Wodorotlenek litu

związek chemiczny

Wodorotlenek litu, (LiOH) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat (LiOH · H2O).

Wodorotlenek litu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny LiOH
Masa molowa 24 g/mol
Wygląd bezbarwny
Identyfikacja
Numer CAS 1310-65-2
1310-66-3 (monohydrat)
Podobne związki
Inne kationy NaOH, KOH, RbOH, CsOH, FrOH
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Wodorotlenek litu jest ciałem stałym bezbarwnym (bezwodny) lub barwy białej (monohydrat), rozpuszczalnym w wodzie. pH jego roztworów wynosi ok. 12.

Reaguje z kwasami, dając sole litu, np.: LiOH + HClLiCl + H2O.

Bezwodny wodorotlenek litu ma właściwości higroskopijne.

Uwodniony wodorotlenek litu podczas ogrzewania traci wodę krystalizacyjną.

Powoduje denaturację białka.

OtrzymywanieEdytuj

Można go otrzymać w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku litu lub w reakcji siarczanu litu z wodorotlenkiem sodu:

Li2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 LiOH.

ToksycznośćEdytuj

Podczas połknięcia substancji może nastąpić podrażnienie błon śluzowych ust, gardła, przełyku i dróg pokarmowych oraz perforacja przełyku i żołądka.

Przy kontakcie wodorotlenku litu z oczami występują oparzenia oraz utrata wzroku.

Pary wodorotlenku litu działają drażniąco na drogi oddechowe oraz parząco na skórę.

Pierwsza pomocEdytuj

Oczy skażone wodorotlenkiem litu należy przepłukać przez co najmniej 10 minut dużą ilością wody, zaś skażoną skórę należy przepłukać dużą ilością wody oraz zastosować glikol polietylenowy.

Po spożyciu substancji należy podać choremu dużą ilość wody. Nie należy powodować wymiotów ani nie próbować zobojętniać substancji.

Działanie na organizmy wodneEdytuj

Wodorotlenek litu działa szkodliwie na organizmy wodne. Szkodliwość zależy od wartości pH. Dawka toksyczna dla ryb wynosi 100 mg/l, zaś dla roślin 0,2 mg/l (w przeliczeniu na lit).

BibliografiaEdytuj