Otwórz menu główne

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie - terenowy organ Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie.

Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Rzeszowie
Ilustracja
Odznaka Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 01.02.1963
Dowódcy
Obecny płk dr inż Mariusz STOPA
Organizacja
Dyslokacja Rzeszów
Rodzaj wojsk Administracja wojskowa
Podległość Sztab Generalny WP
Strona internetowa

Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w RzeszowieEdytuj

Mobilizacyjno- uzupełnienioweEdytuj

 • kierowanie zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • koordynowanie powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe;
 • współuczestnictwo w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 • powoływanie do czynnej i zawodowej służby wojskowej;
 • świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz wojsk;
 • rekrutacja kandydatów do zawodowej służby wojskowej i czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Operacyjno-szkolenioweEdytuj

 • planowanie użycia sił OT;
 • planowanie wykorzystania sił układu pozamilitarnego;
 • współdziałanie z rządową administracją zespoloną, niezespoloną oraz administracją samorządową
 • zbieranie informacji o układzie militarnym i pozamilitarnym;
 • prowadzenie szkolenia kadry i pracowników wojska.

HNSEdytuj

 • Gromadzenie i aktualizacja bazy danych na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązku państwa gospodarza.
   
  Siedziba WSzW w Rzeszowie, ul. Lwowska 4
 • Organizacja i koordynacja zadań Państwa Gospodarza na obszarze województwa

w zakresie:

 • zabezpieczenia przemieszczenia wojsk;
 • wskazanie źródeł świadczeń i usług;
 • wskazanie źródeł zaopatrzenia;
 • udostępnienie infrastruktury remontowej, noclegowej i magazynowej;
 • pomocy medycznej;
 • wydzielenie oficerów łącznikowych do sił sojuszniczych.

RatowniczeEdytuj

 • prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń na obszarze województwa;
 • przegrupowania wojsk;
 • ścisłe współdziałanie z ogniwami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego;
 • zabezpieczenia łączności stacjonarnej;
 • aktualizacja planów użycia sił i środków wojska na obszarze województwa podkarpackiego oraz koordynacja ich działania w zależności od rodzaju zagrożenia;
 • prowadzenie szkoleń we współdziałaniu z układem pozamilitarnym w zakresie przeciwdziałania kryzysom.

Wynikające z rozporządzenia MON w sprawie WSzWEdytuj

 • Wykonywanie zadań organów wyższego stopnia w stosunku do podległych Wojskowych Komend Uzupełnień
 • Uczestniczenie w planowaniu i opiniowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 1. Kierownictwo
 2. Wydział Operacyjny
 3. Wydział Mobilizacji i Uzupełnień
 4. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 5. Pion Prawny
 6. Sekcja Kadr
 7. Sekcja Łączności i Informatyki

HistoriaEdytuj

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 0143/Org. z dnia 21 listopada 1962 roku Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozkazem nr 04/Org. z dnia 12 grudnia 1962 roku nakazał sformowanie do dnia 31 stycznia 1963 roku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Zadanie  sformowania sztabu powierzono starszemu pomocnikowi Szefa Sztabu 9 Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie ppłk Michałowi Białowąsowi, któremu z dniem 21 grudnia powierzono pełnienie obowiązków Szefa WSzW w Rzeszowie.

Szefowie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w RzeszowieEdytuj

 • płk mgr Józef Malik (9.01.1965-4.08.1976)
 • płk mgr Emil Czelny(p.o. 5.08.1976-7.02.1977)
 • płk mgr Stanisław Pawiński (8.02.1977-4.12.1987)
 • płk dypl. Aleksander Kuczyński (8.02.1977-4.12.1987)
 • płk dypl. Adam Śliwa (20.12.1987-16.04.1991)
 • płk dypl. Jerzy Maruszak (p.o.16.04.1991-22.06.1992)
 • płk dypl. Józef Mroczka (22.06.1992- 14.05.2002)
 • gen. bryg. Fryderyk Czekaj (14.05.2002-30.12.2003)
 • płk dypl. Zbigniew Smok (30.12.2003-05.04.2007)
 • płk dypl. Zbigniew Winiarski (p.o.05.04.2007-20.06.2007)
 • płk dypl. Witold Przybyła 20.06.2007-31.10.2011 r.
 • płk dypl. Zbigniew Winiarski 01.11.2011-02.06.2016 r.
 • ppłk Roman Dwornik cz.p.o. 02.06.2016-17.07.2016r.
 • płk dr inż Mariusz STOPA 18.07.2016r.-obecnie

Zasięg terytorialny i instytucje podległe Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w RzeszowieEdytuj

Zgodnie z decyzją nr 177/MON z dnia 03 listopada 2017 r. Szef WSzW w Rzeszowie podlega Dyrektorowi Departamentu Kadr[1]. Od 01 stycznia 2015 r. do 02 listopada 2017 Szef WSzW podlegał Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego[2]. Szefowi WSzW w Rzeszowie podlegają Komendaci WKU z terenu Województwa podkarpackiego

Podległe wojskowe komendy uzupełnień swoim terytorialnym zasięgiem działania obejmują:

 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie
Administruje na terenie powiatów:
 • miasto Przemyśl
 • powiat przemyski
 • jarosławski
 • przeworski
 • lubaczowski
Administruje na terenie powiatów:
 • miasto Krosno
 • powiat jasielski
 • krośnieński
 • strzyżowski
Administruje na terenie powiatów:
 • dębicki
 • kolbuszowski
 • ropczycko-sędziszowski
 • mielecki
Administruje na terenie powiatów:
 • miasto Tarnobrzeg
 • niżański
 • stalowowolski
 • tarnobrzeski
 • leżajski
Administruje na terenie powiatów:
 • miasto Rzeszów
 • rzeszowski
 • łańcucki
Administruje na terenie powiatów:
 • brzozowski
 • sanocki
 • leski
 • bieszczadzki

Zadania Wojskowych Komend UzupełnieńEdytuj

 
Mapa terenu administrowanego przez WSzW w Rzeszowie

Do głównych zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy:

 1. administrowania rezerwami osobowymi;
 2. występowanie do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) z wnioskami o nakładanie świadczeń na rzecz obrony;
 3. prowadzenie rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej i służby w NSR;
 4. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 5. promocji obronności i służby wojskowej;
 6. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj