Otwórz menu główne

Wikiprojekt:Chrześcijaństwo/Męskie katolickie zakony i zgromadzenia zakonne

Poniższa tabela przedstawia męskie zakony i zgromadzenia zakonne w Kościele katolickim.

ListaEdytuj

Albertyni Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim Alb. Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Assisiensis Pauperibus Servwentium
Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego Zgromadzenie Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego AIC Apostoli a Iesu Crucifixo
Augustianie Zakon świętego Augustyna OSA Ordo Fratrum Sancti Augustini
Barnabici Zgromadzenie Księży świętego Pawła - Barnabitów B Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli - Barnabitarum
Bazylianie Zakon Ojców Bazylianów świętego Jozafata OSBM Ordo Basilianus Sancti Iosaphat
Benedyktyni Zakon świętego Benedykta OSB Ordo Sancti Benedicti
Bonifratrzy Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego OH Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo
Bracia Faustyni Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego CADM Congregatio Apostolorum Divinae Misericordiae
Bracia Najświętszej Maryi Niepokalanej Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Niepokalanej BSM Congregatio Servorum Beatae Mariae Immacolatae
Bracia pocieszyciele Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani CCG Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani
Bracia Serca Jezusowego Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego CFCI Congregatio Fratrum Cordis Iesu
Bracia Szkolni Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich FSC Institutum Fratrum Scholarum Christianarum
Chrystusowcy Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej SChr. Societas Christi pro Emigrantibus Polonis
Cystersi Zakon Cystersów OCist. Ordo Cisterciensis
Doloryści Zgromadzenie Synów Matki Boskiej Bolesnej CFD Congregatio Filiorum Matris Dei Dolorosae
Dominikanie Zakon Braci Kaznodziejów OP Ordo Fratrum Praedicatorum
Duchacze Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny CSSp Congregatio Sancti Spiritus Subtutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae
Filipini Kongregacja Oratorium świętego Filipa Neri COr. Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii
Franciszkanie Konwentualni Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych OFMConv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium
Franciszkanie lub Bernardyni lub Reformaci Zakon Braci Mniejszych OFM Ordo Fratrum Minorum
Gabrieliści Zgromadzenie Braci Gabrielistów FSG Fratres Instructionis Christianiæ a Sancto Gabriele
Guanellianie Słudzy Miłości SDC
Instytut Szensztacki Instytut Ojców Szensztackich ISCH Schónstatt Patres
Jezuici Towarzystwo Jezusowe SI Societas Iesu
Józefici Zgromadzenie Oblatów świętego Józefa OSI Congregatio Oblatorum Sancti Joseph
Kameduli Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej ECMC Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae
Kamilianie Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym MI Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis
Kanonicy Regularni Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich CRL Congregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis Lateranensis
Kanonicy Świętego Krzyża Zakon Kanoników Świętego Krzyża OSC
Kapłani Mariańscy Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich Kapłanów CMSS Congregatio Mariana Sacerdotum Secularium
Kapucyni Zakon Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
Karmelici Bosi Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel OCD Ordo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
Karmelici Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel OC Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
Kartuzi Zakon Kartuzów OCart. Ordo Carthusiensis
Klaretyni Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy CMF Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis
Kombonianie Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego MCCI Missionarii Comboniani Cordis Iesu
Krzyżacy Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie(Zakon Niemiecki) OT Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem (Ordo Teutonicus)
Legion Chrystusa LC
Mali Bracia od Jezusa Zgromadzenie Małych Braci Jezusa IPFI Institutum Paryulorum Fratrum Iesu
Marianie Zgromadzenie Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny MIC Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae
Marianiści Towarzystwo Maryi (Marianiści) SM Societatis Mariae (Marianistarum)
Michalici Zgromadzenie świętego Michała Archanioła CSMA Congregatio Sancti Michaelis Archangeli
Misjonarze Krwi Chrystusa Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa CPPS Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi
Misjonarze świętej Rodziny Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny MSF Congregatio Missionariorum a Sacra Familia
Zgromadzenie Misji Zgromadzenie Księży Misjonarzy świętego Wincentego a Paulo CM Congregatio Missionis
Oblaci Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej OMI Oblati Mariae Immaculatae
Misjonarze z Mariannhill Zgromadzenie Misjonarzy z Mariannhill CMM
Ojcowie Biali Zgromadzenie Misjonarzy Afryki MAfr. Missionarii Africae - Patres Albi
Sercanie Biali Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza SSCC Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris
Orioniści Małe Dzieło Boskiej Opatrzności FDP Fratrum Opus Divinae Providentiae
Pallotyni Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego SAC Societas Apostolatus Catholici
Pasjoniści Zgromadzenie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa CP Congregatio Passionis Iesu Christi
Paulini Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika OSPPE Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
Pauliści Towarzystwo Świętego Pawła SSP Societas Sancti Pauli
Petryści Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra FSSP Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri
Pijarzy Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych SP Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Redemptoryści Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela CSsR Congregatio Sanctissimi Redemptoris
Rogacjoniści Zgromadzenie Rogacjonistów Najświętszego Serca Jezusowego RCI Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu
Saletyni Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette MS Missionarii Dominae Nostrae a La Salette
Salezjanie Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego SDB Societas Sancti Francisci Salesii
Salwatorianie Towarzystwo Boskiego Zbawiciela SDS Societas Divini Salvatoris
Sercanie Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego SCI Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
Słudzy Niepokalanej Zgromadzenie Sług Maryi Niepokalanej SMI Congregatio Servorum Mariae Immacolatae
Słudzy Maryi Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny SM Congregatio Servorum Beatae Mariae Virginis
Somaskowie Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków CRS Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Stowarzyszenie Misji Afrykańskich SMA Societas Missionum ad Afros
Studyci MSU Monaci Studiti Ucraini
Synowie Maryi Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej FSMI Congregatio Filiorum Sacratissimi Mariae Immaculatae
Synowie Świętej Rodziny Synowie Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa SF Filii Sacrae Familiare Iesu, Mariae et Ioseph
Teatyni Zakon Kleryków Regularnych Teatynów CRT Ordo Clericorum Regularium Teatinorum
Trapiści Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji OCSO Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae
Trynitarze Zakon Najświętszej Trójcy OSST Ordo Sanctissimae Trinitatis
Werbiści Zgromadzenie Słowa Bożego SVD Societas Verbi Divini
Wokacjoniści Zgromadzenie Bożego Powołania SDV Societas Divinarum Vocationum
Zmartwychwstańcy Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa CR Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christ