Wojewódzki konserwator zabytków

Wojewódzki konserwator zabytków – organ administracji rządowej zespolonej kierujący wojewódzkim urzędem ochrony zabytków, wykonując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[1], ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej, samorządu, a także innych ustaw resortowych uwzględniających kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Siedziba wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu

Zadania edytuj

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • przygotowanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków
 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych
 • opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów nowych inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej
 • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków
 • decydowanie w sprawach osobowych i płacowych pracowników wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków i jego delegatur
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków
 • upoważnianie kierowników delegatur urzędu do prowadzenia i załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych – z wyłączeniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków, decyzji wyrażającej zgodę na zbycie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków (art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami[2])
 • udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj