokyotown8 wycofał moją edycję artu Kampania Wrześniowa określając ją jako „wojnę edycyjną” z Andros64 (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampania_wrze%C5%9Bniowa&diff=64511693&oldid=64511379), pomimo zauważenia, że usiłuję podjąć dyskusję z użytkownikiem Andros64 przywracającym uporczywie nieuźródłowione akapity (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:PawelNorbertStrzelecki&diff=64523946&oldid=64521907). Moje wezwanie do wyjaśnienia motywów ironicznie skomentował nie podając żadnego merytorycznego uzasadnienia (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:PawelNorbertStrzelecki&diff=64541029&oldid=64523946) W dniu 17 X 2021 r. w Kawiarence określiłem decyzję Tokyotown8 o przeniesieniu innego artu trzeciego użytkownika do brudnopisu jako „skandaliczną” (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kawiarenka/Zasady&diff=64819586&oldid=64819400) – na co udzielił mi on w tej dyskusji nie merytorycznej odpowiedzi zawierającej ogólne pouczenia bez uzasadnienia swoich motywów (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kawiarenka/Zasady&diff=64821595&oldid=64821564).

W dniu 24 X 2021 r. art. Kampania Wrześniowa został zablokowany do edycji po kolejnym przywracaniu przez Andros64 usuniętej przeze mnie nieuźródłowionej treści (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampania_wrze%C5%9Bniowa&diff=64885929&oldid=64885922) W efekcie założyłem w Kawiarence wątek, w którym Andros64 pomimo kilkukrotnych pingów nie wziął udziału, natomiast Tokyotown zając niemerytoryczne stanowisko przeciwne do mojego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka/Zasady#W_jaki_spos%C3%B3b_dokonywa%C4%87_zmian_w_artyku%C5%82ach_i_po_co_nam_strona_dyskusji_artu_na_przyk%C5%82adzie_Kampania_wrze%C5%9Bniowa) i pomimo wezwania aby je merytorycznie uzasadnił (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kawiarenka/Zasady&diff=64891499&oldid=64891469) uchylił się od przedstawienia argumentów, a następnie wyraźnie opowiedział się przeciwko mnie ponownie nie uzasadniając stanowiska (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kawiarenka/Zasady&diff=64895675&oldid=64895522) – wpisał że rzekome „argumenty Androsa są przejrzyste” chociaż Andros żadnego argumentu nie napisał i w ogóle nie wziął udziału w żadnej dyskusji (https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Kampania_wrze%C5%9Bniowa#Usuni%C4%99cie_ca%C5%82ej_tre%C5%9Bci_bez_przypis%C3%B3w,_d%C5%82ugich_cytat%C3%B3w,_wyra%C5%BCe%C5%84_ocennych_i_tekst%C3%B3w_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owych_podanych_jako_prawda_objawiona). Postawę popieranego przez Tokyotown8 użytkownika określiłem jako „Cerber nieuźródłowionej treści”, co było krytyką ostrą, ale merytoryczną, zawierającą argumenty zrozumiałe w kontekście tego że jedyny udział Andros64 to klikanie „zrewertuj” moich zmian bez udziału w dyskusji na stronie artu oraz w kawiarence. W odpowiedzi Tokyotown zamieścił groźbę na mojej stronie dyskusji (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:PawelNorbertStrzelecki&diff=64909106&oldid=64899654) nie odnosząc się merytorycznie do żadnego argumentu, a po moim wpisie na jego stronie dyskusji stanowiącym odpowiedź i wezwanie do zajęcia merytorycznego stanowiska z podaniem argumentów (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:Tokyotown8&diff=64936190&oldid=64918980) zablokował mnie na jeden dzień (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Rejestr&logid=48791120) po pozorem „ataku osobistego”.

Zastosowanie przez Tokyotown8 blokady jest niesłuszne, gdyż:
- administrator sam będący w sporze, w którym zajmuje stanowisko przeciwne do mnie ale go nie uzasadnia i bezpodstawnie sugeruje że Andros64 użył jakiś argumentów i którego działania już zostały przeze mnie określone jako skandalicznie nie powinien stosować narzędzi administracyjnych samodzielnie, ale zwrócić się z wnioskiem do innego administratora – samodzielne użycie narzędzia administracyjnego stanowi nadużycie
- nie można uznać za rzekomy „atak osobisty” wpisu na tablicy dotyczącej użytkownika trzeciego, który w tej rozmowie nawet nie jest pingowany – wpis miał wyjaśnić moje stanowisko i zawierał argumenty merytoryczne, moim celem nie był żaden atak osobisty w stopniu oczywistym

Blokadę uważam za niesłuszną, gdyż:
- Określenie „Cerber treści nieuźródłowionej” nie jest przezwiskiem ani wyzwiskiem, ale merytorycznym określeniem postawy szczegółowo opisanej przeze mnie w dyskusji w kawiarence - samo słowo Cerber nie jest w żaden sposób obraźliwe ani znieważające, stanowi alegorię. Tym samym użycie takiego argumentu nie może być uznane za „atak osobisty”. NIeuźródłowiona treść jest we wskazanej sprawie bezsporna.
- Nieprawdą jest że użyłem pojęcia „Cerber treści nieuźródłowionej” zamiast nicku – kilkakrotnie w dyskusji artu oraz w Kawiarence wezwałem Andros64 tzw. pingiem, jednakże nie wziął on udziału w rozmowie ani razu. W konsekwencji określenie „Cerber treści nieuźródłowionej” było merytoryczną krytyką jego postawy.

