Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu statystyki

Oto lista pojęć związanych z statystyką, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.
 
Indeks

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - V - W - Z - Ź - Zobacz też

Zagadnienia

A

AdaBoost - addytywność czynnika - agregacja - aksjomaty Kołmogorowa - alfa-błąd - alfa-indeks - alfa-rozkładalność - algorytm centroidów - allokurtyczność - alokacja próby - alternatywa zdarzeń - alternatywy Lehmanna - analiza asocjacji - analiza czynnikowa - analiza czynników głównych - analiza dyskryminacyjna - analiza dyspersji - analiza głównych składowych - analiza gradacyjna - analiza graficzna fraktyli - analiza grupami - analiza jednowymiarowa - analiza kanoniczna - analiza konfluencyjna - analiza korespondencji - analiza koszykowa - analiza kowariancji - analiza log-liniowa tabeli liczności - analiza map wiązek - analiza odpowiedniości - analiza podobieństw - analiza probitów - analiza procesu - analiza prokrustowa - analiza przeżycia - analiza regresji - analiza riditów - analiza rzetelności i pozycji - analiza sekwencyjna - analiza SEPATH - analiza składowych głównych - analiza składowych niezależnych - analiza skupień - analiza szeregów czasowych - analiza wariancji - analiza wieloczynnikowa - analiza wielowymiarowa - analiza zespołowa - ANOVA - ANCOVA - ankieter - antropometria - antymoda - antytoniczna funkcja regresji - atrybut - AUC - autokorelacja - autokorelacja cząstkowa - autokowariancja - autospektrum
   (wróć do indeksu)

B

badanie całościowe - badanie częściowe - badanie kohortowe - badanie korelacyjne - badanie odkrywcze - badanie opisowe - badanie pilotowe - badanie próbne - badanie pełne - badanie reprezentacyjne - badanie statystyczne - badanie wstępne - badanie wyrywkowe - bagging - Bank Danych Regionalnych - bayesowska ocena punktowa - bayesowska reguła dyskryminacyjna - bayesowska reguła decyzyjna - bayesowskie kryterium informacyjne - bayesowskie przedziały ufności - beta błąd - biały szum - bibliometria - biwykres - błąd aproksymacji - błąd bezwzględny - błąd doświadczenia - błąd drugiego rodzaju - błąd estymacji - błąd I rodzaju - błąd II rodzaju - błąd III rodzaju - błąd losowy - błąd modelu - błąd nielosowy - błąd nieobciążony - błąd obserwacji - błąd obserwacyjny - błąd oceny - błąd odpowiedzi - błąd odrzucenia - błąd opracowania - błąd pierwszego rodzaju - błąd prawdopodobny - błąd próby - błąd przetwarzania - błąd przybliżenia - błąd przyjęcia - błąd przypadkowy - błąd standardowy - błąd standardowy predykcji - błąd systematyczny - błąd średniokwadratowy - błąd typu I - błąd typu II - błąd typu III - błądzenie Harrisa - błądzenie losowe - błądzenie typu Bernoulliego - boosting - bootstrap - brakujące dane - BRUTO
   (wróć do indeksu)

C

całka prawdopodobieństwa - całkowalność stochastyczna - CAPI - CART - cecha charakterystyczna - cecha ilościowa - cecha jakościowa - cecha mierzalna - cecha niemierzalna - cecha statystyczna - census-designated place - centralne twierdzenie graniczne - centralny przedział ufności - centroid - centrum lokalizacji - centrum położenia - centrum rozstępu - centyl - cepstrum - CHAID - charakterystyka - charakterystyka nietypowa - charakterystyka typowa - chemometria - chi-kwadrat/chi kwadrat - ciąg losowy - ciągłość stochastyczna - ciągły plan losowania Dodge'a - ciągły schemat losowania - COBWEB - credit scoring - czas pierwszego powrotu - czas pobytu - czas powrotu - częstość - częstość bezwzględna - częstość proporcjonalna - częstość teoretyczna - częstość względna - częstościowa teoria prawdopodobieństwa - czułość testu diagnostycznego - czułość testu statystycznego - czynnik dwubiegunowy - czynnik efektywności - czynnik grupowy - czynnik inflacyjny - czynnik ogólny - czynnik rozwinięcia - czynnik specyficzny - czynnik tłumiący - czynnik tolerancji - czynnik ukośny - czynnik ważenia - czynnik wyjątkowy - czynniki wspólne
   (wróć do indeksu)

Ć

ćwiartkowa miara skośności
   (wróć do indeksu)

D

dane ilościowe - dane jakościowe - dane mierzalne - dane nieortogonalne - dane nieprostopadłe - dane niemierzalne - dane osobowe - dane statystyczne - dane zintegrowane - Data Theory Group - dawka ekwiwalentna - dawka medianowa - decyl - decyzja końcowa - decyzja ostateczna - decyzja wielowartościowa - dekompozycja - dekompozycja Bartletta - dekompozycja predyktywna - delta indeks - demodulacja zespolona - demografia - dendrogram - detekcja - dewiancja - diagram Pareto - dobór - dobór celowy - dobór losowy - dobór próby - dobór warstwowy - dokładna metoda statystyczna - dokładność - dokładność estymacji - dokładność faktyczna - dokładność właściwa - dokładność wewnętrzna - dokładny test Fishera - dolna granica kontrolna - dominanta - dopasowanie rozkładu - dopełnienie funkcji błędu - DOSES - dostateczność - dostateczność łączna - dostateczność liniowa - dostateczność nieparametryczna - doświadczenia niezależne - doświadczenie Bernoulliego - doświadczenie czynnikowe - doświadczenie jednorodne - doświadczenie pięciopunktowe - doświadczenie sześciopunktowe - doświadczenie typu równoległych linii - drugie twierdzenie graniczne - drzewo - drzewo binarne - drzewo celów - drzewo klasyfikacyjne - drzewo regresyjne - dwuczynnikowe twierdzenie Spearmana - dwumianowy indeks dyspersji - dwustopniowa metoda najmniejszych kwadratów - dwuwektorowy rozkład wielomianowy - dwuwymiarowy rozkład beta - dwuwymiarowy rozkład dwumianowy - dwuwymiarowy rozkład dwumianowy ujemny - dwuwymiarowy rozkład jednostajny - dwuwymiarowy rozkład normalny - dwuwymiarowy rozkład Pareto - dwuwymiarowy rozkład Pascala - dwuwymiarowy rozkład Poissona - dwuwymiarowy rozkład Studenta - dwuwymiarowy rozkład szeregu logarytmicznego - dwuwymiarowy rozkład typu II - dwuwymiarowy rozkład wielomianowy - dwuwymiarowy rozkład wykładniczy - dwuwymiarowy rozkład logarytmiczny - dwuwymiarowy test znaków - dwuwymiarowy test znaków Hodgesa - dyskretna transformata Fouriera - dyskretna transformata kosinusowa - dyskretna zmienna losowa - dyskretny rozkład logarytmiczno-normalny - dyskretny rozkład normalny - dyskretny rozkład Pareto - dyskretny rozkład prawdopodobieństwa - dyskretny rozkład prostokątny - dyskretny rozkład szeregu potęgowego - dyskretny rozkład typu III - dyskryminacja - dyskryminacja elastyczna - dyskryminacja liniowa - dyskryminacja logistyczna - dyskryminacja metodą największej wiarygodności - dyskryminacja oparta na regresji - dysnormalność - dyspersja - dyspersja hipernormalna - dyspersja normalna - dyspersja podnormalna - dyspersja subnormalna - dyspersja supernormalna - dyssymetria - dyssymulacja - dystrybuanta - dystrybuanta empiryczna - dystrybuanta rozkładu normalnego
   (wróć do indeksu)

E

EDA - efekt Craiga - efekt główny - efekt łańcuchowy - efekt próżności - efekt resztowy - efekt rezydualny - efekt Słuckiego-Yule'a - efekt sympatii - efekt zarozumiałości - efektywność - efektywność asymptotyczna - efektywność asymptotyczna względna - efektywność asymptotyczna lokalna - efektywność Bahadura - efektywność ekwiwalentna - efektywność estymatora najefektywniejszego w sensie Rao-Craméra - efektywność mocy - efektywność w sensie Pitmana - efektywność względna - efektywny estymator - ekonofizyka - ekonometria - eksperyment binarny - eksperyment kontrolowany - eksperyment złożony - eksploracja danych - eksplozyjne stochastyczne równanie różnicowe - ekstrakcja cech - ekstrapolacja - ekstrapolacja trendów - ekstremalne odchylenie studentyzowane - elastyczność testu - element odstający - element próby - eliminacja - elipsa koncentracji - elipsoida koncentracji - elipsoidalny rozkład normalny - eliptyczność - empiryczne postępowanie bayesowskie - empiryczny estymator bayesowski - entropia - epsilon niezależność - ergodyczność - estymacja - estymacja bayesowska - estymacja gęstości - estymacja jednoczesna - estymacja minimaksowa - estymacja Mooda-Browna - estymacja nieliniowa - estymacja przedziałowa - estymacja punktowa - estymacja sekwencyjna - estymacja typu Winsora - estymacja wielostopniowa - estymator - estymator średniokwadratowych kolejnych fluktuacji - estymator aitkenowski - estymator asymptotycznie efektywny - estymator asymptotycznie najefektywniejszy - estymator asymptotycznie nieobciążony - estymator Bickela-Hodgesa - estymator dopuszczalny - estymator gęstości - estymator graficzny - estymator Grubbsa - estymator Hodgesa-Lehmanna - estymator Horvitza i Thompsona - estymator Hubera - estymator ilorazowy - estymator jądrowy - estymator jądrowy Rosenblatta-Parzena - estymator Jamesa-Steina - estymator jednostajnie najlepszy o stałym ryzyku - estymator Kaplana-Meiera - estymator klasy k - estymator kroswalidacyjny - estymator krótszej połowy - estymator kwadratowy - estymator L - estymator liniowy - estymator liniowy nieobciążony o minimalnej wariancji - estymator liniowy prawie najlepszy - estymator minimaksowy elastyczny - estymator Murthy'ego - estymator Nadarayi-Watsona - estymator najlepszy - estymator najmniejszych kwadratów - estymator największego prawdopodobieństwa - estymator niedopuszczalny - estymator nieobciążony - estymator nieobciążony bezwzględnie - estymator nieobciążony warunkowo - estymator nieregularny - estymator niezgodny - estymator o minimalnej wariancji - estymator obciążony - estymator obciążony tego samego rzędu - estymator obciążony niższego rzędu - estymator odpornościowy - estymator otrzymany metodą momentów - estymator pierwiastka - estymator Pitmana - estymator podwójnie ilorazowy - estymator PPR - estymator przeciętnej wiarygodności - estymator quasi-największej wiarygodności - estymator R - estymator regresji mieszanej Theila - estymator regularny - estymator Spearmana - estymator Yatesa-Grundy'ego - estymator z przyciąganiem - estymator zgodny - etykieta klasy - etykieta obserwacji - Europejski Urząd Statystyczny - EWMA
   (wróć do indeksu)

F

falki - falki Haara - FDA - FFTW - fikcyjne obserwacje - filtr Kalmana - filtracja - fluktuacja - formularz - frakcja - frakcja losowania - fraktyle - fraud scoring - fundamentalna tożsamość Walda - fundamentalny proces losowy - funkcja aktywacyjna - funkcja autokorelacyjna - funkcja autokowariancyjna - funkcja beta niekompletna - funkcja błędu - funkcja charakterystyczna - funkcja Cobba-Douglasa - funkcja częstości - funkcja częstości reakcji - funkcja decyzji - funkcja decyzyjna jednostajnie lepsza - funkcja decyzyjna zrandomizowana - funkcja dopuszczalna decyzyjna - funkcja dyskryminacyjna - funkcja fazowa - funkcja gamma niekompletna - funkcja gęstości - funkcja gęstości prawdopodobieństwa - funkcja generująca kumulanty - funkcja generująca momenty - funkcja grzebieniowa - funkcja Hhn (x) - funkcja impulsu reakcji - funkcja indykacyjna - funkcja intensywności - funkcja kanoniczna - funkcja korzyści - funkcja kosztów - funkcja kowariancyjna - funkcja logitowa - funkcja masy prawdopodobieństwa - funkcja mocy - funkcja niezawodności - funkcja OC - funkcja oczekiwanej liczby obserwacji - funkcja odnowienia - funkcja operacyjno-charakterystyczna - funkcja p - funkcja Palma - funkcja prawdopodobieństwa Pólyi rzędu drugiego - funkcja prawdopodobieństwa Walkera - funkcja przeciętnej liczności próby - funkcja rozkładu - funkcja rozkładu spektralnego - funkcja ryzyka - funkcja schematu - funkcja sigmoidalna - funkcja sklejana - funkcja spektralna - funkcja straty - funkcja tetrachoryczna - funkcja transferowa - funkcja tworząca - funkcja tworząca autokowariancyjna - funkcja tworząca kumulanty - funkcja tworząca kumulanty faktorialne - funkcja tworząca kumulanty silniowe - funkcja tworząca momenty - funkcja tworząca momenty faktorialne - funkcja tworząca momenty silniowe - funkcja wag - funkcja wariancji - funkcja wiążąca - funkcja wskaźnikowa - FWHM
   (wróć do indeksu)

G

gałązkowy proces Markowa - gałązkowy proces odnowienia - gałązkowy proces Poissona - gałąź drzewa - garota nieujemna - gęstość zmiennej losowej - gęstość spektralna - gniazdowy układ zrównoważonych bloków niekompletnych - GLM - głębokość regresji - główne składowe - Główny Urząd Statystyczny - GNU R - górna granica kontrolna - gra o sumie zerowej - gra rekurencyjna - gra zrównoważona - gradacyjna analiza danych - gradient urodzajności - granice Bhattacharyya - granice fiducjalne - granice kontrolne - granice prawdopodobieństwa - granice statystyczne tolerancji - granice tolerancji - granice ufności - grupa docelowa - grupa kontrolna - grupa quasi-gęsta - grupa quasikontrolna
   (wróć do indeksu)

H

heteroklityczność - heterokurtyczność - heteroscedastyczność - heteroskedastyczność - heterotypiczność - hipernormalność - hiperpłaszczyzna dyskryminacyjna - hiperpowierzchnia dyskryminacyjna - hipoteza alternatywna - hipoteza alternatywna o różnicy parametrów położenia - hipoteza alternatywna uporządkowana - hipoteza dla parametru skokowego - hipoteza dopuszczalna - hipoteza Giniego - hipoteza gniazdowa - hipoteza liniowa - hipoteza niezerowa - hipoteza parametryczna - hipoteza prosta - hipoteza statystyczna - hipoteza Studenta - hipoteza złożona - hipoteza zerowa - histereza opóźniona - histogram - histogram kołowy - historiogram - homogeniczność wariancji - homoklityczność - homokurtyczność - homoscedastyczność - homoskedastyczność
   (wróć do indeksu)

I

igła Buffona - ilość informacji - ilość względna - iloraz amplitud - iloraz ekstremalny - iloraz Geary'ego - iloraz Giniego - iloraz krytyczny - iloraz Lexisa - iloraz losowania - iloraz Millsa - iloraz momentów - iloraz nieprawdopodobieństwa - iloraz Pearsona-Durbina - iloraz szans - iloraz von Neumananna - iloraz wiarygodności - IM - imputacja - indeks - indeks agregatowy - indeks atrakcji - indeks Bowleya - indeks braku odmienności - indeks braku podobieństwa - indeks Carliego - indeks cen - indeks cen artykułów konsumpcyjnych - indeks Divisia - indeks Divisia-Roya - indeks dyfuzji - indeks dyspersji - indeks dyspersji Poissona - indeks Edgewortha - indeks efektywności - indeks ewolucji - indeks Giniego - indeks Gittinsa - indeks homofilii - indeks idealny - indeks indywidualny - indeks jednopodstawowy - indeks koncentracji - indeks Koniusa - indeks korelacji - indeks Laspeyresa - indeks Laspeyresa-Koniusa - indeks Lincolna - indeks Lowe'a - indeks łańcuchowy - indeks Marshalla-Edgewortha-Bowleya - indeks masy fizycznej - indeks masy ilości - indeks masy wolumenu - indeks nienormalności - indeks o podwójnych wagach - indeks oczyszczony - indeks oscylacji - indeks Paaschego - indeks Paaschego-Koniusa - indeks Palgrave'a - indeks Pareto - indeks perfekcyjny - indeks podobieństwa - indeks poziomu indyferencji - indeks reakcji - indeks rewersji - indeks Shannona-Wienera - indeks ważony - indeks wartości - indeks z mieszanymi wagami - indeks zaskoczenia - indeks złożony - indeks związku - indeksacja - indeksy opisowe - indywidualne indeksy cen - indywidualny indeks ilości - informacja - informacja dodatkowa - informacja drażliwa - informacja Fishera - informacja pomocnicza - informacja wzajemna - informacja względna - informacyjny rozkład a priori - informetria - intensywność - intensywność ekstremalna - intensywność zmienności przejściowej - interakcja - interkorelacja - interpolacja - interwał losowania - isodyna - istotność - izokurtoza - izotoniczna funkcja regresji
   (wróć do indeksu)

J

jakościowy rozkład kategorii - jądro estymatora - jądro kowariancyjne - jądro stochastyczne - jednoczesne przedziały dyskryminacji - jednoczesne przedziały tolerancji - jednoczesne przedziały ufności - jednoczesny test ilorazu wariancji - jednoczynnikowa analiza wariancji - jednokierunkowa sieć neuronowa - jednomodalność - jednorodność populacji - jednostajna frakcja losowania - jednostajny test ocen - jednostka dobra - jednostka doświadczalna - jednostka efektywna - jednostka elementarna - jednostka losowania - jednostka losowania drugiego stopnia - jednostka losowania pierwszego stopnia - jednostka naturalna - jednostka pierwotna - jednostka statystyczna - jednostka złożona - jednostki losowania pokrywające się - jednostopniowość - jędrna rodzina rozkładów prawdopodobieństwa
   (wróć do indeksu)

K

k-nn - kalibracja - kanoniczna analiza korelacyjna - karencja - karta aksonometryczna - karta izometryczna - karta kołowa - karta kontroli jakości - karta kontrolna - karta kontrolna Gantta - karta kontrolna przyjęcia - karta kontrolna Shewharta - karta logarytmiczna - karta logarytmiczna podwójna - karta półlogarytmiczna - karta rozstępu - karta scoringowa - karta słupkowa - karta sum kumulacyjnych - karta warstw - karta Z - kartogram - kategoria - kategoryzacja uporządkowana - kepstrum - kierunek ćwiartkowy - kierunek kanoniczny - kierunek mediany - kierunek średni sferyczny - klasa w statystyce - klasa w miernictwie - klasa brzegowa - klasa ekwiwalentna - klasa komunikująca się - klasa skojarzona - klasa towaru - klasa z otwartymi końcami - klasa zupełna testów - klaster - klasyfikacja - klasyfikacja bez nadzoru - klasyfikacja brzegowa - klasyfikacja dwukryteriowa - klasyfikacja hierarchiczna - klasyfikacja jednokryteriowa - klasyfikacja metodą największej wiarygodności - klasyfikacja pod nadzorem - klasyfikacja skrzyżowana - klasyfikacja statystyczna - klasyfikacja wielokryteriowa - klasyfikacja wieloraka - klasyfikator - klasyfikator bayesowski - klasyfikator z przyciąganiem - klatka główna - klityczność - Knowledge Mining - kodowanie obserwacji - kołowa różnica przeciętna - kołowe odchylenie ćwiartkowe - kołowe odchylenie przeciętne - kołowy rozkład kratowy - kołowy rozkład normalny - koherencja - kolejka - kolejność - kolektyw - kolektyw nieregularny - kolider - kombinacja testów - kombinatoryczna średnia potęgowa - komórki częstości - komórki liczebności - kompensacyjny indeks cen - kompletna macierz korelacji - kompletność - kompletność istotna - kompletność minimalna istotna - kompletność silna - kompletny układ równań - komponent wariancyjny - koncentracja - kondensacja danych - konfiguracja - koniunkcja zdarzeń - konserwatywny przedział ufności - kontrast - kontrast elementarny - kontrola jakości - kontrola oczyszczająca - kontrola pełna - kontrola podwarstw - kontrola przesiewająca - kontrola przyjęcia - kontrola skrócona - kontrola wyrywkowa - kontrola zaostrzona - kontrola zmiennych - kontrola zredukowana - kontyngencyjność - kontyngencyjność cząstkowa - kontyngencyjność kwadratowa - kontyngencyjność średniokwadratowa - koordynatograf - kopuła - korekta Lyttkensa - korelacja - korelacja bezpośrednia - korelacja cząstkowa - korelacja czysta - korelacja dwuseryjna - korelacja dwuszeregowa - korelacja dwuszeregowa punktowa - korelacja globalna - korelacja iluzoryczna - korelacja kanoniczna - korelacja krzyżowa - korelacja krzywoliniowa - korelacja liniowa - korelacja międzyklasowa - korelacja nieliniowa - korelacja nonsensowna - korelacja odwrotna - korelacja opóźniona - korelacja organiczna - korelacja polichory - korelacja polichoryczna - korelacja pozorna - korelacja przesunięta - korelacja rang (korelacja rangowa) - korelacja rangowa cząstkowa - korelacja seryjna - korelacja Spearmana - korelacja skośna - korelacja stopni - korelacja szeregowa - korelacja szeregowa cząstkowa - korelacja szeregowa odwrotna - korelacja tetrachoryczna - korelacja wewnątrzklasowa - korelacja wg momentu mieszanego - korelacja wieloraka - korelacja zupełna - korelogram - korzeń drzewa - kospektrum - kowariacja - kowariancja - kowariancja krzyżowa - kowariancja opóźniona - kowariancja przesunięta - kowarimin - krańcowe wartości - krata kwadratowa - krata kwadratowa częściowo zrównoważona - krata kwadratowa kompletnie zrównoważona - krata potrójna - krata prostokątna - krata przestrzenna - krata sześcienna - krata trójwymiarowa - kroswalidacja - kryterium - kryterium Abbe-Helmerta - kryterium informacyjne Akaikego (AIC) - kryterium BIC - kryterium Blakemana - kryterium Carlemana - kryterium Chauveneta - kryterium Cochrana - kryterium Fostera - kryterium Grama - kryterium Helmerta - kryterium Kaisera-Guttmanna - kryterium kosztu-złożoności - kryterium krzyżowego sprawdzania założeń - kryterium kwadratowe - kryterium lambda - kryterium oparte na minimalnej długości kodu - kryterium Pearsona - kryterium pentadowe - kryterium perceptronowe - kryterium Schwartza - kryterium śreniokwadratowe - kryterium Wilksa - krzywa autokatalityczna - krzywa częstości - krzywa ekwidystrybucji - krzywa Gaussa - krzywa giętkości - krzywa główna - krzywa Gompertza - krzywa jednakowej mocy - krzywa klityczna - krzywa koncentracji - krzywa kurtyczna - krzywa liczebności - krzywa logistyczna - krzywa Lorenza - krzywa neutralna - krzywa nienormalna - krzywa Pareto - krzywa Pearla-Reada - krzywa Pearsona - krzywa prosto nienormalna - krzywa przeciętna liczebności próby - krzywa przeciętnej gęstości - krzywa regresji - krzywa regresji mediany - krzywa ROC - krzywa rozkładu - krzywa scedastyczna - krzywa sigmoidalna - krzywa stopniowania - krzywa typu S - krzywa wpływu - krzywa wykładnicza - krzywa wzrostu - krzywe ufności - kształt poziomu - kumulanta - kumulanta faktorialna - kumulanta silniowa - kurtoza - kwadrat - kwadrat grecko-łaciński - kwadrat hiper-grecko-łaciński - kwadrat jednostkowy - kwadrat Knuta-Vika - kwadrat łaciński - kwadrat łaciński niekompletny - kwadrat łaciński półsprzężony - kwadrat łaciński standardowy - kwadrat łaciński wstawiony - kwadrat łaciński zmodyfikowany - kwadrat półłaciński - kwadrat półszkocki - kwadrat quasi-łaciński - kwadrat systematyczny - kwadrat szkocki - kwadrat średniej - kwadrat Youdona - kwadratura spektrum - kwadraty ortogonalne - kwadraty Rooma - kwantyl - kwantyzacja - kwartyl - kwartyl dolny - kwartyl górny - kwestionariusz - kwintyl
   (wróć do indeksu)

