Wikipedia:Regulamin listy dyskusyjnej administratorów

Niniejszy regulamin ma za zadanie stać na straży poprawnego funkcjonowania listy dyskusyjnej administratorów, zapewniając, że będzie ona wykorzystywana wyłącznie do celów, do których została utworzona.

Nabycie i utrata dostępu edytuj

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do listy dyskusyjnej automatycznie po wybraniu na administratora w drodze istniejących w Wikipedii zasad[1].
 2. Dostęp do listy zostaje użytkownikowi odebrany w momencie zrzeczenia się lub utraty uprawnień administratora oraz w przypadku drugiego naruszenia niniejszego regulaminu (patrz niżej).

Lista dyskusyjna administratorów służy do:

 1. obsługi uporczywych przypadków wandalizmu i innych naruszeń zasad wymagających interwencji dostawcy usług internetowych (tzw. abuse)
 2. koordynowania działań administratorów w przypadku braku możliwości skorzystania z abuse oraz
 3. informowania ogółu administratorów o nietypowych działaniach administratorskich (np. wyjątkowo długich blokadach) celem uniknięcia nieporozumień i wojen pomiędzy administratorami.

Zakazy edytuj

W związku z powyższym zabrania się:

 1. używania listy dyskusyjnej do:
  1. omawiania kwestii niezwiązanych z użyciem uprawnień administracyjnych (tj. blokowania, zabezpieczania i usuwania oraz ich odwrotności),
  2. uzyskiwania pomocy w konfliktach personalnych,
  3. ustalania ogólnych zasad działania administratorów lub projektu jako całości oraz
  4. innych celów niemieszczących się w ramach określonych przez rozdział II.
 2. udostępniania treści korespondencji w obrębie listy osobom niebędącym jej subskrybentami.

Naruszenia regulaminu edytuj

 1. W przypadku pierwszego naruszenia niniejszego regulaminu użytkownik otrzymuje upomnienie od jednego z administratorów listy[2].
 2. W przypadku kolejnego naruszenia regulaminu użytkownik zostaje wykluczony z listy.
 3. Decyzja o udzieleniu upomnienia lub usunięciu z listy subskrybentów należy w każdym przypadku do jednego z administratorów listy[2] i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zmiany regulaminu edytuj

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony wyłącznie za zgodą wszystkich administratorów listy[2].

 1. jak zostać dopisanym do listy
 2. a b c Termin administrator listy oznacza osobę posiadającą uprawnienia do zarządzania listą dyskusyjną i nie powinien być mylony ze znaczeniem, jakie słowo administrator ma w Wikipedii. Lista tych osób znajduje się na stronie Wikipedia:Listy dyskusyjne.