Ponadto jest to moja jedyna blokada w całej historii, gdyż dyskusje zdarza mi się prowadzić ostro, ale zawsze merytorycznie i celowo.

W tej sytuacji wniosek do Komitetu jest zasadny i słuszny. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:09, 1 lis 2021 (CET)

Podjęte środki przedarbitrażowe

W dyskusji w Kawiarence kilkakrotnie wyjaśniałem moje stanowisko, przyczyny dla których uważam rozumienie pojęcia „wojna edycyjna” w kontekście wskazanego sporu przez Tokyotown8 za całkowicie błędne. Co najmniej dwa razy wzywałem też Tokyotown8 do merytorycznej wymiany stanowisk, na co uzyskałem pouczenia i nieprawdziwe sugestie jakoby Andros64 „przedstawił argumenty” zamiast tych argumentów. Wpisałem się na stronie Tokyotown8 żądając wyjaśnień (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:Tokyotown8&diff=64949787&oldid=64936190), co jednak nie doprowadziło do zmiany stanowiska użytkownika ani do przedstawienia przez niego argumentów (https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:PawelNorbertStrzelecki&diff=64950111&oldid=64936263). PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:09, 1 lis 2021 (CET)

Potwierdzenie

Wpis w dyskusji użytkownika: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty:Tokyotown8&diff=65015147&oldid=64966188

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Przedmiot sprawy dotyczy sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Blokowanie użytkowników, jako najpoważniejszy środek pozostający w dyspozycji administratorów, powinno być stosowane jedynie w ostateczności, a podstawy skorzystania z tego mechanizmu nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Prawem osoby zablokowanej jest możliwość odwołania się od nałożonej blokady.

Choć podjęte przez wnioskodawcę działania trudno uznać za rzetelne i ukierunkowane na rozwiązanie konfliktu, to zdaniem arbitrów spełniają one minimalne wymagania mediacji przedarbitrażowej. Taka ocena wynika z zapisów Polityki arbitrażu, zgodnie z którą w przypadku spraw będących odwołaniem od blokady wnioskodawca musi przynajmniej nawiązać dialog z blokującym administratorem w celu „dokładnego ustalenia powodów podjętych działań, przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska oraz ewentualnej zmiany decyzji tegoż administratora”.

Ponadto arbitrzy stwierdzili, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest jedynie wycinkiem szerszej sprawy. W związku z tym Komitet, korzystając z możliwości, jakie w tym zakresie daje mu Polityka arbitrażu, zbada również działania osób zaangażowanych w wojnę edycyjną wokół artykułu „Kampania wrześniowa”.

Za przyjęciem wniosku głosowało siedmioro arbitrów, za jego odrzuceniem głosował jeden arbiter, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 22:42, 5 lis 2021 (CET)

Tymczasowy środek zapobiegawczy

Komitet Arbitrażowy przyjął tymczasowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu edycji artykułu „Kampania wrześniowa” wobec edytorów Andros64, Kerim44, PawelNorbertStrzelecki i Tokyotown8. Komitet oczekuje też od innych użytkowników pohamowania się od zachowań mogących spowodować kolejną wojnę edycyjną w tym artykule. Ewentualne zmiany merytoryczne powinny być dokonywane przez osoby bezstronne, najlepiej przez wyznaczonych mediatorów.

Powyższy zakaz może być egzekwowany, w przypadku jego złamania, za pomocą 24-godzinnych blokad. Przy dalszym naruszaniu zakazu administratorzy powinni stosować wobec wymienionych edytorów blokady nałożone zgodnie z zasadami blokowania.

Środek zapobiegawczy wchodzi w życie w momencie jego publikacji. Jest to rozstrzygnięcie wiążące do czasu zamknięcia sprawy. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 13:42, 21 lis 2021 (CET)

Decyzja o umorzeniu postępowania

Komitet Arbitrażowy postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. Po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia strony wyraziły zgodę na przystąpienie do mediacji, a roli mediatora podjął się Mpn. W następstwie prowadzonych drogą mailową rozmów PawelNorbertStrzelecki oraz Tokyotown8 zdecydowali się zakończyć konflikt z następującym oświadczeniem, na które obaj się zgodzili:

Po zakończeniu mediacji w sprawie objętej wnioskiem nr 7/2021 strony wspólnie ustaliły:

PawelNorbertStrzelecki zobowiązuje się przestrzegać bez wyjątku zasad Wikietykiety, w szczególności:

  • zwracać się do dyskutantów tylko po nicku
  • nie prowokować administratorów w dyskusjach.

Tokyotown8 uznaje blokadę nałożoną przez niego na PawelNorbertStrzelecki za niesłuszną.

Jako że powyższe oświadczenie rozwiązuje spór leżący w centrum wniosku, Komitet postanowił zamknąć sprawę bez zasądzania środków. Komitet pragnie też podziękować Mpnowi za gotowość do pomocy i skuteczne mediacje, a stronom – za zdolność do kompromisu i polubownego rozwiązania sporu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 23:10, 8 gru 2021 (CET)