L

lambdagram - LARS - LASSO - las losowy - LDA - LDA Fishera - legit - lemat Esseena - lemat Fatou - lemat Gliwenki-Cantelliego - lemat Neymana-Pearsona - lematy Borela-Cantelliego - leptokurtoza - liczba Bernoulliego - liczba dopuszczalna - liczba informacji Kullbacha-Lieblera - liczba kwalifikująca - liczba losowa - liczba odrzucenia - liczba przyjęcia - liczba pseudolosowa - liczba stopni swobody - liczebność klas - liczebność niezależna - liczebność próbki w planie kontrolnym - liczebność próby - liczebność teoretyczna - liczność próby - liczebność próby - linearyzowana regresja nieliniowa - linia środkowa - linia bazowa - linia oczekiwania - linia odrzucenia - linia podstawowa - linia przyjęcia - linia regresji - linia regresji probitów - liniowa analiza dyskryminacyjna - liniowa funkcja dyskryminacyjna - liniowa metoda największej wiarygodności - liniowa regresja kawałkami - liniowy model prawdopodobieństwa - liniowy warunek ograniczający - liść drzewa - lods - LOESS - logit - lokalizacja próby metodą Neymana - losowanie bez zwracania - losowanie bezpośrednie - losowanie biletowe - losowanie dwufazowe - losowanie ekstensywne - losowanie gniazdowe - losowanie grupowe - losowanie intensywne - losowanie jednokrotne - losowanie jednostkowe - losowanie jednostopniowe - losowanie kratowe - losowanie lawinowe - losowanie liniowe - losowanie loteryjne - losowanie macierzowe - losowanie marszrutowe - losowanie mieszane - losowanie na płaszczyźnie - losowanie nieregularne - losowanie obszarowe - losowanie odwrotne - losowanie ograniczone - losowanie pośrednie - losowanie podpróby - losowanie podwójne - losowanie pojedyncze - losowanie proporcjonalne - losowanie punktowe - losowanie rotacyjne - losowanie schematyczne - losowanie siatkowe - losowanie sieciowe - losowanie skibkowe - losowanie stopniowo kontrolowane - losowanie strefowe - losowanie symetryczne - losowanie systematyczne - losowanie typu I - losowanie typu II - losowanie typu pojmanie-uwolnienie - losowanie warstwowe - losowanie wielofazowe - losowanie wielokrotne - losowanie wielomianowe odwrotne - losowanie wielostopniowe - losowanie wyczerpujące - losowanie z arbitralnie ustalonymi prawdopodobieństwami wyboru - losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru - losowanie z odrzuceniem - losowanie z powtórzeniami - losowanie z powtórzeniem - losowanie z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wielkości - losowanie ze stosu - losowanie ze zmiennymi frakcjami - losowanie ze zwracaniem - losowanie zespołowe - losowanie znaczące - losowe rozmieszczenie - losowość - losowy błąd badania statystycznego - losowy warunek ograniczający - LVQ
   (wróć do indeksu)

Ł

łagodzenie korelacji - łamana częstości - łańcuch - łańcuch Markowa - łańcuch powracający Markowa - łańcuch quasi-Markowa - łańcuchowy wskaźnik dynamiki - ładunek czynnika - łata - łączenie błędów - łączenie klas - łączenie rejestrów - łączenie zapisów - łączne przedziały predykcji


   (wróć do indeksu)

M

macierz czynnikowa - macierz incydencji układu doświadczenia - macierz informacji - macierz korelacyjna - macierz kowariancji - macierz kowariancji całkowitej - macierz kowariancji dyspersji - macierz kowariancji międzygrupowej - macierz kowariancji próbkowa - macierz kowariancji wewnątrzgrupowej - macierz Lesliego - macierz momentów - macierz nadreprezentacji - macierz odległości - macierz odmienności - macierz planu doświadczenia - macierz podwójnie stochastyczna - macierz rozproszenia - macierz skoku - macierz stochastyczna - macierz strat - macierz układu - macierz w postaci kanonicznej - macierz wariancji-kowariancji - macierz wypłat - maksymalna krzywa koncentracji - maksymalna wiarygodność - malejąca stopa hazardu - manekin - MANOVA - mapa nadreprezentacji - mapa poziomicowa - mapa statystyczna - mapa warstwic - MAR - MARS / MARSplines - MART - martyngał - masa prawdopodobieństwa - maskowanie klas - maszyny wektorów podpierających (SVM) - MCAR - mechanika statystyczna - mediana - mediana centralna - mediana nałożona - mediator - meta-analiza - metoda aglomeracyjna - metoda Behrensa - metoda Bloma - metoda Brandta-Snedcora - metoda Browna - metoda Brucetona - metoda centroidalna - metoda Doolittle'a - metoda Dragstedta-Behrensa - metoda dwupunktowa - metody estymacji z ograniczoną informacją - metoda Fellegiego - metoda Gaussa-Seidela - metoda grup przesiewanych - metoda Gupty wyboru podzbiorów - metoda Hamminga - metoda Hanna - metoda Harrisona - metoda Holta - metoda izotypiczna - metoda K-median - metoda K-medoidów - metoda K-średnich - metoda Kärbera - metoda Lachenbrucha - metoda Lloyda - metoda minimalizacji różnicy wariancji - metoda minimalnego chi-kwadrat - metoda minimalnego logitu chi-kwadrat - metoda minimalnego normitu chi-kwadrat - metoda minimalnej odległości Wolfowitza - metoda MINQUE - metoda momentów - metoda Monte Carlo - metoda najmniejszych kwadratów - metoda najmniejszych kwadratów częściowych - metoda najmniejszych kwadratów dyskontowana - metoda najmniejszych kwadratów nieliniowa - metoda najmniejszych kwadratów uogólniona - metoda najszybszego spadku - metoda największej wiarygodności - metoda Newtona-Raphsona - metoda nieparametryczna - metoda niezależna od rozkładu - metoda niezmiennicza - metoda oceniania - metoda odręczna - metoda ograniczenia przeciętnej ponadnormatywnej liczby braków - metoda opóźnionego ilorazu - metoda optymalnego wyboru predyktant - metoda Papadakisa - metoda Petersa - metoda podziału na połowy - metoda podziału testu - metoda pokrywających się wykresów - metoda połówkowa - metoda postaci zredukowanej - metoda predyktywnego ponownego wykorzystania próby - metoda prób i błędów - metoda przeciętnej wartości krytycznej - metoda Q - metoda R - metoda Reeda-Müncha - metoda reprezentacyjna - metoda rozszczepionych poletek - metoda różnic zmiennych losowych - metoda schodkowa - metoda scyzorykowa - metoda simpleks - metoda Spearmana-Kärbera - metoda strefy obojętności Bechhofera - metoda sumowania Hardy'ego - metoda szybkiego czytania - metoda średnich nieważonych - metoda średniej ruchomej - metoda środkowej rangi - metoda Taguchiego - metoda up and down - metoda ważonych najmniejszych kwadratów - metoda Warda - metoda wielodecyzyjna - metoda Wienera-Hopfa - metoda Wintersa - metoda współczynników ścieżki - metoda wybranych punktów - metoda wyrównywania wielokrotnego - metoda z pełną informacją - metoda złączonych warstw - metoda znaków połączonych - mezokurtoza - miara absolutna - miara asymetrii rozkładu - miara bezwzględna - miara dopasowania do modelu - miara klasyczna rozkładu - miara koncentracji rozkładu - miara optymizmu - miara położenia - miara położenia rozkładu - miara rozkładu - miara różnic Haldane - miara różnorodności klas w węźle - miara skośności Pearsona - miara skojarzenia Fiellera-Hartleya-Pearsona - miara Spearmana - miara standardowa - miara tendencji centralnej rozkładu - miara zróżnicowania rozkładu - mieszana funkcja intensywności - mieszane doświadczenia czynnikowe - mieszanina rozkładów - mieszanina rozkładów normalnych - międzygrupowa suma kwadratów odchyleń - minimalna liczebność próby - minimalna statystyka dostateczna - minimum egzystencji - MINITAB - mnożnik skończony - M-ocena - moc testu - mocne prawo wielkich liczb - moda - modalność - model addytywny - model autoregresji - model Bartletta-Lewisa - model Batesa-Neymana - model Boxa-Jenkinsa - model Bradleya-Terry'ego - model drugiego rodzaju - model dwuczynnikowy - model dynamiczny - model efektów stałych - model efektów losowych - model Ehrenfestów - model Eisenharta - model ekonometryczny - model Fishera - model jednoznacznie identyfikowalny - model licznikowy typu I - model licznikowy typu II - model liniowy - model logarytmiczno-liniowy (model logliniowy) - model logistyczny - model lokacyjny - model łańcucha dwumianowego - model łańcucha przyczynowego - model mieszany - model nasycony - model Neymana - model Neymana-Scotta - model o efektach losowych - model o równaniach współzależnych - model pierwszego rodzaju - model podwójnie czynnikowy - model Rao-Kuppera - model Reeda-Frosta - model stabilno-mobilny - model statystyczny - model stochastyczny - model symulacyjny - model średniej ruchomej - model Tobita - model trójskładnikowy Bocka - model ważenia - model wieloczasowy - model wielomianowy - model wielorównaniowy - model z błędami w równaniach - model z błędami w zmiennych i równaniach - model zagregowany - model ze stałymi efektami - model zrandomizowany - modelowanie równań strukturalnych - moduł precyzji - moment - moment absolutny - moment centralny - moment częstości - moment faktorialny - moment łączny - moment mieszany - moment niekompletny - moment nieskorygowany - moment odwrotny - moment potęgowy - moment prawdopodobieństwa - moment rozkładu z próby - moment silniowy - moment skorygowany - moment surowy - moment ujemny - moment wielowymiarowy - moment z próby - moment zwykły - most Browna - mozaika losowa - możliwość identyfikacji - możliwość względna - MSPC - multiplikatywność czynnika - mutabilność
   (wróć do indeksu)

N

nacięcie - nadefektywność - nadreprezentacja - naiwny klasyfikator bayesowski - najściślejszy test - najefektywniejszy estymator - najkrótsze nieobciążone przedziały ufności Neymana - najkrótsze przedziały ufności - najlepsze dopasowanie - najlepszy estymator asymptotycznie normalny - najlepszy estymator liniowy nieobciążony - najmniejsza jednostka alokacji pliku - najmocniejszy lokalnie test rangowanych statystyk pozycyjnych - najmocniejszy test - najmocniejszy test rangowy - najmniejsza istotna różnica - najwyższe wartości - nasycenie - natężenie ruchu - natężenie umieralności - natężenie zgonów - negatywny rozkład dwumianowy - niecentralny przedział ufności - niecentralny rozkład F - niecentralny rozkład Wisharta - niedoreprezentacja - niedoszacowanie - niejednorodny proces Markowa - nieliniowa analiza dyskryminacyjna - nienormalność - nieobciążoność w sensie mediany - nieobciążony przedział ufności dla mediany - nieparametryczne granice tolerancji - nieparametryczny przedział ufności - niepewność standardowa pomiaru - niepewność względna - nieprawidłowość - nieproporcjonalne liczebności podklas - nierozkładalny łańcuch Markowa - nierówne podklasy - nierówność Berge'a - nierówność Bernsteina - nierówność Berry'ego - nierówność Bienaymé-Czebyszewa - nierówność Birnbauma - nierówność Birnbauma-Raymonda-Zuckermana - nierówność Bonferroniego - nierówność Boole'a - nierówność Boole'a-Bonferroniego-Frécheta - nierówność Campa-Meidella - nierówność Cantelliego - nierówność Cauchy'ego-Schwarza - nierówność Craméra-Czebyszewa - nierówność Czebyszewa - nierówność Czebyszewa-Bienayme - nierówność Gaussa-Wincklera - nierówność Hoeffdinga - nierówność Höldera - nierówność Jensena - nierówność Kołmogorowa - nierówność Kouniasa - nierówność Lapunowa - nierówność Markowa - nierówność Minkowskiego - nierówność Peeka - nierówność Rao-Craméra - nierówność Schwarza - nierówność Tonga - nierówność Uspieńskiego - nierówność Wysochańskiego-Petunina - nierówność Zelena - nierówności Frécheta - nierówności Gumbela - nieskończona podzielność - niewłaściwy rozkład a priori - niezależna akcja - niezależność - niezależność statystyczna - niezależność warunkowa - niezawodność - niezgodność - niezgodność stopni - niezmienniczość - nomiczność - nomogram - norma statystyczna - normalizacja - normalizacja not - normalizacja ocen - normalizacja rozkładu prawdopodobieństwa - normalna kontrola - normalne odchylenie ekwiwalentne - normalność asymptotyczna - normit - nota - nota pierwotna - nota standardowa - nota typu S Kendalla - nota typu T - nota typu z - NPALS
   (wróć do indeksu)

O

obciążenie - obciążenie górne - obciążenie inherentne - obciążenie proceduralne - obciążenie spowodowane błędem wywiadu - obciążenie typowe - obciążenie w specyfikacji - obciążenie wewnętrzne - obciążenie z wywiadu - obciążenie ze względu na wagi - obiektywność - oblimax - obserwacja obca - obserwacje częściowo zgodne - obserwacje zmieszane - obserwacja ślepa - obsługa szeregowa - obsługa tandemowa - obsługa z priorytetem - obszar krytyczny - obszar krytyczny najlepszy - obszar krytyczny najmocniejszy - obszar krytyczny nieobciążony - obszar krytyczny testu - obszar odrzucenia - obszar pochłaniający - obszar przyjęcia - obszar typu A - obszar typu B - obszar typu C - obszar typu D - obszar typu E - obszar ufności - obszary podobne - obwiednia funkcja mocy - obwiednia funkcja ryzyka - ocena globalna - ocena Markowa - ocena pierwotna - ocena regresyjna - ocena standardowa - ocena typu S Kendalla - ocena typu T - ocena typu z - oczekiwana wartość warunkowa - oczyszczanie spektrum - odchylenie - odchylenie bezwzględne - odchylenie ćwiartkowe - odchylenie decylowe - odchylenie ekwiwalentne - odchylenie modelu - odchylenie normalne - odchylenie od średniej - odchylenie przeciętne - odchylenie skumulowane - odchylenie standardowe - odchylenie standardowe procentowe - odchylenie standaryzowane - odchylenie średniokwadratowe - odchylenie wielodzielcze średnie kwadratowe - odchylenie zbieżne - odchylenie zgodne - odds ratio - odległość Bhattacharyya - odległość Canberry - odległość Chernoffa - odległość euklidesowa - odległość Hamminga - odległość Hamminga unormowana - odległość Hellingera - odległość Kullbacka-Leiblera - odległość Mahalanobisa - odległość Minkowskiego - odporność na błędy - odpowiedź losowa - odwrócony rozkład beta - odwrócony rozkład Dirichleta - odwrotna transformacja sinusowa - odwrotne testy normalnych ocen - odwzorowania samoorganizujące się (SOM) - ogiwa - ogiwa Galtona - ogólna frakcja losowania - ogólny proces odnowienia - ogon rozkładu - ograniczenie - ograniczona zupełność - ograniczone postępowanie sekwencyjne - ograniczony test chi-kwadrat - okno czasowe - okno spektralne - okres - okres badany - okres bazowy - okres podstawowy - okres powrotu - okres stanu - okres typowy - oktyl - operacja ewolucyjna - operat losowania - opinia publiczna - opóźnienia rozłożone - opóżnienie czasowe - optymalizacja adaptacyjna - optymalizacja układu - optymalna alokacja próby - optymalna lokalizacja próby - optymalna reguła przerywania - optymalny predyktor liniowy - optymizm - ortogonalna transformacja zmiennych losowych - oscylacja - oscylacje tłumione - oscylacje z zakłóceniami - oś główna zredukowana - otwarty schemat sekwencyjny
   (wróć do indeksu)

Ó


   (wróć do indeksu)

P

p-wartość - papier ze skalą dwumianową - papier ze skalą prawdopodobieństw Poissona - papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu normalnego - papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu w połowie normalnego - papier ze skalą prawdopodobieństwa - paradoks Simpsona - parametr - parametr incydentalny - parametr koncentracji - parametr kształtu - parametr lub skali - parametr niecentralności - parametr położenia - parametr przeszkadzający - parametr skalujący - parametr strukturalny - parametr translacji - parcela - parowanie - partia statystyczna - partia kontrolowana - pary wiązane - pas błędów - pas ufności - percentyl - perceptron - periodogram - periodogram Altera - periodogram Schustera - periodogram Whittakera - pierwiastek charakterystyczny - pierwiastek z przeciętnego odchylenia kwadratowego - pierwsze twierdzenie graniczne - pierwsze twierdzenie Helly'ego - pierwszy czas przejścia - pilotażowa próbka - plan badania - plan kontroli wyrywkowej - plan kontrolny ze zmienną wielkością partii - plan losowania - plan losowania grup powtarzalnych - plan losowania jednokrotnego - plan losowania pojedynczego - plan typu pętli - plan ważenia - plan wyboru próby - planowanie eksperymentu - plany klinowe - platykurtoza - półniezmiennik - pośrednia metoda najmniejszych kwadratów - półrozstęp - pochłaniający łańcuch Markowa - początek losowy - poddrzewo zakorzenione - podgrupa uwikłana - podgrupa wewnątrzblokowa - podobieństwo - podpróba - podpróby przenikające się - podstawienie - podwójna dychotomia - podwójna krzywa Pareto - podwójny rozkład hipergeometryczny - podział - podział Lancastera rozkładu chi-kwadrat - podział rozkładu chi-kwadrat - pokrycie - poletko - polispektrum - polykay - pomiar - poparcie - poprawka Bessela - poprawka Bonferroniego - poprawka Dandekara - poprawka dla grupowania - poprawka na ciągłość - poprawka na skończoność populacji - poprawka na urwanie - poprawka przeciętna - poprawka Shepparda - poprawka Yatesa - populacja generalna - populacja hipotetyczna - populacja nieskończona - populacja skończona - populacja stacjonarna - populacja standardowa - populacja statystyczna - porównania trójkowe - porównania wielokrotne - porównania wielostronne - porównanie międzygrupowe - porównanie parami - porównanie parzyste - porównanie stochastyczne testów - porównywalna stopa umieralności - porównywalny indeks umieralności - porządek cykliczny - porządkowanie - postępowanie bayesowskie asymptotyczne - postępowanie Browna-Mooda - postępowanie sekwencyjne Armitage'a - postępowanie sekwencyjne Jiriny - postępowanie Steina dla przypadków dwóch prób - postępowanie subminimaksowe asymptotycznie - postulat Bayesa - powierzchnia częstości - powierzchnia korelacji - powierzchnia liczebności - powierzchnia prawdopodobieństwa - powierzchnia reakcji - powierzchnia regresji - powtórzenie częściowe - powycinany szereg czasowy - poziom czynnika - poziom istotności - poziom odrzucenia - poziom-p - poziom przenikania - poziom ufności - prawdopodobieństwa dołączone - prawdopodobieństwa orthantowe - prawdopodobieństwa typu I i II - prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo a posteriori - prawdopodobieństwo a priori - prawdopodobieństwo bezpośrednie - prawdopodobieństwo elementarne - prawdopodobieństwo fiducjalne - prawdopodobieństwo obiektywne - prawdopodobieństwo odwrotne - prawdopodobieństwo przejścia - prawdopodobieństwo psychologiczne - prawdopodobieństwo psychometryczne - prawdopodobieństwo subiektywne - prawdopodobieństwo warunkowe - prawdopodobieństwo zakazane - prawidłowość estymacji - prawo iteracyjnego logarytmu - prawo małych liczb - prawo następstwa Laplace'a - prawo wielkich liczb - prawo Zipfa-Mandelbrota - PRBS - precyzja - precyzja względna - predykcja - predykcja liniowa - predyktor - probablilistyczna sieć neuronowa - probit empiryczny - probit oczekiwany - probit - probit roboczy - probit skorygowany - problem Galtona - problem indywidualnych różnic Galtona - problem pominiętych zmiennych - problem sekretarki - problem wielodecyzyjny - problemy masowej obsługi - problemy rozmieszczenia - procedura zmniejszających się kroków - procent prosty - procent składany - proces autoregresji - proces Bacheliera - proces Bellmana-Harrisa - proces ciągły - proces czysto losowy - proces deterministyczny - proces dualny - proces dyfuzji - proces dyskretny - proces eksplozyjny - proces ekstremalny - proces ergodyczny - proces ewoluujący - proces filtracji - proces Furry'ego - proces gałązkowy - proces gałązkowy zależny od wieku - proces Galtona-Watsona - proces gaussowski - proces grupowany Poissona - proces harmoniczny - proces harmoniczny z zakłóceniami - proces homogeniczny - proces homogeniczny względem czasu - proces impulsów losowych - proces input-output - proces iteracyjny Stephana - proces jednorodny - proces jednorodny względem czasu - proces kaskadowy - proces Kestena - proces Kiefera-Wolfowitza - proces konkurencji - proces konserwatywny - proces kontrolowany - proces kryptodeterministyczny - proces kumulacyjny - proces Laurenta - proces Levy'ego - proces liczący - proces liniowy - proces logistyczny - proces losowy - proces mieszany autoregresji-średniej ruchomej - proces multiplikatywny - proces nakładów-wyników - proces nieciągły - proces niewłaściwy - proces o przyrostach niezależnych - proces o przyrostach stacjonarnych - proces odjazdów - proces odnowienia - proces odnowienia typu Markowa - proces okresowy - proces Ornsteina-Uhlenbecka - proces ortogonalny - proces oscylacyjny - proces Poissona - proces Poissona-Markowa - proces Pólyi - proces przedziałowy markowowski Wolda - proces punktowy na płaszczyźnie - proces regeneracyjny - proces retrospektywny - proces różniczkowy - proces Robbinsa-Munro - proces ruchu Browna - proces sądowy - proces Słuckiego - proces semi-Markowa - proces semi-stacjonarna - proces skumulowany - proces stabilny - proces stacjonarny - proces stacjonarny w sensie kowariancji - proces stochastyczny - proces stochastyczny dynamiczny - proces sumy ruchomej - proces superpozycyjny - proces swobodny skoków - proces sygnałowy - proces ściśle stacjonarny - proces śmierci - proces średniej ruchomej - proces średniej ruchomej autoregresji - proces Takacsa - proces urodzin - proces urodzin, śmierci i imigracji - proces urodzin czysty - proces urodzin i śmierci - proces urodzin i zgonów zależny od wieku - proces właściwy - proces wbudowany - proces wielofazowy - proces wieloliniowy - proces Wienera - proces wirtualnego czasu oczekiwania - proces wirtualny czasu oczekiwanego - proces wtórny - proces Yule'a - proces z zamianą - proces złożony - proces ze zwracaniem - proces zespołowy - procesy punktowe - procesy wielowymiarowe - procesy z wieloma zmiennymi losowymi - prognoza - prognozowanie - programowanie całkowitoliczbowe - programowanie dynamiczne - programowanie kwadratowe - programowanie liniowe - programowanie parametryczne - programowanie stochastyczne - projekcja - projekt wyboru próby - projektowanie eksperymentu - proporcja - proporcjonalne liczebności podklas - prosta Berksona - prosta jednakowego rozkładu - prosta regresji - prostokąt łaciński - prostokątny schemat skojarzenia - prosty schemat losowania - próba - próba badawcza - próba celowa - próba dobrana subiektywna - próba dwustopniowa - próba harmonijna - próba kwotowa - próba losowa - próba losowa niegraniczona - próba matka - próba nielosowa - próba nieobciążona - próba niezgodna - próba niszcząca - próba o charakterze duplikatu - próba obciążona - próba otwarta - próba pobrana z listy - próba podwójna - próba podwójnie ślepa - próba pojedynczo ślepa - próba powtarzana - próba powtórzona - próba prosta - próba reprezentatywna - próba samoważąca się - próba stała - próba systematyczna - próba systematyczna na płaszczyźnie - próba subiektywna - próba tendencyjnie - próba testowa - próba ucząca - próba ułomna - próba ustalona - próba walidacyjna - próba warstwowana - próba zgodna - próba zredukowana - próba zrównoważona - próba duplikat - próbka - próbkowanie - próby dobrane - próby ekwiwalentne - próby interpenetracyjne przenikające się - próby połączone - próby powiązane - próby przenikające się - próby równoważne - próby wzajemme przenikające się - przechodniość stochastyczna - przeciętna - przeciętna długość serii wylosowanych sztuk - przeciętna liczba serii - przeciętna nieścisłość - przeciętna niedokładność - przeciętna różnica - przeciętna różnica Ganiego - przeciętna różnica kolejna - przeciętna różnica liniowa kolejna - przeciętna spektralna - przeciętna wielkość próby - przeciętne odchylenie kwadratowe - przeciętne odchylenie trygonometryczne - przeciętny wskaźnik dynamiki - przedstawienie Kołmogorowa - przedstawienie Lévy'ego - przedstawienie Lévy'ego-Chinczyna - przedział klasowy - przedział modalny - przedział Nyquista - przedział predykcji - przedział tolerancji statystyczny - przedział ufności - przedział ufności nieobciążony - przedział zajętości - przedziały bayesowskie - przedziały najwyższej gęstości a posteriori - przedziały ufności najbardziej selektywne - przedziały wiarygodne - przeidentyfikowanie - przekroczona granica - przekształcenie gradacyjne - przestrzeń decyzji - przestrzeń próby - przestrzeń realizacji procesu stochastycznego - przestrzeń zdarzeń - przestrzenny współczynnik porównywalności - przesunięty rozkład Poissona - przetrenowanie - przeuczenie - przewidywana zmienna - przewidywanie - przyciąganie - przyczyna - przyrost absolutny - przyrost względny - przyspieszenie przez potęgowanie - przyspieszona aproksymacja stochastyczna - PSPP - pseudoczynnik - pseudoodwrotność - pseudospektrum - pseudowartości w metodzie scyzorykowej - pseudowiarygodność - psychometria - punkt indyferencji - punkt kontrolny - punkt próbkowy - punkt próby - punkt procentowy - punkt skokowy dystrybuanty - punkt uderzenia - punkt z przestrzeni parametrów - punkt zwrotny - punktowy rozkład dwuwymiarowy - p-wartość
   (wróć do indeksu)

Q

QDA - quartimax - quartimin - quasi-mediana - quasi-niezależność - quasi-rozstęp
   (wróć do indeksu)

R

R (język programowania) - rachunek błędów - rachunek prawdopodobieństwa - radialne funkcje bazowe - rama - randomizacja - randomizacja ograniczona - ranga - ranga wiązana - rangit - rangopodobny test dyspersji Mosesa - rangowanie - rangowanie sprzężone - ranking - reakcja - reakcja jednostkowa - reakcja kwadratowa - reakcja o charakterze ilościowym - realizacja procesu autoregresji - realizacja procesu stochastycznego - redukcja błędu metodą potęgową - redukcja danych - reglamentacja - regresata - regresja - regresja analityczna - regresja cząstkowa - regresja diagonalna - regresja grzbietowa - regresja ilorazowa - regresja krokowa - regresja krzywoliniowa - regresja liniowa - regresja logistyczna - regresja łączna - regresja monotoniczna - regresja nieliniowa - regresja nieparametryczna - regresja ogólna - regresja opóźniona - regresja ortogonalna - regresja pasmowa - regresja podwójnie wykładnicza - regresja prawdziwa - regresja segmentowa - regresja skośna - regresja warunkowa - regresja wewnętrzna - regresja wieloraka - regresja wielowymiarowa - regresja wykładnicza - regresja zupełna - regresor - regularyzacja - reguła 1SE - reguła alokacji - reguła Bayesa - regula Cochrana - reguła decyzyjna - regula decyzyjna wyrównująca - reguła delta - reguła deterministyczna - reguła dyskryminacyjna - reguła Grubbsa - reguła klasyfikacyjna - reguła kończąca losowanie - reguła Sturgesa - reguła sześciu sigm - reguła Thompsona - reguła trzech sigm - reguła Widrowa-Hoffa - regularny estymator - regularny proces odnowienia Markowa - regularny stacjonarny proces punktowy - regularny układ bloków niekompletnych grup podzielnych - reifikacja - replikacja - replikacja częściowa - reprezentacja Sammona - reproduktywność - reszta - resztowa suma kwadratów odchyleń - resztowy czas oczekiwania - resztowy efekt zabiegu - rezonans statystyczny - rezydua - ROC - Rocznik Statystyczny - rodzina klasyfikatorów - rodzina wykładnicza - rosnąca stopa awarii - rotacja czynników - rotacyjne układy grup podzielnych - rozkład łączny - rozkład arcusa sinusa - rozkład Arfwedsona - rozkład Arnolda - rozkład arytmetyczny - rozkład asymetryczny - rozkład asymptotyczny - rozkład B Fishera - rozkład Bernoulliego - rozkład beta - rozkład beta Poissona - rozkład beta Whittle'a - rozkład beta-gamma - rozkład beta-pierwszy - rozkład beta-Stacy'ego - rozkład Binghama - rozkład Birnbauma-Saundersa - rozkład Birnbauma-Tingeya - rozkład Boltzmanna - rozkład Borela-Tannera - rozkład Bosego - rozkład Bradforda - rozkład brzegowy - rozkład Burra - rozkład Cauchy'ego - rozkład Cauchy'ego dwuwymiarowy - rozkład Charliera - rozkład cechy - rozkład chi - rozkład chi kwadrat - rozkład chi kwadrat logarytmiczny - rozkład częstości - rozkład czasu reakcji - rozkład długości serii - rozkład Dimrotha-Watsona - rozkład Dirichleta - rozkład dwumianowy - rozkład dwumianowy dodatni - rozkład dwumianowy podwójny - rozkład dwumianowy Poissona - rozkład dwumianowy ujemny - rozkład dwumodalny - rozkład dwuwymiarowy - rozkład dzeta - rozkład Elfwinga - rozkład empiryczny - rozkład Engseta - rozkład epidemiczny - rozkład epidemiczny uogólniony Subrahmaniama - rozkład Erlanga - rozkład F - rozkład F dwuwymiarowy - rozkład F logarytmiczny - rozkład F podwójnie niecentralny - rozkład F Snedecora - rozkład Ferreriego - rozkład fiducjalny - rozkład Fishera - rozkład Fishera-Hsu-Roya - rozkład Frécheta - rozkład funkcji Bessela - rozkład funkcji potęgowej - rozkład Galtona-McAllistera - rozkład gamma - rozkład gamma dwuwymiarowy - rozkład gamma logarytmiczny - rozkład Garwooda - rozkład Gaussa - rozkład Gaussa odwrotny - rozkład Gaussa-Poissona - rozkład geometryczny - rozkład Gibrata - rozkład gradacyjny - rozkład Gumbela - rozkład harmoniczny - rozkład Helmerta - rozkład Hermite'a - rozkład hiperboliczny - rozkład hiperboliczny siecznej - rozkład hipergeometryczny - rozkład hipergeometryczny czasu oczekiwania - rozkład hipergeometryczny dodatni - rozkład hipergeometryczny odwrotny - rozkład hiperpoissonowski - rozkład hiperwykładniczy - rozkład ilorazu t - rozkład ilorazu wariancji - rozkład Irwina - rozkład Isinga-Stevensa - rozkład izotropiczny - rozkład jednakowo skorelowany - rozkład jednopunktowy - rozkład jednostajny - rozkład jednostajny kołowy dyskretny - rozkład jednostajny Placketta - rozkład jednowymiarowy - rozkład J-kształtny - rozkład Kapteyna - rozkład kardioidalny - rozkład kołowy - rozkład kołowy symetryczny - rozkład krótki - rozkład kwadratowo-normalny - rozkład Laplace'a - rozkład Levy'ego-Pareto - rozkład lewoskośny - rozkład liczący - rozkład liczby przewyższeń - rozkład liczebności - rozkład liniowej stopy awarii - rozkład liniowo-normalny - rozkład logarytmicznie logistyczny - rozkład logarytmicznie normalny - rozkład logarytmiczny Poissona z zerami - rozkład logistyczny - rozkład Lomaxa - rozkład Lorentza - rozkład losowy - rozkład łączny - rozkład Madowa-Leipnika - rozkład Marshalla-Olkina - rozkład Maxwella - rozkład mieszany - rozkład Millera - rozkład na wartości własne - rozkład najmniej korzystny - rozkład niecentralnego beta - rozkład niecentralnego chi-kwadrat - rozkład niecentralnego F - rozkład niecentralnego t - rozkład niecentralny beta - rozkład niecentralny chi-kwadrat - rozkład nieizotropiczny - rozkład nieosobliwy - rozkład niesymetryczny - rozkład niewłaściwy - rozkład normalny - rozkład normalny hipersferyczny - rozkład normalny podwójnie ucięty - rozkład normalny standaryzowany - rozkład normalny ucięty Poissona - rozkład odnowienia - rozkład odwrotny - rozkład odwrotny szeregu faktorialnego - rozkład odwrotny szeregu silniowego - rozkład osiowy - rozkład osobliwy - rozkład Pareto - rozkład Pascala - rozkład Perksa - rozkład pierścieniowy - rozkład Poissona - rozkład Poissona skomponowany - rozkład Poissona-Lexisa - rozkład Poissona-normalny - rozkład Poissona-Pascala - rozkład Pólyi - rozkład Pólyi odwrotny - rozkład Pólyi-Aeppli - rozkład Pólyi-Eggenburgera - rozkład prawdopodobieństwa - rozkład prawoskośny - rozkład procentowy - rozkład prostokątny - rozkład przedziałowy - rozkład przyczynowy - rozkład punktowy - rozkład Rayleigha - rozkład Rhodesa - rozkład Riemanna - rozkład równomierny - rozkład równo-normalny - rozkład równowagi - rozkład schodkowy - rozkład semi-normalny - rozkład semi-stabilny - rozkład sferyczny - rozkład sferyczny normalny - rozkład silniowy - rozkład skośny - rozkład skontaminowany - rozkład skumulowanej sumy - rozkład Smirnowa-Birnbauma-Tingeya - rozkład spisu - rozkład spektralny macierzy - rozkład sprzężony - rozkład stabilny symetryczny - rozkład stacjonarny - rozkład Stacy'ego - rozkład STER - rozkład Stevensa-Craiga - rozkład Stirlinga - rozkład Studenta - rozkład subpoissonowski - rozkład subwykładniczy - rozkład superpoissonowski - rozkład symetryczny - rozkład szeregu Dirichleta - rozkład szeregu logarytmicznego - rozkład średnich z prób - rozkład t - rozkład T - rozkład t Studenta - rozkład T Hotellinga - rozkład Thomasa - rozkład trójkątny - rozkład trójmianowy - rozkład typu A - rozkład typu B - rozkład typu C - rozkład typu I - rozkład typu II - rozkład typu III - rozkład typu IV - rozkład typu IX - rozkład typu J - rozkład typu Pareto - rozkład typu U - rozkład typu V - rozkład typu VI - rozkład typu VII - rozkład typu VIII - rozkład typu X - rozkład typu XI - rozkład typu XII - rozkład U-kształtny - rozkład uogólniony - rozkład urwany - rozkład von Misesa - rozkład w połowie Cauchy'ego - rozkład w połowie normalny - rozkład Walda - rozkład Waringa - rozkład wartości ekstremalnych - rozkład warunkowy - rozkład Watsona - rozkład Weibulla - rozkład Whittle'a - rozkład wielomianowy - rozkład wielomianowy faktorialny - rozkład wielomianowy silniowy - rozkład wielomianowy ujemny - rozkład wielowymiarowy - rozkład Wisharta - rozkład Woodbury'ego - rozkład wykładniczy - rozkład wykładniczy podwójny - rozkład Yule'a - rozkład z próby - rozkład z - rozkład zdegenerowany - rozkład zgłoszeń - rozkład złożony - rozkład Zipfa - rozkład zmiennej losowej - rozkład zmiennych połączonych - rozkład zwinięty - rozkład zwinięty Cauchy'ego - rozkład zwinięty normalny - rozkład zwinięty Poissona - rozkładalność afiniczna alpha - rozkładalny układ zrównoważonych bloków niekompletnych - rozkłady Bissingera - rozkłady bliźniacze - rozkłady Champernowne'a - rozkłady Darmoisa-Koopmana - rozkłady Gniedenki-Koroljuka - rozkłady Kołmogorowa-Smirnowa - rozkłady kratowe - rozkłady Langevina - rozkłady lexisowskie - rozkłady Morgensterna - rozkłady nałożone - rozkłady nadęte - rozkłady nomalne zmodyfikowane - rozkłady odległości - rozkłady pierwiastkowo-normalne - rozkłady pochłaniania - rozkłady przerywane - rozkłady SB,SU - rozkłady skłonne do wartości oddalonych - rozkłady symetryczne sferyczne - rozkłady stopy hazardu - rozkłady symetryczne eliptycznie - rozkłady typu Cantora - rozkłady typu kontyngencyjnego - rozkłady typu wielodzielczego - rozkłady z monotonicznym ilorazem wiarygodności - rozmiar obszaru - rozmiar testu - rozmieszczenie losowe - rozmieszczenie systematyczne - rozmyta analiza skupień - rozpiętość - rozproszenie - rozproszony rozkład a priori - rozrzut - rozrzut wewnętrzny Wilksa - rozsiew - rozstęp - rozstęp - rozstęp ćwiartkowy - rozstęp efektywny - rozstęp geometryczny - rozstęp kołowy - rozstęp krzyżowy - rozstęp kwartylny - rozstęp półkwartylny - rozstęp ruchomy - rozstęp studentyzowany - rozstęp średni - rozszerzona reguła decyzyjna bayesowska - rozszerzony rozkład hipergeometryczny - rozwiązanie bayesowskie - rozwidlenie losowe - rozwinięcie Cornisha-Fishera - rozzmieszczenie - równania autonomiczne - równania Chapmana-Kołmogorowa - równania Kołmogorowa - równania normalne - równania prospektywne - równania quasi-normalne - równania retrospektywne - równania Wicksella - równania Yule'a-Walkera - równania zredukowane - równanie Bartletta - równanie Baule'a - równanie całkowe Lindleya - równanie estymujące nieobciążone - równanie Fokkera-Plancka - równanie Langevina - równanie Mitscherlicha - równanie standardowe - równanie strukturalne - równanie układu - równanie Yule'a - równowaga - równowaga dodatkowa - równowaga Hardya-Weinberga - różnica bezwzględna - różnica przeciętna semikwadratowa - różnica przeciętnych probitów - różnica tetradowa - różnice zrównoważone - różniczkowalność stochastyczna - ruchoma roczna wartość globalna - ruchoma wartość globalna - ruchome wahania sezonowe - ruchy Browna - ryzyko bayesowskie - ryzyko całkowite - ryzyko jednostajnie minimalne - ryzyko klasyfikatora - ryzyko konsumenta - ryzyko producenta - ryzyko względne - rząd interakcji - rząd stacjonarności - rząd współczynnika - rzetelna gra - rzut monetą
   (wróć do indeksu)

S

SAS (program) - scedastyczność - schemat blokowy - schemat czynników - schemat Hartleya-Rao - schemat losowania - schemat sekwencyjny domknięty - schemat skojarzenia - schemat skojarzenia L2 - schemat ukrytej okresowości - scoring - segmentacja - sekwencyjny obszar tolerancji - sekwencyjny test ilorazowy - selekcja zmiennych - semimartyngał - separowalność klas - SEPATH - seria - seriola - sferyczna funkcja wariancji - sferyczny rozkład normalny - sferyzacja - siatka - sieć - sieć neuronowa - sieć prób - sigma-addytywność - silna nieparametryczność - silne wycinanie - siła dźwigni - siła testu - skala dychotomiczna - skala interwałowa - skala ilorazowa - skala kontrolna - skala kłamstwa - skala nominalna - skala porządkowa - skala staninowa - skala stenowa - skala tenowa - skala tetronowa - skalowanie wielowymiarowe - składanie rozkładów - składnik błędu - składnik interakcji - składnik losowy w postaci średniej ruchomej - składnik wariancji - składniki losowe - składowa główna - składowa losowa - skala ilorazowa - skończona poprawka na losowanie - skończony łańcuch Markowa - skończony rozkład arcusa sinusa - skośność - skośność dodatnia - skojarzenia iluzoryczne - skojarzenie - skojarzenie cząstkowe - SOM - sondaż - sondaż opinii publicznej - spaczenie (statystyka) - specyficzność testu - spektralna funkcja wag - spektrogram - spektrum - spektrum ewoluujące - spektrum fazowe - spektrum jednostajne - spektrum krzyżowe - spektrum liniowe - spektrum mieszane - spektrum mieszanych amplitud - spektrum potęgowe - spektrum zintegrowane - spis - spis częściowy - spis reprezentacyjny - spis statystyczny - spis typu wielokrotnych uwolnień - splajn - splot funkcji - sprawdzanie założeń - sprawność - sprzężenie - sprzężone kwadraty łacińskie - sprzężony rozkład a priori naturalny - SPSS - squariancja - stała Goutereau - stabilizacja wariancji - stabilność rozkładu Pareto - stabilność struktury - stabilny stan - stacjonarność w sensie kowariancji - stacjonarność w szerszym sensie - stan chwilowy - stan ergodyczny - stan nieokresowy - stan pochłaniający - stan powracający - stan powrazający się dodatni - stan powtarzający się - stan regularny - stan stały - stan zakazany - standardowy błąd pomiaru - standaryzacja (psychometria) - standaryzacja (statystyka) - standaryzowana kombinacja liniowa - standaryzowane współczynniki regresji - standaryzowany indeks umieralności - stany komunikujące się - starty losowe wielokrotne - Stata - STATISTICA - statystyczna analiza wielowymiarowa - statystyczna funkcja decyzji - statystyczna funkcja decyzyjna - statystyczne klasyfikacje gospodarcze - statystyczny obszar tolerancji - statystyka (funkcja) - statystyka - statystyka Andersona-Darlinga - statystyka C1 Hoeffdinga - statystyka chi - statystyka chi-kwadrat - statystyka Cp Mallowa - statystyka d Sukhatme - statystyka D2 - statystyka D plus n - statystyka Durbina-Watsona - statystyka ekstremalna - statystyka elementarna - statystyka F mediany - statystyka Fermiego-Diraca - statystyka F-max - statystyka G Goodmana-Kruskala - statystyka Gabriela-Sena - statystyka klasyfikująca - statystyka klasyfikująca Andersona - statystyka klasyfikująca Walda - statystyka kolejnych różnic - statystyka Kruskala - statystyka Kuipera - statystyka kwalitatywna - statystyka lokalna - statystyka m - statystyka matematyczna - statystyka Maxwella-Boltzmanna - statystyka minimalnej dyskryminacji informacji - statystyka nie najefektywniejsza - statystyka niekołowa - statystyka nieparametryczna - statystyka odstępu - statystyka opisowa - statystyka optymalna - statystyka p - statystyka pomocnicza - statystyka pozycyjna - statystyka psi-kwadrat - statystyka skoku - statystyka stosowana - statystyka systematyczna - statystyka systematyczna liniowa - statystyka testu - statystyka testu Morana - statystyka testu Shermana - statystyka Tukeya - statystyka U Watsona - statystyka U1 Wilksa-Lawleya - statystyka W - statystyka warunkowa - statystyka wielowymiarowa - statystyka Y1 Bagaiego - statystyka z próby - statystyka zupełna - statystyki Bosego-Einsteina - statystyki Dixona - statystyki g - statystyki indyferentne - statystyki k - statystyki L - statystyki l - statystyki O - statystyki p - statystyki pomocnicze - statystyki pozycyjne - statystyki pozycyjne rangowe - statystyki Ripleya - statystyki U - stereogram - stochastyczne postępowanie aproksymacyjne - stochastyczne procedura postępowania - stochastycznie mniejszy - stochastycznie większy - stopa odmów - stopa specyficzna - stopa umieralności - stopa urodzeń - stopa zachorowań - stopień losowości - stopień przypadkowości - stopień różnorodności - stopień swobody - stopnie swobody kanału - stopniowanie - stosunek korelacyjny - stosunek liczbowy - strata - strategia - strategia bayesowska - strategia czysta - strategia dominująca - strategia dopuszczalna - strategia mieszana - strategia minimaksowa - strefa indyferencji - strefa obojętności - strefa preferencji - struktura - struktura łączna - struktura koherentna - struktura losowania - struktura monotoniczna - struktura prosta - struktura utajona - strukturalna zależność liniowa - studentyzacja - studentyzowane odchylenie bezwzględne maksymalne - submartyngał - substytut ilorazu F - substytut t ilorazu - suma faktorialna - suma kwadratów odchyleń - suma potęgowa - suma silniowa - suma wyrazów parzystych - supermartyngał - SVM - swoistość - symbol klasy - symetria rozkładu - symetryczny test dwustronny - symulacja - symulator - system doradczy - system ekspercki - system ekspertowy - system Johnsona - system mieszany autoregresyjno-regresyjny - system obsługi z priorytetami przerywającymi obsługę - system Orda-Carvera - system ortonormalny - system powtarzalny - system rekurencyjny - systemy potrójne Steinera - szablon - szacowane równanie - szacowanie - szansa - szczególne przypadki kwadratu łacińskiego - sześcian jednostkowy - sześcian łaciński - szereg cykliczny - szereg czasowy - szereg dwucechowy - szereg Edgewortha - szereg Grama-Charliera typu A - szereg Grama-Charliera typu B - szereg Grama-Charliera typu C - szereg losowy - szereg rozcieńczony - szereg rozdzielczy - szereg typu A - szereg typu B - szereg typu C - szereg uporządkowany - szereg wariancyjny - szeregi chronologiczne - sztuka dobra - sztuka efektywna - szum - szum biały - szum czerwony - szum kwantyzacji - szum różowy - szum wystrzałowy - szybka transformata Fouriera
   (wróć do indeksu)

Ś

ślepa próba - ślepy zabieg - średni błąd bezwzględny - średni błąd kwadratowy - średni indeks zmian - średni kwadrat - średni zakres - średnia - średnia arytmetyczna - średnia dawka śmiertelna - średnia ekstremalna - średnia geometryczna - średnia geometryczna ruchoma - średnia harmoniczna - średnia kwadratowa - średnia kwadratowa zabiegów - średnia łańcuchowa - średnia miesięczna - średnia nieważona - średnia po przestrzeni - średnia po stanach - średnia potęgowa - średnia prawdziwa - średnia progresywna - średnia przeciętna - średnia przycięta - średnia ruchoma - średnia środkowa - średnia ucinana - średnia ważona - średnia winsorowska - średnia założona - średnia zmodyfikowana - średnie odchylenie bezwzględne - środek rozstępu
   (wróć do indeksu)

T

tabele krzyżowe - tablica - tablica Buysa-Ballota - tablica czteropolowa - tablica kontygencji - tablica korelacyjna - tablica liczebności- tablica liczb losowych - tablica liczebności 2 x 2 - tablica politomiczna - tablica preferencyjna - tablica prosta - tablica wielodzielcza - tablica wielodzielcza nałożona - tablica złożona - tablice częściowo zrównoważone - tablice ortogonalne - tajemnica statystyczna - taksonomia - tantyl - tarcza harmoniczna - technika Q - technika ruchomego obserwatora - technika straconych działek - tendencja centralna - tendencja główna - teoria balotażu - teoria decyzji - teoria dwuczynnikowa - teoria gier - teoria informacji - teoria jednoczynnikowa - teoria Lexisa - teoria masowej obsługi - teoria Neymana-Pearsona - teoria odnowienia - teoria prawdopodobieństwa - teoria zbiorów przybliżonych - teoria zbiorów rozmytych - terminologia Kendalla - test 3 sigma - test a posteriori - test a priori - test An Ajne - test asymptotycznie optymalny - test Bartletta - test Bartletta dla hipotezy o współliniowości - test Bartletta dla interakcji drugiego rzędu - test Bartletta i Dianandy - test Behrensa-Fishera - test Boxa - test Brunka - test Capona - test chi-kwadrat - test chi-kwadrat dokładny - test chi-kwadrat Pearsona - test chi-kwadrat sekwencyjny - test Cliffa-Orda - test Cochrana - test Craméra-von Misesa - test C.S.M. - test Danielsa - test Davida-Bartona - test Davidsona-Mackinnnona] - test dla proporcji - test dla wariancji - test dokładny Fishera - test dopuszczalny - test dwumianowy - test dwustronny - test Duncana - test Dunnetta - test Dwassa-Steela - test dwa-trzy - test dwumianowy - test dwustronny - test dwustronny o jednakowych obszarach krytycznych - test dwuwymiarowy symetrii Hollandera - test dyspersji Ansari-Bradleya - test ekstremalnej sumy rang - test F - test F Snedecora - test Fishera-Behrensa - test Fishera-Irwina - test Fishera-Yatesa - test Freunda-Ansariego - test Friedmana - test G - test g - test Gabriela - test Garta - test gładkości - test Greenhouse'a-Geissera - test Hartleya - test Hodgesa-Ajne - test Hotellinga - test ilorazu prawdopodobieństw - test ilorazu wariancji - test istotności - test istotności dla dwóch wskaźników struktury - test istotności dla dwóch średnich - test istotności dla wartości średniej populacji - test istotności dla wskaźnika struktury - test jednakowych odstępów - test jednostajnie najlepszy - test jednostajnie najmocniejszy - test jednostronny - test jednowymiarowy - test Jonckheere'a dla k prób - test K - test Kamata - test Klotza - test Knoxa - test Kołmogorowa-Smirnowa - test kołowy - test kombinatoryczny - test k-próbkowy Mostellera - test Kruskala-Wallisa - test Kuipera - test Lehmanna - test Lesliego - test Lillieforsa - test logarytmiczny rang - test lokalnie asymptotycznie najściślejszy - test lokalnie asymptotycznie najmocniejszy - test Manna-Kendalla - test Manna-Whitneya - test Mantela-Haenzela - test McNemara - test medialny - test mediany - test mediany Mooda-Browna - test Mosesa - test na różnice wariancji - test najmniej istotnych różnic - test najmocniejszy asymptotycznie - test Newmana-Keulsa - test nieobciążony - test nieparametryczny - test niesymetryczny - test niezależności Bluma-Kiefera-Rosenblatta - test niezależności Hoeffdinga - test niszczący - test Noethera dla trendu cyklicznego - test normalności - test normalnych ocen losowy - test normalnych ocen wartości oczekiwanych - test not Rao - test obciążony - test ocen Rao - test odchyleń - test odstępów Tukeya - test odwracalności - test odwracalny - test odwracalny czynnikowy - test odwracalny względem bazy - test omega-kwadrat - test optymalny - test Page'a - test Pitmana - test Pitmana-Morgana - test podwójnie odwrócony - test poprzedzania - test Potthoffa - test psi-kwadrat Neymana - test pustych klatek - test pustych klatek Davida - test pustych klatek Wilksa - test Q Cochrana - test q Tukeya - test Quenouille'a - test rang Galtona - test rang Wilcoxona - test rangowanych znaków - test rogu - test Rosenbauma - test rozstępu ćwiartkowego Westenberga - test równoległości Hollandera - test różnicy między średnimi - test s - test Satterthwaite'a - test Scheffégo - test scyzoryka Millera - test sekwencyjny - test sekwencyjny stosunku prawdopodobieństwa - test sekwencyjny T2 - test serii - test serii Walda-Wolfowitza - test Shapiro-Wilka - test Siegela-Tukeya - test stabilności - test statystyczny - test stosunku wiarygodności - test Sukhatme'a - test symetrii Gupty - test symetryczny - test t - test T - test T kwadrat - test t Studenta - test Terry'ego - test Terry'ego-Hoeffdinga - test trójkątny - test Tukeya - test Tukeya kieszonkowy - test Tukeya szybki - test U Manna-Whitneya - test UN2 - test UN2 Watsona - test van der Waerdena - test VN - test W dla hipotezy o normalności - test W Mooda - test Walda - test Walda-Wolfowitza - test warunkowy - test Watsona-Williamsa - test Welcha - test Whitneya-Manna - test wielokrotnie dwumianowy - test Wilcoxona - test Wn2 - test z - test zgodności chi-kwadrat - test zgodności λ Kołmogorowa - test zgodny - test znaków - test znakowanych różnic - test zrandomizowany - test zsumowanych wariancji - testowanie hipotez - testy Berana - testy dla średniej - testy Coxa i Stuarta - testy czynnik Lagrange’a - testy L - testy liczby przewyższeń - testy mnożnik Lagrange’a - testy normalnych not - testy normalnych ocen - testy ortogonalne - testy permutacyjne - testy randomizacji - testy rangowe randomizacji - testy Rayleigha - testy Schacha dla dwu prób - testy Smirnowa - testy tandemowe - testy Wilksa-Rosenbauma - testy zapisów - testy zawierania - Text Mining - tilling - tożsamość Jordana - tożsamość Pollaczka-Spitzera - tożsamość Spitzera - trafność - trafność fasadowa - trajektoria losowa - transformacja - transformacja arcusa sinusa - transformacja autoregresyjna - transformacja Boxa-Mullera - transformacja całkowa prawdopodobieństwa - transformacja Fishera - transformacja Freemana-Tukeya - transformacja Helmerta - transformacja kątowa - transformacja Kapteyna - transformacja logarytmiczna - transformacja loglog - transformacja normalizująca - transformacja pierwiastka kwadratowego - transformacja podwójnie logarytmiczna - transformacja stabilizująca dyspersję - transformacja tangensa harmonicznego odwrotna - transformacja Wilsona-Hilferty'ego - transformacja z - transformacja zmiennej losowej - transformacje antytetyczne - transformacje losowe ortogonalne - transformata Fouriera - transformata Laplace'a - transformata Mellina - transformata Z - tranzytywność stochastyczna - trend - trend analityczny - trend czasowy - trend krzywoliniowy - trend liniowy - trend racjonalny - trend sekularny - trend wieloletni - trend wielomianowy - triady koliste - trójkątny schemat skojarzenia - trójstopniowa metoda najmniejszych kwadratów - trzeci moment centralny - twierdzenie Anosowa - twierdzenie Basu - twierdzenie Bayesa - twierdzenie Bernoulliego - twierdzenie Bernsteina - twierdzenie Blackwella - twierdzenie Burke'a - twierdzenie Campbella - twierdzenie Chinczyna - twierdzenie Chunga-Fuchsa - twierdzenie Cochrana - twierdzenie Coxa - twierdzenie Craiga - twierdzenie Craméra-Lévy'ego - twierdzenie Daleniusa - twierdzenie Darmoisa-Koopmansa-Pitmana - twierdzenie Darmoisa-Skitowicza - twierdzenie de Finettiego - twierdzenie Donskera - twierdzenie Dworeckiego o aproksymacji stochastycznej - twierdzenie Fiellera - twierdzenie Fishera - twierdzenie Gaussa-Markowa - twierdzenie Geary’ego - twierdzenie Gliwenki - twierdzenie Gniedenki - twierdzenie Gniedenki-Koroljuka - twierdzenie graniczne sinusoidalne - twierdzenie Hammersleya-Clifforda - twierdzenie Helly'ego-Braya - twierdzenie Hunta-Steina - twierdzenie Kagana-Linnika-Rao - twierdzenie Kantorowicza - twierdzenie Kołmogorowa - twierdzenie Koroljuka - twierdzenie Kotielnikowa-Shannona - twierdzenie Laplace'a - twierdzenie Laplace'a-Lévy'ego - twierdzenie Lapunowa - twierdzenie Lehmanna-Scheffe'a - twierdzenie Lévy'ego - twierdzenie Lévy'ego-Craméra - twierdzenie Lindleya - twierdzenie Marcinkiewicza - twierdzenie Nyquista-Shannona - twierdzenie o bliskości - twierdzenie o dualności - twierdzenie o faktoryzacji Neymana - twierdenie o odnowieniu - twierdzenie o trzech ciągach - twierdzenie podstawowe teorii odnowienia - twierdzenie Palma - twierdzenie Pitmana-Koopmana-Darmois - twierdzenie Prochorowa - twierdzenie Pólyi - twierdzenie Radona-Nikodyma - twierdzenie Rajkowa - twierdzenie Rao-Blackwella - twierdzenie Sacka - twierdzenie Skitovicha-Darmoisa - twierdzenie Słuckiego - twierdzenie Wienera-Chinczyna - twierdzenie Wolda o dekompozycji
   (wróć do indeksu)

U

ucinanie - ucinanie eliptyczne - ujemny rozkład dwumianowy - układ alternatywny - układ badania - układ bloków pojedynczo wiązanych - układ całkowicie zrandomizowany - układ centroidalny simpleksowy - układ cyklicznego uporządkowania - układ cykliczny - układ cylindrycznie rotacyjny - układ cylindrycznie rotatabilny - układ częściowo powiązanych bloków - układ częściowo zrównoważonych bloków niekompletnych - układ częściowo zrównoważonych bloków połączonych - układ czynnikowy - układ czynnikowy asymetryczny - układ doświadczenia typu stosunku współczynników kierunkowych - układ gniazdowy - układ grup podzielnych - układ grup podzielnych niekompletnych bloków - układ hierarchiczny grup podzielnych - układ kanoniczny - układ kątów prostych - układ kompletnie zrandonizowany - układ kratowy - układ kratowy prosty - układ kraty kubicznej - układ kwadratu magicznego - układ lokalnie optymalny asymptotycznie - układ losowania - układ losowo zrównoważony - układ mikrokanoniczny - układ naprzemienny doświadczenia losowego zmienny - układ naprzemienny z dodatkowym okresem - układ niekompletny o wielu reakcjach - układ odwrotny - układ ortogonalny - układ podwójnie odwrócony - układ podzielny grup rozszerzonych - układ pokrywający nasunięty - układ pokrywający się - układ przesiewający - układ punktowy i znaczeniowy - układ quasi-czynnikowy - układ rotacyjny - układ rotatabilny - układ rozszczepionych półrzędów - układ rozszczepionych poletek - układ schodkowy - układ skojarzony - układ stabilny - układ supernasycony - układ symetryczny - układ systematyczny - układ szeregowy - układ trójkątny - układ trójkątnych bloków powiązanych wielokrotnie - układ typu O:PP - układ ważący osobliwy - układ ważacy - układ wiązany zmiany podwójnej - układ wielki kanoniczny - układ wieloczynnikowy - układ z połówkową replikacją - układ zredukowany - układ zrównoważonych niekompletnych bloków - układ związany - układy cykliczne bloków niekompletnych Johna - układy czynnikowe częściowo zrandomizowane - układy fazowo uwikłane - układy kubiczne z trzema klasami dołączonymi - układy kubiczne z trzema klasami stowarzyszonymi - układy lokalizacji losowej - układy nieredukowalne - układy połączonych porównań parzystych - układy rozkładalne - układy simpleksowe - ułomny rozkład prawdopodobieństwa - uogólnienie Gurlanda rozkładu Neymana - uogólnienie rozkładu Bealla-Resciasa Neymana - uogólnienie statystyki polykays - uogólniona metoda najmniejszych kwadratów - uogólniona metoda największej wiarygodności - uogólniona odległość Mahalanobisa - uogólniona odwrotność macierzy - uogólniona reguła Bayesa - uogólniona reguła decyzyjna bayesowska - uogólnione modele liniowe - uogólnione układy kątów prostych - uogólniony model o równaniach współzależnych - uogólniony model nieliniowy - uogólniony odległość - uogólniony rozkład dwumianowy - uogólniony rozkład epidemiczny - uogólniony rozkład gamma - uogólniony rozkład normalny - uogólniony rozkład stabilny - uogólniony rozkład STER - uogólniony rozkład szeregu potęgowego - uogólniony rozkład T2 - uogólniony rozkład wielomianowy - uogólniony rozkład wykładniczy dwuwymiarowy - uogólniony sekwencyjny test stosunku prawdopodobieństwa - uogólniony wskaźnik kroswalidacyjny - uporządkowania częściowo zrównoważone - uporządkowania ortogonalne - uporządkowanie losowe - uporządkowanie symetryczne nierównych bloków - uporządkowany proces punktowy stacjonarny - uwikłanie - uwikłanie częściowe - uwikłanie cząstkowe - uwikłanie podwójne - uwikłanie rozszczepionych poletek - uwikłanie zrównoważone
   (wróć do indeksu)

V

varimax - vector autoregression (VAR)
   (wróć do indeksu)

W

ważona grupa testów - waga - waga okresu bazowego - wagi ruchome - wahania - wahania krótkookresowe - wahania rezonansowe - wahania sezonowe - wahania swobodne - wahania szeregowe - wahania tłumione - wariancja - wariancja błędu - wariancja eksternalna - wariancja międzygrupowa - wariancja międzyklasowa - wariancja proporcji - wariancja resztowa - wariancja sferyczna - wariancja specyficzna - wariancja wewnątrzgrupowa - wariancja wewnątrzklasowa - wariancja wewnątrzklasowa - wariancja wewnętrzna - wariancja względna - wariancja z próby - wariancja zewnętrzna - wariogram - warstwa - warstwowanie - warstwowanie głębokie - warstwowanie optymalne - warstwowanie po losowaniu - warstwowanie wielokrotne - warstwy ukryte - wartość środkowa - wartość antymodalna - wartość dawki przekształcona liczbowo - wartość dzieląca - wartość izolowana - wartość krytyczna - wartość modalna - wartość oczekiwana - wartość przeciętna - wartość reakcji przekształcona liczbowo - wartość własna - wartość zrównująca - wartości ekstremalne - wartości izolowane - wartości m-te - wartości oddalone - wartości z porównywalnymi stopniami - warunek Lipschitza - warunki Koniusa - warunkowa funkcja mocy - warunkowa funkcja niezawodności - warunkowa stopa uszkodzeń - wektor kanoniczny - wektor losowy - wektor podpierający - wektor własny - wektor własny - weryfikacja hipotez statystycznych - wewnątrzgrupowa suma kwadratów odchyleń - wewnętrzna metoda najmniejszych kwadratów - węzeł drzewa - węzeł funkcji sklejanej - wiarygodność - widmo - wielkość obszaru - wielkość próby - wielkość statystyczna - wielkości ekstensywne - wielkości intensywne - wielobok częstości - wielobok liczebności - wielodzielczość - wielokrotny proces Poissona - wielokrotny rozkład Poissona - wielokrotny test kolejności - wielokrotny test rozstępu - wielomian Bernoulliego - wielomian odwrotny - wielomiany Charliera - wielomiany Czebyszewa-Hermite'a - wielomiany Laguerre'a - wielomiany Legendre'a - wielomiany ortogonalne - wielomiany strefowe - wielomiarowy rozkład beta - wielostopniowe ciągłe schematy losowania - wielostopniowy estymator wariancji Durbina - wielowymiarowa analiza wariancji - wielowymiarowa kontrola jakości - wielowymiarowa nierówność Czebyszewa - wielowymiarowy rozkład Burra - wielowymiarowy rozkład dwumianowy - wielowymiarowy rozkład dwumianowy ujemny - wielowymiarowy rozkład F - wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny - wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny odwrotny - wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny ujemny - wielowymiarowy rozkład niecentralnego beta - wielowymiarowy rozkład niecentralnego F - wielowymiarowy rozkład niecentralny beta - wielowymiarowy rozkład normalny - wielowymiarowy rozkład Pareto - wielowymiarowy rozkład Pascala - wielowymiarowy rozkład Poissona - wielowymiarowy rozkład Pólyi - wielowymiarowy rozkład szeregu potęgowego - wielowymiarowy rozkład wykładniczy - wielowymiarowy test rangowanych znaków - własność Markowa - wnioskowanie adaptacyjne - wnioskowanie bayesowskie - wnioskowanie fiducjalne - wnioskowanie statystyczne - wpływ - wskaźnik cen - wskaźnik cząstkowy - wskaźnik dynamiki - wskaźnik Giniego - wskaźnik jakości kierunku rzutowania - wskaźnik kosztów utrzymania - wskaźnik kroswalidacyjny - wskaźnik łańcuchowy - wskaźnik Mallowsa - wskaźnik masy fizycznej - wskaźnik masy ilości - wskaźnik masy wolumenu - wskaźnik wartości - wskaźnik względny - wskaźnik zgonów według wieku - wskaźniki schodkowe - współczynnik - współczynnik alfa Cronbacha - współczynnik alienacji - współczynnik alienacji wektorowej - współczynnik asocjacji - współczynnik asymetrii - współczynnik autokorelacji - współczynnik braku determinacji - współczynnik częściowej korelacji wielokrotnej - współczynnik determinacji - współczynnik determinacji wielorakiej - współczynnik dopasowania - współczynnik ekscesu - współczynnik Giniego - współczynnik indywidualności - współczynnik Jaccarda - współczynnik kary - współczynnik kołowy korelacji szeregowej - współczynnik koncentracji - współczynnik kontyngencyjności - współczynnik korelacji - współczynnik korelacji Bravaisa - współczynnik korelacji częstkowej - współczynnik korelacji częstkowej wielorakiej - współczynnik korelacji Pearsona - współczynnik korelacji rang Spearmana - współczynnik korelacji wektorowej - współczynnik korelacji wielokrotnej - współczynnik korelacji wielorakiej - współczynnik korygujący - współczynnik momentu - współczynnik nadmiaru - współczynnik nierówności Theila - współczynnik nieuporządkowania - współczynnik niezawodności - współczynnik odmów - współczynnik Pearsona - współczynnik phi - współczynnik połączenia - współczynnik podobieństwa Sneatha - współczynnik porównywalności względem czasu - współczynnik regresji - współczynnik rho Spearmana - współczynnik rozbieżności Lexisa - współczynnik rozproszenia - współczynnik skojarzenia - współczynnik skośności - współczynnik tau Goodmana-Kruskala - współczynnik tau Kendalla - współczynnik tau-a Kendalla - współczynnik tau-b Kendalla - współczynnik tau-c Kendalla - współczynnik testu - współczynnik Theila - współczynnik ufności - współczynnik urodzeń - współczynnik W zgodności - współczynnik ważący - współczynnik ważenia - współczynnik wielodzielczości - współczynnik wygładzający - współczynnik zaburzenia - współczynnik zakłócenia - współczynnik zgodności - współczynnik zgodności - współczynnik zgonów - współczynnik złożoności - współczynnik zmienności - współczynniki beta - współczynniki gamma - współczynniki Gowera - współczynniki mieszania - współliniowość - wspólna przestrzeń czynnikowa - wspólna wariancja czynnikowa - wspólny czynnik - wstępna próbka - wtórne losowanie zespołowe - wybór losowy - wybór losowy prosty - wybór probabilistyczny - wybór quasi-losowy - wydajność - wygładzanie lokalne - wyjątkowość - wykładnicza rodzina rozkładów - wykładniczy mieszany rozkład reakcji - wykres - wykres aksonometryczny - wykres Andrewsa typu Fouriera - wykres biegunowo-trójkątny - wykres blokowy - wykres bryłowy - wykres dystrybuanty - wykres dystrybuanty rozkładu beta - wykres fazowy - wykres kołowy - wykres kontrolny - wykres kwantylowy - wykres liniowy - wykres liniowy losowy - wykres logarytmiczny - wykres maksymalno-minimalny - wykres półlogarytmiczny - wykres procentowy - wykres profilowy - wykres pudełkowy - wykres róży - wykres rozproszenia - wykres rozrzutu - wykres rysunkowy - wykres słupkowy - wykres słupkowy struktury - wykres słupkowy wielokrotny - wykres sektorowy - wykres struktury - wykres trójwymiarowy - wykres Venna - wykres warstw - wykres warstwowy - wykres ze skalą dwumianową - wykresy półnormalne - wypukłe logarytmiczne granice tolerancji - wyrównywanie krzywej - wyrównywanie potęgowe - wyrównywanie wykładnicze - wysoki kontakt - wystarczalność - wywiad - względny obszar zmienności przejściowej - wzmacnianie drzewa - wzór Blacka-Scholesa - wzór Breita-Wignera - wzór Erlanga - wzór kołowy - wzór Kudera-Richardsona - wzór Macaulaya - wzór Mortara - wzór Pollaczka - wzór Pollaczka-Chinczyna - wzór Spearmana-Browna - wzór Spencera
   (wróć do indeksu)

X


   (wróć do indeksu)

Y


   (wróć do indeksu)

Z

zabieg - zachowanie indukcyjne - zagadnienie Bartholomewa - zagadnienie k prób - zagadnienie m-rangowań - zagon - zakłócenia - zakłócenia losowe - zakres badań - zależność ćwiartkowa - zależność konfluencyjna - zależność odwracalna - zależność regresyjna - zależność statystyczna - zależność stochastyczna - zależność w sensie ćwiartkowym - zaludnienie - zaniedbywanie miarodajności - zaokrąglanie - zaostrzone granice kontrolne - zasada ekwiwalentnej pewności - zasada jednakowej ignorancji - zasada minimaksu - zasada minimalizacji przykrości - zasada niepewności Grenandera - zasada niezmienniczości - zasada Pareto - zasada równego podziału - zasada wiarygodności - zasada zbioru przecięć - zawodność - zbieżność pod względem miary - zbieżność stochastyczna - zbieżność w sensie miary - zbieżność w sensie prawdopodobieństwa - zbieżność według prawdopodobieństwa - zbieżność z prawdopodobieństwem 1 - zbiorowość generalna - zbiorowość statystyczna - zbiór silniowy - zbiór testowy - zbiór transformacji kwadratów łacińskich - zbiór uczący - zbiór walidacyjny - zbiór zdarzeń elementarnych - zdarzenie dopełniające - zdarzenie elementarne - zdarzenie losowe - zdarzenie niemożliwe - zdarzenie pewne - zdarzenie przeciwne - zdarzenia rozłączne - zderzacz - zespolona krzywa nienormalna - zespół - zespół krańcowy - zespół szeregowy - zespół gęsty - zgodność stopni - zgrupowanie rozkład Poissona - zintegrowany proces średniej ruchomej - zintegrowany proces średniej ruchomej autoregresji - złożony proces stochatyczny Poissona - złożony rozład Poissona - złożony rozkład Gaussa - złożony rozkład hipergeometryczny - złożony rozkład Poissona - złożony rozkład Rutherforda - złożony rozklad prawdopodobieństwa częstości - złożony schemat losowania - zmienna aleatoryczna - zmienna egzogeniczna - zmienna endogeniczna - zmienna fikcyjna - zmienna instrumentalna - zmienna interweniująca - zmienna kanoniczna - zmienna losowa - zmienna losowa ciągła - zmienna losowa normalna standaryzowana - zmienna losowa o ustalonych - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa standaryzowana - zmienna losowa zredukowana - zmienna niezależna - zmienna nośna - zmienna objaśniana - zmienna objaśniająca - zmienna obserwowalna - zmienna schodkowa - zmienna skokowa - zmienna ślepa - zmienna teoretyczna - zmienna towarzysząca - zmienna ukryta - zmienna utajona - zmienna z góry ustalona - zmienna zakłócająca - zmienna zależna - zmienna zbędna - zmienna zbyteczna - zmienna zerojedynkowa - zmienne antytetyczne - zmienne kątowe - zmienne losowe - zmienne losowe niezależne - zmienne losowe w postaci kanonicznej - zmienność - zmienność ćwiartkowa - zmienność dwumianowa - zmienność losowa - zmienność międzygrupowa - zmienność przejściowa - zmienność superpozycyjna - zmienność systematyczna - zmienność typu Bernoulliego - zmienność typu Lexisa - zmienność typu Poissona - zmienność wewnątrzgrupowa - zmienność wyjaśniona - zmienność złożona - zmodyfikowana dyskretna transformata kosinusowa - zmodyfikowana krzywa wykładnicza - zmodyfikowana przeciętna kwadratowa różnica kolejnych wartości - zmodyfikowane granica kontrolne - zmodyfikowany iloraz von Neumanna - zmodyfikowany rozkład dwumianowy - znak klasy - zróżnicowanie - zróżnicowanie Kullbacka-Leibnera - zróżnicowanie partii - zróżnicowanie rozkładów w węzłach - zrównoważona krata kwadratowa - zrównoważony kwadrat łaciński - zrównoważony układ doświadczenia czynnikowego - zupełność - związek statystyczny - zwracanie cząstkowe
   (wróć do indeksu)

Ź


   (wróć do indeksu)

Ż


   (wróć do indeksu)

Zobacz też

- znani statystycy - przegląd dziedzin wiedzy